Dersin Kodu ve Adı:
Bölüm/Programın Adı:
4130215 ANAYASA
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Eğitim ve Öğretim Yöntemleri
Yarıyıl
Güz
III
Ders Dili
Dersin
Verildiği
Düzey
Zorunlu /
Seçmeli
Ön Şartlar
Dersin Amacı
Dersin
Geliştirdiği
Program
Yeterlilikleri
Öğrenme
Kazanımları
Öğrenme
Yöntem ve
Teknikleri
Değerlendirm
e Ölçütleri
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ders Kitabı
veya
Kaynakları
Teor
Uygulam
Lab
i
a
.
42
…
…
Proje/Alan
Kısa
Krediler
Ara
Çalışması/Öde
Sına
Sına
v
v
v
35
…
20
Fina
l
Topla
m
30
127
Ulusa
AKTS
l
Kredis
Kredi
i
3
5
Türkçe
Ön Lisans ( )
Lisans (X)
Yüksek Lisans
(
)
Doktora
(
)
Zorunlu
Ön şart yok
Siyasal sistem ile anayasa hukuku arasındaki ilişkiyi göstermek ve siyasal gelişmelere anayasa hukuku bakış
açısıyla yaklaşılmasını sağlamak. Devleti oluşturan temel organların kuruluş, işleyiş ve birbirleriyle olan
ilişkilerini; siyasal partiler ve seçimler gibi siyasal süreçler ile devletin temel organlarının faaliyetlerindeki
hukukî süreçlerin kavranmasını sağlamak.
PY 5: Kolektif karar alma süreçlerini ve bu süreçlerin siyasal ve toplumsal hayata yansımalarını anlama ve
yorumlama kabiliyeti kazanmak.
PY 6:Temel insan hak ve özgürlüklerini öğrenerek konuyla ilgili politikaları ve olguları değerlendirme yeteneği
kazanmak.
PY 7: Devletlerarası siyasi iktidar mücadelelerini ve iktidar yapılanmalarını anlama ve yorumlama kabiliyeti
kazanma.
PY 8: Temel siyasi seçim sistemlerinin özelliklerini kavrama ve bu sistemler arasında karşılaştırma yapabilme
kabiliyeti kazanma.
1- Gündelik siyasal yaşama ilişkin kavramları ve terimleri kullanabilmek
2- Siyasal olaylara hukuksal perspektiften yaklaşmak
3- Siyasal sistemin işleyişindeki hukuksal mekanizmayı keşfetmek
Konferans, tartışma, soru-cevap.
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Projeler
Dönem Ödevi
Laboratuvar
Dönem Sonu Sınavı
Konular
(X) işaretleyiniz
Yüzde (%)
X
40
X
60
Siyasal iktidar, egemenlik, devlet ve hukuk düzeni
Anayasacılık hareketleri, asli kurucu iktidar ve anayasa türleri
Kanunların anayasaya uygunluk denetimi: Anayasa yargısı
Yasama organı ve yasama fonksiyonu
Yürütme organı ve yürütme fonksiyonu
Yasama-Yürütme Đlişkisi (Hükümet Sistemleri)
Demokrasi: Temsili demokrasi ve yarı-doğrudan demokrasi
Seçimler ve seçim sistemleri
Hukuk düzeninde siyasal partiler
Temel hak ve özgürlükler
Türk anayasaları
Türk anayasasının temel ilkeleri
Türk anayasasında temel organlar
Türk anayasal düzenine genel bir bakış
— Gözler, Kemal, (2008), Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Bursa: Ekin.
— Gözler, Kemal, (2008), Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin.
— Teziç, Erdoğan, (2007), Anayasa Hukuku, Đstanbul: Beta.
— Özbudun, Ergun, (2005), Türk Anayasa Hukuku, Ankara: Yetkin.
— Eroğul, Cem, (2007), Anatüzeye Giriş, Ankara: Đmaj.
— Erdoğan, Mustafa, (2007), Anayasa Hukuku, Ankara: Orion.
— Erdoğan, Mustafa, (2008), Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset, Ankara: Liberte.
Download

Teor i Uygulam a Lab . Proje/Alan Çalışması/Öde v Kısa Sına v Ara