A
A
A
A
A
A
1-A
Adı Soyadı
Okulu
Sınıfı
LYS-1 MATEMATİK TESTİ
Bu Testte;
Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.
Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi sınav kitapçığınızı isteyiniz.
1.
2.
x ve y birer pozitif tamsayıdır.
Ekok ( y − x , y ) = 2y olup
a3 .b5 .c7 < 0
y–x sayısı ile y sayısı birbirine en yakın sayı ikilisidir.
Buna göre,
A) 1
y
oranı kaçtır? x
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
a, b, c gerçek sayıları için,
eşitsizliği veriliyor.
Buna göre,
I. a < 0 ve b > 0 ise c < 0
II. a > 0 ve c > 0 ise b < 0
III. b < 0 ve c > 0 ise a > 0
önermelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
1
A
3.
A
A
A
a, b, c birer gerçek sayı olmak üzere,
a3 = b2
A
A
7.
A = [x, y] aralığı için;
A aralığın uzunluğu “UA = y –x ” şeklinde tanımlanıyor.
(ab)2 = c3
B = [1, 7] ve C = [–1, b] aralıkları için,
a4
2UB∩C = UB∪C eşitliği verilmektedir.
=
cx
veriliyor.
Yukarıda verilen üslü denklemlere göre, x kaçtır?
A)
12
5
8
5
B)
5
3
C)
D) 1
E)
1
3
4.
Sayı doğrusunun [0, 14] aralığının 1 birim uzunluğa
sahip ve uç noktaları tam sayı olan alt aralıklarında 2
sayısının tamsayı katları işaretlenecektir.
Buna göre, bu sayı doğrusu üzerinde tanımlanan
alt aralıklardan kaç tanesinde bu işaretlerden biri
yoktur?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
5. x + 2 x = 9
x
olduğuna göre, x kaçtır?
A) 2
6.
B) 3
C) 4
D) 6
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
2
2
 A B+ 1   A − B 
+ 1 . 

 A +B
  B +1 
8. 
ifadesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (B + 1) (A – B)
B) (A + 1) . (A + B)
C) (A + 1) (B + 1)
D) (A + 1) (A – B)
E) (B – 1) . (A + B)
9. x + x = 3
olduğuna göre, x +
9
ifadesinin değeri kaçtır?
x
A) 3
C) 7
10.
Bir kitaplıkta 4 farklı matematik kitabı, 4 farklı kimya
kitabı, 4 farklı türkçe kitabı, 4 farklı tarih kitabı bulunmaktadır.
Bu kitaplıktan iki farklı dersten iki kitap kaç farklı
şekilde seçilebilir?
E) 9
4x − y − 3 y = 0
denklemi veriliyor.
Buna göre, x sayısının y sayısına oranı kaçtır?
Buna göre, UC nin alacağı kaç farklı değer vardır?
B) 6
D) 9
E) 10
x ve y birer gerçek sayı olmak üzere,
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A)
5
2
B)
7
4
C)
7
3
A) 72
D) 4
B) 96
C) 120
D) 210
E) 240
E) 5
Diğer sayfaya geçiniz.
2
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
A
11.
A
A
A
14.
Ahmet ve Salih 8 er kişilik farklı iki sınıftadır. Okul
numarasına göre sıralanan listelerde Ahmet kendi sınıfında 3. sırada, Salih kendi sınıfında 7. Sıradadır. Bu
iki sınıfın listeleri numara sırası dikkate alınarak tek
liste halinde sıralanmıştır.
1
B)
2
2
C)
25
2
D)
5
A
Gerçek sayılarda tanımlı  işlemi aşağıdaki tablo ile
veriliyor.
Ahmet’in veya Salih’in birleştirilmiş listede en az
7. ve en çok 11. sırada olduğu bilindiğine göre, bu
listede Ahmet ile Salih’in artarda gelme olasılığı
kaçtır?
7
A)
20
A
8
E)
25

1
2
3
4
5
1
3
4
5
1
2
2
4
5
1
2
3
3
5
1
2
3
4
4
1
2
3
4
5
5
2
3
4
5
1
Buna göre, (3x)3 = 2 denkleminde x kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
3 x − 12
(m − 3 ) x + ( 5m − 9)
fonksiyonu gerçek sayılardan gerçek sayılara
tanımlı bire bir ve örten bir fonksiyon olduğuna
göre, f(5) kaçtır?
A) 4
B) 3
13.
C)
3
2
D) 1
1
2
E)
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
12. f ( x ) =
15.
Bir sayı doğrusu 4 sayısından itibaren sağa doğru her
biri 5 er birim olacak şekilde üç farklı renge boyanacaktır.
I. Sayı doğrusunda boyanan her 5 birim arasında 3
birim boşluk bırakılmaktadır.
II. Sayı doğrusundaki boyama işlemi sırasıyla mavi,
mavi, beyaz, kırmızı, kırmızı olacak şekilde tekrarlanarak yapılmaktadır.
Buna göre, sayı doğrusunda 352 sayısına kadar
mavi renge boyanmış uzunluğu 5 birim olan kaç
tane doğru parçası vardır?
A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20
y = f(x)
y
3
2
-2
x
4
Yukarıdaki f(x) fonksiyonunun grafiği üzerinde bir bölüm boyanarak farklı bir fonksiyon oluşturuluyor.
Buna göre, oluşan bu fonksiyonun tanım kümesi
ile görüntü kümesinin farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) [–2, 0] ∪ (3, 4)
B) [3, 0) ∪ (0, 4]
C) (4, 0) ∪ [1, 3]
D) ∅
E) [–2, 0) ∪ (3, 4]
16. P ( x ) = ( x − 3 ) . ( x − 2 ) .x + c
polinomunun katsayılar toplamı, sabit teriminin 3 katıdır.
Buna göre, P(c) değeri kaçtır?
A)
1
3
B)
1
2
C) 1
D) 2
E) 3
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
3
A
A
17.
A
y = f (x)
y
-2
A
19.
x
O
2
Yukarıda f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
Buna göre, (x – 1) f(x + 1) ≤ 0 eşitsizliğini sağlayan en büyük negatif tamsayı kaçtır?
A) –5
B) –4
C) –3
D) –2
E) –1
A
A
13
∑ ( x + k ) = ax 2 + bx + c
k =0
olduğuna göre, a – b + c kaçtır?
A) 63
B) 70
C) 77
20.
D) 84
1. Sıra
2
8
E) 91
4
6
10
12
2. Sıra
3. Sıra
14
18.
y
B
y=4
1
−1
O
k
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
n. Sıra
Yukarıda verilen sayı örüntüsünün n. sırasında
soldan 21. sayı kaçtır?
A) 2n + 40
B) 2n + 20
A
21.
2k
Buna göre, parabolün denklemi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) f ( x ) =
1 2 8
x − x +1
3
3
B) f ( x ) =
1 2 4
x − x +1
3
3
0
C) f ( x ) =
2 2 8
x − x +1
3
3
D) f ( x ) =
1 2 4
E) f ( x ) = x + x + 1
3
3
1 2 4
x + x +1
3
3
3k
x
1
[0, 1] aralığına karşılık gelen doğru parçası üzerinden
bir x sayısı yukarıda verildiği gibi alınıyor. Daha sonra
x sayısının
E) 2n + 21
D) 21n + 40
x
4
Yukarıdaki şekilde verilen parabolün tepe noktası
A(4, k) dır.
C) 21n + 20
1
1
1
ü, sonra kalanın
ü, sonra kalanın
4
4
4
ü alınarak işleme devam ediliyor.
Buna göre, x ile birlikte oluşan tüm sayıların toplamı kaçtır?
A) 1
B)
4
5
C)
3
5
D)
2
5
E)
1
5
Diğer sayfaya geçiniz.
4
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
A
A
22.
D
A
A
25.
Yandaki şekilde çeyrek birim çember ve OABC karesi veriliyor.
y
|AB| = |DB|
C
m(EAO) = x
B
E
A
A
z ve w karmaşık sayılar olmak üzere; z = w–iz eşitliği
veriliyor.
Buna göre, Arg  w  değeri kaç derecedir?
z
A) 15
B) 30
C) 45
D) 60
E) 75
x
O
x
A
C ve A teğet değme noktaları olduğuna göre, tan2x–tanx ifadesinin değeri kaçtır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
23.
sin2x = tanx – sinx
denkleminin [p, 2p] aralığında kaç farklı kökü vardır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
26. Yanda z1 ve z2 karmaşık sayılarının karmaşık düzlemdeki
görüntüleri verilmiştir.
Buna göre, z1.z2 aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A) 3A − 1
B) 2A
D) 2A − 1
C)
E)
3A − 1
2
1 − 2A
2
10o
3
O
Re
2 3
z2
A) 6i
B) 6
z=
cos4 x + sin4 x = A
olduğuna göre, cos6x+sin6x toplamının A cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
z1
10o
27. 24.
İm
C) 6cis20°
D) 2
E) 2i
i
veriliyor.
1 − 2i
Buna göre, z +
1
sayısının modülü kaçtır?
z
A) 5
B)
D)
4 6
3
3 10
5
C)
E)
4 10
5
3
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
5
A
A
28. A
A
log4 ( x + 1) = 2 − log4 x
olduğuna göre,
( x + 2 ) ( x + 3 ) ( x − 2 ) ( x − 1)
31. işle-
minin sonucu kaçtır? A) 140
B) 130
D) 110
C) 120
A
A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
matrisine göre, A.AT çarpımı aşağıdakilerden
hangisidir?
( AT : A matrisinin transpozudur. )
E) 100
 10 
A)  ∑ k 
 10

 k =1

B)  ∑10 
 k =1 
 10

 k =1

eşitsizliğinin en geniş çözüm aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
1 2
A)  , 
3 3
1 2
B)  , 
3 3 
1 2
D)  , 
2 3 
30. 1
C)  , ∞ 
2 
1
E)  , ∞ 
3 
 k =1

E)  ∑ k  
 k =1  


 x x − 1
A=

3 x − 2
A matrisinin determinantı 17 olduğuna göre, x in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?
A) –7
B) –2
C) 2
D) 5
E) 7
2x
f(x) = A2 + 2A olduğuna göre, f(A) aşağıdakilerden
hangisidir? 4 8
A) 

 1 3
4 8
D) 

0 4
32. 
33. f ( x ) = 2
x −4
 1 2 matrisi veriliyor.
A=

0 1
3 8 
B) 

0 3 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü


log9  log 1 ( 3 x − 1)  ≤ 0 

 2

 10
C)  ∑10k 
 10 2 
D)  ∑ k 2 
29. A
4 8
C) 

 1 4
2 8
E) 

0 3 
fonksiyonunun en geniş tanım kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
(R gerçek sayılar kümesidir.)
A) R – {2}
B) R – {–2}
D) {–2, 2}
C) R
E) R – {–2, 2}
Diğer sayfaya geçiniz.
6
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
A
A
 4
 x2 − 9

34. f ( x ) = 

 x+2

A
,
x ≤ −2
,
x > −2
A
fonksiyonunun süreksiz olduğu kaç tam sayı değeri vardır? A) 3
C) 1
A
37. Gerçek sayılarda tanımlı
B) 5
A
D) 2
f(x) = 2x3 – 3x2 + 2x eğrisi ile y = 2x + m + 1
doğrusunun, üç farklı noktada kesişmesi için m
aşağıdaki aralıkların hangisinde bulunmalıdır?
A) –1 < m < 0
B) –2 < m < –1
C) –3 < m < –2
D) –4 < m < –3
E) 4
E) –1 < m < 0
35. a ≠ 0 olmak üzere,
2x 2 + ax + 2
y=
2x 2 + 2
eğrisinin x eksenine paralel teğetlerinin eğriye
teğet olduğu noktalardaki ordinatlar toplamı
kaçtır?
A) –2
B) –1
C) 0
D) 1
E) 2
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
38. g(1) = 1 , gı(1) = 4 ve fı(1) = 6 olduğuna göre,
(
)
f g x − f 1
( ) ()
lim
x →1
2x − 2
limitinin değeri kaçtır?
A) 3
B) 6
C) 12
D) 15
E) 18
36. f (x) =
d13
x.ex
dx13
(
)
olduğuna göre, f(1) kaçtır?
A) 15e
B) 16e
D) 14e
2x + 5
eğrisinin simetri merkezi A(a, b)
3x + 1
a
oranı kaçtır?
noktası olduğuna göre,
b
39. y =
C) 13e
E) 12e
A) − 1
B) −
1
2
C)
1
3
D)
1
2
E) 1
Diğer sayfaya geçiniz.
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
7
A
A
A
A
40. y = x2 parabolü ötelenerek y – 1 = (x – 1)2 parabolü
A
43. elde ediliyor.
y
y=
1
y ekseni ve bu iki parabol arasında kalan alan
kaç birim karedir?
A)
1
3
B)
1
2
C) 1
D)
3
2
x
3
B
a
E) 2
A
x
41. A
Zaman y
(dk)
Yukarıdaki grafikte verilen A bölgesinin alanı1
nın B bölgesinin alanına oranı
olduğuna
7
göre, a sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
1
3
B)
1
2
C)
2
3
D) 1
E)
3
2
1
y = x3
1
x
Biten iş oranı
O
Yukarıda A ve B makinalarında zamana göre biten
iş oranının grafiği verilmiştir.
Buna göre, A ve B makinalarının [0, 1] aralığındaki biten iş oranları arasındaki farkın en büyük
olduğu zamanın dakika cinsinden karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
3
A)
5
B)
3
D)  
5
3
5
C)
5
3
5
 
5
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
y = x5
cos x
44. F (x) =
∫
2x.dx
sin x
olduğuna göre, F(x) fonksiyonunun türevi olan
Fı(x) aşağıdakilerden hangisidir?
A) sin2x
B) 2sin2x
D) cos 2x
C) –2sin2x
E) –cos2x
15
3
5
 
E)
e2
45. 2
42. ∫
x 2 − 2x dx
integralinin sonucu kaçtır? A) −
4
3
B) −
2
3
cot ( arctan x ) .dx
e
1
∫
C)
2
3
D)
4
3
integralinin sonucu kaçtır?
A) 0
B) 1
C) 2
D) e
E) e2
E) 1
Diğer sayfaya geçiniz.
8
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
A
A
2
46. ∫
A
A
( )
=4

49. xlim
→2 
x 2 + 1 

integralinde u = x2 dönüşümü yapılırsa aşağıdaki integrallerden hangisi elde edilir?
4
A)
∫
0
2
du
u+2
4
D)
∫
0
B)
∫
0
4
du
u+4
C)
0
2
2du
u+2
E)
∫
∫
0
P(x–3) polinomunun çarpanlarından biri x–1 olduğuna göre, n kaçtır?
48. B) –7
C) 0
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2
du
u+2
P(x) = x4 – nx – 2 polinomu veriliyor.
A) –10
x→2
2du
u+4
47.
olduğuna göre, lim f ( x ) kaçtır?
A) 6
D) 7
E) 10
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü
A
 3f ( x ) + 2 
d 2x 2
x2 + 2
0
A
50.
Kökleri x1 ve x2 olan
x2 + x – 4k = 0
denkleminin kökleri arasında x1 = (x2)2 bağıntısı vardır.
Buna göre, k sayısı kaçtır?
A) −
1
4
B) −
1
2
C) − 1
D) 1
E)
1
2
f ( x ) = log3 ( x − 1)
( fog )( x ) = log3 ( 3x − 2 )
olduğuna göre, g(x) aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2x + 1
B) 3x + 1
D) 3x – 1
C) 2x – 1
E) 3x – 2
Sınav Bitti. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz.
LYS-1 MATEMAT‹K 1. SINAV (13-14)
9
Download

A A A A A A LYS-1 MATEMATİK TESTİ - İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü