Dersin Adı
Yabancı Dil III
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve
öğretme teknikleri
Dersin
sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme
çıktıları
Dersin içeriği
Kaynaklar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
3
Uygulama
(saat/hafta)
0
Laboratuvar
(saat/hafta)
3
AKTS
HEM207 2. Yıl/3. Yarıyıl / Güz
4
Yok
İngilizce
Zorunlu
Öğrencinin içinde bulunacağı çeşitli durumlarda etkili ve doğru bir şekilde iletişim kurmasını sağlayan
İletişimsel Dil Öğretimi teknikleri
Bu dersin amacı öğrencilerin iş yaşamında, okulda ya da günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan
durumlarda belirtilen önemli noktaları anlamalarını ve kişisel ilgi alanları ya da bilindik konularla ilgili
metinler yazmak.
1) konuşma biçimi yavaş ve anlaşılır olursa kişisel / profesyonel ilgi alanları yada radyo ve televizyon
programlarındaki güncel konulara ilişkin ana noktaları kavrayabilir
2) çoğunlukla günlük yada meslekle alakalı bir dil içeren pasajları anlayabilir.
3) bilindik, kişisel ilgilerle alakalı yada günlük hayatta karşılaşılan konularla ilgili karşılıklı bir
konuşmaya hazırlıksız bir şekilde başlayabilir ve tecrübe, olay, beklenti ve hırslarını aktarabilir.
4) tecrübe ve izlenimlerinden oluşan mektup yada e-mail yazabilir.
Intermediate
Chris Redston & Gillie Cunningham, face2face, intermediate. Cambridge University Press. United
Kingdom
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Hafta sonu aktiviteleri, duygulardan bahsetmek için sıfatlar, sıfatlarla kullanılan edatlar, okuma: tatil
hakkında yazılan bir mektup, yazma: gayri-resmi mektup
2. Hafta
Work kelimesiyle birlikte kullanılan ifadeler, derecelendirile bilinir ve güçlü sıfatlar; zarflar, ilgi alaka
göstermek, tavsiye vermek, okuma: bir uyarı/not okuma.
3. Hafta
Travel, get, go on’la kullanılan sözcük öbekleri, sözcük oluşturma: sıfat ve isim oluşturan son ekler,
okuma ve yazma: resmi mektup ve e-mail.
4. Hafta
Past perfect vs. past continuous, karakter niteleyen sıfatlar; kelimelerin anlamlarını içerikten çıkarma,
genelleme yapma, okuma: bir kitap eleştirisi, yazma: organizasyonu olan kullanışlı ifadeleri içeren kitap
eleştirisi yazmak.
5. Hafta
Evlerle ilgili deyimsel fiiller, gelecek zaman: will, be going to, present continuous, listening: ıkea’da
alışveriş yapmak, okuma: gayri-resmi bir mektup writing: kısa e-mail, not yazma
6. Hafta
Tartışma jargonu, eşanlamlı kelimeler, make ve do, şart cümlecikleri(1), gelecek zaman ifadeleri okuma:
makale, yazma: fikrini ifade etme.
7. Hafta
Teknoloji, becerilerden bahsetmek için kullanılan ifadeler, artikeller: a/an, the, no article, okuma:
yönergeler, yazma: bağlaçlar kullanarak yönerge yazmak
8. Hafta
Sunumlar.
9. Hafta
Hava durumundan bahsetmek, kelime oluşturma(2): önekler ve zıt anlamlıları, edilgen yapı, miktar
belirleyiciler: a bit of, too much/many.., okuma ve yazma: şehirdeki problemlerle ilgili bir gazeteye
mektup.
10. Hafta
Sağlık problemleri, semptomlar ve tedaviler, sıfat cümlecikleri, zıtlık bildiren bağlaçlar, İngiliz ve
Amerikan aksanları, okuma: bir iş ilanı, yazma: başvuru mektubu
11. Hafta
Yardımcı fiiller(2), çıkarımda bulunmak, geçmişteki gelecek planlarından bahsederken kullanılan
ifadeler, izin istemek, vermek ve reddetmek, okuma: iyi bir arkadaşın tanımı, yazma: insanları
tanımlayan paragraf.
12. Hafta
Aktarma ifadeleri(2): sorular, ricalar ve emir kiplerinde, fiil yapıları: aktarma filleri, dinleme: undercover’ın
5. Bölümü, okuma: bir röpörtaj hakkında hikaye.
13. Hafta
Dileklerden bahsetme, gayri-resmi kelime ve kelime öbekleri, şart cümlecikleri(3), okuma ve yazma:
önemli anların/zamanların tanımı.
14. Hafta
Sunumlar.
15. Hafta
FİNAL SINAVI
Değerlendirme Sistemi
1
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuvar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Sayısı
Katkı Payı
Süresi
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1.
Hemşirelik alanına özgü bilimsel ve güncel bilgiye ulaşabilir ve kullanır.
2.
Bilginin doğruluğunu geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirebilir.
3.
Hemşirelik alanındaki yeni yaklaşımları ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder.
4.
Hemşireliğin profesyonel rol ve sorumluluklarını yerine getirir.
5.
Hemşirelik uygulamalarında, mesleki etik ilke ve değerlere uygun davranır.
6.
Hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım kullanır.
7.
Mesleki uygulamalarına temel olan kuram ve modelleri bilir ve uygular.
8.
Mesleki uygulama ve araştırmalarında bilişim ve bakım teknolojilerini kullanır.
9.
Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme sürecini kullanır.
10. Sağlığı koruyan, geliştiren, gerektiğinde iyileştiren ve rehâbilite eden bakım hizmetlerini
yürütür.
Yeterliği Sağlama Düzeyi: 1. Düşük, 2. Düşük/orta, 3. Orta, 4. Yüksek, 5. Mükemmel
Toplam İş Yükü
1
2
3
4
5





2
Download

Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta