Endüstr yel
Çözünler
İş Güvenl ğ
Eğ t m
Danışmanlık
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler
http://www.tepedagc l k.com
Tepe Endüstr yel Dağcılık H zmetler
(T ged) Operasyonel kolu ve Tepe Çözümler olarak,
deney ml ek p ve uzman b lg s dah l nde gel şt r len deney mler nden
yararlanarak mevcut en y eğ t m sunmak ç n çalışıyoruz.
Eğ t mler m z
Endüstr standartlı İple Er ş m, Yüksekte çalışma eğ t mler , R sk anal z , skele
ve yangın güvenl ğ , çatı güvenl k s stemler , er ş m ve kurtarma dersler n n
yanı sıra yüksekte çalışmada İlk yardım dah l olmak üzere lk yardım kursları
yüksek çalışma aralığında sunduğumuz dersler..
İş Güvenl ğ Endüstr de büyük önem taşımaktadır ve bazı alanlarda uzman eğ t m
bel rl çalışma ortamları ç n gerekl , Tepe Dağcılık eğ t m b r farkındalık ve anlayış
uyanmasını sağlamak ç n düzenler.
Eğ t m Kadromuz
Bu bağlamda alanında 7 yıl deney ml İSG uzmanımız, uzman mühend s ve
eğ t mc ler m zle çözüm odaklı hedefler m z ortaya koyuyoruz.
İnsan ve tekn k kaynakların kal tes başarımızın anahtarıdır, b z m ple er ş m ek b m z n
uygulamaları Avrupa standartlarında ve uluslararası kabul görmüş
IRATA (Endüstr yel İple Er ş m T caret B rl ğ ),
SPRAT (Soc ety Of Profess onal Rope Access Techn c ans)
belgel kal f ye eğ tmenler tarafından b r d z le,
mevcut mevzuat ve endüstr standartlarına uygun olarak ver l r..
Değerler m z
Açıklık ve dürüstlük lkes çerçeves nde şler m z yürütürüz.
İnsan haklarına saygılı ve güvenl b r çalışma ortamı oluştururuz.
İş m z Yüksekler
Rüzgar türb nler nde kanat tam r ve boyama, yüzey hasar kontroller ve raporlama
yapı ve yapısal tam r, bakım, tabela yükleme kaldırma ve onarım,kapalı alana g r ş ve
kurtarma yüksekte güvenl k s stemler montaj, muayene, belgelend rme ve
danışmanlık, eğ t m, sağlık ve güvenl k uyumluluğu ç nde er ş m sunuyoruz.
Tüm Eğ t mler IRATA ve SPRAT belgel eğ tmenler tarafından
Tepe Endüstr yel dağcılık h zmetler , yüksekl kte güvenl
çalışma dah l her alanda sağlık ve güvenl k konusunda uzmanlaşmış
bağımsız b r eğ t m ş rket d r..
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
İple Er ş m - Rope Access
Türk ye’de yakın zamanda başlayıp hızla yaygınlaşan ve tüm sektörlerde kullanım alanı
hızla gen şleyen İple Er ş m Tekn syenl ğ (Profess onal Rope Access Techn c ans) d ğer
b r adıyla Endüstr yel Dağcılık alanında h zmet veren en deney ml ek be sah p
f rmalardan b r y z.
Yüksek çalışma alanlarında montaj, söküm, bakım ve denetleme şler
le r skl b na, nşaat, köprü, endüstr yelsektör uygulamalarında uluslararası akred tasyona
( İRATA İndustr al Rope Access Trade Assoc at on & SPRAT Soc ety Of Profess onal
Rope Access Techn c ans ) sah p sert f kalı uzman personel ve ek pmanlar le
gerçekleşt rd ğ m z çalışmalarda ş mal yet açısından öneml avantajlar sunmaktayız.
Profesyonel ple er ş m tekn kler m z sayes nde klas k yöntemlerle çözmekte zorlandığınız
şler n z , en güvenl , en ver ml ve en kısa zamanda çözüme kavuşturmaktayız.
İple Er ş m yöntem n n avantajları
Er ş lmes mkansız görünen noktalara er ş leb lmes
Emn yet s stemler n n çabuk kurulup sökülmes
Zem nle l şk kurmadan projen n gerçekleşt r leb lmes (Yol, traf k vb.)
Gerekl standartlara (UIAA, EN, CE) sah p ek pman ve kal f ye personel le tamamen güvenl olması
D ğer ek pler n çalışmalarına engel olmaması
Tüm projey üstlenerek mal yet yükseltecek üçüncü k ş lere ht yaç duyulmaması ( skele, v nç, vb.)
Görüntü ve gürültü k rl l ğ ne neden olmaması, çevreye rahatsızlık vermemes
İş sonrası mod f kasyon, bakım ve h zmet zorluğunun olmaması
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
İple Er ş m - Ağırlıklı Uygulama Alanları
Gökdelenler ve Yüksek Yapılar
Enerj Nak l Hatları
İnşaatlar, B na İç ve Dış Cephe Çalışmaları
Fotoğrafçılık ve S nema Sektörü
Köprüler ve V yadükler
Gem İnşa Sanay ve Tersaneler
Kara ve Dem r Yolları
Alışver ş Merkezler
Petrol Üret m Tes sler ve Platformları
Reklam Sektörü
Barajlar ve H droelektr k Santraller
Yüksekten Kurtarma Uygulamaları
Rüzgâr Türb nler
İş Sağlığı ve Güvenl ğ H zmetler
Sanay Tes sler , Kuleler, Bacalar
Telekomün kasyon Sektörü
Yamaç Güvenl ğ ve Örtüleme
Çel k Ağ le Yamaç Örtüleme
Kaya Tutucu Bar yer Uygulamaları ( Çel k Ağ)
Yamaçlardak İr l , Ufaklı Kayaların Tem zlenmes
İple Er ş m H zmetler
Kaya Blokları Sab tleme
S stem Kurulumu ve Süperv zörlük H zmet
Yamaçlardak Molozların Tem zlenmes
Barajlarda D k Yamaç Tem zl ğ
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Boyama H zmetler
Yüksek yapılar, büyük mak neler ve sanay tes sler nde Endüstr yel dağcılık ( ple er ş m) yöntem yle
yer çek m ne meydan okuyan Tepe Dağcılık ek pler , talepler n ze uygun stratej ler gel şt r p
hem m mar tasarımınıza uygun estet k çözümler sunuyor hem de doğanın en sert koşullarına karşı koyab lecek
çözümler üret yor.
Rüzgar türb n gövde ve kanatları, oteller, gökdelenler, b nalar, çel k yapılar, enerj santraller , sanay tes sler ,
ş mak neler , l manlar, hava l manları, stadyum, üret m tankları, sanay bacaları, let ş m ve ölçüm kuleler ,
boru hatları ve b r çok yapıda Tepe Dağcılık yen l kç yaklaşımlarıyla yangına, erozyona karşı ürünler yle b rl kte
sızdırmazlık ve zolasyon sağlayan ürünlere sah p ş ortaklarıyla yüksekte yalnızca güvenl uygulama yapmakla
kalmayıp yapınızın güvenl ğ n de artırmaktadır.
Tepe Dağcılık yüksekte çalışma konusundak üstün n tel kl uzman personel le kal tel ,
hızlı ve güvenl b r şek lde yürütür
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Montaj&Demontaj H zmetler
Günümüzün hızla gel şen teknoloj s ve nşa gereks n mler n n çeş tlenmes , sanay c ler fabr kalarını ve
tes sler n yen lemeye ve yen yatırımlar yapmaya yöneltmekted r.
Yen yatırımlar yapılırken ve yapılarınızı yen lerken yüksekte yapılacak montaj faal yetler n n başlangıcından
b t m ne kadar tekn k yaklaşımlar ve stratej ler gerek yor.
İnşaat sırasında yapılarınızdak zor, karmaşık ve tehl kel durumları ortadan kaldırıyoruz.
Endüstr yel Dağcılık ( ple er ş m) yöntem sayes nde yüksekte skele kurulumuna gerek olmadan
hızlıca çalışab l yoruz. Er ş lmes güç alanlarda gel şt rd ğ m z tekn k sayes nde kolayca ulaşab l yoruz.
Geleneksel yöntemlere skele, yükselt lm ş platformlar, v nçler ve d ğer mob l platformlarla yapılacak
çalışmalara göre zaman, mal yet ve hız konusunda tasarruf etmen z sağlayarak şler n z n düzenl ve
zamana uygun lerleyeb lmes n sağlıyoruz.
Tepe Endüstr yel Dağcılık ( ple er ş m) sayes nde araz ve zem n n kısıtlayıcı lığı ortadan kalktığı g b
ş mak nalarından kaynaklanab lecek darbe kazalarının da önüne geçeb leceks n z.
Tepe Dağcılık, korkutucu yüksekl ktek montaj şler n z kusursuzca yürütüp parçaları b rleşt r yor.
Ağırlıklı Uygulama alanları
Güvenl k Ağı Montajı
Çatı Kaplama Montaj, Demontaj ve Onarım İşler
Yatay ve D key Yaşam Hattı Montajı
Metal Yapı ve Çel k Halat Montaj İşler
Çadır, Gölgel k, Tente, Branda Montajı
Telekomün kasyon ve Rüzgâr Ölçüm Kules Montaj Çalışmaları
İSG Emn yet S stemler Kurulum Çalışmaları
Sahne, Ses ve Işık Kurulum, Söküm H zmetler
Çel k Yapılarda Torklama Çalışmaları ve Kontrol
S stem Kurulumu ve Süperv zörlük H zmet
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Güvenl k Ağı Montajı
Yüksekte çalışan personeller n yere düşme r sk n ortadan kaldırmak ç n kullanmaya başlanan
Personel Güvenl k Ağları, şaft boşluklarında (Asansör Boşluğu) çalışan personeller n düşme r sk le b rl kte
düşen malzemeler n kaza r sk n de ortadan kaldırmaktadır.
Güvenl k ağı yaşam kurtarır, güvenl k ağları ölümcül ya da c dd yaralanmalara yol açacak
ş kazalarına karşı önley c b r mekan zmadır
Emn yet ağları sayes nde aşağı düşen parçalar güvenl k ağlarına takılarak nşaat alanında çalışan
d ğer ek p üyeler ne de koruyucu kısm b r güvenl k sağlar.
Tepe – Endüstr yel Dağcılık H zmetler , şaft boşluklarına montajı yapılan Personel Güvenl k Ağları,
montaj yapılan alanın yapısı t bar yle yüksek tehl ke çeren çalışma alanlarına p le er ş m tekn kler
uygulanarak kurulum montajı gerçekleşt r r
Personel güvenl k ağları yüksek çalışma alanlarında genel b r güvenl k önlem sağladığı ç n
yüksekte çalışan personel n daha rahat ve özgür b r şek lde çalışmasını sağlar.
Bu da çalışma alanındak ver ml l ğ yükselt r.
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Tem zl k H zmetler
Doğanın yıpratıcı etk ler ne rağmen kusursuz tem zl k çözümler m zle lk günkü g b mükemmel
sonuçlara ulaşacaksınız. Tepe – Endüstr yel Dağcılık H zmetler uygulama alanında zem n tesp t ,
uygulama programı, personel ve k myasal seç m le dış cephe tem zl kler yapılırken
özel tem zl k solüsyonları ve özel tem zl k bezler kullanıldığı ç n dış cephe malzemen ze veya b nanıza
camlarına kes nl kle zarar vermemekted r.
Tepe – Endüstr yel Dağcılık H zmetler , skele, v nç, platform g b geleneksel er ş m tekn kler kullanmadan
Profesyonel ple er ş m tekn kler m z sayes nde klas k yöntemlerle çözmekte zorlandığınız şler n z
zem nle l şk kurmadan projeler n z en güvenl , en ver ml ve en kısa zamanda çözüme kavuşturmaktayız.
Yapılarınızın kend mükemmell ğ n koruma altına almak ç n özenle tem zl yoruz.
Tem zl ğ n müşter ler n z, çalışanlarınız ve sosyal paydaşlarınızın ver ml l ğ n artırdığının farkındayız.
Endüstr yel Dağcılık (İple Er ş m) yöntem yle tehl kel , yüksek ve er ş m zor yerlerde sunduğumuz hızlı,
estet k ve tasarruf sağlayan çözümler m zle yanınızdayız.
- Pencere ve Cam Tem zl ğ
- Çatı Tem zl ğ
- Dem r ve Çel k Yapıların Tem zl ğ
- Ahşap Yüzey Tem zl ğ ve Bakımı
- Heykel – Anıt Tem zl ğ
- Den z Fener Tem zl ğ
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Aydınlatma H zmetler
Tepe – Endüstr yel Dağcılık, En yüksek veya karmaşık yapılarda b le aydınlatma talepler n z en y şek lde
projelend r p tüm montaj sürec n yönet yoruz. Prest j unsuru olarak yüksek yapılarda ç mekân aydınlatması ve
dış mekân aydınlatması da çevresel etken ve maj yaratmak açısından öneml d r.
Yüksek ve karmaşık yapılarda ışıklandırma ve aydınlatma tasarımı yapılırken m mar uygulama zorlukları
neden yle tasarımdan b le vazgeç leb lmekted r.
Şeh rlere k ml k kazandırmak ç n esk ve modern yapıların ışıklandırılması, lham ver c nşaat projeler nde
hayal gücünün b r parçası olan ışıklandırma ve reklam projeler nde Endüstr yel dağcılık ( ple er ş m) yöntem yle
hem hızlı hem de ş mak nes ne ht yaç duymadan hayal n z gerçeğe çev reb l rs n z.
Yüksekte hayal ett ğ n z her şey uygulayab l r z. Aydınlatma s stemler nde kullanılan ışığı sted ğ n z
herhang b r noktaya yerleşt rme özgürlüğüne sah p olacaksınız.
Enerj tasarrufu sağlayan ve bakım mal yetler n azaltan yen teknoloj LED'l aydınlatma ürünler oteller,
gökdelenler, fuarlar, köprüler, v yadükler, kutsal yapılar, alış ver ş merkezler , havaalanları, tren stasyonları,
term naller, stadyumlar, atr umlar, ün vers teler, müzeler, parklar, dar b nalar
av zeler ve b rçok endüstr yel yapıda ç ve dış mekân aydınlatmalarında uygulanab lecek deal çözümler sağlar.
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Yüksekte Çalışma Eğ t mler
Eğ t m programının amacı, yükseklerde ve düşme r sk n n olduğu alanlarda çalışma
yapan çalışanların, güvenl çalışma yöntemler n ve ek pmanlarını en etk n b ç mde kullanab lme
becer s kazandırmak. Bu kapsamda yüksekte çalışma yapan k ş ler n, çalışma alanı le lg l r sk
anal z yapab lme becer s kazandırarak çalışma planı oluşturab lmes , k ş sel koruyucu donanım
b lg s ed nerek bunların tekn k özell kler , kullanımı, bakımı ve depolanması hakkında yetk nl ğe
sah p olmasını sağlamak. Yükseğe güvenle ulaşan kurs yerler,
poz syon alma ve düşme durdurma s stemler n kullanarak çalışab lme becer s kazanacaklardır.
Eğ t m, teor k ve uygulamalı olmak üzere k bölümden oluşur. Yapılan teor k ve uygulama sınavında
başarılı olan kurs yere "Başarı Sert f kası" ver l r.
IMG 1
Eğ t m programı
İşveren n ve şç n n yasal sorumlulukları
İskelelerde emn yetl çalışma
Yüksekl k kavramı
İş güvenl ğ nde kullanılan güvenl k şaretler
Düşmen n nedenler ve sonuçları
Askı travması ned r?
Düşmen n yer çek m le olan l şk s
K ş sel koruyucu donanımlar (KKD) ve özell kler
R sk değerlend rmes yapma ve çalışma planı oluşturma
Yüksekte çalışmada kullanılan tekn k malzemeler ve özell kler
İple er ş m s stem
Düğümler (İSG ve ple er ş mde kullanılan düğümler)
Emn yet noktalarının (Ankraj) özell kler ve kurulması
Uygulama eğ t mler
Merd venler
Yüksekte kurtarma ve tahl ye eğ t m .
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Rüzgâr Türb nler nde Yüksekte Çalışma Eğ t mler
Eğ t m programının amacı, rüzgar türb nler nde yüksekte ve r skl bölgelerde çalışma yapan personel n olası
r sklere karşı eğ t lmes n ve yüksekte emn yetl , güvenl çalışma yöntemler n n öğret lmes d r. Eğ t mde, rüzgar
türb n nde oluşab lecek kazalar ncelenmekte; Nacelle (Kule üstündek kafa kısmı), Hub (Kanatların bağlantı
noktası) Rotor Blades (Kanatlar) ve Tower (kule) ç ndek merd venlerde meydana geleb lecek güvens z
durumlar ve kazalar karşısında kurtarma yöntemler öğret lmekted r. Yüksekte çalışma, kurtarma ve tahl ye
şler nde kullanılan tekn k ek pmanlar, bunların düzenl bakımı ve depolaması hakkında b lg ver lmekted r.
Eğ t m, teor k ve uygulamalı olmak üzere k bölümden oluşur. Yapılan teor k ve uygulama sınavında başarılı
olan kurs yerlere "Başarı Sert f kası" ver l r.
Eğ t m programı
İş Sağlığı ve Güvenl ğ Kanunu ve yasal mevzuatlar
Düğümler
İş güvenl ğ nde kullanılan güvenl k şaretler .
R sk değerlend rmes yapma ve çalışma planı oluşturma.
şveren n ve şç n n yasal sorumlulukları.
Nacelle, Hub, Tower ve Rotor Blades üzer nde çalışma
Askı travması ned r?
İple er ş m s stem .
Yüksekl k kavramı.
Dar ve kapalı alanlarda çalışma
K ş sel koruyucu donanımlar (KKD) ve özell kler
Emn yet noktalarının (Ankraj) özell kler ve kurulması.
Düşmen n nedenler ve sonuçları.
Kurtarma ve tahl ye yöntemler
Yüksekte çalışmada kullanılan tekn k malzemeler ve özell kler
Merd venler.
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Rüzgâr Türb nler nde Kurtarma Eğ t mler
Eğ t m programının amacı, rüzgar türb nler nde yüksekte meydana geleb lecek ş kazaları ve ac l durumlar
karşısında çalışan personel n en doğru şek lde hareket tarzı gel şt rmes n sağlamaktır. Nacelle (Kule
üstündek kafa kısmı), Hub (Kanatların bağlantı noktası) Rotor Blades (Kanatlar) ve Tower (kule) ç ndek
merd venlerde meydana geleb lecek kazalar karşısında kurtarma yöntemler öğret lmekted r. Ac l durumlar
karşısında türb n ç nde bulunan kurtarma ve tahl ye k t n n kullanılması, tekn k ek pmanlar ve bunların düzenl
bakımı, depolanması hakkında b lg ver lmekted r. Ac l tahl ye ve kurtarma yöntemler b re b r yaptırılmaktadır.
Eğ t m teor k ve uygulamalı olmak üzere k bölümden oluşur. Yapılan teor k ve uygulama sınavında başarılı
olan kurs yerlere "Başarı Sert f kası" ver l r.
Eğ t m programı;
İşveren n ve şç n n yasal sorumlulukları.
Emn yet noktalarının (Ankraj) özell kler ve kurulması.
Kurtarma personel n n özell kler
Kurtarma organ zasyonu
Kazaların nedenler ve sonuçları.
Dar ve kapalı alanlarda kurtarma
Kurtarma personel n n kazazedeye yaklaşım b ç m
K ş sel koruyucu donanımlar (KKD), özell kler ve kullanımı
R sk değerlend rmes yapma ve çalışma planı oluşturma
İple er ş m s stem nde kaza geç ren personel n kurtarılması
Kazazedey taşıma tekn kler
Kurtarmada kullanılan tekn k malzemeler, özell kler ve kullanımı
Rüzgar türb nler ndek kurtarma ve tahl ye s stemler
Ac l Durumlar karşısında türb n tahl ye yöntemler
Merd ven üzer nde kurtarma (l fel ne)
Kurtarmada kullanılan düğümler
Askı travması ve personele yaklaşım
Uygulamalar
Nacelle, Hub, Tower ve Rotor Blades üzer nde kaza geç ren personel m kurtarılması
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Sektöre Özel Kurtarma Eğ t m
Eğ t mde, yüksekte yapılan çalışmalar esnasında veya herhang b r sebeple düşen, yaralanan ve askıda
kalan çalışanları ve k ş ler , kurtarma yöntemler le emn yetl b r şek lde kurtarılması öğret lmekted r.
Kurs yerlere, bu eğ t mde doğru b r kurtarma organ zasyonunun nasıl yapılacağı, y b r kurtarma
personel n n ne g b özell klere sah p olması gerekt ğ öğret l r. Başarılı b r kurtarma yapab lme becer s n
kazandırmak ana hedef m zd r. Yüksekten ve zor noktalardan nsan kurtarma eğ t m n alacak personel n
daha önce yüksekte çalışma eğ t m almış olması tavs ye ed l r.
Eğ t m, teor k ve uygulamalı olmak üzere k bölümden oluşur. Yapılan teor k ve uygulama sınavında
başarılı olan kurs yerlere "Başarı Sert f kası" ver l r.
Eğ t m programı:
Kurtarmanın tanımı ve lkeler
Sedye le kurtarma
Makaralar ve makara s stemler kurma
Kurtarmada kullanılan p düğümler
Kazazedeye yaklaşma
Kapalı alanlarda kurtarma
Ankraj (emn yet) noktalarının bel rlenmes ve kurulumu
Kurtarmada poz syon alma
Kurtarma yöntemler
Tr pot kullanımı ve tr pot le kurtarma
Kurtarmada kullanılan tekn k malzemeler ve kullanımı
Uygulama eğ t mler
İp üzer nde kurtarma
Kazazede taşıma yöntemler
K ş sel koruyucu ek pmanların kullanımı
Kurtarma tatb katı ( steğe özel)
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Kapalı Alan Eğ t mler
Eğ t mler, kapalı alana g recek ve çalışma yapacak personele, güvenl çalışma yöntemler le çalışma
yapab lme becer s kazandırılması, bakım elemanlarının veya şletme arama kurtarma takımı üyeler n n
kapalı alan çalışması sırasında meydana geleb lecek b r ac l durumda kapalı alanda çalışan hasta ya da
yaralıyı güvenl tekn kler kullanarak kurtarab l r duruma gelmes d r.
Eğ t m, teor k ve uygulamalı olmak üzere k bölümden oluşur. Yapılan teor k ve uygulama sınavında
başarılı olan kurs yerlere "Başarı Sert f kası" ver l r.
Eğ t m Programı: (Örnek)
İlg l yasal mevzuatlar, yönetmel kler ve standartlar
İşç ve şveren n yasalar sorumluluklar
Kapalı alanlar nereler d r.
Kapalı alanlardak tehl keler nelerd r.
Kapalı alan çeş tler
Kapalı alanlara g r ş ve çalışma
Kapalı alanlar r sk anal z
K ş sel koruyucu ek pmanlar
Tehl kel ve güvens z durumları tanıyab lme
Kapalı alanlarda yapılan şlemler
Temel düğümler
Kapalı alanların havalandırılması
Gaz ölçüm kuralları
Yüksekte çalışma yöntemler
Zeh rl gaz çeş tler
Kapalı alanlarda güvenl k
Dar ve kapalı alanlara ulaşım ve ger dönüş
Güvenl k şaretler
Çalışma zn s stem
Ac l durum ve müdahale
Kapalı alanlardan kurtarma
Kazazede taşıma yöntemler
Kurtarmada kullanılan tekn k malzemeler
K ş sel malzemeler n takılması kullanılması
K ş sel malzemeler n kontrolü, bakımı, depolanması
Tem z hava solunum c hazı kullanma ve bakımı
Çalışılan malzemeler n sab tlenmes
Tr pot kurulumu ve kullanım yöntemler
Yatay ve d key yaşam hatları le uygulama
Makara s stemler
Lanyard kullanımı ve çeş tl uygulamaları
Hava hattı kurulması
Kapalı alanlardan kurtarma üçgen le kurtarma
Kapalı alanlardan sedye le kurtarma
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
İskele Eğ t mler
Eğ t m, yapı ve sanay sektöründe öneml b r kullanım alanına sah p skeleler n kurulumu, sökümü ve
skeleler üzer nde güvenl çalışma prens pler n çermekted r. Ayrıca skele denet m nden sorumlu k ş ler n
de bu eğ t m alması gerekmekted r. Çalışanların, skele elemanlarını tanıması, standart skeleler ayırt
edeb lmes , skele kontrol kr terler n b lmes , güvenl skele kurma ve sökme becer s ne sah p olması,
eğ t m n ana hedef d r.
Eğ t m, teor k ve uygulamalı olmak üzere k bölümden oluşur. Yapılan teor k ve uygulama sınavında
başarılı olan kurs yerlere "Başarı Sert f kası" ver l r.
Eğ t m Programı
İskele parçalarının Denet m ve Kullanıma Hazırlanması
K ş sel Koruyucu Ek pmanlar le Güvenl Çalışma
Güvenl Kurulum ve Sökme Uygulaması
Temel Bağlantılar ve Ortak Parçalar
Denge İç n Bağlama (Ankrajlama)
İskele Denet m ve Et ketlenmes
Kaldırma ve Taşıma Klavuzu
Bağımsız İskele Kurulumu
Destekleme Bağlamaları
Denge İç n Destekleme
Güvenl k Farkındalığı
S stem T p İskeleler
Yük ve Yük Dağılımı
Merd ven ve G r şler
İskelen n Denges
İskele Çeş tler
skele fotoğrafı
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Genel İş Sağlığı ve Güvenl ğ Eğ t mler
İş sağlığı ve güvenl ğ ne yönel k temel eğ t md r. İş yer nde güvenl çalışmaya yönel k hareket tarzımız
ne olmalıdır? Çalışanların ş yer nde karşılaşab lecekler tehl kel durumlar ve r skler nelerd r?
Bu eğ t m, tehl kel durumlar ve r skler karşısında çalışanların nasıl hareket etmes gerekt ğ ,
"İş Sağlığı ve Güvenl ğ " le " Çevre Koruma" konularında b l nçlend r lmes n sağlamak, ş kazasız
ve sağlıklı b r yaşam sürmeler ç n alınması gereken önlemler , uyulması gereken genel
güvenl k kurallarını tanıtmak ve öğretmey hedeflemekted r. Eğ t m n süres sektördek r sk
durumuna göre bel rlen r. Mevzuatın tüm çalışanlara aldırılmasını zorunlu kıldığı eğ t m
başlıklarının en temel olarak sağlandığı b r programdır.
Eğ t m sonunda yapılan teor k sınavında başarılı olan kurs yerlere "Başarı Sert f kası" ver l r.
Temel İş Sağlığı Ve Güvenl ğ Eğ t m
1 gün
Maks mum 20 k ş
Elektr kle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenl ğ Eğ t m
1 gün
Maks mum 20 k ş
Radyo Frekans Çalışmalarında İş Sağlığı ve Güvenl ğ Eğ t m
1 gün
Maks mum 20 k ş
K myasallarlaÇalışmalardaİşSağlığı veGüvenl ğ eğ t m
1gün
Maks mum 20 k ş
Yapıİşler ndeİşSağlığıveGüvenl ğ Eğ t m
1gün
Maks mum 20 k ş
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Yangın Güvenl ğ Eğ t m
Eğ t m n amacı, katılımcıları yangın güvenl ğ konusunda genel olarak b lg lend rmek, yangını çıkmadan
engellemek veya yangına başlangıç evres nde müdahale edeb lmek ç n gerekl olan yangınla mücadele
ek pmanlarını tanıyarak onları doğru ve etk n b r şek lde kullanımını sağlamaktır.
Eğ t m, teor k ve uygulamalı olmak üzere k bölümden oluşur. Yapılan teor k ve uygulama sınavında
başarılı olan kurs yerlere "Başarı sert f kası" ver l r.
Eğ t m Programı:
Yangının tanımı ve kavramlar
Söndürme maddeler , c hazları ve kullanma tekn kler
İş yerler nde kullanılan tfa ye malzemeler
Kurtarma b lg s
Yangın b leşenler
Söndürme yöntemler
Yangın yer ndek tehl keler
Yangınla mücadele kıyafetler ve donanımı
Yangının safhaları
Söndürme maddeler ve kullanım özell kler
Yangın güvenl k önlemler
Uygulama
Yangın türler
Seyyar yangın söndürücüler
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
R sk Değerlend rme (R sk Anal z )
İş Sağlığı ve Güvenl ğ Danışmanlığı
İş Sağlığı ve Güvenl ğ Gözet m ve Denet m H zmetler
Ac l Durum Danışmanlığı
Yangın Güvenl ğ Danışmanlığı
Yüksekte Çalışma R sk Anal z ve Çözüm Danışmanlığı
Doğa Sporları Organ zasyon ve Proje Danışmanlığı
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
İlet ş m B lg ler m z
D zdar ye Mh İnönü Cd Onur Gürdal İş Hanı
No 20 Büyükçekmece 34500 İstanbul
+90 (212) 863 58 53 / +90 (532) 200 35 26
http://www.tepedagc l k.com - [email protected] l k.com
Tepe - Endüstr yel Dağcılık H zmetler , Eğ t m, Danışmanlık San ve T c Ltd Şt
Download

Katalog