T.e. MU~
v ALiLiGi il Milli Egitim MiidiirlUgii Say. : 47093652/809.03/1072273
KOBu: Okul depolan
AtIl kullamlmayan Malzemeler
30/01/2015
.................................. KA YMAKAMLIGINA (iIye Milli Egitim Mudurlugu)
" DUR"
J',UN"
E
......................................MU
. LU"\J
Yapiian denetim ve kontrollerde bazl okul depolarmm yok uygunsuz dagmlk ve
ileride kullamlmayacak atll malzemelerle dolu oldugu gorulmu~rur. Depolann temizlenmesi
gorunru kirliliginin ortadan kaldmlmasl gerekmektedir.
Bu baglamda;
1AtIl kullamlmayan malzemeler temizlenerek, Hurdaya ayrilmasl gereken
malzemelerin yonetmelik dogrultusunda hurdaya aynlmasl, okullanmlzda kullamlmayan
anzah veya ihtiyay fazlasl bilgisayar kasasl, monitOr vs. Malzemelerin Rekabet Kurumu
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine teslim edilmesi,
2- KuUamlmayan veya kulIamm dl~1 kalan sna masa ve diger malzemelerin Merkez
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine teslim edilmesi,
3- Teslim edilen bu malzemelerden onanml yapJlanlarm ihtiyay varsa aym okula,
ihtiyay yoksa mudurlUgiimUz destek hizmetleri boliimu bilgisi He ihtiyaCl olan okul1ara
verilmesi,
4- iIyelerimizde aym i~lemlerin i1 ye Milli Egitim MUdiirlugiimUz koordinesinde
ilyelerde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerince yaptlmasl hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Muduru
DAGITlM:
Tum ilye Kaymakamhklanna
Tum Okul ve Kurum MudurlUklerine
AyrmtIh bilgi i"in: Ramazan AYDIN (~ef) 5057758450
Bu evrak gilvenli elektronik im7..a ile imzalanmt~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindend728-694e-3860-99b7-bcad kodu lie teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.