T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Personel Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
61104680/903.02
2828 Memur Atamaları
BAKANLIK MAKAMINA
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet
Personel Başkanlığınca Bakanlığımıza yerleştirilen 15 adaydan, 14 adayın atamalarının
yapılmasına ve belgesini teslim etmeyen 1 adayın ise ataması yapılmayarak Devlet Personel
Başkanlığına bildirilmesine karar verilmiştir.
Bu sebeple, ekli listede adı soyadı, unvanı ve atanacağı birimi belirtilen personelin,
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 36, 36/A-(6-b), 45, 48, 54 ve 76 üncü maddeleri uyarınca atanmaları hususunu
olurlarınıza arz ederim.
Asım KANDEMİR
Personel Dairesi Başkanı V.
Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2015
Neşet AKKOÇ
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
.../.../2015
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden f5da88c9-20ef-498c-a532-d12800bc7461 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

2828 Memur Atamaları BAKANL - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı