Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 26.06.2014 Tarih Ve 38202
Sayılı Yazısı Gereğince, Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Öğretiminden Ders Alma
İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
1. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders alınabilmesi için, yaz öğretimin
verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün
üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanından (LYS, DGS, vb) yüksek olması
gerekir.
2. Bir öğrencinin diğer yükseköğretim kurumların yaz öğretiminden alabileceği ders sayısı,
üniversitemizdeki toplam eğitim-öğrenim süresi içinde 2 ders ile sınırlıdır.
3. Yaz öğretiminde öğrenci, alt yarıyıllara ait hiç almadığı (Bitirme Projesi hariç), alıp da
sınavına girme hakkı elde edemediği, alıp da başarısız olduğu dersleri alabilir.
4. Alt yarıyıllara ait tüm derslerden başarılı olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de ilgili
akademik birimin uygun görmesi halinde diğer Yükseköğretim Kurumlarının yaz
öğretiminden alabilirler.
5. Kayıt donduran öğrenciler, haklarının saklı tutulduğu yarıyılların derslerini yaz
öğretiminde alamazlar.
6. Diğer yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders almak isteyen öğrenci; yaz
okulunun açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve yerel kredi bilgilerini gösteren
belgeler ile yazılı olarak bölüm başkanlığına müracaat eder, bölüm başkanlığınca ve ilgili
akademik birimimizin Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde öğrenci diğer
yükseköğretim kurumlarının yaz öğretiminden ders alabilir.
7. Karabük Üniversitesi Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliğimizdeki tek ders sınavına
girebilme kriterlerine uygun bir dersi, diğer bir yükseköğretim kurumunun yaz
öğretiminden almakta olan bir öğrenci üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tek
ders sınavına girebilir.
8. Yaz öğretimi sonunda, öğrenci almış olduğu ders ve derslere ait onaylı not döküm
belgesini dilekçesiyle birlikte bölüm başkanlığına sunar; not dökümündeki notlar Karabük
Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki nota dönüştürülerek, ilgi
akademik birimin yönetim kurulu kararıyla birlikle öğrencinin not kartına işlenmek üzere,
Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.
9. Bu esaslar Karabük Üniversitesinde öğrenim gören tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve
çift anadal programı öğrencileri için geçerlidir.
Download

Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Öğretiminden Ders Alma