http://www.sanalbasin.com/antalyagazeteleri/manset/antalya-guncel-suudi-seyhinden-kunduyacami-16886-5452476.html
SUUDĠ ġEYH’ĠNDEN KUNDU’YA CAMĠ
Share on facebookShare on twitter
Suudi Arabistan ġeyhi, ġeyh Abdulaziz Bin Ġbrahim Al-Ġbrahim Kundu Özlüköyü’ne cami yaptırdı.
Suudi Arabistanlı hayırsever iĢadamı ġeyhin yaptırdığı cami dualarla Aksu halkının hizmetine açıldı.
Suudi Arabistan ġeyhi Kundu’ya cami yaptırdı. AçılıĢa Vali Sebahattin Öztürk, Aksu Kaymakamı
Veysel Özgür, EXPO Genel Sekreteri Selami Gülay, Aksu Belediye BaĢkanı Halil ġahin, eĢi Ümmü
ġahin, AK Parti Ġlçe BaĢkanı DurmuĢ Kaan ġahin, Aksu Belediyesi BaĢkan Yardımcıları Ahmet
AydoğmuĢ, Hüseyin Demirkaplan, belediye meclis üyeleri, Ġl Müftüsü Osman Artan, Ġl Kültür ve
Turizm Müdürü Ġbrahim Acar, Suudi Arabistanlı hayırsever iĢadamı ġeyh Abdulaziz Bin Ġbrahim AlĠbrahim ve beraberindeki heyet ile çok sayıda vatandaĢ katıldı.
MÜFTÜ: “ALLAH RAZI OLSUN”
Ġl Müftüsü Osman Artan, açılıĢta; “Böyle güzel bir caminin yapılmasına vesile olan hayırsever
iĢadamı ġeyh Abdulaziz Bin Ġbrahim Al-Ġbrahim’e bütün mümin kardeĢlerim adına teĢekkür
ediyorum. Camimiz, yaklaĢık 1500 kiĢinin aynı anda namaz kılabileceği ve içerisinde Kuran kursu
da bulunan güzel bir külliyedir. Yine camimiz, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve bu bölgeyi ziyarete
gelen yerli, yabancı bütün Müslüman kardeĢlerimize hizmet edecektir. Herkese hayırlı uğurlu
olmasını Yüce Allah’tan diliyorum” diye konuĢtu.
ġEYH’E TEġEKKÜR PLAKETLERĠ
Vali Sebahattin Öztürk ve Aksu Belediye BaĢkanı Halil ġahin camiyi yaptıran hayırsever iĢadamına
teĢekkür plaketi verdi. Plaket töreninin ardından ise dualar ile kurdele kesilerek cami açıldı. AçılıĢa
katılanlara Kur’an-ı Kerim dağıtılarak, hurma, zemzem suyu ve yemek ikram edildi.
http://www.antalyaguncel.com/haber-67640ADI_ARTIK_CIGDEM#.U2s5ooF_uVM
ADI ARTIK ÇĠĞDEM
ADI ARTIK ÇĠĞDEM
Rusya vatandaĢı olan Viktoriia Smutina, Antalya Ġl Müftülüğünde Kelime-i ġehadet
getirerek Müslüman oldu.
Rusya vatandaĢı olan Viktoriia Smutina, Antalya Ġl Müftülüğünde Kelime-i ġehadet getirerek
Müslüman oldu. "Çiğdem" adını alan Rus vatandaĢı, Ġslamın kendilerine aslı olmayan bilgilerle
anlatıldığını, gerçek kaynaklardan araĢtırdığında Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.
Antalya Ġl Müftü Yardımcısı Mevlüt Topçu, Türkçe bilen Viktoriia Smutinaya Ġslam dininin iman
esasları ve ibadetler ile ilgili bilgi verdikten sonra Eğitim Uzmanı Orhan Akkoç ve Din Hizmetleri
V.H.K.i. ġükrü Güvenin Ģahitliğinde Kelime-i ġehadet getirerek Müslüman olan Rus vatandaĢına
Kuran-ı Kerim ve Ġslam dinini anlatan kitaplar hediye etti.
"Çiğdem" adını alan Viktoriia Smutina ise Ġslamın kendilerine aslı olmayan bilgilerle anlatıldığını,
Ġslamı ve Müslümanları çok yanlıĢ tanıdığını, Ġslamı gerçek kaynaklardan araĢtırdıktan sonra
Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Smutina, Müslüman olduğu için çok mutlu olduğunu
ifade etti
Download

Antalya Güncel