Edirne Defterdarlığı
Personel Müdürlüğü
l Atamalı Personelin Hizmet Takip Programına Giriș İșlemi Süreci
Nakil, Đlk Defa Göreve Başlama vb Sebeplerle
Defterdarlığımız Birimlerinde Göreve Başlayan Đl
Atamalı Personelin Bulunması yada Emekli, Đstifa vb.
Sebeplerle Defterdarlığımızdan Ayrılan Đl Atamalı
Personelin Bulunması
Defterdarlığımızda Görev Başlayan yada Defterdarlığımızdan
Ayrılan Đl Atamalı Personele ait Bilgilerin Sosyal Güvenlik
Kurumu Hizmet Takip Programına Bilgi Girişinin Yapılması
Evrakların Đlgili
Personelin Özlük
Dosyasına Kaldırılması
Hazırlayan:
Onaylayan:
Download

l Atamalı Personelin Hizmet Takip Programına Giriș İșlemi Süreci