T.C.
EsKişEHiR osMANGAzi üNivBRsirrsi nr«rönıüĞü
Ögrenci İşleri Daire Başkanlığı
Say 32789259-ıoz.oıı Lı
Konu:
63
?7
ncal?015
TURiZM FAKÜLTESi DEKANLIĞINA
2014-2015 öğretim
ylı
bahar yanyılında alınacak katkı paylan/öğenim ücretleri
hakkındaki açıklama ekte gönderilmektedir.
ederim.
Bilgilerinizi ve öğetim elernanlan iIe öğencilere
duyuruIması hususunda gereğini rica
Rektör a.
Rektör yardımcısı
EKİ.2 Sayfa
Adres: iVleşelik }'erleş
26480
.vv lvrııyvıur
Eskişe*t
37 50 ( IO hat)
i:'_'2:1!239
Fax: 02222292080
2014-2015
Eğitim,Öğretim Yılı Bahar Yarıyı|ı öğrenci Katkı Payları/Öğrenim Ücretleri
6569 Sayılı Kanunun 29.maddesi lle 254.7 S
gereği üniversitemiz programlannda öğre
ı
Buna
veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile
nedenle dönemlik katkı payılöğenim ücretine
başına katkı payı /öğrenim ücreti ödemesi
cretlerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasından
sı zorunluluğu ortaya çıkmıştır,
göre:
20.14,201.5 Eğitim-Öğretim
ödemeleri;
Yılı Büar yarıyılı için
öğrenci katkı payılöğrenim ücreti
Normal Öğretim süresini., aşan Birinci Öğretim Öğrencileri
ile tiim İkinci Ögretim
öğrencilerinin dönemlik katkı payılöğrenim ticretlerini
b2-13 şubat.2ol5 tu.ltl".i u.*rrau
ödemeleri gerekmektedir. Ön""ti atin"-lerde de uygulandığı
gıui
Jtıne.iiı,- tu*,
-t*urrna^-"İ...inıitı.
PaYılöğrenim ücretini ödemeyen öğrencinin ders
kaydİ
onaylanmayacaktır.
b-rşrİ-,
Alnacak her ders için kedi başına ödenm
sonrasında l 6.Şubat.20 l 5 tarihinden itibaren
17.Maft.20l5 ıarihine kadaı öğrenci num
şubesinden ödenmesi gerekmektediı. Bu tar
yapılmayacaktır. En geç l7.Mart.20l5 tarihi
ödemeyen öğencilerin dönem
alınmayacaklardır.
ders kavıt
oğrencilerin alacaklan dersler kesinJeşmeden ekle
sil öncesi kredi başına ders ücıeti
yatırmamalaıı gerekmektedir.Aksi takdiide
fazla yaünlan ücretlerin öğrenciye geri iadesi
sorun teşkil edecektir.
İffi;İllfl^İllı
ve öğenim ücreti hesaplanması kanun maddesi
gereğince aşağıdaki
Katlu Payı (Dönemlik)
+
(Atdığı Deslerin Kredi Toplamı x
ECTS kredisine bölünerek hesaplanmasına
karar verilmiştir.
İLGİLİ KANLINLAR Ve MADDELERi
6569 Sal,ılı Kanıın, 29.nıad<lc
l Kredi Tutarı
x 1,5)
dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı s,ra bu maddenin (c) fıkasına
göre hesaplanan kedi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersın alınacağı
dönem iÇin belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ticretinin yüzde elli faziası ile
hesaplanarak almır. Çift ana dal programında kayıtlı olan ögrencilerden ise diploma
programınln öğrenim siiresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine g<ıre
katkı payı
veya öğrenim ücreti alırur." Şeklinde diizenlenmiştir.
2547 Sayı lı Kanun
46.1vlADDH c vc ç bentIeri
c. Bu maddenin (ç) fıkrasında belirtilen durumlarda her bir ders için kredi
başına ödenecek
katkı payı veya öğrenim ücreti tutarları, her bir dersin kredisinin ilgili dcınemde
alınması
gereken toplam ders kedisine oranlanmasr sonucu bulunacak katsayinın
ilgili
doneı
için
-yüksekdtretim
belirlenen ö_ğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti ile
çarpılarak, ilgiti
kurumunca dönem başlarında hesaplaıır.
ç. @eğişik 19l|l/20|4-6569129 md.)Diploma programlarrnrn hazırlık sınıfı eğitimi hariç
olmak üzere, iki yıilık önlisans ve dört, beş ve aıtı yJıık lisans pıogramlarından (açıköğretim
alınır.
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Öğrenci Katkı Payları