T.C. BAġBAKANLIK BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZĠRAN-EYLÜL 2014 DÖNEMĠ STAJYER PLANLAMASI
Adı-Soyadı
S.No.
Üniversite /Lise
Bölüm
Staj Yapacağı BaĢkanlık
Staj Planlama Tarihi
1
Emir Murat Yusuf YORULMAZ
Ġnönü Üniverasitesi
Battalgazi Meslek Yüksek Okulu
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
09 Haziran-18 Temmuz 2014
2
Ezgi KARAN
Dumlupınar Üniversitesi
Hisarcık Meslek Yüksek Okulu
Halkla ĠliĢkiler
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
09-27 Haziran 2014
3
Fatma ÇEKEN
Selçuk Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Grafik Bölümü
Turgut Özal Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu
Grafik Bölümü
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
30 Haziran-25 Temmuz 2014
4
Ece CEYLAN
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
21 Temmuz- 04 Eylül 2014
5
Cansu ERTAN
Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
ĠletiĢim Fakültesi Radyo TV Bölümü
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
07-18 Temmuz 2014
6
Gizem BĠLGĠN
Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
ĠletiĢim Fakültesi Radyo TV Bölümü
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
07-18 Temmuz 2014
7
Erkal ERDOĞAN
Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
Gazetecilik
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
21 Temmuz-08 Ağustos 2014
8
Nagihan KARABIYIK
Ahi Evran Üniversitesi
Meslek Yüksek Okulu
Radyo ve Televizyon Programcılığ
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
14 Temmuz-29 Ağustos 2014
9
Ümit YILDIZ
Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
Radyo Televizyon Bölümü
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
16-27 Haziran 2014
10
Alper DEDE
Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
Radyo Televizyon Bölümü
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
16-27 Haziran 2014
11
Selver Begüm ÇĠFTÇĠ
Gazi Üniversitesi
ĠĠBF Fakültesi
Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
04-15 Ağustos 2014
12
Nuriye AKYEL
Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi/Siyasal Bil. Fak
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
07-18 Temmuz 2014
13
Mehmet KORKMAZ
Ankara Üniversitesi
DTCF
Bilgi ve Belge Yönetimi
14
Kübra DAVARCIOĞLU
Ankara Üniversitesi
DTCF
Bilgi ve Belge Yönetimi
15
Cengiz ALAġ
Ankara Üniversitesi
DTCF
Bilgi ve Belge Yönetimi
16
Sevgyul Zia MYUYMYUN
Ankara Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
18-29 Ağustos 2014
17
Enver Emre AYKIN
Ankara Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Enformasyon Dairesi BaĢkanlığı
07-25 Temmuz 2014
18
Meltem TEZĠR
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık
Haber Dairesi BaĢkanlığı
16 Haziran-04 Temmuz 2014
19
Hüseyin GÖK
Hacetepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Almanca Mütercim Tercümanlık
Haber Dairesi BaĢkanlığı
30 Haziran-18 Temmuz 2014
Basın Yayın Dairesi BĢkanlığı
Basın Yayın Dairesi BĢkanlığı
Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
25 Ağustos-15 Eylül 2014
25 Ağustos-15 Eylül 2014
25 Ağustos-15 Eylül 2014
Adı-Soyadı
S.No.
Üniversite /Lise
Bölüm
Staj Yapacağı BaĢkanlık
Staj Planlama Tarihi
20
Betül DĠNLER
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk MüĢavirliği
04 -29 Ağustos 2014
21
Sefa GEDĠKLĠ
Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi
Hukuk MüĢavirliği
16 Haziran-14 Temmuz 2014
22
Alper ÇELĠK
Düzce Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
23
Bora BÖLÜCEK
Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi
BiliĢim Teknolojileri
24
BüĢra ÖZCAN
Turgut Özal Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
25
Dzhanetta ABUSALĠMOVA
Gazi Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
26
Fatma TAYġI
Boğaziçi Üniversitesi
Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
27
Muharrem Mert OCAKDAN
Niğde Üniversitesi
Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
ĠĢletme
Strateji Dairesi BaĢkanlığı
01- 12 Eylül 2014
28
Ġrem Ece SEVĠNÇ
ODTÜ
Fen Edebiyat Fakültesi
Ġstatistik
Strateji Dairesi BaĢkanlığı
01 -12 Eylül 2014
29
Emine Nur GÖKÇE
Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık
Tercüme Dairesi BaĢkanlığı
16 Haziran- 04 Temmuz 2014
30
Mecbure CAVILDAK
Çankaya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ġngilizce Mütercim Tercümanlık
Tercüme Dairesi BaĢkanlığı
30 Haziran-25 Temmuz 2014
31
Demet KAÇAN
Trakya Üniversitesi Sosyabilimler Meslek Yüksekokulu
Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım
32
Emre ÇAKIR
Ege Üniversitesi
ĠletiĢim Fakültesi
Gazetecilik
Ġstanbul Ġl Müdürlüğü
14 Temmuz-15 Ağustos 2014
33
BüĢra MERT
DoğuĢ Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
BiliĢim Sistemleri
Ġstanbul Ġl Müdürlüğü
04 - 29 Ağustos 2014
34
Sümeyra SUCU
DoğuĢ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Ġngiliz Dili ve Edebiyatı
Ġstanbul Ġl Müdürlüğü
04 -15 Ağustos 2014
Destek Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
Destek Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
Destek Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
Destek Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
Destek Hizmetler Dairesi BaĢkanlığı
Edirne Ġl Müdürlüğü
09 Haziran-11 Temmuz 2014
30 Haziran-29 Ağustos 2014
09 Haziran-04 Temmuz 2014
04-29 Ağustos 2014
14 Temmuz-19 Eylül 2014
23 Haziran-22 Ağustos 2014
Download

S.No. Adı-Soyadı Üniversite /Lise Bölüm Staj Yapacağı BaĢkanlık