TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU
ELĠ MÜESSESESĠ ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ
SINAVLARA GĠRMEK ĠÇĠN KONTROL EDĠLMESĠ
GEREKLĠ BELGELER
1. NÜFUS CÜZDANI
2. DĠPLOMA’nın aslı veya Noter onaylı bir sureti,
3. ASKERLĠKLE ĠLĠġĠKLERĠNĠN BULUNMADIĞINA DAĠR
RESMĠ BELGE (Erkek adaylardan askerlik yapanlar
yaptığına, yapmayanlar askerlikle ilişiklerinin olmadığına
veya tecil ettirdiğine dair belge),
4. - Adı sınavlara katılmak üzere Puanlı listelerden
bildirilenlerin; MERKEZĠ SINAV SONUÇ BELGESĠ’nin
çıktısı (İş-Kur tarafından Müessesemizde gönderilen listelerde
kayıtlı olan puanın aynısının yer aldığı sınav sonuç belgesi)
VEYA;
- Adı sınavlara katılmak üzere Öncelikli listelerden
bildirilenlerin; ÖNCELĠK DURUMUNU BELĠRTEN
BELGE. (Terörle Mücadelede Üstün Başarı belgesi, Kamuda
işçi olarak çalışırken ayrılan vb. belge veya 3213 sayılı
Maden Kanunu kapsamında arazisi kamulaştırılanların
İşletmemizden aldıkları arazilerinin kamulaştırıldığına dair
yazı);
5. Sınavına gireceğiniz unvan ile ilgili işçide aranan diğer
şartlara ait belge (Sürücü belgesi, Operatörlük belgesi,
Sertifika v.b)
6. Sınavlara girmek için kontrol edilmesi gerekli belgeler en
geç 20.02.2015 tarihine kadar ĠĢletme Müdürlüğümüz
Personel ve Ġdari ĠĢler ġube Müdürlüğü ĠĢçi Sicil Servisine
teslim edilmesi gerekmektedir.
Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim. 10.02.2015
NİZAMETTİN ÖZMEK
İŞLETME MÜDÜRÜ
____________________________________________________________________________________
Cumhuriyet Mah. Çanakkale Cad. Asma Köprü Yanı Çan/ÇANAKKALE
Tel: 0 286 4162001-4162002-4162003-4162007-4162008-4167963 Faks : 0 286 4163700
Ayrıntılı Bilgi İçin İrtibat : İ:YILMAZ (Memur) İç Hat:2721 http://www.tki-cli.com
Download

işçi alımı sınavına girmek için kontrol edilecek belgeler10.02.2015