T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 43482984-010.06.01
Konu : Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi
24/03/2014
GENELGE
( 2014/ 8 )
2012/33 sayılı Genelge eki “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” nin 11 ve 12 nci
maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiş ve Rehbere ekte yer alan 21 inci madde ilave edilmiştir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müsteşar
EK:
EK 1- YGM Rehberi 11, 12, ve 21 no.lu düzenlemeleri
Download

2014/8 sayılı Genelge için tıklayınız.