MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI İLE
ÜNİVERSİTELER ARASINDA HARİTACILIK ALANINDA ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME
KONULARINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ BELİRLEYEN PROTOKOL
Taraflar
a) MADDE 1- (1) Bu Protokol; Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığı (HGK),
………………… Üniversitesi , arasında imzalanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
MADDE 2- (1) Bu protokolde yer alan;
a)
HGK : Millî Savunma Bakanlığı Harita Genel Komutanlığını,
b)
Üniversite: …………………. Üniversitesini, ifade eder.
Amaç ve Kapsam
MADDE 3- (1) Bu Protokolün amacı, HGK ve bünyesinde Harita Mühendisliği bölümü
bulunan Üniversiteler ile Haritacılık ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) alanında araştırma ve
geliştirme çalışmaları yapmak, tecrübe ve bilgi paylaşımı için gerekli esas ve usulleri
belirlemektir.
Dayanak
MADDE 4- (1) Bu Protokol, 657 sayılı “Harita Genel Komutanlığı Kanunu”, Bakanlar Kurulunun 5
Temmuz 1994 tarihli ve 94/5856 karar sayılı “Harita ve Harita Bilgilerini Temin ve Kullanma
Yönetmeliği” esas alınarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
MADDE 5- (1) Coğrafi bilgi; jeodezik, jeomanyetik, havacılık ile ilgili, topografik, hidrografik, ticari
ve diğer tasnif dışı görüntü, kartografik, kültürel, batimetrik ve toponomik veri veya doğal ve insan
yapısı detayların veya sınırların dünya üzerinde coğrafi konum ve özelliklerini tanımlayan diğer tür
bilgilerin derlenmesi, dönüşümü, üretimi, tanımlanması, dağıtımı veya depolanması sonucu oluşan
herhangi tip ve formatta olan bilgidir.
Tarafların Yükümlülükleri
MADDE 6- (1) HGK’nın Yükümlülükleri;
a) Üniversitelerin HGK ile birlikte ya da münferiden yapacakları araştırma ve geliştirme çalışmaları
kapsamında;
(1) Haritacılık alanındaki gelişmelerden ortaya çıkan ve HGK’daki veri üretim ve sunum iş
süreçlerini ilgilendiren konular öncelikli olmak üzere, günün koşullarına Türkiye’deki haritacılık
alanındaki sorunlara yönelik üniversitelerden önerilen araştırma ve geliştirme konuları içerisinden
destekleyeceği konuları belirlemeyi ve her yıl 20 Şubat tarihine kadar yayınlamayı,
(2) HGK personelinin Üniversitedeki personelle birlikte yürüttüğü araştırma ve geliştirme faaliyetleri
sırasında, çalışmanın Üniversite yerleşkesinde ya da tesislerinde icra edilmesi gereken bölümü
için, HGK personelini 3 ayı geçmemek ve en fazla iki defa uzatmak koşuluyla görevlendirmeyi,
-1-
b) Eğitime destek verilmesi kapsamında,
(1) Üniversitelerin ihtiyaç bildirmesi durumunda, imkânlar ölçüsünde personelini üniversitede
misafir öğretim görevlisi olarak, lisans üstü tez çalışmalarında Danışman ya da Yardımcı
Danışman Öğretim Görevlisi olarak görevlendirmeyi,
(2) Üniversitelerin ders müfredatı içerisinde, eğitimlerde kullanmak üzere ihtiyaç duyduğu sayısal
coğrafi verileri imkânları ölçüsünde web servisleriyle bedelsiz olarak sunmayı,
kabul ve taahhüt eder.
(2) Üniversitelerin Yükümlülükleri;
a) HGK ile birlikte ya da münferiden kendi imkânlarıyla araştırma ve geliştirme çalışması yapmak
istedikleri konuları her yıl 15 Ocak tarihine kadar HGK’ya bildirmeyi,
b) HGK’nın ücretsiz olarak sunduğu web servis hizmetlerinin iyileştirilmesine imkânları
çerçevesinde destek olmayı
kabul ve taahhüt eder.
(3) Her İki Tarafın Ortak Yükümlülükleri;
a) Araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemeyi, bu kapsamda taraflarda mevcut bilgi ve
tecrübe birikimini paylaşmayı, veri arşivini bedelsiz kullandırmayı, mevcut donanım-yazılım, araçgereç ve fiziksel imkânlarından faydalandırmayı, çalışma için konusunda yetkin personel
görevlendirmeyi,
b) Görevlendirilen misafir personelin kendi tesislerinde çalışmasına destek olmak için gerekli teknik
ve idari tedbirleri almayı,
c) Ücretsiz olarak alınan verileri telif hakları uyarınca; kopyalamamayı, çoğaltmamayı, verildiği
araştırma ve geliştirme konusu dışında kullanmamayı, üçüncü kişilerle paylaşmamayı, çalışma
sonunda da verinin sahibi tarafa iade etmeyi,
ç) Verileri sahip olduğu gizlilik derecesinin gereklerine uygun muhafaza etmeyi ve kullanmayı,
d) Araştırma ve geliştirme çalışmaları sırasında görevlendirdiği personelin karşı tarafta yürüttüğü
çalışmalar sırasında o kurumun tüm kurallarına uymasını,
e) Karşı tarafın istemesi durumunda görevlendirilen personeli değiştirmeyi,
f) Kendi personelinin yolluk, yevmiye, maaş vb. her türlü giderini karşılamayı
kabul ve taahhüt eder.
Uygulamaya İlişkin Esaslar
MADDE 7- Protokolün uygulanması aşamasında,
(1) Üniversiteler, HGK’nın ya da Türkiye Cumhuriyeti’nin haritacılık alanındaki sorunlarına ilişkin
araştırma ve geliştirme konularını, sorunun tanımlandığı, uygulanacak yöntemin, görev alacak
personelin, ihtiyaç duyulan verilerin ve çalışma zaman çizelgesinin belirtildiği bir rapor ile HGK’ya
her yıl 15 Ocak tarihine kadar teklif eder.
b) HGK tarafından daha önce başlamış araştırma ve geliştirme çalışmaları, acil ihtiyaçlar ve
mevcut imkânlar dikkate alınarak teklifler önceliklendirilir ve o yıl içinde destek verilebilecek yeni
araştırma ve geliştirme konuları 15 Şubat tarihine kadar yayımlanır.
b) Araştırma ve geliştirme konuları hakkında Üniversite ve HGK arasında çalışmanın amacı,
kapsamı, personeli ve çalışma takvimini belirtir alt protokol imzalanarak çalışmaya başlanır.
c) Taraflar çalışmalarda yer alacak personelini görevlendirirler ve çalışmalar için gerekli koşulları
kendi bütçelerini kullanarak hazırlarlar. Taraflar mevcut bilgi birikimlerini, tecrübelerini ve çalışmalar
için gerekli her türlü veri, yazılım, donanım vb. kaynaklarını bedelsiz olarak araştırmacılara
-2-
sunarlar. Çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek maddi ihtiyaçlar bilimsel araştırma ve geliştirme
çalışmalarına destek sağlayan kuruluşlardan ya da tarafların imkânlarından faydalanmak suretiyle
karşılanır.
ç) HGK ve Üniversite; çalışma sırasında araştırmacılarca en fazla altı ayda bir gelinen aşama
hakkında hazırlanan raporun sunulması suretiyle bilgilendirilir. Kurumların diğer personeli çalışma
hakkında varsa görüşlerini anılan bilgilendirme sırasında belirtirler.
d) Çalışma tamamlandığında sonuçlar tüm kamuoyuna Harita Dergisi aracılığıyla yayımlanacak
makale ile duyurulur. Çalışmanın detaylı raporu ve çalışma sırasında geliştirilen yazılım, program
parçası, veri, coğrafi veri, süreç iyileştirmesi gibi somut ürünlerin birer kopyası tüm taraflara verilir.
e) Çalışmadan elde edilen hâsıla ya da ürün HGK tarafından harita ve coğrafi veri/bilgi üretim ve
sunum iş süreçlerinde herhangi bir bedel ödenmeden kullanılır.
f)
Taraflar referans göstermek suretiyle, mevcut çalışma üzerine münferit çalışmalar yapabilirler.
g) HGK ve üniversite tarafından ortak yürütülen araştırma geliştirme çalışmasının sonuç ürünü
(her türlü yazılım, programlama kodu, yöntem, teknik, ürün, materyal, harita, görüntü vb.) tüm
tarafların ortak malıdır. Herhangi özel ya da tüzel kişi tarafından satın alınmak veya kullanılmak
istendiğinde elde edilecek gelir, taraflara eşit olarak paylaştırılır.
ğ) HGK’nın yalnızca bedelsiz veri desteğinde bulunduğu ve araştırmanın tamamının üniversite
tarafından yürütüldüğü çalışmalarda elde edilen sonuçlar HGK’nın üretim süreçlerinde bedelsiz
olarak kullanılır. Ürünün üçüncü taraflara bedeli mukabili satılması durumunda üniversite elde
edilen gelirin %20’sini HGK’ya aktarır.
Sona Erme
MADDE 8- (1) Protokolün süresi yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 (on) yıldır. Taraflardan
herhangi biri tüm taraflara yazılı olarak bildirmek suretiyle protokol dışına çıkabilir.
Anlaşmazlıkların Çözümünde Yetki
MADDE 9- (1) Bu protokolün uygulanması ile ilgili taraflar arasında anlaşmazlıkların olması
durumunda; anlaşmazlığın giderilmesi için öncelikle her iki kurumun üst düzey yöneticileri iyi niyet
çerçevesinde gerekli çözüm arayışlarını sürdüreceklerdir. Bu suretle çözüme ulaşılamaması
halinde; ihtilafların çözümü için 3533 sayılı kanun hükümleri uygulanır.
Yürürlük ve İmza
MADDE 10- (1) Bu protokol, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
(2) Üç sayfada 10 (on) maddeden ibaret olan iş bu protokol, …/…/2015 tarihinde iki nüsha olarak
aşağıda adları ve unvanları bulunan taraflarca tanzim ve imza edilmiştir. Bu protokolün asıl
nüshası HGK' da ve asıl nüshasının tıpkıçekimi imzalayan Üniversitelerde kalmak üzere
düzenlenmiştir.
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI
…………………………. ÜNİVERSİTESİ
HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI
Adına
Adına
-3-
Download

millî savunma bakanlığı harita genel komutanlığı ile üniversiteler