29 Aralk 2014
ACiL SAHA GUVENLiK DUYURUSU
REF
Enzimatik Krcatinin
Kolestercl
osR6x204
Urik Asit
Laktat
Lipaz
osR6xg8
osR6x93
osR6x30
E
8
osR6xl6
Tiim Lotlar
Gegerli Detil
Beckman Coulter AU Miiqterisi Dikkatine,
Beckman Coulter, yukarrdaki listede yer alan iiriinler igin bir saha giivenlili diizeltici faaliyeti
baglatmaktadrr. Bu mektup derhal dikkate almanrzr gerektiren Onemli bilgiler igermektedir.
SORUN:
Terapdtik konsantrasyonlarda uygulandrlrnda (parasetamol doz agtmt tedavisi
igin) N-Asetil Sisteinin (NAC) atagrdaki analitlere yOnelik tayinlerle etkilegimde
b-ulundulu saptanmr$trr: Enzimatik Kreatinin OSR6X204, Koleslerol OSR6X 16,
Urik Asit OSR6X98, Laktat OSR6X93 ve Lipaz OSR6X30.
Yalnuca bu belgede belirtilen tayinler etkilenmektedir. NAC bir antioksidan olup
Trinder kimyasal yolaklarrnr kullanan, bagka bir deyigle Hidrojen Peroksitin
(H:O2r meydana geldili ve bunun sonucu olarak kataliz0r olarak peroksi&z
bulundulunda aminoantipirin ve bir indikatdr ile reaksiyona girdif,i durumlardaki
tayinlerle etkileqime girebilir. NAC etkilegiminin, analite balh olarak delipn
derecelerde meydana gelditi ve bu nedenle Trinder kimyasal yolaklannr kullanan
her tavinin etkilenmediEi ispatlanmrstrr.
ETKI:
AKSiYONLAR:
NAC etkileqimi. yalancr dUqiik sonuglara yol agabilir.
Herhangi
bir
aksiyon veya sonuglann geriye donlik
incelenmesi
gerekmemektedir.
QOZUM:
Aqa[rdaki agrklama, Enzimatik lkeatinin (BLOSR6)004), Kolesterol
(BLOSR6X16), Urik Asit (BLOSR6X98), laktat (BLOSR6X93) ve Lipaz
(BLOSR6X30) igin verilen Kullanrm Krlavuzlannrn Etkilepn Maddeler
b6liimiine eklenecektir.
"Paraselamol doz asmr tedavisi igin N-Asetil Sistein (NAC) uygulanan
hastalardo <BELiRL| ANAL|> igin yalana d siik sonug meydona gelebilif'
Bu belge, Kullanrm Krlavuzlan giincellenene kadar gegici etiket giirevi
gdrecektir. Giincellenen Kullanrm Krlavuzlarr, ytl sonunda Beckman Coulter
intemet sitesinde hazrr bulunacaktr.
Saphk Bakanhlr bu Saha GUvenli!i Diizeltici Faaliyet hakkrnda bilgilendirilmigtir.
Liitfen bu bilgiyi laboratuvar personelinizle paylagrnrz ve bu duyuruyu laboratuvar Kalite Sistemi
dokilmanlannrzla birlikte saklayrnrz. Yukanda belirtilen, sorundan etkilenmi$ Ur n0 bagka bir
laboratuvara gOnderdiyseniz lutfen bu mektubun bir kopyasrnr onlara iletiniz.
FSN-24236
Bu 6nemli duyuruyu aldrlrnrzdan emin olabilmemiz igin ltitfen ekteki Yanrt Formunu doldurup 10
giin igerisinde bize geri gdnderiniz.
Bu duyuruyla
ilgili sorulannrz olursa liitfen
,14.14 732 numarah telefonu arayarak Beckman Couher
Cagrl Merkezi ile veya lokal Beckman Couher temsilcinizle ballantrya geginiz. Bu durumun
laboratuvannzda yaratmrS olabileceti aksakhk igin 6dlr dileriz.
Savsrlanmla
\7.
\a)
/^,.xN.
l\
lugba farasakal
Kalite & Ruhsat iqleri Uzrnanr
FSN-24236
Download

osR6xl6