A Ğ R I İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ö ZE L YETENEK SINAV YÖNERGESİ
AMAÇ
M M
pmVerSİleS! S
Güzel Sanatlar
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü (Beden Eöitim^v^ ^ 11 f\n ^
Öğretmenliği Programı) ve
özel Yetenek Smavlan ile ö ^ n c i d u n l a S ^ l m
düzenler.
^
KAPSAM
ÜT
v“
^
^
S^
Değerlendirilmesi, Düzeltilmesi, İlanı ve Sınava Î l i ş k i n V ^ a l k ^ ^ V 8111^ ? ? nuçlannm
ilgili hükümleri kapsar.
Ş
Kuralları, Kesin Kayıt ve Yürürlük ile
DAYANAK
ve Y»
e « —
—
,
TANIMLAR
Madde 4- Bu yönergede geçen terim ve kısaltmalar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır;
Üniversite
Rektör
Üniversite Yönetim Kurulu
Senato
Fakülte
Dekan
Fakülte Yönetim Kurulu
Daire Başkanlığı
ÖSS
ÖSYM
YP
Sınav Üst Kurulu
Sınav Alt Kurulu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ni
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü’nü
Ağn İbrahim Çeçen Üniversitesi Yönetim Kurulu’nu
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Senatosu’nu
A Ön ÎK raliim
T T_- _______ •-
•
.
__
_
Dekanı’m
:
Îbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Yönetim Kurulu’nu
:_Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı m
Öğrenci Seçme Sınavı’ nı
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ni
Yerleştirme Puanı’m
Fakülte Yönetim Kurulu’nun teklifi ile Üniversite
Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen ve sınavların
sağlıklı yürütülmesinden birinci derecede sorumlu
olan kurulu
. Fakülte Yönetim Kurulu’nca görevlendirilen Ön
Kayıt ye Özel Yetenek sınavları ile öğrenci alımlanna
ilişkin esasları düzenleyen kurulu
İfade eder.
AĞRIİBRAHİMÇEÇENONIVERSİTEStEâİTİMFAKÜLTESİÖZEL™ ,E K SINAVY < W eSİ
SINAV ÜST kttpttt tt
S m a J
oluşturur. Sınav ü İ K u r u l f i ^ “^
karşı sorumludur.
° t : rSİ'e Yönetim Kurul“ ’ ” “ bir Rektör
“ “ " * “ •> & ■ » ü s, Kurulunu
yürütülmesinden bınnci derecede Rektör’ e
SINAV A LT KTTPttt tt
sayıda ofuştıîn^Ülte “
KunilU’ Özel “
«mav Alt Kurul üyelerini gerekli gördügü
O a K m l u 'M ^ M ^ l u d ^ ' yete” ek Smavlanmn i ş i n d e n ve yürütülmesinden Sınav
SINAV A L T KTTRULUNTJiy GÖR F.V I f p î
c
*
SmaV ŞeWmm
-
bununla ilgi,, Sınav KUavuzu’nun
;
ve “
” mn teli“
-
Sınav gorevlılenmn ve jürilerinin tespit edilmesi
s Z v l T ' f f İÇİ” almaCak önJemk™ belirlenmesi,
•
Smavlann işleyiş ve yürütülmesi ile ilgili her türlü l^rat™ oi
Gerektiğinde sınavla ilgili değişiklikle^ yapı“
" ”
Ve U^
İ£™
>
SINAVLARIN İT,AN EDİLMF.Sİ
%£
“¿ g t L r c ^ n
Fakülte Yönetim Kurulu karan ile ilan edilir.
~
,m ’ kon“
Kurulunun görüşü alınarak
BAŞVURU VE KABI7T. U p t i a d T
k° 5UU" Ve bel8der h" *
BAŞVURU, SINAV VE KESİM
^ « ..e n e c e k olan ö z e l Yetenek
T A R İH , r o t
Fakülte Y 8 n e t i m T ^ ™ ^ ,k^ “ ^ y“ |i^ ll| ^ ^ av A ltK u™lu ^rafından belirlenir ve
yen v , kon„,ar ber
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL YETENEK SINAV YÖNERGESİ
folavuzu’nda a y İ o l S b d Wİn T S ^ v ^
Smav Kılavuzunda
^ gü? cellenerek öze l Yetenek Srnav
df rl“
esi, özel Yetenek
esaslar çerçevesinde hesaplanan YP (Yerleştirme Puanı) en Yüksekte
yayınlanan
sıralandıktan sonra, aday sayısı kadarı asıl aol » A a
yüksekten en duşuk puana doğru
sonuçları sınav J t o h S
aday b e ze n ir. Slnav
başkanlığınca Üniversite web sitesinde ilan edilir.
n<m onay
an sonra Daire
wLlav^ViS “S s Î e FİyrvnU
Ç
!ann,^ nda”^
“
ihsasa
KESİN K A Y IT
adayların kesin S
“
n M ren » £ £ £ £ £
süSisrilsili
Y
-L
^ V
'^
““
^
ttS L S ffi& s r c ı
YÜRÜR IJTK~
Madde 15 - Bu yönerge; Senato’nun onayıyla yürürlüğe girer.
YÜRÜTMF
Madde 16 - Bu yönerge; Dekan tarafından yürütülür.
I ldte1^ .\ a d;yX ryen“
İÇ
İ" FakÜ
,te“
bU «
Mi
—
** her «rrn
Download

özel yetenek sınavı yönergesi - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi