CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
STAJ ESASLARI
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Bu staj esasları, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği
öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere yapılan pratik uygulamaların
planlanmasını, yürütülmesini ve değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasların düzenlemesini
amaçlamaktadır.
Madde 2 – Bu esaslar, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Madde 3 - Bu esaslar, yalnızca Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda
Mühendisliği Bölümü öğrencilerini kapsar.
Stajlar ve Staj Zorunluluğu
Madde 4 - Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim
Planında Staj 1 ve Staj 2 olmak üzere iki staj yer alır. Her öğrenci, mesleki deneyim kazanmak
için özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda mevcut laboratuvar, üretim ve pazarlama
uygulamalarını görmek, bilgi edinmek ve uygulama yeteneklerini geliştirmek amacıyla Bölüm
Staj Komisyonu tarafından uygun görülen işyerlerinde bu esas hükümleri uyarınca Staj 1 ve
Staj 2 stajlarını yapmak zorundadır.
Madde 5 - Stajlarını başarıyla tamamlamayan öğrenciler, Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda mezuniyete hak
kazanamazlar.
Staj Temel İlke ve Kuralları
Madde 6 - Staj 1 en erken dördüncü dönemden sonra, Staj 2 ise altıncı dönemden sonra
yapılabilir.
Madde 7 – İşyeri bulma yükümlülük ve sorumluluğu öğrenciye aittir. Stajlar, yurt içi veya yurt
dışındaki Bölüm Staj Komisyonunca uygun görülen özel veya resmi kurum ve kuruluşlarda
yapılabilir. Bölüm Staj Komisyonunca uygun bulunmayan iş yerinde yapılacak çalışma, staj
olarak kabul edilmez. Staj yapılan işyerlerinde kadrolu çalışan, en az bir Gıda Mühendisi
olmalıdır.
Madde 8 – Staj 1 ve Staj 2 aynı işyerinde yapılamaz.
Madde 9 – Her iki staj için süre 20 işgünüdür. Staj başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenirken
resmi tatiller gözönünde bulundurulmalıdır. Stajları, 20 işgününden az olan öğrencilerin
stajları başarısız sayılır.
Madde 10 – (a) Mazeretli durumlarda (Sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla
belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin olması hariç) öğrenci, staj bitiş tarihi geçmeden bir
dilekçe yazarak (mazeret sebebi- staj başlama tarihi- staj bitiş tarihi ve mazeret süresini beyan
ederek) Bölüm Staj Komisyonuna teslim eder. Staj Komisyonu Başkanının onayı gereken söz
konusu dilekçe, öğrenci tarafından Öğrenci İşleri Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. Öğrenci
İşlerinden “Sigorta Ayrılış Bildirgesi” alınarak İşyerinin de onayıyla stajına belli süre ara verilir.
Ara verilen süre kadar staj dönemi uzatılır.
(b) Sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla ilgili mazeretinin
olması durumunda ise “Sigorta Ayrılış Bildirgesi” alınmasına gerek yoktur. Öğrenci staj bitiş
tarihi geçmeden, bir dilekçe ile beraber sağlık raporunu Bölüm Staj Komisyonuna teslim eder.
Rapor bitiş tarihinden hemen sonra stajına başlar ve raporlu olduğu süre staj dönemine
eklenir.
Öğrenci ara vermek zorunda olduğu stajına devam etmek istediği takdirde, staj Komisyonuna
staj başvurusunu yaptığı günden itibaren stajı aynı ayda değil, bir sonraki ayda yapmak
durumundadır ve sigortası tekrar ödenmeye başlar.
Mazeretli durumlar, Celal Bayar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği Beşinci Bölüm Madde 31’de tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre geçerli sayılan
mazeretler,
a) Öğrencinin, sağlık kuruluşları tarafından verilen sağlık raporuyla belgelenen sağlıkla
ilgili mazeretinin olması,
b) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması
koşuluyla doğal afetlere maruz kalması,
c) Yakınının vefat etmesi ve bunu belgelendirmesi,
ç) Türkiye’yi ve üniversiteyi temsil etmek üzere ilgili yönetim kurulu kararı ile
görevlendirerek sportif, kültürel ve bilimsel etkinliklere ve bunların hazırlık
çalışmalarına katılması,
d) İlgili birim yönetim kurulunun uygun gördüğü diğer durumların ortaya çıkması
Mazeretin kabulü için, geçerli mazeretlerin belgelerinin mazeretin sona ermesinden itibaren
en geç yedi gün içinde ilgili dekanlığa sunulması gerekir.Bu süre dışında yapılan başvurular
dikkate alınmaz.
Madde 11 – Başarısızlık nedeniyle tekrar edilen stajlar, aynı işletmede yapılamaz.
Madde 12- Stajların bir defada ve bir işletmede yapılması esastır. Bir işyerinde staja başlayan
öğrenci, Staj Komisyonunun onayını almadan, staj yerini değiştiremez. Ancak;
(a) Grev-lokavt uygulamaları, bakım-onarım gibi zorunlu nedenler; deprem, yangın, sel gibi doğal
afetler sonucu stajları kesintiye uğrayan öğrenciler, Bölüm Staj Komisyonunun onayı ile
stajlarını başka bir staj yerinde sürdürebilirler. Bu durumda, öğrencinin Öğrenci İşlerinden
“Sigorta Ayrılış Bildirgesi” alması ve yeni bir işyeri için başvurusunu yapması gerekir. Ancak,
yeni işyerinde staja başlayabilmesi için en az 15 işgününün geçmesi şartı vardır.
(b) Öğrencinin işyeriyle ilgili problemlerinin olması ya da stajının gereklerini yerine getirebileceği
olanakların bulunmaması durumunda, Bölüm Staj Komisyonunun onayı ile stajını başka bir
işyerinde sürdürebilir. Bu durumda, öğrencinin Öğrenci İşlerinden “Sigorta Ayrılış Bildirgesi”
alması ve yeni bir işyeri için başvurusunu yapması gerekir. Ancak, yeni işyerinde staja
başlayabilmesi için staj başvurusunu yaptığı günden itibaren stajı aynı ayda değil, bir sonraki
ayda yapmak durumundadır.
Öğrenci Sorumluluğu
Madde 13 – Öğrenciler, stajla ilgili her aşamada ilan edilen/edilecek takvim ve duyurulara
uymak zorundadır. Ayrıca öğrenciler, staj için gerekli belgeleri hazırlamak, tamamlanmasını
takip etmek ve ilgili yerlere teslim etmek zorundadır.
Madde 14 – (a) Öğrenciler, staj süresince yaptıkları çalışmaları içeren bir Staj Raporu
hazırlamak zorundadır.
(b) Staj Raporu öğretim planında belirtilen dilde hazırlanmalıdır. Yurtdışında staj yapan
öğrenciler raporlarını İngilizce hazırlarlar.
Madde 15 – Staj yaptıkları işyerlerinin çalışma ve iş güvenliği kurallarına, disiplin ve düzenine
uymakla yükümlüdürler. İşyerinde kullandıkları her türlü alet, malzeme, makine, araç ve
gereçleri özenle kullanmak zorundadırlar. Bu yükümlülükleri yerine getirmemesi veya
getirememesi halinde doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir. Bu hususlara uymayan,
aykırı hareket eden öğrenciler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Zorunlu Sigorta Uygulaması
Madde 16 – (a) Öğrencilere, 5510 sayılı SGK Kanunu gereği “İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Sigortası” yapılması zorunludur. Zorunlu olan bu sigortanın primleri Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı tarafından ödenir. Eğer öğrenci Genel Sağlık Sigortasından faydalanmıyorsa
durumunu beyan eder, bu takdirde öğrencinin Genel Sağlık Sigortası primi de Dekanlık
tarafından ödenir.
(b) Zorunlu staj sürelerinden daha uzun bir süre staj yapmak isteyen veya Celal Bayar
Üniversitesi dışındaki bir kurumda bitirme ödevi, proje gibi uygulama çalışması yapacak
öğrencilerin bu çalışmaları, Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma
Merkezi (USİTEM)’in onayı ile yapıldığı takdirde, sigorta primleri Mühendislik Fakültesi
Dekanlığı tarafından ödenebilir.
(c) Öğrencilerin, işyerine gitmeden önce sigorta işlemlerini tamamlamaları gerekir. Sigorta
işlemlerinin Üniversite tarafından yapılabilmesi için öğrencinin; Bölüm Staj Komisyonun
belirlediği tarihe kadar staj başvurusunu gerekli evraklar ile birlikte Bölüm Sekreterliği’ne
yapması gerekmektedir.
(d)Yurtdışında staj yapacak öğrenciler, staj belgelerinin, işyerlerinin talebi doğrultusunda
düzenlenmesinden sorumludurlar. Öğrencilere, yurt dışında yapacakları stajlar için, “İş Kazası
ve Meslek Hastalığı Sigortası” da dahil olmak üzere Celal Bayar Üniversitesi’nce herhangi bir
ödeme yapılmaz.
(e) Herhangi bir işyerinde çalışan öğrenci için zorunlu sigorta uygulaması;
Çalıştığı işyerinde staj yapmak isteyen öğrenciler, Ek 2 formunu işyerine onaylatır ve Stajyer
Bilgi Formu-Ek9 da bu durumu beyan eder. "İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigorta Primi"
çalıştığı işyeri tarafından karşılanan bu öğrencilere Celal Bayar Üniversitesi Dekanlığı
tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz.
Çalıştığı işyeri dışında bir işyerinde staj yapmak isteyen öğrenciler, staj dönemi süresince
çalıştıkları kurumdan ücretsiz izin almak zorundadır. Staj süresince "İş Kazası ve Meslek
Hastalığı Sigorta Primi" Celal Bayar Üniversitesi Dekanlığı tarafından ödenir. Prosedür,
çalışmayan öğrecilerde olduğu gibi uygulanır.
İşyeri Sorumluluğu
Madde 17 – (a) Öğrencilerin staj yaptıkları işyerleri, öğrencilerin iş güvenliği içinde verimli bir
şekilde stajlarını yapması için gerekli tedbirleri alırlar.
(b) Öğrencilerin staj yaptıkları işyeri, öğrencinin staj gereklerini yerine getirmesi için gerekli
ortamı ve bilgi aktarımını sağlamalıdır.
İntibak
Madde 18 - (a) Gıda Mühendisliği Bölümüne Yatay geçiş ile gelen ve geçiş yaptıkları
Üniversitede Stajlarını başarı ile tamamlamış öğrenciler, Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ve ekleri
(Geldiği üniversitede stajdan başarılı olduğuna dair evrak, staj işyeri evrakı vb.) ile
başvururlar. Bu öğrenciler Bölüm Staj Komisyonunun görüşü ile stajlarından muaf
sayılabilirler.
(b) Yurt dışında yapılan stajların eşdeğerliliğine, Gıda Mühendisliği Bölümü Staj Komisyonunca
karar verilir.
Madde 19- Gıda Mühendisliği Bölümüne Üniversitelerin yalnızca Gıda Teknolojisi Ön lisans
Programından Dikey geçiş sınavı ile gelen ve geçiş yaptıkları Üniversitede Stajlarını başarı ile
tamamlamış öğrenciler, Bölüm Başkanlığı’na dilekçe ve ekleri (Geldiği üniversitede stajdan
başarılı olduğuna dair evrak, staj işyeri evrakı vb.) ile başvurur. Bu öğrenciler Bölüm Staj
Komisyonunun görüşü ile stajlarından muaf sayılabilirler.
Staj İşlemleri
Madde 20- Staj Başvurusu
1. Öğrenci staj başvurusunu, Bölüm Staj Komisyonu üyesinin imzasını taşıyan Staj Başvuru
Formu-Ek 1 ile yapar. Bu form ile birlikte İş Yeri Tanıtım Formu-Ek 2’yi staj yapağı işyerine
iletir.
2. Firma tarafından staj başvurusu kabul edilen öğrenci, İşyeri Tanıtım Formu-Ek 2’yi Firmanın
yetkilisine eksiksiz doldurtarak, en geç Nisan ayı sonuna kadar Bölüm Sekreterliğine imza
karşılığında teslim eder.
3. Staj yeri red edilen öğrencilerin listesi Gıda Mühendisliği Bölümü Web sayfasında ilan edilir.
Bu öğrencilerin, uygun staj yeri bulmaları gerekir.
4. Staj yeri onaylanan öğrenciler, ilandan en geç 2 hafta içerisinde Stajyer Bilgi Formu-Ek 9 u
dijital ortamda doldurarak, Staj 1 için [email protected] 'a; Staj 2 için
[email protected] 'a gönderir. Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi-Ek 3 e vesikalık fotoğrafını
yapıştırıp, ilgili yerleri doldurur. Ayrıca kendisi için düzenlenmiş “İşe Giriş Bildirge” sini stajına
başlamadan bir hafta önce Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’ndan alır. Staja başladığında Ek 3
ve İşe Giriş Bildirgesini işyeri yetkilisine teslim eder.
Madde 21- Staj Aşaması
Öğrenci staj bitiminde, Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi-Ek 3, Puantaj Formu-Ek 4, Staj
Raporu Onay Sayfası-Ek 5 ve Staj Raporunu işyerinde onaylatmak zorundadır. Bunlardan
birinin eksik olması halinde staj raporu incelenmeden staj red edilir.
Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi-Ek 3, Puantaj Formu-Ek 4 ve Staj Raporu Onay Sayfası-Ek 5
deki ilgili yerler, o işyeri yetkilisi adı-soyadı, mesleki ünvanı belirtilip imzalanarak onaylanır ve
işyeri kaşesi ile mühürlenir.
Ayrıca, Staj Raporunun her sayfasında işyeri yetkilisinin imzası/parafı/veya işyeri kaşesi
bulunmalıdır. Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi-Ek 3 ve Puantaj Formu-Ek 4 kapalı ve
mühürlenmiş bir zarfın içerisinde öğrenciye elden verilir.
Yapılan Stajın kapsam ve içeriği
Madde 22- Öğrenciler staj süreleri boyunca;
o
Staj yaptıkları işletmeyi genel olarak tanımalı,
o
Üretim ve üretim hatları konusunda bilgi almalı,
o
İşletmedeki laboratuvar ve laboratuvar ekipmanlarını tanımalı,
o
Üretim ve kalite kontrolü için yapılan analizleri ve bu analizlerin dayandığı teori ve
ilkeleri öğrenmeli,
o
Laboratuar şefinin uygun görmesi halinde istenen analizleri yapmalı,
o
İşletme şefinin uygun görmesi durumunda üretimde görev almalı,
o
İşletmedeki üretim hatlarının akım şemalarını oluşturmalı ve bu hatlara ait kütle ve
enerji dengelerini hesaplamalı,
o
Ana üretim ünitesine yardımcı diğer tesisleri (kazan dairesi, su arıtma ünitesi vb.)
incelemelidir.
Madde 23- Staj Raporu Hazırlama Kuralları
Staj raporu, aşağıda içerikleri özetle belirtilen ana başlıklardan ve gerekli alt başlıklardan oluşur ve
sayfa sınırlaması olmadan yazılır. Staj raporu, lisans öğrencisinin staj yaptığı yer ve yaptığı iş ile ilgili
konuları ve bu çalışma ile elde ettiği sonuçları içermelidir. Gereksiz detaylı kitap bilgilerinden oluşan
bölümler Staj raporunda yer almamalıdır. Gerekirse bu çeşit bilgiler “Ekler” bölümünde ek olarak
verilebilir. Staj raporunda şu bölümler yer almalıdır:
Kapak
Eklerde örnek verilmiştir.
İçindekiler
Staj raporu onay sayfası (Ek 5; Onaylanmış olarak)
Giriş
Staj raporunun konusu ve yapılan çalışma sonucunda elde edilen bilgilerden kısaca bahsedilmelidir.
İşletme ve Staj Bilgileri
Staj raporunun esas kısmını ve aşamalarını gösteren bölüm(ler), öğrencinin yaptığı staj çalışması ile
ilgili konuları içerir. Bu bölüm alt bölümlere ayrılabilir. Staj raporunun esas kısmını ve aşamalarını
gösteren bölüm(ler), öğrencinin yaptığı staj çalışması ile ilgili konuları içerir. Burada staj yapılan yer ve
bu staj yerinde yapılan işler, şirketin üretim ve yönetim akış çizelgelerine bağlı olarak tanıtılır. Staj
yapılan yerde kullanılan yöntemler ve yapılan işler detaylı olarak anlatılır.
Sonuç
Staj genel olarak değerlendirilmelidir.
Kaynaklar
Staj raporunda değinilen kaynaklar alfabetik sıraya göre verilir.
Ekler
Staj raporuna eklenmesinde yarar görülen fotoğraf, şekil, belge vb. ile raporun akışını bozacak ancak
verilmesi gerekli görülen konular ekler halinde verilir.
Staj raporu yazım kuralları
Staj raporu bilgisayar ortamında yazılmalıdır.
Staj raporu çıktıları lazer ya da mürekkep püskürtmeli yazıcıdan alınmış olmalıdır.
Staj raporu beyaz zeminli karton kapaklar arasına ciltlenmiş olarak bir nüsha halinde
komisyonuna teslim edilmelidir.
staj
Ayrıca staj raporunun son hali CD’de kayıtlı olarak raporla birlikte teslim edilmelidir. Staj raporu
Öğrencinin numarası ile isimlendirilmiş bir klasör içerisine kopyalanmış olmalıdır. CD üzerinde
öğrencinin adı, soyadı, numarası ve staj yaptığı kuruluşun ismi belirtilmelidir.
Staj raporu A4 standardında (21 x 29.7 cm), beyaz, birinci hamur kağıda yazılmalıdır.
Staj raporu 12 pt (punto) yazı boyutunda “Times New Roman” yazı karakteri kullanılarak
yazılmalıdır. Harf büyüklüğü, zorunlu olunduğu durumlarda tablo ve şekil içinde 8 pt ‘ye kadar
küçültülebilir. Kapak sayfasındaki bütün yazılarda ise harf boyutu 16 pt ve koyu olmalıdır.
Yazı metni iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır.
Satır aralığı 1.5 olmalıdır.
Ana başlıklar büyük harf ve koyu, alt başlıklar Küçük harf ve koyu yazılmalıdır.
Sayfa yapısı aşağıdaki şekilde olmalıdır.
Kenar boşlukları: Sol alt ve üst kenardan 3.5 cm, sağ kenardan 2.5 cm.
Dipnotlar, tablolar, şekiller bu sınırlar içinde kalmalıdır.
Staj raporunun kapak sayfası hariç tüm sayfalar numaralandırılmalıdır. Özet ve içindekiler
listesinin bulunduğu sayfalar küçük Roma rakamları ile (i, ii, iii, …) numaralandırılır. Diğer
bölümler 1, 2, 3, … şeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaraları kağıdın sağ alt köşesinde
olacak şekilde konulmalıdır.
Staj raporunda verilen her tablo ve şekle bir numara verilmelidir (rapor metninde geçtiği sıraya
göre). Tablo başlığı tablonun üstüne, şekil başlığı şeklin altına yazılmalı ve tablo/şekil ile birlikte
ortalanmalıdır.
Staj raporunda yer alan tüm tablo ve şekillere rapor metni içerisinde “atıf” yapılması zorunludur.
Rapor metni içerisinde bahsedilmeyen tablo ve şekillere yer verilmemelidir.
Staj raporunda verilen eklere mutlaka numara ve başlık yazılmalıdır.
Staj Raporunda adı geçen kaynaklar, mutlaka “Kaynaklar” bölümünde yer almalıdır. “Kaynaklar”
bölümünde yer alan her kaynağa rapor metni içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.
Kaynakların gösterimine örnekler:
o
Süreli yayın: Hayes, W.A.; Smith, F.G., & Morris, A.E.J., 1998. The production and quality of
tomato concentrates. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 38(7): 537-564.
o
Kitap: Cemeroğlu, B.; Acar, J., 1986. Meyve ve Sevze İşleme Teknolojisi. Gıda Teknolojisi
Derneği Yayın No. 6, Ankara.
o
Rapor: Canan, E., Öztürk, T. and Varlık, M., “Türkiyede Altın Rezervleri” TMMOB, Rapor No.
96/20, (1995) 39-50.
o
URL adresi: https://www.tse.org.tr/Turkish/stweb/laboratuvar.asp
Staj Dosyalarının Teslimi
Madde 24- (a) Öğrenci, Staj Dosyasını staj çalışmasını izleyen akademik yarıyılın ilk iki haftası
içinde Gıda Mühendisliği Bölüm Sekreterine kapalı zarf içerisinde imza karşılığı teslim etmek
zorundadır. Mazeretsiz olarak, süresi içinde teslim edilmeyen staj evrakları kabul edilmez.
Mazeret ile ilgili gerekçeler öğrencinin resmi başvurusu üzerine Gıda Mühendisliği Bölüm
Başkanlığı tarafından değerlendirilir.
(b)
Staj Dosyası içerisinde Staj Evrakları Kontrol Formu’nda (Ek 8) belirtilen evraklar
olmalıdır ve zarfın üzerine Ek 8 formu yapıştırılıp imzalanmalıdır. Öğrenci Staj Dosyasını
eksiksiz hazırlamakla yükümlüdür. Staj dosyası eksik olan öğrencilerin stajları
değerlendirmeye alınmaz.
Stajın Değerlendirilmesi
Madde 25- Staj çalışmaları, Bölüm Staj Komisyonunca oluşturulan jüriler tarafından
değerlendirilir. Jüriler, “Pratik Çalışma ve Gizli Sicil Fişi” ile Staj Raporlarını inceleyip,
öğrencilere en az 5 gün öncesinden ilan edilen tarih ve saatte yapacakları sözlü mülakat ile
stajları değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda öğrencinin staj çalışması “kabul” veya
“red” alabilir. Değerlendirme sonuçları, Staj komisyonu başkanı tarafından, o staj döneminde
ya da müteakip dönemlerde açılan staj dersine işlenir.
Download

Bölüm Staj Esasları - celal bayar üniversitesi mühendislik fakültesi