T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Ceza ĠĢleri Genel Müdürlüğü
Konu
: 5 - 7 Mart 2014 tarihleri arasında Ġzmir ilinde düzenlenen “Disiplin ve Komisyon
ĠĢlemleri” konulu eğitim semineri
Uygulamada disiplin soruĢturmalarının yürütülmesinde ve disiplin kurullarına intikal
ettirilen dosyaların ve komisyon atamalı personelin iĢlemlerinde eksiklikler bulunması
nedeniyle; hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adli yargı ilk derece mahkemesi ve idari yargı
adalet komisyonları, cezaevi, icra, yazı iĢleri, idari iĢler ve denetimli serbestlik müdürlerine
yönelik “Disiplin ve Komisyon ĠĢlemleri” konulu eğitim seminerlerinin ikincisi 5-6-7 Mart
2014 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Ġzmir ilinde düzenlenmiĢtir.
Anılan seminere, Bakanlığımız MüsteĢar Yardımcısı Mustafa EROL, Ceza ĠĢleri
Genel Müdürü Metin KIRATLI, Genel Müdür Yardımcısı Aytekin SAKARYA, Daire
BaĢkanı Fuat PEMBEÇĠÇEK, Tetkik Hâkimleri Dr. Veli KARATAġ, Mehmet TUNCER ve
Burcu AYKAR, TeftiĢ Kurulu BaĢkanlığı Adalet BaĢmüfettiĢi Cihan YILDIZ ve Selçuk
TELLĠ, Hukuk ĠĢleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimleri Fatih AKKUZU ve Osman
ÇAKAR, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ali YILDIZ ve
Tetkik Hâkimi Özenç BOSTAN, Personel Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimleri Mehmet SEL
ve Ġzzet ġENSĠZOĞLU, Eğitim Dairesi BaĢkanlığı Tetkik Hâkimi Figen BENEK ile çok
sayıda Cumhuriyet BaĢsavcısı, Cumhuriyet savcısı, Komisyon baĢkanı, hâkim ile müdür
katılmıĢtır.
Fotoğrafları görüntülemek için tıklayınız...
Download

7 Mart 2014 tarihleri arasında İzmir ilinde düzenlenen “Disiplin ve