29.01.2015
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
YAYINLARININ STANDARTLAŞTIRILMASI VE NUMARALANDIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
Resmî Gazete
Tebliğler Dergisi
: 25.2.1982/17616
: 1.3.1982/2107
Ek ve Değişiklikler:
1)
23.5.1983/2139
TD
2)
29.1.2009/27125
RG
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ:
Madde 1. Bu yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarının düzenli olarak izlenebilmesi, belirli bir
sistemle arşivlenebilmesi için numaralandırılması ve standartlaştırılmasına ilişkin esasları belirler.
KAPSAM:
Madde 2. Bu yönetmelik Bakanlıkça yayımlanacak ders kitabı, yardımcı ve kaynak kitap, bilim ve
kültür eserleri, periyodik eserler, tanıtıcı yayınlar ile mevzuata ilişkin yayınları kapsar.
DAYANAK:
Madde 3. Bu yönetmelik 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu” ile 5846 sayılı “Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu”na dayalı olarak hazırlanmıştır.
TANIMLAR:
Madde 4. Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen “Bakanlık” sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı
anlaşılır.
BAŞLIKLAR:
Madde 5. Bölüm ve madde başlıkları incelemeyi kolaylaştırmak için konulmuş olup, yönetmelik
metninin dışındadır.
İKİNCİ BÖLÜM
YAYIN DİZİLERİ :
Madde 6. Bakanlık yayınları aşağıda belirtilen dizilere göre sınıflandırılır,
a. Ders kitapları dizisi,
b.Yardımcı ve kaynak kitaplar dizisi,
c. Bilim ve kültür eserleri dizisi,
d. Mevzuat dizisi,
e. Periyodik eserler dizisi,
f. Tanıtıcı yayınlar dizisi.
DİZİLERİN KAPSAMI :
Madde 7. Diziler, aşağıda konuları belirtilen eserleri kapsar :
file:///C:/Users/Umit%20ISIKLI/Desktop/mevzuat/mevzuat/Mill%C3%AE%20E%C4%9Fitim%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Yay%C4%B1nla…
1/3
29.01.2015
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
a. Ders kitapları dizisi : Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş Bakanlıkça yayımlanacak,
öğretimde okutulma zorunluluğu olan kitapları kapsar,
b. Yardımcı ve kaynak kitaplar dizisi : Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş, Bakanlıkça
yayımlanacak, öğretimde yararlanılabilecek öğretmen kılavuz kitapları, testler vb. kitapları kapsar,
c. Bilim ve kültür eserleri dizisi : Talim ve Terbiye Kurulu ile ihtisas kurul ve komisyonlarının
kararlarına dayalı olarak Bakanlıkça yayımlanacak telif ve tercüme eserleri kapsar.
d. Mevzuat Dizisi: Bakanlıkça yayımlanacak yasa, tüzük, yönetmelik ve okulların öğretim
programlarını kapsar.
e. Periyodik eserler dizisi : Bakanlıkça yayımlanacak dergi ve ansiklopedileri kapsar.
f. Tanıtıcı Yayınlar dizisi: Bakanlıkça yayımlanacak araştırma, inceleme, yıllık, istatistiki bilgiler
vb. yayınları kapsar. Daire içi hizmet amacına yönelik broşür, afiş, levha vb. yayınlara numara verilmez.
YAYINLARIN NUMARALANDIRILMASI :
Madde 8. (Değişik : 23.5.1983/2139 TD) Bu yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen
dizilerde Bakanlıkça yayımlanacak eserlere, Yayımlar Dairesi Başkanlığınca(1), biri "genel yayın
numarası", diğeri "dizi numarası" olmak üzere iki ayrı numara verilir.
Genel yayın numarası: Eserlerin yayımlanmasındaki genel sırayı gösterir numaradır.
Dizi numarası: Eserlerin yayımlandığı dizi içindeki sırasını gös​
terir numaradır.
Genel yayın numarası ile dizi numarası, eserin iç kapağının uygun bir yerine basılır.
Madde 9. (Değişik : 23.5.1983/2139 TD) Bakanlıkça yayımlanacak eserlerin hangi dizide
yayımlanacağı, o eserin bastırılmasına karar veren ilgili kurul veya kurumlarca belirlenir.
YAYIN BOYUTLARI :
Madde 10. (Değişik : 29.1.2009/27125 RG) Ders kitapları programda belirtilen ebatlarda,
kültür eserleri ise Yayın Kurullarının veya Yayımlar Dairesi Başkanlığının uygun gördüğü
ebatlarda basılır.
KAPAKLAR:
Madde 11. (Değişik : 29.1.2009/27125 RG) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen
dizilerin her biri için ayrı, standart veya farklı bir iç ve dış kapak şekilleri kullanılabilir.
Madde 12. (Değişik : 29.1.2009/27125 RG) Kitap kapakları, Yayımlar Dairesi
Başkanlığınca hazırlattırılabileceği gibi yazar veya yazarları tarafından da hazırlanabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BU YÖNETMELİĞİN KAPSAMINA GİRMEYECEK YAYINLAR:
Madde 13. (Değişik : 23.5.1983/2139 TD) Bu yönetmelik; Tebliğler Dergisi, Millî Eğitim
Dergisi, Türk Ansiklopedisi ve Öğretmen Kitaplarını kapsamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK :
Madde 14. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME :
Madde 15. Bu Yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.
________________________________________
(1) Bu Yönetmeliğin 8'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yayımlar Genel Müdürlüğünce"
ibaresi, 29/01/2009 tarihli ve 27125 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yönetmeliğin 1'inci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
file:///C:/Users/Umit%20ISIKLI/Desktop/mevzuat/mevzuat/Mill%C3%AE%20E%C4%9Fitim%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Yay%C4%B1nla…
2/3
29.01.2015
Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelik
file:///C:/Users/Umit%20ISIKLI/Desktop/mevzuat/mevzuat/Mill%C3%AE%20E%C4%9Fitim%20Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20Yay%C4%B1nla…
3/3
Download

29.01.2015 Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve