ÖZGEÇMĠġ
Adı, Soyadı
Doğum Yeri ve Yılı
Adres
ĠĢ
:
:
SavaĢ ATAKUL
ANKARA
:
Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğt. ve ArĢt. Hastanesi
Sanatoryum Caddesi No: 271 / 06280 / Keçiören
Medeni Hali
:
EVLĠ / 2 ÇOCUK
Yabancı Dil
:
ĠNGĠLĠZCE
EĞITIM GÖRDÜĞÜ YERLER
Eğitim Merkezi
GiriĢ Yılı
Bitirme Yılı
KIZILCAHAMAM SAĞLIK MESLEK LĠSESĠ
1997
2001
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
2001
2005
ATILIM ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER
ENSTĠTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI ĠġLETMECĠLĠĞĠ
YÜKSEK LĠSANSI
2012
2013
ÇALIġTIĞI YERLER
Yer
Yıl
Durum
ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KVCYBÜ
SAĞLIK MEMURU
2003-2005
ACIBADEM HASTANESĠ KVCYBÜ
SAĞLIK MEMURU
2005-2007
KAZAN SAĞLIK GRUP BAġKANLIĞI
MAAġ MUT.PERSONEL
2007-2011
DR.ABDURRAHMAN YURTASLAN
ONKOLOJĠ EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HAST.
SAĞLIK MEMURU
2011-2015
ĠDARI GÖREVLERI
Yılı
Yer
Atatürk Göğ.Has.ve Göğ.Cer. E.A.H.
Müdür Yrd.
2015- Halen
KAYITLI OLDUĞU KURULUġ VE DERNEKLER
1. ….
2. ….
2
Download

Özgeçmiş - Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Araştırma