ZEYİLNAME NUMARASI/ADDENDUM NUMBER
ZEYİLNAME TARİHİ/ADDENDUM DATE
:1
: 04.11.2014
1 NU.LI ZEYİLNAME / ADDENDUM 1
1. 06 Kasım 2014 günü saat 10.30’da ihalesi yapılacak olan HK14-A8-004 proje numaralı “1 Kalem
Citation II Uçağı JT15D-4 Model ve 71417 Seri Numaralı Motor Overhaul Bakım Hizmet Alımı” ile
ilgili olarak tekliflerin hazırlanabilmesi için ilave süre talebinde bulunulmuştur.
It has been requested additional time for the preparing proposals regarding “1 item (1 part) Citation
II Aircraft Overhaul Service Purchase for the Engine JT15D-4 with Serial Number 71417’’ which is
Project Number HK14-A8-004 and deadline 06 November 2014 10.30 a.m.
2. İdari Şartnamenin 13.4.2’nci maddesinde “Zeyilnameye gerek duyulmayan ihalelerde, son teklif
verme gününden en az 5 (beş) gün önce istekli/istekliler tarafından süre uzatımı talebinde
bulunulması ve bu taleplerin uygun görülmesi kaydıyla son teklif verme tarihi ileri bir tarihe
ertelenebileceği” belirtilmektedir. Bu kapsamda son teklif verme tarihi 06 Kasım 2014 saat
10.30’dan, 21 Kasım 2014 tarihi saat 10.30’a ertelenmiştir.
In accordance with Administrative Specification 13.4.2; ‘’In the tenders for which no addendum is
required, provided that the tenderer/s requests extension of time minimum 5 (five) days before the
deadline for submitting tenders and such requests are approved, deadline for submitting tender
may be postponed. In this case, deadline has been postponed from 06 November 2014 (local
time) to 21 November 2014 10.30 a.m. (local time.)
3. İdari Şartnamenin;
Pertaining to the administrative specification,
“2.6.1. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 takvim günü içerisinde
motor teslim alınacak, motorun bakım merkezine ulaştırılması sonrasında kontrol teşkilatı
personelinin katılımı ile sıcak keşif yapılarak kontrol teşkilatının onayına sunulacak,
The engine shall be received by the contractor within the 7 calendar days following the
signing of the contract. After the engine arrives at the firm facilities, a hot section inspection shall
be made with the participation of the control agency personnel, and shall be submitted to the
control agency.After hot inspection, a cost report shall be prepared and shall be submitted to the
Branch of Contract Management.
“2.6.2. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 takvim günü içerisinde
motor teslim alınacak, motorun firma tesislerine ulaştırılması sonrasında kontrol teşkilatı
personelinin katılımı ile keşif yapılarak hazırlanacak “keşif ve maliyet raporu” kontrol teşkilatının
onayına sunulacaktır. Kontrol Teşkilatı personelinin keşif işlemlerine katılamaması durumunda
hazırlanacak rapor(lar) onaylanmak üzere Kontrol Teşkilatı personeline gönderilecektir.
The engine shall be received by the contractor within 7 calendar days following the signing
of the contract. After the engine arrives at the firm facilities, an inspection shall be made with the
participation of the control agency personnel, and the “inspection and cost report” to be prepared
shall be submitted to the control agency for approval. In the event that personnel of the control
agency can’t attend the inspection procedures, the report(s) to be prepared shall be sent to the
personnel of the control agency for approval.
“2.6.3. Keşif ve maliyet raporunun Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanmasını müteakip
motorun HSI bakım/onarım süresi 120 takvim günüdür.;
After inspection and cost report is approved by the Control Agency, the period of engine
HIS maintenance/repair shall be 120 calendar days.;
“61.2. Sıcak keşif raporunun Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanmasını müteakip yüklenici
tarafından hazırlanacak olan maliyet raporu, onaylanmak üzere Kontrat Yönetim Şube
Müdürlüğüne sunulacaktır.”
“After hot section inspection has been approved by the Control Agency, a cost report to be
prepared by the contractor shall be submitted to the Branch of Contract Management for approval.”
maddelerinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesine;
article given above is to be replaced by the article provided below;
HK14-A8-004 nolu proje Zeyilname-1’in ikinci sayfasıdır.
“2.6.1. İptal edilmiştir.
Cancelled.
“2.6.2. Yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasını müteakip 7 takvim günü içerisinde
motor teslim alınacak, motorun firma tesislerine ulaştırılması sonrasında kontrol teşkilatı
personelinin katılımı ile keşif yapılarak hazırlanacak “sıcak keşif raporu” kontrol teşkilatının
onayına sunulacaktır. Kontrol Teşkilatı personelinin keşif işlemlerine katılamaması durumunda
hazırlanacak rapor(lar) onaylanmak üzere Kontrol Teşkilatı personeline gönderilecektir.
The engine shall be received by the contractor within 7 calendar days following the signing
of the contract. After the engine arrives at the firm facilities, a hot inspection shall be performed
with the participation of the control agency personnel, and the “tear down report (hot inspection
report)” to be prepared shall be submitted to the control agency for approval .In the event that
personnel of the control agency can’t attend the inspection procedures, the report(s) to be
prepared shall be sent to the personnel of the control agency for approval.
“2.6.3. Sıcak keşif raporunun Kontrol Teşkilatı tarafından onaylanmasını müteakip motorun
overhaul süresi 120 takvim günüdür.
After “tear down report (hot inspection report)” is approved by the Control Agency, the overhaul
period of the engine shall be 120 calendar days.;
“61.2. İptal edilmiştir.
Cancelled.
4. Yukarıda belirtilen hususların bahse konu ihaleye ilişkin ihale dokümanına 1 numaralı zeyilname
ile eklenmesini arz ve teklif ederiz.
You are requested to include the above-mentined issues in the tender document of the subject
tender as Addendum No.1.
Download

Havacılık ve Uzay Mühendisliği - ODTÜ | YDYO Temel İngilizce