niNı yApTIRILACAKTIR
AKsARAy iı, ıvıiı,ıi rĞiriryı ırününr,üĞü
İlimiz Merkez Rehberlik Araştırnra Merkezi Yapıın İşi
işi
4734 sa;-ılı Kaırrı İhale
Karrununun 19 uncrı maddesiııe göre açık ihale usulü ile ihale eciiiecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarasr
_vapınr
z20l5l5299
1-İdarenin
:Yeni San. Mah. Valilik lık-3 Flizn-ıet Binası Kat:4 No:47 68100
AK SARAY MERKEZIAKSARAY
a) Adresi
b) Teletbn ve faks numarast
:
3822136840 - 3822 1368 14
c) Elektroırik Posta Adresi
:
ak
:
https ://ekap.kik.
ç; İhale dokümanının
görülebileceği inteırret adresi
saraynreııı (Z)meb. gov.tr
gov.trlEKAP/
2-İhale konusu yapım işiııin
a) Niteliği, tiirü ve nriktarı
:2004-74 Proie Nuınaralı İlimiz Merkez Rehberlik Araştırma
Merkezi Yapınr İşi
A_vrıııtılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartııanredeır ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
:İlinıiz Merkez ilçe Hreğlikapı Mahallesi
c) İşe başlama tarihi
:
ç) İşin süresi
:
Sözleşıneniıı iınzalandığı tarilrten itibaren 45 güıı içinde
yer teslinıi yapılarak işe başlanacaktır.
Yer tesliminden itibaren 210 (iki,viizon) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:Yeııi Saır. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Biırası Toplantı Saloıru
68100 Aksara,v
b)'l'arihi ve saati
4. İhaleye katılabitme
uygulanacak kriterler:
:27.02.20|5 - 10:30
şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik rleğerlendirmesinıle
4.1. İhaleye katılnra şartları ve istenilen belgeler:
4,1.|. Mevzuafi gereği kayıtlı olduğu ]'icaret ve/veya Sanayi Odası ya da l-isnaf ve Sanatkarlar
Odası ı,eya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olnıası haliırde, kayıtlı olduğu tiçaret ve/ve,va sanayi odasıııdarr ya da esnaf r.e
sdnatkar odasından veya ilgili meslek odarsrrıdarr, ilk ilan veya ihale tarihiniıı içiııde bulunduğu yılda
alrırmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.|.1.2. Tüzel kişi olması halinde. ilgili nıevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/ve
Sana.vi
Odasından. ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulı"ınduğu yılda alınmış. ttizel kişili
yıtlı
/ ,§ ,\,ı,
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. 'I'eklif vermeye yetkiIi olduğuıu gösteı,en İmza Be5,,anıranresi veya imza Sİittılpa:
4.|.2.1. Gerçek kişi olması halinde. ııoter tasdikli imza beyannamesi.
<-l
t,!
4.1.2.2. Tüzel kişi olınası halinde. ilgisine göre tiizel kişiliğin oılakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetiınindeki görevlileri beliıteıı son duruınu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tanıamıırın bir Ticaret Sicil Gazetesinde buluırmanıası halinde, bıı bilgilerin ttinıiinü
_eöstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdıkli İnıza sirkiileri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şaılnamede belirlenen teklil'mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şarhıanrede belirlenen geçici teıninat.
4.1.Sİhale koııusu işte idarenin onayl ilc- alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamaını alt
yüklenici lere yaptı rılamaz.
4.1.6Tnzel kişi taralindan iş dene.vini gösternıek üzere sunulaıı belgenin. tüzel kişiliğiıı yarısındaıı
fazla lıissesine sahip oıtağıı,ıa ait olması lıalinde. ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunaır ticaret sicil nremurlukları vel,a yeminli ınali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafindan ilk ilan tarihinclen sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geril"e doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın koruırdıığunı-ı göstereır belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrması gereken kriterler:
İdare tarafındaıı ekonoınik ve nıali .v-eterliğe iIişkin kriter belirti|nıeıniştir.
4.3. Nlesleki ve Teknik y,eterliğe ilişkin belgeler vc bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Soıı on beş yıl içinde bedel içereır bir sözleşıne kapsaınında taalrhtit edilen ve teklif edilen bedelin
Yo 90 oranındaır az olmanrak üzere ilıarle konusu iş vey*a beırzer işlere ilişkin iş deneyiınini göstereır
beIgeler.
4.4.Bu ihalede bcnzer iş olarak kabul ediiecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B III Grubu
4.4.2. Benzer işe denk sa1.,ılacak mühendislik veya ınimarlık bölümleri:
İ nşaat Mtihendi sliği ve M i m ar| ı k I}ö l iiın leridir
S.Ekononik açıdan en avantailı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale doküınanıııın görülnıesi ve satın alınnıası:
7.1. İhale dokünraırı. idarenin adresiııde görülebilir ve 200 TRY (Tiirk Lirası) karşılığı İl lı,tllli
Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Bölümü (Yeni San. I\4ah. Virlilik Ek-3 Hiznıet
Binası No:47 Kat:4 68l00 Merkez/Aksara,v ) adresiııdeır satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif'verecek olanların ihale doküınanınl satın alınalaı,ı veya EKAP üzerinden e-iınz.a
kı-ıl lanarak indimıeleri zoruıılud ur.
8. Teklifler. ihale tarih ve saatine kadaı,İl lvlilll Eğitinı Miidürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri
I}ölümü (Yeni San. Mah. Valilik I]k-3 l{izmet Binası No:47 Kat:4 68100 MerkeziAksara.v-) adresine
elden teslim edilebileceği gibi. aynı adrese iadeli taahhiitlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler teklil]erini. anahtar teslinri götüıti bedel üzeriırdeıı verecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılaır istekli_vle aırahtar tesliıni götürü bedel sözleşme iınzalanacarktır. Bıı ihalede, işin
tanraıı,ıı için tekl if veri lecektir.
l0. Istekliler teklif ettikleri bedelin 7iı3'ünden az cılınamak üzere kendi belirle.v-ecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
1l. Verilen teklifleriıı geçerlilik stiresi, ihale tarihiııdeır itibaren 120 (yüzyirnri) takvim günüdür.
l2. Konsorsiyum olarak ihale_v*c, teklif vcrilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : l
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
öngönileıı açıklaına istenmeksizin reddedilecektir.
BiNA YAPTIRILACAKTIR
axsanay iı, vıiı.ı,i nĞiripı vıüuünı.üĞü
fliıniz Merkez Ahınet Cevdet Paşıı Stısy,al Bilimler Lisesine Pansiyon İnşaatı ve ÇAS Yapım işi
.y-apıın işi 4734 sayılı Kaınu İlrale Kaııununun 19 uncu ınaddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer alnıaktadır.
İhale Kayıt Numarası
l
;20l5l4769
-İdarenin
:Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası Kat:4 No:47 68100
a) Adresi
b) Telefon ve faks
nuınarası
c)ElektronikPostaAdresi
ç) İlıale doki.iınanının
görülebileceği internet adresi
2 -Ilııa|e konusu,vapım i şi n i n
AKSARAY MERKEZ/AKSARAY
:3822136840 - 3822136814
:[email protected]
:
lrttps://ekap.kik.gov.h/EKAP/
a) Niteliği, türü ve miktarı
200 Öğrencilik Pansiyon ve Çok Anıaçlı Salon
Ayrıntılı bilgiy,e EKAP'ta yer alan ilrale dokümanı içinde
bulunaır idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
İliıniz Merkez ilçe Paşacık tr4ahallesi
c) İşe başlaına tarilıi
Sözleşnıenin imzalandığı tarihten itibareıı 45 gün içinde
,v-er teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) lşin süresi
Yer teslimindeır itibaren 400 (Dörtyüz) takviın güni,idür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Biırası Toplantı Saloııu
68100 Aksara,v
b) Tarihi ve saati
27.02.2015 - 1,1:00
katılabilme şartları ve istcnilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4. Ihaleye
4.1. İhaleye katılnıa şartları ve isteırilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaı,et ve/ve1,-a Sana_vi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar
Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1,|.l. GerÇek kişi olnıası halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/vey,a saırayi odasındaır ya da esnaf ve
sAnatkar odasından veya ilgili meslek odersrndarr, ilk ilan veya ihaıle tarihiniıı içiırde bulunduğu yılda
alırımış, odaya kayıtlı olduğunu göstcrir belge,
4.r.1.2. 'I'üzel kişi olması halinde. ilgili nıevzuatı gereEi kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sana.vi
Odasından. ilk ilan veya ihale tarilrinin içinde bulunduğlı yılda alınmış- tüzel kişiliğin odaya kayrllı
olduğunu gösterir belge,
-[eklif
4.L.2.
vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Bevanıramesi veya|mza Sirktıleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması lıalinde. noter tasdikli imza beyannanıesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olınası halinde, ilgisine göte tiizel kişiliğin ortakları. üyeleri ve
tüzel kiŞiliğin yönetimindeki görevlileri beliııeıı son dururnu gösterir Ticaret Sicil
bilgilerin tamanııııın bir ]'icaret Sicil Gazetesinde buluırmanıası halinde, bu bilgile;in
'licaret Sicil Gazeteleri ve.v"a bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
göstermek üzere ilgili
noter tasdikli inrza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şaıtnamede belirlenen teklif mektubıı.
4.I.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnanıede- belirlenen geçici teminat.
4.1.Sİhale koırusu işte idareırin ona,yı ile alt ytiklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tanraını alt
y ükleni ci lere _vaptırıl amaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyinıi göstermek üzere sunulaır belgeniır, tüzel kişiliğiır yarısıııdaıı
fazla lıissesine sahip oılağına ait olması halinde. ticaı,et ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunarı ticaret sicil memurlııkları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafindaıı ilk ilan tarihiııdeır sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarilıten geri,v*e doğru son
bir yıldır kesiırtisiz olarak bu şartın koruııduğunu göstereıı belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafiırdaır ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtitnremiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşrmasr gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Soır on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşıne kapsaınında taahlıüt edilen ve teklif edilen bedelin
o/o
90 oranından az olmanrak üzere ihale koırustı iş veya beı,ızer işlerc- ilişkin iş deneyimini göstereır
belgeler.
-t.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık biilümleri:
4.4.1. Bu ilralede benzer iş olaı,ak kabul edilecek işler:
B tII Grubu işler
4.4.2. Benzer işe denk sa_vılacak mühendislik veya ınimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Böli.imleridir.
S.Ekonornİk açıdan en avaırtajlı teklif sadece fiyat esasına göre belİrlenecektİr.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
Z. İhale doki.imanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümaııı. idaı,enin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Ttirk Lirası) karşılığı İl Vlllli
Eğitim Müdilrlüğü İnşaat ve Emlak l,{izmetleri Bölümü (Yeni San. Ir4ah. Valilik Ek-3 llizmet
Binası No:47 Kat:4 68100 Merkez/Aksaray ) adresinden satın alınabiIir.
7.2.Ihaleye teklif verecek olanların ilrale doküınanıııı satın alnıaları zoruırludur.
8. Teklifler, ilrale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitiın Müdürliiğü İnşaat ve Enrlak Hizmetleri
Böliimü (Yeni San. Mah. Valilik Ek-3 Hizmet Binası No:47 Kat:4 68100 Merkez/Aksaray) adresiırcelden teslim edilebileceği gibi, a_vnı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, aııahtar tesliıni götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslinıi götürü bedel sözleşnre inızalanacaktır. Bu ilıalede. işin
taınamı için teklif verilecektir.
t0. İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'üırden az olnıanrak iizere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici tenıiııat veı,eceklerdir.
1l. Verileıı tekliflerin geçerlilik süresi, ihale taı,ihinden itibaren 120 (yüzyiımi) takvim güııüdür.
l2. Konsorsiytım olarak ihaleye teklif verilemez.
l3. Diğer hususlar:
İhalede Uygulaııacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklileriır teklifleri, Kaııunun 38 inci ınaddesinde
öngörülen açıklanra i stenmek s i zi n reddc-di lecekti r.
Download

AKSARAY VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2 ADET İHALE