Meclisi M e b u s a n
İ : 35
26 Kânunusâni 1332 (1916)
C :1
Sayfa
Sayfa
8. — Almanya Hükümetinden 42 500 000 li­
10. — Mülga Mülkiye ikinci sınıf talebele­
raya kadar avans akdine ve 32 000 000 liralık
rinden Fazıl Zeki Efendinin kaydının terkini hak­
evrak-ı nakdiyye ihracına dair kanun layihası
131
9. — Serasker-i Esbak Hasan Rıza Paşa Vak­
fına hilaf-ı kanun müdahaleye dair kanun layihası
131
kında İstida Encümeni mazbatası
11. — 1333 senesi Emniyet Sandığı Bütçesi
131:139
139:140,
141:143
— 124 —
T B M M KÜTÜPHANESİ
Download

Meclisi Mebusan İ : 35 26 Kânunusâni 1332 (1916) C : 1 Sayfa