T A PU VE K A D A STR O GENEL M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü
İLE
D E V LE T SU İŞLERİ GENEL M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü A R A SIN D A
TAKBİS SİSTEM İN D E M E V C U T OLAN TAPU KAYDI V E K A D ASTRAL BİLGİLERİN
ONLINE PA Y LA ŞIM I VE K O N TR O LL Ü K H İZ M E T L E R İN E İLİŞKİN USUL VE
ESASLARI BELİRLEYEN
PROTOKOL
Madde 1. AM AÇ
Bu protokolün amacı, Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBİS) kayıtlı bulunan tapu
ve kadastro bilgilerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
arasında, elektronik ortam da (web servisleriyle) on-line olarak paylaşılması suretiyle, hizmetlerin
sağlıklı, hızlı ve verimli olarak sunulmasını sağlamaktır.
Madde 2. Y A P ILA C A K Ç A L IŞ M A L A R IN KAPSAMI
Protokol tarafı Kurum ların yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeleri
doğrultusunda ve bilgi paylaşım talebinde bulunan Kurum/Kuruluşun görevleri gereği ihtiyaç
duyduğu Tapu ve Kadastro verilerinden TAKBİS sisteminde mevcut olanların, elektronik ortamda
on-line olarak paylaşılması suretiyle, Kamu hizmetlerinin daha sağlıklı, hızlı, etkin ve verimli
olarak sağlanması bu protokolün kapsamını oluşturmaktadır.
Protokolün tarafı olan K urum (Belgelemek Kaydıyla) görev, yetki ve sorumluluğu kadar
bilgi talep edebilir. Eriştiği bilgilerle ilgili, Kullanıcı Adı, Tarih, Metod Adı, Gönderilen
Parametreler, süre, Döndürülen bilgi seti ve varsa hata mesajı bilgilerini içeren LOG kayıtlarını
tutacağını kabul ve taahhüt eder. Edindiği bilgilerin güvenliğinden, 3. şahısların eline geçmesinden
ve görev alanı dışında kullanılmasından doğacak her türlü zarardan hukuken sorumludur.
TAKBİS Sistemine erişim aşağıda bildirilen IP adresi üzerinden olacak ve 2. sayfada
doldurulan tablodaki bilgiler doğrultusunda veri paylaşımı sağlanacaktır.
Web Servislerini Tüketecek S erver'a ait Kurumsal Dış Statik IP Adresi (Telekom veya Servis
Sağlayıcıdan T a s d ik li): 212.174.165.208
Madde 3. TA R A FL A R
Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
arasında imzalanmıştır.
Madde 4. PR O TO K O LD EK İ K IS A L T M A L A R VE Y E T K İLEN D İR M ELER
4.1. Kısaltmalar
DSİ
TK G M
DSİBM
TKBM
TM
V IVf
: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
: Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü
: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü
: Tapu Müdürlüğü
• V oriocft*r\ İV/İı irlı irlıi rni
TAKBİS
MEGSİS
BÖ H H BÜ Y
: Tapu Kadastro Bilgi Sistemi
: Mekansal Gayrimenkul Sistemi
: Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
4.2. Yetkilendirmeler
(Kurumun görev ve yetkileri dahilinde bilgi paylaşımı istenen alanlar X işareti ile işaretlenecektir.)
3- Paylaşım a Sunulacak Veriler
1- Yetki Alanı
2- Ü cretlendirm e
Tüm Türkiye
Ücretli
Tapu Verileri
Tüzel Kişi Yetkisi (Yalnızca Kendi Taşınmazları)
Ücretsiz
Kadastro Verileri
Belediye Görev Alanı
Muaf
4- Tapu Bilgileri
5- Kadastro Bilgileri
6- Tapu Verileri
Parseli Tanım layıcı Bilgiler
Kadastro Çalışma Alanı Sınırları
On-line Paylaşım (web servisleri)
Gerçek Kişi Bilgileri
Ada
Tüzel Kişi Bilgileri
Parsel
7- Kadastro Verileri
Şerh/Beyan/İrtifak Bilgileri
Yapı
W M S (Web Map Services)
X
Şerh/Beyan/İrtifak Lehdar Bilgileri
İrtifak
W FS (Web Feature Services)
X_
Muhdesat
Ortofoto Harita Servisleri
X
Eklenti
Off-line veri paylaşımı durdurulmuş olup;
zorunlu hallerde bu tür talepler birimlerimiz
aracılığı ile Genel Müdürlüğümüz Tapu veya
Kadastro Dairesi Başkanlığına yapılmalıdır.
X
Rehin Bilgileri
Rehin Lehdar Bilgileri
X
Pasif Kayıt Bilgileri (Varsa)
X
Yer Kontrol Noktaları
Tescil Harici Alanlar
•
8- Protokol Yapılan Kurum irtibat (kurumsal e-posta adresi yazılmalıdır)
1. İrtibat Kişisi
Önder KARAGÖZ
Unvan
Harita Y. Müh.
: CBS Şube Müdürü
e-posta
: [email protected]
Telefon No : 0312 417 8300 - 2884
0555 488 2478
■ "V
:
■■
~
X
~
İrtibat Kurulacak Birim
2. İrtibat Kişisi
Adı/Soyadı : Kemal SEYREK
’
9 - TKGM irtibat
j
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Veri Yönetim i Şube Müdürlüğü
veripaylasim@ tkgm.gov.tr
[email protected]
0312 417 8300 - 2285
0505 876 1579
(3 1 2 )5 5 1 4 0 81 -4 1 19-41 84
Fax( 312) 413 69 37
Madde 5. TA R A FL A R IN Y Ü K ÜM LÜLÜ K LER İ
5.1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri:
5.1.1- TK G M -T A K B İS sistemine erişim için aşağıdaki şartların sağlanacağını taahhüt eder. Ayrıca,
bu bölümde belirtilenler ile birlikte 6.1. Veri Paylaşım İlkelerinin İhlali ve Hukuki sorumluluklar ve
6.2. Teknik Esaslar Bölümlerindeki maddelerle ilgili; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümün bu
şartların sağlanıp sağlanmadığı ve uygulamanın bu hususlara uygun olarak yapılıp yapılmadığı
konusunda denetim yetkisi olduğunu kabul eder.
a) Sorgulama sonucunda elde edeceği bilgilerin ayrı bir veri tabam oluşturacak şekilde kendi
sistemlerine kayıt edilmeyeceğini.
b) Ağlarında bulunan bilgisayarların TA K B İS ’e erişim yetkilerinin IP adresi bazında
kısıtlanacağım.
c) Erişim için kullanılacak bilgisayar sayısı ve kullanmaya yetkili kişi sayısı belirlenerek
Kişilerin İsım, Boy ısım ve l .L kimlik numaralarının kayıt altına alınacağını ve istenildiğinde
belgelendireceğini.
d ) Personelin görev ve yetkilerine göre TAKBİS kullanıcıları arasında farklı yetkilerin
tanımlanacağını.
M-
d l/T -
e)
TAKBİS sistemine erişim yetkisi verilmiş olanlara; sistemden sadece kurumun tanımlanmış
iş ve işlemleri için sorgu yapabilecekleri, başka amaçlar için kullanamayacakları, kullanmaları
durumunda Türk C eza Kanunu, Kamu görevlileri ile ilgili disiplin hükümleri ve diğer tazminat
hükümlerinin söz konusu olacağı hususlarının, Üst A m ir tarafından yazılı olarak imza karşılığında
tebliğ edileceğini ve denetimler sırasında belgelendirileceğim.
t) TAKBİS sistemini amacı dışında kullandığı tespit edilen personelin, vakit kaybedilmeksizin
en kısa zamanda yetkili makamlara ve T K G M ’ ye bildirileceğini.
5.1.2- Kurum, temin edeceği tapu ve kadastro bilgilerini Anayasa, Türk Medeni Kanunu, ilgili
kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde kendi faaliyet alanı ile ilgili işlemlerde kullanacak olup,
amaç dışında kullanmayacak ve paylaşamayacaktır. Ayrıca, bu bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından
görülmesini, çoğaltılmasını ve kullanılmasını önleyici tedbirleri almayı taahhüt eder.
51.3- Türk Medeni Kanunu 1007. maddesine göre tapu sicilinin tutulmasından doğan zarardan
devlet sorumlu olduğundan, Kurum tarafından bu maddenin uygulanmasını gerektiren işleme neden
olunması halinde, TK G M tarafından zararın kendilerine rücu edilmesini kabul ve taahhüt eder.
5.1.4- Kurum, veri .paylaşımı sırasında kendi sistemlerinde log kayıtlarını detaylı olarak
(yetkilendirdiği kullanıcı bilgisi, tarih, metot adı, gönderilen parametreler, web servisinin
döndürdüğü bilgi seti, süre, hata var ise hata mesajı) tutacak ve istenilmesi halinde T K G M ’ye log
kayıtlarını verecektir.
Log kayıtlarının tutulma süresi, Türk Ceza Kanununun 135 ila 139. Maddelerinde yer alan suçlar
için öngörülen dava zam an aşımı süresinden az olmamak kaydı ile enaz 8 (sekiz) yıldır.
Protokol sona ermiş olsa bile bu süre sonuna kadar log kayıtları silinmeyecektir.
5.1.5- Kurum, kendisinde mevcut olan halihazır harita, imar planları, uydu fotoğrafları, ortofotolar
ve harita bilgi ve belgelerinden ihtiyaç duyulanları, TK G M , TK BM , KM ve T M ’lerin ücretsiz
yararlanmasını sağlayacaktır.
5.1.6- DSİ. TK G M Döner Sermaye İşletmesi tarafından faturalandırılacak kontrollük hizmeti için
ödenecek döner sermaye ücretini ve sonuçlanan m ahkeme kararlarından doğan ödemekle yükümlü
olunan ücretlerin: Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci
Şubesindeki “TR62 0001 0025 3207 0385 505122” iban nolu hesabına ay sonlarını takip eden 3
(üç) iş günü içinde yatırılarak, ödemenin faturalandırılabilmesi için ödeme için verilen aynı iiç iş
günlük süre içinde dekont mail olarak dosim@,tkgm.gov.tr adresine gönderilecektir. Ancak ihaleli
işlerde, kontrollük bedellerinin DSİ yüklenicisi tarafından ödeneceği durumlarda, kontrollük
işleminin tamamlanmasını müteakip ödeme yapılacaktır.
5.2. Tapu ve K adastro Genel Müdürlüğünün Yükümlülükleri:
5.2.1- TKGM, TA K BİS sisteminde yer alan bilgilerden protokol kapsamında belirtilenleri web
servisleri aracılığı ile on-line olarak Kurumun sorgulamasına izin verecektir.
5.2.2- TKGM, verilerin on-line olarak paylaşılması için Kuruma tek bir kurumsal statik dış İP
adresinden erişim sağlayacak, Kurum, buradan kendi personeline kullanıcı yetkisi verecek ve
takibini yapacaktır.
5.2.3- TKGM, veri paylaşımı için sağladığı web servisleriyle ilgili kendi sisteminde log kayıtlarını
lu ıa u a K iıı.
/yv'vv
t
5.2.4- Şeritvari olarak hazırlanan kamulaştırma planlarında arazide To, Tf ve AÜN 1er ile
kamulaştırma hattının parselleri kestiği noktalar dışında arazide işaretleme zorunluluğu
olmayacaktır. İşaretlemeler için ahşap kazıklar kullanılabilecektir.
5.2.8- Kurumun hizmetlerinde ihtiyaç duyduğu ve Kadastro M üdürlüklerimizde gerçekleştirilecek
harita ve planların kontrollük hizmetleri ile Tapu M üdürlüklerinde gerçekleştirilecek tescil ve
terkine yönelik işlemler; T K G M ’nin yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge ve
Merkezden konu hakkında verilen talimatlar doğrultusunda yerine getirilecektir.
i
Madde 6. U Y G U L A M A Y A İLİŞK İN ESASLAR
6.1. Veri Paylaşım İlkelerinin İhlali ve Hukuki Sorumluluklar:
6.1.1- Taraflarca verilerin erişiminde, paylaşılmasında ve kullanılmasında Anayasa, Medeni Kanun
ve diğer mevzuatta yer alan Devlet Sırrına, kişisel verilerin korunmasına, özel hayatın ve
soruşturmanın gizliliğine, mahkemelerce verilen gizlilik kararlarına, gizli tanıklığa, veri erişim ve
paylaşım yetkisine ilişkin hüküm ler esas alınır ve haklı hukuki sebep olup olmadığına bakılacaktır.
6.1.2- Bu protokol kapsam ında erişilen ve paylaşılan veriler, karşı tarafın izni olmadıkça Kurumun
kendi ihtiyaç ve işlemleri haricinde, başka kurum kuruluş ve üçüncü şahıslara kullandırılamaz ve
yayınlanamaz. Veriyi alan idare, aldığı verilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
6.1.3- Sorgulanan verilerin protokol kapsamı dışında kullanılması halinde, özel kanun hükümleri
saklı kalmak üzere, K urum un TAKBİS sistemine erişimi derhal kesilecek ve ilgililer hakkında
TKGM tarafından kanuni işlem başlatılacaktır.
6.1.4- Taraflarca, erişilen ve paylaşılan verilerin bu protokol hükümlerine aykırı olarak
kullanılmasından doğan; hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluklar veriyi alan ve /veya kullanana
aittir. Veri paylaşımının bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de protokolde belirtilen esaslara
uymakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, kişilerin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam
eder.
6.1.5- Diğer tarafın sisteme erişim için vereceği kullanıcı adları ve parolaların gizliliğinden
kullanıcı adı ve parolayı alan taraf sorumludur.
6.1.6- Taraflardan birinin, protokol hükümlerinden doğan yüküm lülüğünü belirtilen zamanda yerine
getirmemesi durumunda; yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektiği diğer tarafa yazılı olarak tebliğ
edilir ve bu yükümlülük için en fazla iki aylık süre tanınır. Bu süre sonunda yükümlülük yerine
getirilmemişse tek taraflı olarak fesih nedeni kabul edilir. Tarafların tazminat hakları saklıdır.
6.2. Teknik Esaslar:
TAKBİS sistemine bağlantı yapılarak Web servisleri ile veri paylaşımı yapacak kurum, aşağıda
belirtilen hususları sağlayacağını taahhüt eder.
a)- TAKBİS erişimi yetkisi olan bilgisayarlar ile internet arasında mutlaka Firewall, saldırı
tespit ve önleme cihazıf IPS) ve imzaları devamlı güncellenen anti-virüs programı olmalıdır.
b)- TAKBİS sitemine giriş için mutlaka kullanıcı adı ve şifre kullanılacaktır.
c)- TAKBİS erişimi olan bilgisayarlara giriş için kullanılan parolaların güvenlik için gerekli
J
gerekir
4
6.3. Ödeme Usul ve Esasları:
6.3.1. 6083 Sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8.
maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “G enel yönetim kapsam ındaki kam u idareleri, köy tüzel
kişileri ve kalkınm a ajanslarının kanunlarla sayılan görevleriyle ilgili ya p ıla ca k tapu işlemlerinden
ve veri paylaşım ından döner serm aye hizm et bedeli tahsil edilmez. Ayrıca, tapu müdürlüklerince
gerçekleştirilen her türlü terkin ve bedelsiz y o l ve yeşil alan g ibi yerlere terk işlemlerinden, Genel
M üdürlük birim lerince
sebebiyet verilm iş hataların
düzeltilm esi işlemlerinden,
tapu
m üdürlüklerince resen yap ıla n işlemlerden, aile konutu şerhi işlem lerinden ve kat irtifakından resen
kat m ülkiyetine geçiş işlem lerinden döner serm aye hizm et bedeli tahsil edilmez. Veri paylaşımına
ilişkin protokol veya sözleşm elerde, döner serm aye hizm et bedellerinin ödenm esine ilişkin usul ve
esaslar düzenlenebilir. ” hükmü gereği anılan kapsamdaki kam u idareleri, kanunlarla sayılan
görevleriyle ilgili olarak tapu müdürlüklerinde yapacakları işlemlerden ve Tapu ve Kadastro Bilgi
Sistemi (TAKBİS) üzerinden elde edecekleri verilerden kaynaklanan döner sermaye ücretinden
muaftır.
6.3.2. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden elde edecekleri verilerin dışında kalan
ve Kanuna ekli 111 sayılı cetvelde yer alan kadastro işlemleri bu muafiyet kapsamı dışındadır.
6.3.3. Kadastro M üdürlüklerinden talep edilen her türlü işlemler için ödenmesi gereken döner
sermaye hizmet bedeli ücretleri, güncel fiyat tarifesi üzerinden işlemlerin yapıldığı Kadastro
Müdürlüğüne ödenecektir.
Madde 7. SONA E R M E
Protokol, imzalandığı tarihten itibaren 2 (iki) yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu sürenin bitiminden
önce taraflarca fesih ile ilgili bir talep olmaması halinde, 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere
protokol uzatılmış sayılacaktır. Değişik şartlarla işbirliği gerekli olması durumunda, yeni
protokoller düzenlenebilecektir.
Madde 8. İHTİLA FLA RIN Ç Ö Z Ü M Ü N D E YETKİ
Bu protokolün uygulanmasına ilişkin taraflar arasında anlaşmazlık olması durumunda öncelikle iyi
niyet esasları çerçevesinde kurumların üst düzey yöneticileri arasında çözümlenmeye çalışılacak,
sonuç alınamadığı takdirde ihtilafların çözümü için, Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.
Madde 9. YÜR Ü RLÜ K
Bu protokol, tarafların imzalaması ile yürürlüğe girer.
9 (dokuz) maddeden ibaret olan iş bu protokol Q(f../Q(?/ 2014 tarihinde taraflarca iki nüsha olarak
tanzim ve imza edilmiştir.
TAPU V E K A D A S T R O G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü
ADINA
D E V L E T SU İŞLERİ G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ
ADI NA
N
__________
T
A k if OZKALDI
v je ııc ı ıv ıu u u r
p W
ı
ÇWi4 '¿ » 'V OŞ .O «,!«*
^
:U .û g .
t
Download

TKGM ile DSİ Genel Müdürlüğü arasındaki 04.08.2014 tarihli ve 2 yıl