DUMLUPINAR ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ANABĐLĐM DALI / EĞĐTĐM YÖNETĐMĐ VE TEFTĐŞĐ
TEZSĐZ YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI YEDEK LĐSTE KAYIT DUYURUSU
2014-2015 Bahar döneminde Tezsiz Yüksek Lisans programlarına Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin aşağıdaki
belgelerle şahsen yada noter vekaleti ile kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Aşağıda isimleri bulunan listedeki öğrencilerin kayıtları 5 Şubat 2015 Saat 08.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.
KESĐN KAYITTA ĐSTENEN BELGELER
1.) 6 (altı) adet son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
2.) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi
*
3.) Lisans diploması/mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı ya da mezun olduğu üniversiteden onaylı sureti
4.) Erkek öğrenciler için askerlik durumlarını gösteren yeni tarihli belge. (Askerliğini yapanlardan “bir”, yapmayanlardan “üç” adet),
5.) Đkametgağı ile ilgili beyanı,
6.) Cari Hizmet Ödeneği Katkı Payı Makbuzu veya ATM Dekontu **
7.) Nüfus cüzdanı ve fotokopisi
* Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ALES şartı aranmamaktadır. ALES belgesisiz başvurularda ALES sonuç belgesi gerekli
evraklar arasında değildir.
** Evrakların teslimi ve sisteme kayıt eklenmesi sonrasında öğrenci numarası verilecektir. Öğrenci numarası ile Đnternet
üzerinden veya Tüm Ziraat Bankası şubeleriden yada ATM lerinden işlem yapılabilmektedir. Yerleşke içinde ATM bulunmaktadır.
DUMLUPINAR ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ
EĞĐTĐM BĐLĐMLERĐ ANA BĐLĐM DALI EĞĐTĐM YÖNETĐMĐ,TEFTĐŞĐ
TEZSĐZ YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI
5 ŞUBAT 2015 TARĐHĐNDE KAYIT YAPTIRMAYA HAK KAZANAN YEDEK LĐSTESĐ
Adı
Lisans
Ortalama
Başarı Puanı
Durum
0,000
73,450
36,72500
YEDEK
71,250
35,62500
YEDEK
60,380
30,19000
YEDEK
29,90000
YEDEK
Başvuru No
1
HFZA3X
2
TJBWK7
ÇĐĞDEM
SELÇUK
0,000
3
3G4392
TUĞBA
KUYUMCU
0,000
4
0RC2RG
AHMET
ÜNERAL
0,000
59,800
,
,
HAKAN
Soyadı
Ales
Sno
GÖL
1
Download

kesđn kayıtta đstenen belgeler dumlupınar ünđversđtesđ eğđtđm