ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
PROJE SAHİBİNİN ADI
ADRESİ
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
ORMO YÜN İPLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ORHANGAZİ ŞUBESİ
HARMANSAZI MEVKİİ GÖLYOLU
ORHANGAZİ /BURSA
TELEFON, GSM VE FAKS NUMARASI
Tel: 0224 573 22 11 Fax: 0 224 573 22 15
PROJENİN ADI
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
PROJENİN BEDELİ
950.000 TL.
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ
HARMANSAZI MEVKİİ GÖLYOLU
(İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ)
ORHANGAZİ /BURSA
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
KOORDİNATLARI, ZONE
Koor.
Sırası
: Sağa, Yukarı
Datum
: ED-50
Türü
: UTM
D.O.M.
: 27
Zone
: 35
Ölçek Fak. : 6 derecelik
697180.6234929:4482967.5332882
697141.8462931:4482665.1196158
696940.1083025:4482696.6886649
696935.5248169:4482758.0015763
696689.9174324:4482793.1993610
696704.8259104:4482978.0028406
696546.6412391:4483024.9469108
696565.4842762:4483105.3165783
696716.7021106:4483090.9617189
696919.2029040:4483046.0764572
696905.6949566:4483162.8113082
Koor.
Sırası
:
Enlem, Boylam
Datum
:
WGS84
Türü
:
COĞRAFİK
D.O.M.
:Zone
:Ölçek Fak. : 40.472387:29.325424
40.469674:29.324873
40.470006:29.322505
40.470559:29.322470
40.470934:29.319586
40.472594:29.319819
40.473054:29.317969
40.473773:29.318216
40.473608:29.319994
40.473156:29.322367
40.474210:29.322244
ALAN: 165.104 m2
PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDAKİ YERİ (SEKTÖRÜ, ALT
SEKTÖRÜ)
17.08.2008/ TARİH VE 26939 TARİHLİ ÇED
YÖNETMELİĞİ EK-I MADDE 27: TERBİYE
İŞLEMLERİNDEN KASAR (HAŞIL SÖKME,
AĞARTMA, MERSERİZASYON,
KOSTİKLEME V.B) VEYA BOYAMA
BİRİMLERİNİ İÇEREN İPLİK,KUMAŞ VEYA
FABRİKALARI
ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN
KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN ADI
Haf. Tan. Tarm. Dan. İht. İhr. İnş.
Mak. Temz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
ADRESİ, TELEFON VE FAX NUMARALARI
Fethiye Mahallesi Sanayi Cad. No: 269 Nilüfer/Bursa
Tel: 0 224 241 60 06
Fax: 0 224 241 32 41
Web: [email protected]
ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ
EYLÜL - 2014
ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN
KURULUŞUN/ÇALIŞMA GRUBUNUN
1
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BÖLÜM:I PROJENİN TANIMI VE GAYESİ ..................................................................... 9
I.1 Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi (hesaplamalar), hizmet maksatları,
projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu ................................ 9
I.2 Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, üretim yöntemleri ile teknolojiler, proses
akım şeması (şema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon atıksu v.b.)
kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışında diğer ünitelerde sunulacak hizmetler .................. 12
I.3 Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve nereden temin
edileceği ................................................................................................................................... 29
I.4. Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar nasıl
pazarlanacakları ve depolanması ......................................................................................... 30
I.5 Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri
.................................................................................................................................................. 31
I.6 Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi ..... 32
BÖLÜM:II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU .................................................. 35
II.1 Bölgeye ilişkin varsa 1/100.000, 1/25.000 ve 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar
(bu planların proje özeti ekine plan hükümleri ve lejant paftası ile birlikte verilmesi ve
ilgili kurumca aslının aynıdır damgasının vurulması) ve faaliyet alanının 1/100.000 ölçekli
harita üzerinde işaretlenmesi ................................................................................................ 35
II.2 1/25.000 ve 1/5000’lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 km.lik yarıçap
üzerinde yeraltı sularını, yerüstü sularını ve deprem kuşaklarını gösterir analiz, jeolojik
yapı, köy yerleşik ve sanayi alanları, ulaşım ağı, enerji nakil hatları, arazi kabiliyeti,
koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen alanlarının
gösterimi .................................................................................................................................. 35
II.3 Proje kapsamındaki ünitelerin konumu ( bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik
altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı
üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat
adetleri ve yükseklikleri......................................................................................................... 36
II.4 Kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması, mülkiyet durumu, koordinatları,
faaliyet alanına ait panaromik fotoğrafların eklenmesi ..................................................... 37
BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı)
.................................................................................................................................................. 39
III.1 Jeolojik Özellikler (Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, 1/25.000 ölçekli jeolojik harita ve
stratigrafik kesit) .................................................................................................................... 39
2
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
III.2 Doğal Afet ve Deprem Durumu ................................................................................... 45
III.2.a Doğal Afet Durumu (Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve su baskını gibi 7269 sayılı yasa
kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar)........................................................... 46
III.2.b Deprem Durumu ( Faaliyet alanını içine alan büyük ölçekli diri fay haritasının
eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi
Haritasının eklenmesi) ........................................................................................................... 48
I.3 Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı,
faaliyet alanına mesafeleri ve debileri (sahanın genel karakteri, yeraltı su seviyesi, yeraltı
suyundan faydalanma durumu, mevcut her türlü keson, derin ve artezyen v.b. kuyu) . 49
III.4 Proje yeri ve yakın çevresine ilişkin hidrolojik özelliklerin verilmesi, yüzeysel su
kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri .. 50
III.4.a Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre mesafesi .............. 54
III.4.b İçme, kullanma ve sulama amaçlı kullanım durumları .......................................... 55
III.5 Flora ve Fauna (Proje alanı ve etki alanında bulunan) ............................................. 55
III.6 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel iklim koşulları, sıcaklık, yağış,
nem dağılımı, buharlaşma durumu, sayılı günler dağılımı, rüzgar dağılımı, standart
zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri, meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve
uzun yıllar değerleri kapsaması) .......................................................................................... 76
III.7 Toprak Özellikleri (Toprak yapısı ve arazi kullanım kabiliyet sınıfı, yamaç stabilitesi,
sahanın erozyon açısından durumu, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır v.b.)
.................................................................................................................................................. 94
III.8 Tarım ve Hayvancılık (Tarımsal gelişim proje alanları, sulu ve kuru tarım
arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, hayvancılık
türleri, adetleri ve beslenme alanları) .................................................................................. 95
III.9 Koruma Alanları (Proje sahası ve etki alanında bulunan duyarlı yöreler ve özellikleri,
Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları,
Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları,
Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer
Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su
Kaynakları ile ilgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına
alınmış diğer alanlar), bunların proje alanına mesafeleri ve olası etkileri ....................... 97
III.10 Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Proje alanı ve etki alanında bulunan) 103
III.11.Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi, etki alanı içerisinde
toprak, hava ve su v.b. kirlilik açısından analizlerinin yapılarak değerlendirilmesi .... 104
3
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK
ÖNLEMLER:(Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu
etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler
ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır) ............................................................................ 106
IV.1 Arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda kadar
alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemelerin, nerelere taşınacakları,
depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları .............................................. 106
IV.2 Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler ................................................................. 106
IV.3 Yerleşimler (işletme sırasında yerleşimlere olabilecek etkiler ve alınacak önlemler)107
IV.4 Nüfus hareketleri (işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik değişiklikler,
göç hareketi) ......................................................................................................................... 108
IV.5 Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı ............................................................... 109
IV.6 Proje kapsamındaki su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği, suyun
temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre
miktarları, oluşacak atıksuların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği
ortamlar, atıksu arıtma tesislerinin tipi ve özelliklerinin açıklanması (burada gerekli izinler
alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir) ................................................................. 109
IV.7 Proje ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt ve yardımcı yakıt türleri,
miktarları, nereden nasıl sağlanacağı ve kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne
miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, yakıt kaynaklı oluşacak
emisyonlar kül/cüruf ve alınacak önlemler ....................................................................... 111
IV.8 Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde üretim nedeni ile meydana gelecek
vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler
................................................................................................................................................ 112
IV.9 Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde meydana gelebilecek katı, tehlikeli
(atık yağ, vs.) ve tıbbi atık….v.s atıkların cinsi, miktarı ve özellikleri, ne şekilde bertaraf
edileceği ................................................................................................................................. 113
IV.10 Proje kapsamında işletme döneminde kullanılacak maddelerden parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve toksik olanların taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları....................... 117
IV.11 Proje kapsamında kullanılacak hammadde ve tehlikeli kimyasalların listesi, risk
durumları, yıllık kullanım miktarları, güvenlik bilgi formları, depolama ve bertaraf
yöntemleri ve güvenlik önlemleri........................................................................................ 118
V.12 Proje kapsamında işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve
tehlikeli olanlar, alınacak önlemler .................................................................................... 119
IV.13 Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, şekli, güzergah
yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik
4
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, inşaat ve işletme aşamalarında araç yükünün
araç cinsi ve sayısı şeklinde detaylandırılarak % artış olarak hesaplanması ve güncel trafik
hacim haritasının eklenmesi, faaliyet için kullanılacak araçları kaldırıp kaldıramayacağı
yapılması düşünülen tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.) .................................. 120
IV.14 Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, vaziyet planı üzerinde gösterilmesi
................................................................................................................................................ 121
IV.15 Acil eylem planı (ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, yangın, deprem ve
sabotaja karşı alınması gerekli önlemler) .......................................................................... 121
IV.16 İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı
alınacak önlemler (arazi ıslahı, rehabilitasyon ve rekreasyon çalışmaları) ................... 127
BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI ..................................................................................... 129
BÖLÜM VI: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN
BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ........................................................... 130
NOTLAR VE KAYNAKLAR ............................................................................................. 133
5
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
TABLOLAR
TABLO 1.1-1 YILLIK ÜRETİM KAPASİTELERİ ............................................................................................. 10
TABLO 1.1-2: İŞLETME DÖNEMİNDEKİ GELİR VE GİDER TAHMİNLERİ TABLOSU ........................ 11
TABLO1.1-3: PROJENİN ZAMANLAMA TABLOSU ....................................................................................... 11
TABLO 1.2-1: PROJE KAPSAMINDAKİ TÜM ÜNİTELER KAT ADETLERİ VE YÜKSEKLİKLERİ .... 12
TABLO 1.2-2: FAALİYETİN MEVCUT VE PLANLANAN YILLIK KAPASİTELERİ ............................... 13
TABLO 1.3: KULLANILAN HAMMADDE VE YARDIMCI MADDELERİN MİKTARLARI VE TEMİN
YERİ ................................................................................................................................................................. 29
TABLO 1.4: ÜRÜNLERİN YILLIK ÜRETİM MİKTARLARI, NERELERE VE NE MİKTARDA
PAZARLANACAKLARI ................................................................................................................................ 31
TABLO 2.3: PROJE KAPSAMINDAKİ TÜM ÜNİTELER KAT ADETLERİ VE YÜKSEKLİKLERİ ....... 36
TABLO 2.4: ALANIN KOORDİNATLARI .......................................................................................................... 37
TABLO 3.5-1: PROJE ALANINDA BULUNMASI MUHTEMEL FLORA TÜRLERİ VE KORUNMA
DURUMLARI .................................................................................................................................................. 60
TABLO 3.5-2: PROJE ALANINDA BULUNMASI MUHTEMEL İKİYAŞAMLI (AMFİBİA) TÜRLERİ
VE KORUNMA DURUMLARI ..................................................................................................................... 72
TABLO 3.5-3: PROJE ALANINDA BULUNMASI MUHTEMEL SÜRÜNGEN (REPTİLİA) TÜRLERİ
VE KORUNMA DURUMLARI ..................................................................................................................... 73
TABLO 3.5-4: PROJE ALANINDA BULUNMASI MUHTEMEL KUŞ (AVES) TÜRLERİ VE KORUNMA
DURUMLARI .................................................................................................................................................. 74
TABLO 3.5-5: PROJE ALANINDA BULUNMASI MUHTEMEL MEMELİ KUŞ (MAMALİA)
TÜRLERİ VE KORUNMA DURUMLARI .................................................................................................. 75
TABLO 3.6.1: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU BASINÇ DAĞILIM DEĞERLERİ .......................... 77
TABLO 3.6.2: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU SICAKLIK DAĞILIM DEĞERLERİ .................... 78
TABLO 3.6.3: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU YAĞIŞ DAĞILIM DEĞERLERİ ............................. 78
TABLO 3.6.4: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU NEM DAĞILIM DEĞERLERİ ............................... 79
TABLO 3.6.5: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU SAYILI GÜNLER DEĞERLERİ ............................. 80
TABLO 3.6.6: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU MAKSİMUM KAR KALINLIĞI DEĞERLERİ .... 82
TABLO 3.6.7: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU BUHARLAŞMA DAĞILIM DEĞERLERİ ............ 83
TABLO 3.6.8: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU RÜZGAR HIZ DEĞERLERİ .................................. 84
TABLO 3.6.9: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU FIRTINALI VE KUVVETLİ RÜZGARLI GÜN
DEĞERLERİ.................................................................................................................................................... 85
TABLO 3.6.10: YÖNLERE GÖRE RÜZGÂRIN AYLIK ESME SAYILARININ DAĞILIMLARI ............... 86
TABLO 3.6.10: YÖNLERE GÖRE RÜZGÂRIN MEVSİMLİK ESME SAYILARININ DAĞILIMLARI ... 87
TABLO 3.6.12: YÖNLERE GÖRE RÜZGÂRLARIN AYLIK VE YILLIK ESME HIZLARI
DAĞILIMLARI (M/SN).................................................................................................................................. 93
TABLO 3.6.13: BURSA İLİ 1975-2010 YILLARI ARASI OLAĞANÜSTÜ METEOROLOJİK OLAYLAR
(FEVK) BİLGİLERİ ....................................................................................................................................... 94
TABLO4.4: ORHANGAZİ NÜFUS BİLGİLERİ................................................................................................ 108
TABLO 4.6-3: SU KULLANIM PARAMETRELERİ ........................................................................................ 111
6
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
ŞEKİLLER
ŞEKİL 2.4: TESİS GÖRÜNÜMÜ .......................................................................................................................... 38
ŞEKİL 3.1-1: BURSA İLİ GENEL JEOLOJİ HARİTASI ................................................................................... 42
ŞEKİL 3.1-2: BURSA İLİ STRATİGRAFİK ÜRÜN KESİTİ (ÖLÇEKSİZ) ..................................................... 43
ŞEKİL 3.1-3: PROJE ALANINI GÖSTERİR JEOLOJİ HARİTASI ................................................................. 45
ŞEKİL 3.2: DİRİ FAY HARİTASI ......................................................................................................................... 49
ŞEKİL 3.5:TÜRKİYE’DE FİTOCOĞRAFİK ALANLARIN DAĞILIMI ......................................................... 59
ŞEKİL 3.6.1: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU BASINÇ DAĞILIM DEĞERLERİ GRAFİĞİ .......... 77
ŞEKİL 3.6.2: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU SICAKLIK DAĞILIM DEĞERLERİ GRAFİĞİ .... 78
ŞEKİL 3.6.3: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU YAĞIŞ DAĞILIM DEĞERLERİ GRAFİĞİ ............ 79
ŞEKİL 3.6.4: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU NEM DAĞILIM GRAFİĞİ ........................................ 80
ŞEKİL 3.6-5: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU ORTALAMA KAR YAĞIŞLI, KAR ÖRTÜLÜ, SİSLİ
GÜNLER DEĞERLERİ GRAFİĞİ ............................................................................................................... 81
ŞEKİL 3.6-6: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU ORTALAMA DOLULU, KIRAĞILI, ORAJLI
GÜNLER DEĞERLERİ GRAFİĞİ ............................................................................................................... 81
ŞEKİL 3.6.7: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU MAKSİMUM KAR KALINLIĞI DEĞERLERİ
GRAFİĞİ .......................................................................................................................................................... 82
ŞEKİL 3.6.8: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU BUHARLAŞMA DEĞERLERİ GRAFİĞİ .............. 83
ŞEKİL 3.6.9: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU RÜZGAR HIZ DEĞERLERİ GRAFİĞİ ................. 84
ŞEKİL 3.6.10: BURSA METEOROLOJİ İSTASYONU FIRTINALI VE KUVVETLİ RÜZGARLI GÜN
DEĞERLERİ GRAFİĞİ ................................................................................................................................. 85
ŞEKİL 3.6.11: YILLIK ESME SAYILARI DAĞILIM GRAFİĞİ ...................................................................... 86
ŞEKİL 3.6.12: YÖNLERE GÖRE RÜZGÂRIN MEVSİMLİK ESME SAYILARININ DAĞILIMLARI
GRAFİKLERİ .................................................................................................................................................. 88
ŞEKİL 3.6.13: YÖNLERE GÖRE RÜZGÂRIN AYLIK ESME SAYILARININ DAĞILIMLARI
GRAFİKLERİ .................................................................................................................................................. 92
ŞEKİL 3.6.14: YÖNLERE GÖRE ORTALAMA RÜZGAR HIZI DİYAGRAMI............................................. 93
7
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
EKLER
EK-1 TAPULAR
EK-2 YAPI KULLANIM İZİN BELGELERİ
EK-3 TİCARET SİCİL GAZETELERİ
EK-4 ÇED KAPSAMDIŞI GÖRÜŞLERİ
EK-5 2010 KAPASİTE RAPORU
EK-6 2011 KAPASİTE RAPORU
EK-7 2013 KAPASİTE RAPORU
EK-8 GENEL VAZİYET PLANI
EK-9 ORHANGAZİ BEL.BAŞK. YAZISI
EK-10 1/25.000 ÖLÇEKLİ PLAN
EK-11 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN
EK-12 1/1000 ÖLÇEKLİ PLAN
EK-13 TOPOĞRAFİK HARİTA
EK-14 YER BULDURU HARİTASI
EK-15 DEPREMSELLİK KARİTASI
EK-16 YAS BELGELERİ
EK-17 METEOROLOJİ BÜLTENİ
EK-18 ARAZİ KULLANIM HARİTASI
EK-19 AKKR
EK-20 ÇEVRE İZNİ
EK-21 EMİSYON ÖLÇÜM RAPORU
EK-22 ORHANGAZİ BELEDİYESİ CÜRUF YAZISI
EK-23 TEHLİKELİ ATIK SÖZLEŞMELERİ
EK-24 AMBALAJ ATIK-ÇEVKO SÖZLEŞMESİ
EK-25 TIBBİ ATIK SÖZLEŞMESİ
EK-26 ATIK YAĞ SÖZLEŞMESİ
EK-27 ELEKTRONİK ATIK SÖZLEŞMESİ
EK-28 MSDS
EK-29 ISG VE İŞYERİ HEKİMİ SÖZLEŞMESİ
EK-30 KARAYOLLARI GENEL MÜD. KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI GÖRÜŞÜ
EK-31 ACİL DURUM EYLEM PLANI
EK-32 TRAFO PROJESİ
8
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BÖLÜM:I PROJENİN TANIMI VE GAYESİ
I.1 Projenin konusu, yatırımın tanımı, işletme süresi (hesaplamalar), hizmet maksatları,
projenin sosyal ve ekonomik yönden gerekliliği, zamanlama tablosu
Türk tekstil sektörü teknoloji düzeyi, ekonomik etkinliği ve sosyal etkileşimi itibariyle
ülkenin önde gelen sosyo-ekonomik faaliyet alanlarından biridir. Sektörün bu konumunu iki on
yıl boyunca koruması, hatta geliştirmesi beklenmektedir. Tekstil sektörünün ürün kalitesi ve
üretim teknolojisi çağdaş dünya standartlarındadır. Üretimin yaklaşık ¾’ü on yaşından daha genç
makine ve teçhizatla gerçekleştirilmektedir.
Terbiye (boya, baskı, apre) sanayimiz gerek boyutu ve teknoloji düzeyi, gerekse ürün
kalitesi açısından AB kurulu kapasitesine en azından denk düzeydedir. Tekstil sektörü ülkemizde
yaratılan
katma
değerin
(GSMH)
1/10’undan,
ülke
ihracatının
1/3’ünden
fazlasını
gerçekleştirmektedir.
Tekstil ve hazır giyim sektörü yüksek ihracat performans ve potansiyeline sahiptir; dünya
tekstil ihracatındaki payı % 2,7, hazır giyimdeki payı %3,4 dolaylarındadır. Sınır, bavul ve turist
ticareti ayrı tutulduğunda dahi, 15 milyar dolar civarındaki tekstil ve hazır giyim ihracatıyla
Türkiye, tekstilde Avrupa’nın 1., dünyanın 14.; hazır giyim ülkelerinde de Avrupa’nın 2.,
dünyanın 7. büyük tedarikçisidir. Tekstil sektörünün bugünkü konumunu daha da güçlendirerek
sürdürebilmesi ise, teknolojisini çağın önünde tutabilecek düzeyde geliştirmesine ve bilgi
yoğunluğu ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmesine bağlıdır.
Bu bağlamda tekstil sektöründe meydana gelen teknolojik gelişmeler ve yeni pazarlar bu
sektöre olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Bu süreç dahilinde tesis, iç ve dış pazarlarda
satış ağını ve lider konumunu her geçen gün güçlendirerek büyümektedir. Dış Pazar olarak
ağırlıklı olarak Avrupa ve Amerika pazarına ihracat yapılmaktadır. Üretim teknolojisi ve ürün
kalitesine yatırımı esas alan firma her türlü gelişmeyi yakından takip ederek bünyesine dahil
etmeyi prensip edinmiştir. Günümüzde sürekli yaratıcılık peşinde koşan modanın trendlerine
uygun hazırlanan koleksiyonları, uluslararası markaların tercihi olmaktadır. Hem ürün çeşitliliği
hem de hızlı ve zamanında servis esasına dayalı şirket organizasyonu ile faaliyetini kusursuz
kılmak öncelikli hedefidir.
Proje konusu faaliyet, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, Harmansazı
Mevkii, Gölyolu Üzeri No:18 adresinde, tapunun 5 pafta, 184 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı
29.188 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 57 parsel numarasında kayıtlı 27.894 m2 alanda, 5 pafta, 184
9
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
ada, 14 parsel numarasında kayıtlı 46.705 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 3 parsel numarasında
kayıtlı 6.300 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı 23.408 m2 alanda ve 5
pafta, 465 ada, 42 parsel numarasında kayıtlı 22.690,04 m2 alanda, 5 pafta 465 ada, 3 parsel
numarasında kayıtlı 6.300 m2 alanda ve toplam 165.104 m2’lik alanın 74.292 m2’lik kapalı
alan üzerinde Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından işletilmekte olan
El Örgü İpliği İmalatı Tesisi Kapasite Artışıdır.
Proje kapsamında, mevcut tesis için 2007,2009 ve 2011 yıllarında alınmış ÇED
kapsamdışı görüşleri mevcut olup,
El Örgü İmalatı Tesisinde kapasite artışı yapılması
planlanmaktadır. ÇED kapsamdışı görüşleri EK-4’de verilmiştir.
Tesiste yapılacak kapasite artışı için ilave kapalı alan yapılmayacaktır. Tesise ait tapu
EK-1’de, Yapı Kullanma İzin Belgeleri EK-2’de verilmiştir.
Firma, 04.06.1955 yılında İstanbul’da kurulmuş olup, Ormo Tekstil Pazarlama ve İhracat
A.Ş. Orhangazi şubesinin açılışı ise 16.12.2008 yılında yapılmıştır.Ünvan değişikliği ise
13.03.2009 tarihi itibarı ile gerçekleşmiştir. Ticaret sicil gazeteleri EK-3’de verilmiştir. Şubenin
açılmasından itibaren halen mevcut olan üretim miktarları Tablo 1.1-1’de, 2013 tarihli kapasite
raporu EK-7’de verilmiştir.
Tablo 1.1-1 Yıllık Üretim Kapasiteleri
Kapasite Raporu Tarihi
Rapor Tarihi:04.06.2004
Geçerlilik Süresi Sonu: 17.06.2007
Rapor Tarihi:15.06.2007
Geçerlilik Süresi Sonu: 28.06.2010
Rapor Tarihi:04.12.2008
Geçerlilik Süresi Sonu: 05.12.2011
Rapor Tarihi:05.05.2010
Geçerlilik Süresi Sonu: 06.05.2013
Rapor Tarihi:04.06.2013
Geçerlilik Süresi Sonu: 07.06.2016
Cins-Özellik Ticari ve Teknik Adı
Kamgarn İplik
Yarı Kamgarn İplik
Akrilik Tops Boyama
Yün Boyama
Çile Boyama
Kamgarn İplik
Yarı Kamgarn İplik
Akrilik Tarama
Akrilik Tops Boyama
Yün Boyama
Çile Boyama
Print Baskı Boyama
Kamgarn İplik
Yarı Kamgarn İplik
Akrilik Tarama
Yün Boyama
Çile Boyama
Prınt Baskı Boyama
Streıchgarn İplik
Kamgarn İplik
Yarı Kamgarn İplik
Kamgarn İplik
Yarı Kamgarn İplik
Miktarı
446.824 kg/yıl
2.826.885 kg/yıl
2.897.800 kg/yıl
931.400 kg/yıl
561.000 kg/yıl
542.600 kg/yıl
2.529.900 kg/yıl
1.632.000 kg/yıl
2.923.200 kg/yıl
939.600 kg/yıl
1.185.000 kg/yıl
72.000 kg/yıl
542.600 kg/yıl
2.529.900 kg/yıl
1.632.000 kg/yıl
939.600 kg/yıl
1.185.000 kg/yıl
72.000 kg/yıl
470.016 kg/yıl
683.900 kg/yıl
2.702.700 kg/yıl
721.920 kg/yıl
2.724.000 kg/yıl
10
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Kamgarn İplik
866.304 kg/yıl
Yarı Kamgarn İplik
3.260.800 kg/yıl
KAPASİTE ARTIŞI FAALİYETİ
Hali hazırda mevcut tesiste 1107 kişi çalışmakta olup, planlanan kapasite artışı ile ilave
personel alımı yapılmayacaktır.
Projenin ekonomik boyutu kapsamında işletme dönemindeki gelir gider tahminleri Tablo
1.1-2’de zamanlama tablosu ise Tablo 1.1-3’de verilmiştir.
Tablo 1.1-2: İşletme dönemindeki gelir ve gider tahminleri tablosu
GİDER KALEMLERİ
HARCAMA MİKTARI (TL)
Hammadde giderleri
99.540.000.-
Yardımcı madde giderleri
16.880.000.-
Personel ve işçilik giderleri
36.290.000.-
Enerji, su, yakıt giderleri
7.430.000.-
Bakım ve onarım giderleri
1.140.000.-
Diğer giderler
4.860.000.-
Amortismanlar
4.730.000.-
Satış masrafları
7.810.000.-
TOPLAM
178.680.000.-
GELİRLER
TUTAR (TL)
Toplam işletme gelirleri
215.810.000.-
Toplam işletme giderleri
178.680.000.-
Brüt kar
37.130.000.-
Gayrisafi kar
37.130.000.-
Kurumlar vergisi (%20)
7.426.000.-
Kullanılabilir kar
29.704.000.-
Tablo1.1-3: Projenin Zamanlama Tablosu
Açıklama
Yıllar
2013
2013
2014
2014
2015
2015
Ocak-
Haziran-
Ocak-
Haziran-
Ocak-
Haziran-
2016-
11
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Aralık
Haziran
Haziran
Aralık
Haziran
Aralık
Etüd ve proje
süreci
ÇED süreci
Yatırım süreci
İşletme süreci
I.2 Proje kapsamındaki tüm ünitelerin özellikleri, üretim yöntemleri ile teknolojiler, proses
akım şeması (şema üzerinde kirletici kaynakların gösterilmesi emisyon atıksu v.b.)
kapasiteleri, faaliyet üniteleri dışında diğer ünitelerde sunulacak hizmetler
Proje konusu faaliyet, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, Harmansazı
Mevkii, Gölyolu Üzeri No:18 adresinde, tapunun 5 pafta, 184 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı
29.188 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 57 parsel numarasında kayıtlı 27.894 m2 alanda, 5 pafta, 184
ada, 14 parsel numarasında kayıtlı 46.705 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 3 parsel numarasında
kayıtlı 6.300 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı 23.408 m2 alanda ve 5
pafta, 465 ada, 42 parsel numarasında kayıtlı 22.690,04 m2 alanda, 5 pafta 465 ada, 3 parsel
numarasında kayıtlı 6.300 m2 alanda ve toplam 165.104 m2’lik alanın 74.292 m2’lik kapalı
alan üzerinde Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından işletilmekte olan
El Örgü İpliği İmalatı Tesisi faaliyetidir. Proje kapsamında, El Örgü İmalatı Tesisinde kapasite
artışı yapılması planlanmaktadır.
Proje kapsamındaki tüm üniteler ve faaliyet üniteleri dışında diğer üniteleri gösterir Tablo
1.2-1’de verilmiştir.
Tablo 1.2-1: Proje kapsamındaki tüm üniteler kat adetleri ve yükseklikleri
Ormo Yün İplik San. Ve Tic. A.Ş.
El Örgü İpliği İmalatı Kapasite Artışı Faaliyeti
Tüm Alan
Kapalı Alan
Üniteler
165.104 m2
74.292 m2
Alan Büyüklüğü (m2)
Kat Adedi ve Yüksekliği
Mevcut Fabrika Sahası
85.000 m2
1-2-3 kat
Atık Sahası
417,2 m2
1 kat 5 m
12
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
942 m2
4 kat 23 m
Arıtma Tesisi Alanı
1.529 m2
2 kat 7,9 m
İdari Bina
1.285 m2
2 kat 6.745 m
Kazan Dairesi+yakıt deposu
80.830,5 m2
Yeşil Alan (Boş Alan)
Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından yapılacak El Örgü İpliği
İmalatı Kapasite Artışı faaliyetine ait üretim yöntemleri ile teknolojiler ve proses akım şemaları
ve kapasiteleri Tablo 1.2-2’de verilmiştir.
Tablo 1.2-2: Faaliyetin Mevcut ve Planlanan Yıllık Kapasiteleri
Üretim Konusu
Birim
Kamgarn İplik
16/07/2007 tarih ve
277 sayılı Mülga İl
Çevre ve Orman
Müdürlüğü’nden
alınan ÇED
Kapsamdışı
Göörüşüne Göre
04/06/2013 tarih
ve 308 sayılı
Kapasite
Raporu’na göre
Mevcut Durum
446.824
2.826.885
Planlanan
Kapasite Artış
Miktarı
Kapasite Artışı ile
Ulaşılacak Miktar
721.920
144.384
866.304 kg/yıl
2.724.000
536.800
3.260.800 kg/yıl
Kg/yıl
Yarı Kamgarn İplik
Kg/yıl
Proje konusu faaliyet, T.C. Orhangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 77 sayılı yazısına göre; 1/25.000 İznik Gölü Çevre Düzeni
planı kapsamında; 184 ada 7 parsel, 465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465
ada 5 parsel ve 465 ada 42 parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. 1/5000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Nazım
İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında; 184 ada
7 parsel,465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465 ada 5 parsel ve 465 ada 42
parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise plan onama sınırı dışında
kalmaktadır. denilmektedir.
Genel vaziyet planı EK-8’de verilmiştir.
13
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
GENEL İŞ AKIM ŞEMASI
1- Akrilik,Yün
2-Üretim 2
Tehlikesiz Atık
(Tarama)
a.Akrilik
hattı
Ambalaj Atığı
b.Yün hattı
Tehlikesiz Atık
Ambalaj Atığı
3-Boyahane
Tehlikeli Atık
Atıksu
a.Bams
b.Çile
c.Print
Atıksu
Atıksu
Atıksu
4-Üretim
Tehlikesiz Atık
Ambalaj Atığı
Tehlikeli Atık
a.Üretim 1
b.Üretim 3
c.Üretim 4
El Örgü İpliği
14
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tarama Ünitesi (Bams Üretim Faaliyeti)
İşletme sahası içerisinde toplam 7.886 m2 kapalı alanda tarama faaliyeti yapılmaktadır.
Tarama faaliyetleri 2 şekilde yapılmaktadır.
a) Yün Hattı:
Hammadde Girişi: Hammadde olarak yün elyaf tedarik edilir.
Yün Hallaç: Yün hallaç makinelerinde, hammadde açma ve karıştırma işlemi yapılır.
Belirli kalınlık ve karışımda hammadde oluşturulur.
Tarak: Muhtelif kalınlık ve karışımdaki hammadde taraklarla taranarak bant halinde
kovalara alınır.
Tarak Çekmesi: Bandı oluşturan liflere, tarak çekme makinelerinde paralellik ve
homojenlik kazandırılır.
Penyöz: Hazırlanan çekme bantı kovaları penyöz makinesine bağlanıp çöp vb. yabancı
materyallerinden ve kısa liflerinden taranarak ayıklanır.
Bams Çekmesi: Penyözden gelen malzemeler, paralellik ve homojenlik sağlanarak bams
pres kovalarına alınır.
Bams Pres: Kova içindeki materyal sıkıştırılarak preslenir ve bams halinde bağlanır.
Yün tarağında taraklama prosesi ile muhtelif kalınlık ve karışımdaki hammadde tarak
çıkışı bant halinde kovalara alınır. Tarak bandı kovaları önce tarak çekmesi sonrasında penyöz
çekmesinden geçirilerek bandı oluşturan liflere paralellik ve homojenlik kazandırılır. Hazırlanan
çekme bandı kovaları penyöz makinesine bağlanıp çöp vb. yabancı materyallerinden ve kısa
liflerinden taranarak ayıklanır. Penyözden çıkan taranmış bant kovaları iki çekme daha görerek
düzgün, paralel, homojen bant eldesi sonunda alındıkları kovalardan preslenerek çıkarılıp
bağlanıp bams haline getirilir ve hammadde ambarına teslim edilir.
b) Akrilik Hattı:
Hammadde Girişi: Hammadde olarak sentetik (balya ve tow) elyaf tedarik edilir.
Dışardan gelen hammaddelerin balya olması durumunda, akrilik hallaç ve akrilik taraktan
geçirilir. Tow olması durumunda ise kablo (sonsuz bant) halindeki materyal birbirinden farklı
hızlarda dönen silindirlerden geçirilerek koparılır.
15
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Akrilik Hallaç: Hallaç makinelerinde açma ve karıştırma işlemleri yapılır. Hammaddeler
belirli kalınlığa ve karışım haline getirilirler.
Tarak: Hallaç makinelerinden çıkarılan muhtelif kalınlık ve karışımdaki hammaddeler
taranarak bant halinde kovalara alınır.
Tarak Çekmesi: Bandı oluşturulan liflere paralellik ve homojenlik kazandırılır.
Bams Çekmesi: Kova bandı halindeki materyallere paralellik ve homojenlik kazandırılır.
Bams Pres: Kova bandı halindeki materyale paralellik ve homojenlik kazandırılır ve bams
pres kovalarına alınır, otomatik olarak materyal sıkıştırılarak preslenir bams halinde bağlanır.
Akrilik hattı bant eldesi iki şekilde yapılır:
Birincisi yün hattındaki gibi elyaftan akrilik tarağı kullanılarak bant eldesi ve iki çekme
sonrasında bams üretimidir. İkincisi sonsuz elyaf demetinin tow koparma makinesinde gerilerek
kopartılması sonucu elde edilen bant kovaları içindeki materyallerin çekme görerek bams
üretimidir. Bu iki bant üretimi birinci ve ikinci şekilde elde edilen bantların çekmelerde
karıştırılması ile çekme sonrasında bams üretimi de yapılabilmektedir.
Üretilen bams formundaki bant yumakları hammadde ambarına teslim edilir.
16
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BOYAHANE
HAMMADDE
SENTETİK
YÜN
Yün
Hallaç
Tarak
BALYA
TOW
Akrilik
Hallaç
TOW
Koparma
Tarak
Tarak
Çekmesi
Tarak
Çekmesi
Penyöz
Bumps
Çekmesi
Bumps
Çekmesi
Bumps
Pres
Bumps
Pres
Bumps
HAMMADDE
STOK ALANI
17
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
ÜRETİM 2 (TARAMA) ÜNİTESİ İŞ AKIM ŞEMASI
Boyama Ünitesi (Bams Boyama Faaliyeti):
İşletme sahası içerisinde toplam 6.088 m2 kapalı alanda boyama faaliyetleri
gerçekleştirilmektedir.
Hammadde Ambarı: Hammadde ambarından bams formatındaki hammaddeler getirilir.
Presleme: Bamslar boya kazanlarında boyanmak için portmatier içinde preslenir.
Boya Kazanı: Boya kazanının yapısına göre portmatier boya kazanı içerisinde alınarak
boyanır. Boya ve yardımcı malzemeler eklenerek, boyama faaliyeti gerçekleştirilir.
Santrifüj: Boyanmış haldeki bamslar santrifüj makinesine konarak üzerindeki nem alınır.
Kurutma Makinesi: Santrifüjde yeterli miktarda kurumayan boyanmış bamslar, bu
makinelerden geçirilerek üzerindeki fazlalık nem atılır. Buharlı kurutucu ve radyofrekanslı
kurutucu olarak iki şekilde yapılır.
Tarama bölümlerinden çıkan bamslar ile hammadde ambarından getirilen bams
formatındaki hammaddeler, boyahaneye getirilerek, boyama işlemine tabi tutulurlar.
Bams boyahanesinde, tarama veya hammadde ambarından gelen bams formatındaki
hammaddeler ve elyaf presinde preslenmiş elyaflar boyanır. Pres makinelerinde preslenen elyaf
malzemeler ile bams formatındaki hammaddeler, boya kazanına gönderilir. Boya kazanına boya
ve yardımcı malzemeler eklenerek, boyama işlemi gerçekleştirilir. Boya kazanından çıkarılan
malzemeler, kurutma makinelerine gönderilirler. Kurutma makinelerinde kurutularak, iplik
üretimi yapılmak üzere, Üretim1, Üretim 3 bölümlerine sevk edilirler. Kurutulan elyaflar da
harman dairesine sevk edilir.
18
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BUMPS BOYAMA
Hammade Ambarı
PRESLEME
Boya Kazanı
Boya ve Yrd. Malzeme
Haz.
Santrifüj
Kurutma
Mak.
Üretim 1-1
Üretim 3
Üretim 4
BUMPS BOYAMA İŞ AKIM ŞEMASI
19
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Boyama Ünitesi (Çile Boyama):
Çile Sarma: Bobin halindeki malzemeler, çile sarma makineleri ile çile haline getirilir.
Çile Boyama: Çileler kafese takılarak çile boya kazanı içerisine alınır ve boyama işlemi
gerçekleştirilir.
Santrifüj: Boyanmış haldeki çileler santrifüj makinesine konarak üzerindeki nem alınır.
Kurutma Makinesi: Santrifüjde yeterli miktarda kurumayan boyanmış çileler bu
makinelerden geçirilerek üzerinde fazlalık nem atılır. Kurutma işlemi buharlı kurutucu ve
radyofrekanslı kurutucu olarak iki türde yapılır.
Çile Aktarma: Çileler bobine aktarılır. Üretim 1-2 veya Üretim 4’e sevk edilir.
Çile sarma kısmında sarılan çileler, boyahaneye sevk edilerek, çile boyamaya tabi
tutulurlar. Çileler, çile boya kazanına gönderilerek, boya ve yardımcı malzemeler ile birlikte
boyanır. Boyandıktan sonra, çile sıkma ve kurutma makinelerinde kurutulurlar ve çile aktarma
kısmına sevk edilirler. Çile aktarma kısmındaki çilelerin bir kısmı satışa gönderilirken, bir kısmı
ise işlenmek üzere Üretim 1,2 ve 4 ünitesine gönderilir.
Çile boyahanesinde, print boyahanesinden gelen boyalı çilelerin de yıkanması
işlemi yapılır. Kurutulan çileler çile aktarma kısmına sevk edilir.
20
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BOYA İŞLEMLERİ İŞ AKIM PROSESLERİ:
ÇİLE BOYAMA
Çile Sarma
Çile Boya Kazanı
Boya ve Yrd. Malz.
Çile Sıkma ve
Kurutma
Çile Aktarma
Çile Satış
Bobin Satış
Üretim 1-2
Üretim 4
ÇİLE BOYAMA İŞ AKIM ŞEMASI
21
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Boyama Ünitesi (Print Boyama):
Hammadde: Çile print ve iplik print olarak hammadde gelir.
Otoklav: Boyanın iplik üzerinde sabitleşmesi sağlanır.
Fikse Kabin: Boyanın iplik üzerinde sabitleşmesi sağlanır.
Yıkama ve Yumuşatma: Çile boya makinelerinde çilenin haslık kazanması için
yumuşatma işlemi yapılır.
Print boyahanesinde, çile sarma kısmından gelen çileler print baskı denilen boyama
yöntemiyle boyanır. Çile sarma ve çile aktarma kısımlarından gelen çileler print boya
makinelerine gönderilir. Print boyama işlemi için, boya ve yardımcı malzemeler kullanılarak
otoklav boyaması yapılır.
Print boyama işlemini takiben çileler yıkama yapılmak üzere çile boyahanesine sevk
edilir. Çile aktarma bölümünde hazır bulunan çileler ve print boyama yapılmış çileler, işlenmek
üzere üretim 1-2 ve üretim-4’e gönderilir.
22
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
PRİNT BOYAMA
Çile Sarma
Çile Boya Kazanı
Boya ve Yrd. Malzeme Haz.
Çile Sıkma ve
Kurutma
Çile Aktarma
Print Boya
Mak.
Boya Ve Yrd.
Malzm.
Otoklav Boyama
oyama
Çile Aktarma
Üretim 1-2
Üretim 4
PRİNT BOYAMA İŞ AKIM ŞEMASI
23
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
PRİNT
Boyahane Stok
Hammadde Stok
Hazırlama
Kova Stok Yeri
Caıpo
Vargel
Muratec
Tek Kat Stok
Yeri
Katlama
Bükümsüz Stok
Alanı
Çok Kat Büküm
ÜRETİM 1.1 İŞ AKIM ŞEMASI
Bükümlü Stok
Alanı
24
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
ÇOK KAT BÜKÜM
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
FANTAZİ İPLİK MAK.
(FANTAZİ / FLATÖR)
FANTAZİ İPLİK MAK.
(SAURER ALLMA)
(STOK ALA
BOYAHANE
ÇİLE
SARMA
İPLİK
TÜYLENDİRME
İPLİK
FİKSAJ
FLAYER
MAKİNESİ
ÇİLE
BOYAMA
ÇİLE
AKTARMA
FANTAZİ İPLİK
BÜKÜM MAK.
BOBİN AKTARMA
PRINT
KUKA MAKİNESİ
PAKETLEME
ÜRETİM 1.2 İŞ AKIM ŞEMASI
25
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Üretim 3 Ünitesi:
Finisör: Fitilden fitil çekme çekme makinesi Kalın numaralı fitilden ince numaralı fitiller
yapılır. İnceltilir. Hazırlamadan çıkan fitiller finisörde inceltilir.
Flayer: Fitilden iplik üretimi yapılır. Boyalı ya da ekru bams hazırlama makinelerine
taranır. Kovadan fitil beslemeli olarak flyere bağlanıp tek kat iplik haline getirilir.
Flatör: farklı iki tür ipliği birleştirme amaçlı (fantezi iplik üretimi) makinedir. Fason iplik,
satın alınan iplik, kamgarn vargel, yarı kamgarn vargel, katlama, büküm, fantezi ya da flyer
makinelerinden çıkan tek kat ya da çok kat bükümlü ya da bükümsüz iplik çok bükümlü iplik
haline getirilir.
Kamgarn Vargel: Boyalı ya da ekru bams hazırlama makinelerinde taranır. Finisör fitili
haline getirilir. Kamgarn vargelde tek kat iplik haline getirilir.
Yarı Kamgarn Vargel: Boyalı ya da ekru bams hazırlama makinelerinde taranır. Kovadan
fitil beslemeli olarak vargele bağlanıp tek kat iplik haline getirilir.
Boyahaneden gelen boyalı bamslarla, ambardan alınan ekru/boyalı hammaddeler çekme
makinelerinden kalın bantlar halinde geçirilerek açma veya karıştırma yapılır. ince fitil bobin
makinelerinde, bükümlü veya ovalanmış fitil bantı bobini haline getirilir. Fitiller ring
makinelerinden geçirilerek inceltilip, bükülerek, eğirme işlemi yapılarak iplik haline getirilir.
Katlama ve büküm bölümünde, istenen kat ve bükümde bir veya birkaç değişik iplik biraraya
getirilerek bükme işlemi yapılır.
İşletme sahası içerisinde toplam 13.513 m2 kapalı alan üzerinde Üretim-3 ünitesi
bulunmaktadır.
26
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
ÜRETİM 3 İŞ AKIM ŞEMASI
BOYALI
STOK
HAMMADDE
STOK
HAZIRLAMA
KOVA STOK YERİ
FİNİSÖR
FLAYER
FİNİSÖR FİTİLİ
STOK YERİ
FLAYER FİTİLİ
STOK YERİ
VARGEL
SAVİO
TEK KAT STOK
YERİ
KATLAMA
BÜKÜMSÜZ STOK
ALANI
ÇOK KAT BÜKÜM
BÜKÜMLÜ STOK
ALANI
27
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Üretim 1 Ünitesi:
Hazırlama:
Boyalı
hammadde
ve/veya
hammaddeden
gelen
ekru
hammadde
hazırlamadan geçirilir. Hazırlama ünitesi dört pasajdan oluşur her bir makine elyafın düzgün ve
homojen olmasını sağlar. Boyalı hammadde ve/veya ambardan gelen ekru hammadde
hazırlamadan geçirilir. Tarama ve çekim işlemine tabi tutulur. Üretilecek kaliteye göre çıkan
kovalar yarı kamgarn vargellere ya da caipo ya beslenir. Caipodan çıkan kovalar planlanan
programa göre 3. Kısım Flayer makinesi, Fantezi makinesi, Yarı Kamgarn vargellere ya da 1.
Kısım yarı kamgarn vargellere beslenir.
Caipo: Farklı renkteki fitillerin birleştirildiği bir çeşit fantezi iplik üretim makinesidir.
Vargel: Vargelde hazırlamadan çıkan fitil tek kat iplik haline getirilir. Hazırlama son
çekmeden çıkan kovalar vargel arkasına beslenir. İstenilen norm ve büküm verilerek tek kat iplik
eğirilir.
Savio: İplik temizleme makinesidir. Vargelden çıkan tek kat iplikler üzerindeki düzgün
olmayan kısımlar temizlenir.
Katlama ve Büküm: Tek kat iplikler istenilen sayıda katlama (2, 3, 4 kat) işlemine tabi
tutulur. İplikleri bir arada tutmak ve mukavemet sağlamak amacıyla çok kat ipliklere büküm
kazandırılır.
Vargellerden çıkan tek kat iplikler iplik temizleme makinesine yönlendirilir.
Fantezi ve flatör: 1. Kısım savio, vargel veya 3. Kısımdan gelen tek kat iplikler kendi
aralarında ya da simle birlikte bükülerek 1. Kısım ve 3. Kısım kukalara sevk edilir.
Boyahaneden gelen boyalı bamslar ile ambardan alınan ekru/boyalı hammaddelerden
iplik oluşturulur. Hammadde olarak çoğunlukla akrilik, yün ve karışımları kullanılır. Üretim 1’in
bünyesinde; hazırlama, iplik eğirme, temizleme, katlama, büküm faaliyetleri yapılır.
Hazırlamada ekru/boyalı hammaddeden eğirmeye fitil hazırlanır. İplik eğirme de fitilden iplik
üretilir. Temizleme/katlama/büküm kısımlarında da, iplik düzgünsüzlüklerinden temizlenir,
bobinler ve kalitesi gereği kat sayısınca katlanır ve bükülür.
İşletme sahası içerisinde toplam 16.740 m2 kapalı alan üzerinde Üretim-1 ve Üretim-2
üniteleri bulunmaktadır.
28
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
I.3 Proje için gerekli hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları, nasıl ve nereden temin
edileceği
Proje Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi’ne ait yapılacak El Örgü İpliği
İmalatı Kapasite Artışı faaliyetidir. Bu kapsamda hammadde ve yardımcı maddelerin miktarları,
nasıl ve nereden temin edileceği Tablo 1.3’te verilmiştir.
Tablo 1.3: Kullanılan Hammadde ve Yardımcı Maddelerin Miktarları ve Temin Yeri
Hammaddeler ve Yardımcı
Maddeler
Miktarları (Kapasite Artışı ile
birlikte)
Birim
Temin Yeri
Temiz Yapak
Suni,Sentetik,Polyamid,Pamuk Elyaf
ve Deşeleri
Floş İplik
4.594.560
kg
KARAYOLU
10.800
kg
KARAYOLU
Sim İplik
30.000
kg
KARAYOLU
Harmanyağı
68.314
kg
KARAYOLU
Bazik Boya
240.882
kg
KARAYOLU
Asetik Asit (%80 lik)
102.421
kg
KARAYOLU
Formikasit
9.410
kg
KARAYOLU
Sodyum Asetat
94.109
kg
KARAYOLU
Sodyum Sülfat
273.128
kg
KARAYOLU
Sodyum Klorit
4.954
kg
KARAYOLU
Oksalit Asit
2.477
kg
KARAYOLU
Sodyum Nitrat
49.531
kg
KARAYOLU
Asit Boya
42.455
kg
KARAYOLU
Sülfürik Asit
28.303
kg
KARAYOLU
Reaktif Boya
10.614
kg
KARAYOLU
Sodyum Hidroksit
3.538
kg
KARAYOLU
Tuz
70.758
kg
KARAYOLU
Hidrojen Peroksit
3.538
kg
KARAYOLU
Sodyum Polifosfat
3.538
kg
KARAYOLU
Amonyak
1.769
kg
KARAYOLU
Optik Beyazlatıcı
354
kg
KARAYOLU
Boya Çözücü Disparsin Madde
7.680
kg
KARAYOLU
29
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Islatıcı ve Egalize Madde
190.080
kg
KARAYOLU
Boya Stabilizatörü
22.800
kg
KARAYOLU
Köpük Kesici
1.440
kg
KARAYOLU
Yumuşatıcı
190.080
kg
KARAYOLU
Klorit Kasarında Aktivite
28.080
kg
KARAYOLU
Non İyonik Yıkama Maddesi
15.120
kg
KARAYOLU
Sodyum Hidrosülfit
15.120
kg
KARAYOLU
Poliamid Rezerve Maddesi
5.280
kg
KARAYOLU
Kıvamlaştırıcı
138.240
kg
KARAYOLU
Islatıcı
62.208
kg
KARAYOLU
PH Ayarlayıcı
2.040
kg
KARAYOLU
Üre
2.280
kg
KARAYOLU
Yün Koruyucu ve Kırık Önleyici
18.960
kg
KARAYOLU
Amonyum Sülfat
11.400
kg
KARAYOLU
Retarder
72.000
kg
KARAYOLU
Buhar
57.240.000
kg
KARAYOLU
Polietilen Torba
268.782
kg
KARAYOLU
Rulo Naylon
4.512
kg
KARAYOLU
Mukavva Kutu
443.592
adet
KARAYOLU
Kutu Kapama Bandı Rulo
20.676
adet
KARAYOLU
Özel Yapıştırıcı
3.308
kg
KARAYOLU
Buhar
65.400.000
ton
KARAYOLU
Veya Doğalgaz
5.040.000
ton
KARAYOLU
Veya Linyit Kömürü (Toz Halde)
18.150
ton
KARAYOLU
I.4. Projede üretilecek nihai ve yan ürünlerin üretim miktarları, nerelere ne kadar nasıl
pazarlanacakları ve depolanması
Proje Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi’ne ait yapılacak El Örgü İpliği
İmalatı Kapasite Artışı faaliyetinde ürünlerin yıllık üretim miktarları, nerelere ve ne miktarda
pazarlanacakları Tablo 1.4’te verilmiştir.
30
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 1.4: Ürünlerin yıllık üretim miktarları, nerelere ve ne miktarda pazarlanacakları
Ürün Cinsi
Kapasite Artışı
İle Ulaşılacak
Durum
Kamgarn İplik
866.304 kg/yıl
Yarı Kamgarn
İplik
3.268.800 kg/yıl
Pazarlanacağı yer/
Pazarlama Oranı
(Yurtdışı)Amerika,Avrupa,Asya
%70
(Yurtiçi)-Türkiye
%30
I.5 Proje kapsamında kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri
Proje, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, Harmansazı Mevkii, Gölyolu Üzeri
No:18 adresinde, Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından yapılacak El
Örgü İpliği İmalatı Kapasite Artışı faaliyetidir.
Bu kapsamda mevcut makine parkuru, kapasite artışı ile alınması planlanan makine
parkuru, ilave yapılacak makine parkuru Tablo 1.5’de verilmiştir.
Tablo 1.5 Makine Parkuru, Miktar ve Özellikleri
Makine ve Ekipman
Kurulu Güç
Hallaç
13 KW
Tarak
34 KW
Koparma Makinası
202 KW
Açma-Karıştırma Makinası
80 KW
Tarak Çekmesi
12 KW
Bams Çekmesi
18 KW
Bams Presi
10 KW
Defrotaj
65.3 KW
Melanjör
43.9 KW
Regülatör
44.3 KW
Penyöz
10 KW
Finisör Çekmesi
15 KW
Vargel Çekmesi
27.1 KW
Caipo Hazırlama Makinası
17.1 KW
Print Baskı Makinası
5.9 KW
Çile Fiksaj Kazanı (Otoklav)
30.55 KW
Flayer
97.5 KW
Finisör
32.3 KW
İplik Eğirme (Bobinli Vargel)
305.28 KW
İplik Eğirme (Kovalı Vargel)
935 KW
Fantezi İplik Makinası
766.36 KW
Düz Büküm Makinası (Flatör)
207.3 KW
Bobin (İplik Temizleme Makinası)
172.48 KW
Fikse Bobin Makinası
10.4 KW
Katlama Makinası
60.6 KW
Çok Kat Büküm Makinası
263.32 KW
Elyaf Temizleme (Jacobi) Makinası
4.85 KW
Süperbağ Fiksaj Makinası
157.2 KW
Adedi
1
2
2
1
2
3
2
7
7
7
2
2
5
3
3
1
5
2
8
17
7
5
8
3
10
14
3
11
31
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tüylendirme (Grataj) Makinası
30.8 KW
Çile Makinası
1.7 KW
Superba Bantlı Fikse
57.2 KW
Kukalama,Etiketleme ve Paketleme Makinası
177.1 KW
Kurutucu
194.4 KW
Dozajlama (Boya Yardımcı Malzemeleri) Mak.
6.55 KW
Bams Boya Kazanı
428.1 KW
Çile Boya Kazanı
697.6 KW
Santrifüj (Kurutma) Makinası
76,8 KW
Çile Kurutma Makinası
50 KW
Lizöz Kurutma Makinası
22 KW
PF Kurutucu
220 KW
Bantlı Kurutma Makinası
50 KW
Pres Makinası
5.7 KW
Yumak Çekmesi
5.4 KW
Space-Dye Boya Makinası
25 KW
Turbo Space Dye Boya Makinası
99.4 KW
Köprülü Vinç
15.7 KW
Asansör
36 KW
Boya Mutfağı Asansörü
17.5 KW
Hava Kompresörü
391.5 KW
Klima
397.2 KW
Buhar Kazanı
149 KW
Kuyu Pompası
9.9 KW
Hidrofor Pompası
74.5 KW
Tarak Locası
22 KW
Fan
22 KW
İlave Edilmesi Planlanan Makinelerin Listesi
Vargel (264 İĞ)
Büküm Makinası
Katlama Makinası
Koparma Makinası TB 20 T.331
TOW Koparma S200 T.331
Çekme+Koparma D5GC30 T.1627 (rebreaking)
Çekme Makinası GC 30 T.1627
Çekme Makinası GC 30 T.1627 RE
Çekme Makinası GC 30 T.1683
TOW Boyama Makinası
4
3
11
22
2
1
14
7
7
1
1
2
1
1
1
3
8
3
3
1
3
6
3
2
2
2
2
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
I.6 Proje için seçilen yer ve kullanılan teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi
a)Yer alternatiflerinin değerlendirilmesi;
Proje, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, Harmansazı Mevkii, Gölyolu Üzeri
No:18 adresinde, Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından yapılacak El
Örgü İpliği İmalatı Kapasite Artışı faaliyetidir.
Mevcut durumda, tapunun 5 pafta, 184 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı 29.188 m2
alanda, 5 pafta, 465 ada, 57 parsel numarasında kayıtlı 27.894 m2 alanda, 5 pafta, 184 ada, 14
parsel numarasında kayıtlı 46.705 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı 6.300
m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı 23.408 m2 alanda ve 5 pafta, 465 ada,
32
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
42 parsel numarasında kayıtlı 22.690,04 m2 alanda, 5 pafta 465 ada, 3 parsel numarasında kayıtlı
6.300 m2 alanda ve toplam 165.104 m2’lik alanın 74.292 m2’lik kapalı alan üzerinde faaliyet
devam etmektedir.Tesiste yapılacak kapasite artışı için ilave kapalı alan yapılması
planlanmamaktadır. Bu nedenle proje için yer alternatifi düşünülmemiştir.
b)Teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi;
Temiz (sürdürülebilir) üretim, “bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve
süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” olarak
tanımlanmaktadır. Temiz (sürdürülebilir) üretim, çevresel etkilerin oluşmadan kaynağında
önlenmesini ifade etmekte, çevresel sorunları ortaya çıktıktan sonra gidermeye çalışan “kirlilik
kontrolü” yaklaşımlarının tersine, çevresel konuların endüstriyel, kentsel, tarımsal, vb. her türlü
insani etkinliğin tasarımı aşamasında bir parametre olarak planlanma süreçlerine dahil edilmesini
gerektirmektedir. Kirlilik kontrolü, kirliliği tasarım ve üretim süreçlerinin kaçınılmaz bir sonucu
olarak görmekte, kirlilik ortaya çıktıktan sonra bu soruna çözüm getirmeye çalıştığından (atıkları
arıtma ve bertaraf etme) kuruluşlara önemli miktarlarda ek maliyet getirmektedir. Oysa temiz
(sürdürülebilir) üretim, kaynak verimliliği, kirliliği kaynağında önleme, çevre dostu ürün, vb.
yaklaşımları ile kuruluşlara çevre performansında artışın yanı sıra üretim maliyetlerinde düşüş de
sağlamaktadır.
Temiz (sürdürülebilir) üretim, 1990’lı yıllardan bu yana, gerek gelişmiş ve gelişmekte
olan, gerekse az gelişmiş ülkelerin gündemlerinde yer almaktadır. Ülke örnekleri incelendiğinde
temiz (sürdürülebilir) üretim kavramının gelişiminin, bilinç yaratma, kapasite oluşturma,
ortaklıklar kurma ve bilgi paylaşım ağlarının yaratılması, finansal mekanizmaların oluşturulması
ve gerekli politika reformlarının yapılması aşamaları ile hayata geçtiği görülmektedir. Ülkemizde
de bu çalışmalar kapsamında Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği
14.12.2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu tebliğin amacı, tekstil sektörü faaliyetlerinin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en
aza indirilmesine, çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanması için üretim esnasında suya, havaya
ve toprağa verilecek her türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin
etkin kullanımına ve temiz üretim teknolojilerinin kullanımına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
33
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Kurulu kapasitesi 10 ton/gün üzerinde olan yıkama, ağartma, merserizasyon, haşıllama,
baskı, haşıl sökme ve benzeri ön işlem, boyama ve son işlemlerin gerçekleştirildiği tekstil
tesisleri bu tebliğ hükümlerine tabidir.
Bu kapsamda Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş El Örgü İpliği İmalatı Kapasite Artışı
faaliyeti sonrası söz konusu yönetmelik kapsamında yer almaktadır.
Bu kapsamda; 14.12.2011 tarih ve 28142 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe
giren Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği Madde-4 d) bendi uyarınca;
d)Yeni kurulacak ve kapasite artırımı yapılacak tesisler için yürütülen ÇED sürecinde,
hammadde kullanımı, doğal kaynak ve enerji tüketimi konusunda değerlendirme yapılırken,
önceliğin temiz üretim tekniklerine verilmesi esastır denilmektedir.
Madde-7(2) uyarınca;
(2)Bu tebliğin yayım tarihinden sonra söz konusu tebliğ kapsamına giren tesisler ÇED
Raporlarında temiz üretim tekniklerine yer vererek, temiz üretim planlarını hazırlayarak onay
için sunacaklarını taahhüt ederler denilmektedir.
Geçici madde-1 uyarınca;
Mevcut tesisler,(1)31.12.2012 tarihine kadar, temiz üretim planlarını hazırlayarak il
çevre ve şehircilik müdürlüğüne sunarlar.
(2) 8. Maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen MET’lerin, mevcut tesisler tarafından
uygulanması için son tarih 31/12/2014’tür denilmektedir.
Bu kapsamda, Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş 31.12.2014 tarihine kadar, temiz üretim
planlarını hazırlayarak Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunacaktır.
34
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BÖLÜM:II PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
II.1 Bölgeye ilişkin varsa 1/100.000, 1/25.000 ve 1/1000 ölçekli yürürlükte bulunan planlar
(bu planların proje özeti ekine plan hükümleri ve lejant paftası ile birlikte verilmesi ve
ilgili kurumca aslının aynıdır damgasının vurulması) ve faaliyet alanının 1/100.000 ölçekli
harita üzerinde işaretlenmesi
Proje konusu faaliyet, T.C. Orhangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 77 sayılı yazısına göre; 1/25.000 İznik Gölü Çevre Düzeni
planı kapsamında; 184 ada 7 parsel, 465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465
ada 5 parsel ve 465 ada 42 parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. 1/5000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Nazım
İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında; 184 ada
7 parsel,465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465 ada 5 parsel ve 465 ada 42
parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise plan onama sınırı dışında
kalmaktadır. denilmektedir.
Orhangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 77
sayılı yazısı EK-9’da, 1/25.000 ölçekli İznik Gölü Çevre Düzeni Planı EK-10’da, 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı EK-11’de,1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı EK-12’de,Topoğrafik Harita
EK-13’de ve Yer Bulduru Haritası EK-14’de verilmiştir.
II.2 1/25.000 ve 1/5000’lik halihazır harita üzerinde faaliyet alanı merkezli 1 km.lik yarıçap
üzerinde yeraltı sularını, yerüstü sularını ve deprem kuşaklarını gösterir analiz, jeolojik
yapı, köy yerleşik ve sanayi alanları, ulaşım ağı, enerji nakil hatları, arazi kabiliyeti,
koruma alanları, diğer stratejik bölgeler ve bu stratejik bölgelerin etkilenen alanlarının
gösterimi
Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından işletilmekte olan El Örgü
İpliği İmalatı Tesisi’nin 1/25.000 ölçekli harita üzerinde yerüstü sularını, köy yerleşik ve sanayi
alanları, v.b alanların gösterimi EK-13’de verilmiştir.
35
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
II.3 Proje kapsamındaki ünitelerin konumu ( bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik
altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki konumlarının vaziyet planı
üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyüklükleri, binaların kat
adetleri ve yükseklikleri
Proje konusu faaliyet, Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, Harmansazı
Mevkii, Gölyolu Üzeri No:18 adresinde, tapunun 5 pafta, 184 ada, 7 parsel numarasında kayıtlı
29.188 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 57 parsel numarasında kayıtlı 27.894 m2 alanda, 5 pafta, 184
ada, 14 parsel numarasında kayıtlı 46.705 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 3 parsel numarasında
kayıtlı 6.300 m2 alanda, 5 pafta, 465 ada, 5 parsel numarasında kayıtlı 23.408 m2 alanda ve 5
pafta, 465 ada, 42 parsel numarasında kayıtlı 22.690,04 m2 alanda, 5 pafta 465 ada, 3 parsel
numarasında kayıtlı 6.300 m2 alanda ve toplam 165.104 m2’lik alanın 74.292 m2’lik kapalı
alan üzerinde Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi Şubesi tarafından işletilmekte olan
El Örgü İpliği İmalatı Tesisi Kapasite Artışıdır.
Proje kapsamında, El Örgü İmalatı Tesisinde kapasite artışı yapılması planlanmaktadır.
Tesiste yapılacak kapasite artışı için ilave kapalı alan yapılmayacaktır.
Proje kapsamındaki tüm üniteler ve faaliyet üniteleri dışında diğer üniteleri gösterir Tablo
2.3’de verilmiştir.
Tablo 2.3: Proje kapsamındaki tüm üniteler kat adetleri ve yükseklikleri
Ormo Yün İplik San. Ve Tic. A.Ş.
El Örgü İpliği İmalatı Kapasite Artışı Faaliyeti
Tüm Alan
Kapalı Alan
Üniteler
165.104 m2
74.292 m2
Alan Büyüklüğü (m2)
Kat Adedi ve Yüksekliği
Mevcut Fabrika Sahası
85.000 m2
1-2-3 kat
Atık Sahası
417,2 m2
1 kat 5 m
942 m2
4 kat 23 m
Arıtma Tesisi Alanı
1.529 m2
2 kat 7,9 m
İdari Bina
1.285 m2
2 kat 6.745 m
Kazan Dairesi+yakıt deposu
Yeşil Alan (Boş Alan)
80.830,5 m2
Genel vaziyet planı EK-8’de verilmiştir.
36
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
II.4 Kullanılacak arazi miktarı ve arazinin tanımlanması, mülkiyet durumu, koordinatları,
faaliyet alanına ait panaromik fotoğrafların eklenmesi
Proje konusu faaliyet, T.C. Orhangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 77 sayılı yazısına göre; 1/25.000 İznik Gölü Çevre Düzeni
planı kapsamında; 184 ada 7 parsel, 465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465
ada 5 parsel ve 465 ada 42 parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. 1/5000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Nazım
İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında; 184 ada
7 parsel,465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465 ada 5 parsel ve 465 ada 42
parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise plan onama sınırı dışında
kalmaktadır. denilmektedir.
Proje alanına ait koordinatlar Tablo 2.4’te, faaliyet alanı dış görünümü ise Şekil 2.4’de
verilmiştir.
Tablo 2.4: Alanın Koordinatları
Koor.
Sırası
: Sağa, Yukarı
Datum
: ED-50
Türü
: UTM
D.O.M.
: 27
Zone
: 35
Ölçek Fak. : 6 derecelik
697180.6234929:4482967.5332882
697141.8462931:4482665.1196158
696940.1083025:4482696.6886649
696935.5248169:4482758.0015763
696689.9174324:4482793.1993610
696704.8259104:4482978.0028406
696546.6412391:4483024.9469108
696565.4842762:4483105.3165783
696716.7021106:4483090.9617189
696919.2029040:4483046.0764572
696905.6949566:4483162.8113082
Koor.
Sırası
: Enlem, Boylam
Datum
: WGS84
Türü
: COĞRAFİK
D.O.M.
:Zone
:Ölçek Fak. : 40.472387:29.325424
40.469674:29.324873
40.470006:29.322505
40.470559:29.322470
40.470934:29.319586
40.472594:29.319819
40.473054:29.317969
40.473773:29.318216
40.473608:29.319994
40.473156:29.322367
40.474210:29.322244
ALAN: 165.104 m2
37
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Şekil 2.4: Tesis Görünümü
38
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BÖLÜM III. PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL
ÖZELLİKLERİ (Fiziksel ve Biyolojik çevrenin özellikleri ve doğal kaynakların kullanımı)
III.1 Jeolojik Özellikler (Bölge ve inceleme alanı jeolojisi, 1/25.000 ölçekli jeolojik harita ve
stratigrafik kesit)
Genel Jeoloji
Bursa İli, çok değişik kayaçların gözlendiği bir İl olup, bu çeşitliliğin en önemli nedeni
bölgede Tetis Okyanusu ile ayrılmış iki farklı kıtasal levhanın yer almış olmasıdır.Tetis
Okyanusu, Geç Kretase’de kuzeye doğru dalma-batma ile daralmaya başlamış ve Tersiyer’in
başlangıcında kuzeydeki Sakarya kıtası ile güneydeki Anatolid-Torid bloğu çarpışmıştır.Bu kıtakıta çarpışması bölgede deformasyona ve Alpin orojenezinin gelişmesine yol açmıştır.
Paleosen’deki kıta-kıta çarpışması öncesi bölgedeki güney kıtada (Anatolid-Torid Bloku)
deformasyon ve metamorfizmaya yol açan önemli bir diğer orojenik olay ise Üst Kretase’de
meydana gelen ofiyolit üzerlemesidir (obdüksiyon).
Ofiyolit üzerlemesi sırasında güney kıtanın okyanusa bakan kenarı 60 km’den daha
derine gömülerek deformasyon ve mavişist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. Güney kıtanın
bu eski kenarı Tavşanlı Zonu olarak adlanmıştır.
Stratigrafi
Bursa bölgesindeki kayaların dört farklı gruba ayrıldığını göstermektedir.
Bunlar;
1-Sakarya Zonu’na ait Paleozoyik-Kretase yaşlı kayalar,
2-Tetis Okyanusu’na bağlı kayalar,
2-Tavşanlı Zonu’nun metamorfik ve granitik kayaları ve
4-Tüm bu birimleri örten veya kesen Miyosen veya daha genç yaşta sedimenter,
volkanik ve granitik kayalardır.
Sakarya Zonu’na ait kayalar yaşlıdan gence doğru; Uludağ Grubu, Kazdağ Kompleksi,
Jurasik-Kretase yaşlı sedimenter istif olarak üç gruba ayırmaktadır. Uludağ Grubu; gnays,
mermer ve amfibolitten oluşmaktadır. Paleozoik yaşlı birimin üzerine Geç Triyas yaşlı Karakaya
Kompleksi gelmektedir. Bu birim deformasyona uğramış ve kısmen metamorfizma geçirmiş
39
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
sedimenter ve volkanik kayalardan oluşmaktadır. Karakaya Kompleksi’nde iki formasyon
yüzeylenmektedir. Bunlar; altta Nilüfer Formasyonu ve onun üzerinde yer alan Orhanlar
Grovakı’dır.
Nilüfer Formasyonu; metabazit, mermer ve fillatlardan oluşmuşmaktadır. Metabazitler
bazik tüf, aglomera ve yastık lav kökenli olup, kalınlıkları 0,2 m ile 100 m arasında değişen
mermer ara seviyelerinden oluşmaktadır. Nilüfer formasyonunun çökelme yaşı Erken
Triyas’tır.Metabazitler arasında yer alan seyrek metaçörtler glokofan gelişimine paralel olarak
mavi bir renk kazanmıştır. Orhanlar Grovakı; kirli kumtaşı, silttaşı ve seyrek şeyllerden
oluşmaktadır. Bursa güneyinde Orhanlar Grovakı üzerine uyumsuzlukla Jurasik-Kretase
istifi,gelmektedir. Bu istif altta klastik kayalardan oluşan Bayırköy Formasyonu ve onu örten
Bilecik Kireçtaşı’ndan oluşmaktadır. Bayırköy Formasyonu; başlıca kumtaşı, konglomera ve
silttaşından oluşmuş, 50-200 m arasında bir kalınlığa sahip olup, Liyas yaşlıdır. Nehir ve sığ
denizel bir ortamda çökelmiş olan formasyon Orhanlar Grovakı’na göre çok daha az
deformasyona uğramıştır.
Bilecik Kireçtaşı; Bayırköy Formasyonu’nun üzerinde 800 m kalınlığa ulaşan
kireçtaşlarından oluşmaktadır. Sığ bir denizde çökelmiş olan bu kireçtaşlarının yaşı Üst Jura-Alt
Kretase’dir. Tetis Okyanusu’na ait kayalar; Burhan ofiyoliti, bu ofiyolitin tabanında yer alan
amfibolitler ve okyanusal eklenir prizmadır. Burhan ofiyoliti; Orhaneli kuzey ve güneyinde
görülmektedir. Peridotit, gabro,piroksenit ve diyabazdan oluşmaktadır. Orhaneli kuzeyindeki
peridotit içinde dunit ve harzburjit kayaları kilometrelerce kalınlıkta kuzey-güney gidişli bandlar
oluşturmaktadır. Bandlaşma gösteren gabro ve piroksenitler daha ince bandlar halinde izlenirken
tüm bu kayalar diyabaz daykları tarafından kesilmektedir. Burhan Ofiyolitinin tabanında yer alan
amfibolitler ise birkaç yüz metre kalınlıkta yanal devamlılığı olmayan tektonik merceklerden
oluşmaktadır. Dalma-batma zonunda okyanusal kabuğun üst kesimlerinin traşlanması ile hendek
üzerinde dilim dilim tektonik bir istif oluşturan kaya serisi (eklenir prizma) bulunmaktadır.
Özellikle Orhaneli güneyinde Harmancık çevresinde yaygın olarak görülen eklenir prizma
bazalt, radyolaryalı çört, şeyl, silttaşı seyrek kireçtaşı ve kumtaşından oluşmaktadır. Orhaneli
çevresinde eklenir prizmaya ait kayalar, yeryüzünün 10-15 km derinliğine gömülerek düşük
dereceli bir metamorfizma geçirmiştir.Tavşanlı Zonu’na ait kayalar; Geç Kretase’deki ofiyolit
üzerlemesine bağlı olarak Anatolid-Torid Bloku’nun kuzey kenarı 60 km’den daha derine
gömülmüş ve buna bağlı olarak mavişist fasiyesinde metamorfizma geçirmiştir. Doğu-batı
yönünde 250 km uzunlukta bir kuşak oluşturan Tavşanlı Zonu mavişistlerden ve onları kesen
40
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Eosen yaştaki plutonlardan oluşmaktadır. Mavişistler; Orhaneli bölgesinde yaygın mostra veren
mavişistler fillat, şist, mermer ve metabazitten oluşmaktadır. Kayaçları kuvvetli deformasyona
uğramıştır. Yaygın foliasyon ve lineasyon gelişimi gözlenmektedir. Mavişistlerin üzerinde
tektonik bir dokanakla Burhanlar ofiyoliti veya eklenir prizmaya ait kayalar yer almaktadır.
Eosen plutonları; Tavşanlı Zonu mavişistleri sekiz adet Eosen yaşında pluton tarafından
kesilmiştir.
Bunlardan
ikisi
Bursa’nın
güneyinde
yer
alan
Topuk
ve
Orhaneli
plutonlarıdır.Orhaneli pluton; kuvars, plajiyoklas, hornblend ve biyotitten oluşmuştur. Orhaneli
plutonunun çevresinde belirgin bir kontakt metamorfizma zonu gelişmiştir. Plutondan ve kontakt
metamorfik zonundan yapılan yaş tayinleri, Orhaneli granodiyoritinin Alt Eosen’de
kristalleştiğini göstermektedir.
Neojen çökel, volkanik ve granitik kayaları; Sakarya ve Tavşanlı zonlarına ait kayalar ve
Burhan ofiyoliti Miyosen veya daha genç kayalar tarafından uyumsuzlukla örtülmektedir. Bunlar
arasında Bursa güneyinde Neojen sedimenter kayaları ve Uludağ’ın çekirdeğini oluşturan
Miyosen graniti önemli yer tutmaktadır. Neojen çökelleri; kumtaşı,konglomera, kireçtaşı ve
şeyllerden oluşmaktadır. Bu kayalar göl veya nehir çökelleri ile temsil edilmektedir. Uludağ
graniti; Karbonifer yaşlı Uludağ grubu kayalarını kesen Uludağ graniti kuvars, plajiyoklas,
biyotit, muskovitten oluşmaktadır. Uludağ graniti doğu dokanağı boyunca Uludağ Grubuna ait
mermerleri kesmiş ve bu dokanak boyunca mermerlerde wolfram cevherleşmesini meydana
getirmiştir. Bursa İli’nin genel jeoloji haritası Şekil 3.1-1’de, stratigrafik ürün kesiti Şekil 3.12’de, proje alanını gösterir jeoloji haritası Şekil 3.1-3’de verilmiştir.
41
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Şekil 3.1-1: Bursa İli Genel Jeoloji Haritası
42
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Şekil 3.1-2: Bursa İli Stratigrafik Ürün Kesiti (Ölçeksiz)
Jeomorfoloji
Bursa İli’nin yeryüzü şekillerini, birbirinden eşiklerle ayrılmış çöküntü alanları, yüksek
olmayan dağlar, yükseklikleri kimi yerde 1.000 m’ye ulaşan ovalar oluşturur. Toprakların %48’e
yakını platolardan oluşmaktadır. %35’ini dağların kapladığı Bursa İli topraklarında ovaların payı
%17 dolayındadır. Tesis alanı, düz bir topografyaya sahiptir. Arazinin eğimi 00-100 arasında
değişmektedir. Arazi üzerinde herhangi bir yükselti, yüzeysel su kaynağı, orman vasfında arazi
bulunmamaktadır.
43
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Yapısal Jeoloji
Bursa, Paleo-Tetis ve Neo-Tetis okyanuslarının kapanması sırasında gelişmiş olan
tektonik olaylardan yoğun bir şekilde etkilenmiş, kıvrımlı ve kırıklı bir yapı kazanmıştır.
Karakaya Kompleksi birimlerinde daha önce yapılan çalışmalarda, iki evrede gelişmiş
deformasyon izleri belirlenmiştir. Birinci evrede Karakaya Kompleksi birimleri üst üste gelmiş
ve derine gömülen birimler metamorfizmaya uğramış ve kıvrımlanmıştır. İkinci evrede ise istif
muhtemelen doğrultu atımlı faylanmaya bağlı olarak dik eğimli çatallanan makaslama zonları ile
kesilmiş ve parçalanmıştır. Bölgenin geçirdiği üç ayrı orojenezden dolayı, değişik yönlerde ve
tiplerde antiklinal ve senklinaller oluşmuştur. Kaledoniyen kıvrımları genelde kuzey-güney
doğrultusunda, sık ve yüksek dalgalanmalıdırlar. Benzer şekilde, Hersiniyen kıvrımları kuzeygüney doğrultusunda olup bazen kuzey kuzeydoğu-güney güneybatı doğrultusunda da
izlenmektedir. Bu sapmaya, daha sonra bölgeyi etkileyen doğu-batı doğrultusunda kıvrımları
olan Alp orojenezi neden olmuştur. Kaledoniyen ve Hersiniyen kıvrımları daha çok dip kıvrımı
niteliğini taşır ve Alp kıvrımlarına göre bakışımsız ve yatık kıvrımlanmaları sık olarak
görülmektedir. Alp kıvrımları ise sığ, geniş dalgalanmalı ve çoğunlukla bakışımlı kıvrımlardır.
Kıvrım özellikleri ve jeolojik yapı dikkate alındığında Bursa Ovası ve kuzey kısımlarında Alp
orojenezinin etkin olduğu, ovanın güney, güneydoğu ve doğu kısımlarında Kaledoniyen ve
Hersiniyen orojenezlerinin etkin olduğu görülmektedir.
Bursa’da görülen kıvrımlar, Bursa-Yenişehir çizgisine kuzeyinde paralel olarak ve doğubatı doğrultusunda bir senklinal ve bunun kuzeyinde paralel olarak bir antiklinal gözlenmektedir.
Kuzey-güney doğrultusunda, bu kıvrımlara çapraz olarak gelen ve Bursa İli’nin doğusundan
Yenişehir’in batısına kadar sıralanan bir dizi antiklinal ve senklinal gözlenmektedir.
Proje Alanı Jeolojisi
Proje alanı, Kuvaterner yaşlı alüvyon birimlerden oluşmaktadır. Sahada üstte 0,20-0,50 m
kalınlığında bitkisel toprak, bunun altında genel itibariyle kalınlığı 1,00-15,00 m arasında
değişen çakıl, silt, kil ve kum biriminden oluşan Kuvaterner yaşlı alüvyon çökellere ait yer yer
çakıl bantları ihtiva eden killi ve siltli kum birimi yer almaktadır. Proje alanındaki yeraltı su
seviyesi ise 5,00 m olarak belirlenmiştir.
44
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Şekil 3.1-3: Proje Alanını Gösterir Jeoloji Haritası
III.2 Doğal Afet ve Deprem Durumu
Bursa Ovası genel olarak Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın etkisindedir. Batıya doğru bir
sıkışma sonucu kuzey-güney doğrultulu bindirmeler ve doğu-batı doğrultulu normal faylarla,
kuzey-güney yönünde açılmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle, doğu-batı yönlü sıkışma kuzeygüney yönlü gerilme ile karşılanmaya başlanmıştır. Bölgede, yerel küçük fayların yanında, KAF
ile ilişkili gelişen büyük ölçekli faylar, genç birimlerin depolanmasını denetlemiştir. Bu nedenle
Bursa Ovası, Neojen birimleri ve alüvyonla örtülmüş bir tektonik çöküntü alanıdır. Dolayısı ile
Bursa ovası içinde, Neojen ve alüvyon birimlerin altında yer alan kayaçlarda fay oluşumları
beklenmelidir. Bölgede genel olarak İnönü-Eskişehir Fay Zonu ve onun güney-güneybatısında
kalan birkaç fay dışındaki faylar, KAF Sistemi’nin batı uzantısını oluşturur ve bunlar Marmara
bölgesinin depremselliğine kaynaklık etmektedir. Bu fay ve fay zonlarından önemli olanları
doğudan batıya doğru Abant-Dokurcun Alt Fay Zonu, Karapürçek Alt Fay Zonu, Sapanca Alt
Fay Zonu, Yalova Fayı, Güney Marmara Fayı, Karadere-Kaynaşlı-Mengen Alt Fay Zonu,
Arifiye Fayı, Acısu Fayı, Orta Marmara Fayı, Hendek-Yığılca Alt Fay Zonu, Kuzey Marmara
Fayı, Saros-Ganos Alt Fay Zonu, Geyve-İznik Alt Fay Zonu,Bardakçılar-Saraycık-Edincik Alt
Fay Zonu, Ezine-Bayramiç-Biga Alt Fay Zonu, Bursa Fayı, Ulubat Fay Takımı,
Mustafakemalpaşa Alt Fay Zonu, Yenice-Gönen Alt Fay Zonu,Altınoluk Fay Zonu, Kütahya Fay
45
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Zonu, Mihalıççık Fayı ve İnönü-Eskişehir Fay Zonu’dur.Depremsellik açısından bakıldığında
Bursa ve çevresini birinci derecede etkileyecek bir depreme kaynak olabilecek en önemli fay
Bursa Fayı’dır. Bu fay hem Bursa bölgesinin merkezinde hem de doğrultu atımlı bir fay olması
nedeniyle Bursa ve yakın çevresi için önem kazanmaktadır.
Bursa fayı: Doğuda Derekızık-Burhaniye köyleri ile batıda Uluabat Gölü arasında uzanan, doğubatı gidişli, yaklaşık 45 km uzunluğunda, sağ yanal ve doğrultu atımlı bir faydır. Bursa Fayı,
Uluabat ve Mustafakemalpaşa Alt Fay Zonları ile birlikte, KAF Sistemi’nin Marmara
Bölgesi’ndeki en güney segmentlerini oluşturur. Bursa Fayı, Uludağ yükseliminin (2.245 m)
kuzey eteğinden geçer, yer yer Triyas-Permiyen yaşlı metamorfitleri, Jura yaşlı karbonatları ve
Miyosen yaşlı akarsu-göl tortullarını keser ve bunları Kuvaterner yaşlı alüvyonlarla tektonik
dokanağa getirir. Genelde fayın kuzey bloğu, güney bloğuna oranla 2 km kadar düşmüş olup, bu
durum, Bursa Fayı’nın, önemli miktarda normal bileşeni olduğunu gösterir. Fay sarplığını
kuzeye doğru akarak kat eden ve yataklarını derine kazmış olan dereler (Nilüfer çayı gibi), bu
derelerin ağzında birikmiş ve gelişimini sürdüren, faya koşut dizilimli kalın (150-200 m) alüvyon
yelpazeleri, sıcak su kaynakları, traverten oluşumları ve ötelenmiş dereler Bursa fayının varlığını
ve jeolojik olarak aktif olduğunu belirler.
III.2.a Doğal Afet Durumu (Heyelan, kaya düşmesi, çığ ve su baskını gibi 7269 sayılı yasa
kapsamındaki afet durumuna yönelik açıklamalar)
Ülkemizin jeolojik ve jeomorfolojik yapısı ile sahip olduğu iklimsel özellikleri nedeniyle
büyük can ve mal kaybına yol açan doğal afetler ile çok sık karşılaşmaktadır. Bursa İli’nde
yaşanan deprem dışındaki afet olayları incelendiğinde ise heyelan, su baskını, kaya düşmesi ve
çığ dikkat çekmektedir. Heyelan, Bursa İli’nde en sık görülen afet türü olup, 1950'li yıllardan
günümüze kadar 304 adet heyelan olayı gerçekleşmiştir. Heyelanların en sık gerçekleştiği ilçeler
İnegöl ve Gemlik'tir. Türkiye’de 1950-2008 yılları arasında afetzede sayısı bazında heyelan
olaylarından en çok zarar gören 20 ilçe arasında İnegöl 178 afet olayı ve 1319 afetzede sayısı ile
üçüncü sırada yer almaktadır. Benzer şekilde, Türkiye’de afet olayı sayısı bazında heyelandan en
çok zarar gören 20 ilçe içerisinde İnegöl dördüncü sıradadır.
Marmara, Sakarya ve Susurluk Havzaları'nda yer alan Bursa’da heyelandan sonra en sık
gözlemlenen afet türü su baskını olup, 1950'li yıllardan günümüze kadar 27 adet su baskını
meydana gelmiştir. Su baskınları çoğunlukla İnegöl, Yenişehir, Karacabey ve Mustafakemalpaşa
46
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
İlçelerinde görülmektedir. Bursa İli’nde çok sık olmamakla birlikte gerçekleşen diğer afet türleri
ise kaya düşmesi ve çığ olayıdır. Bursa’da 1950'li yıllardan günümüze kadar olan süreçte 13 adet
kaya düşmesi olayı ve 2 adet çığ gözlemlenmiştir. 2010 yılında meydana Osmangazi
Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana gelen kaya düşmesi olayında 2 ev hasar almıştır.
Doğal Afetler (Heyelan, Çığ, Sel, Kaya Düşmesi)
Heyelanlar:
Heyelan olayları İnegöl ve Gemlik İlçelerinde çok yoğun olarak gözlenmektedir
(https://www.afad.gov.tr).
Kaya düşmesi:
Bursa, kaya düşmesi olayının az yaşandığı İllerden birisidir
(https://www.afad.gov.tr).
Su baskını:
Su baskını olayları, Marmara, Susurluk ve Sakarya Havzalarında yer
alan Bursa’da; Yenişehir, Karacabey, İnegöl ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde
gözlenmektedir (https://www.afad.gov.tr).
Çığ tehlikesi:
İlin önemli turizm gelirlerinden birini oluşturan kış sporları merkezlerinden Uludağ 2. Gelişim
Kayak Merkezi bölgesinde çığ tehlikesi bulunmaktadır
(https://www.afad.gov.tr).
Benzersiz oluşumlar:
Tesis alanında herhangi bir benzersiz oluşum bulunmamaktadır.
Doğal afetlerle ve beklenmedik durumlarla karşılaşılması halinde yapılacaklar ve bu
durumlara karşı alınacak önlemler ve doğal afetlerle karşılaşıldığında yapılması gerekenler genel
itibariyle şu şekildedir:
Sel sırasında bilgi almak için radyo ya da televizyonun takip edilmesi önemlidir. Ani sel
ihtimali söz konusuysa, bir an önce daha yüksekte kalan alanlara gidilmesi gerekmektedir. Sel
esnasında ana şalterler ve vanalar kapatılmalıdır. Elektrikli aletlerin prizle bağlantısının
kesilmesi gerekmektedir. Sele maruz kalmış bölge içinde yürümek ya da araç kullanmak zorunlu
ise, sağlam zemine basmaya özen gösterilmelidir.
47
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Deprem anında pencerelerden, kitaplık kenarlarından, dosya dolaplarından, ağır aynaların
yanından, asılı her tür objeden ve de düşecek kadar ağır eşyalardan uzakta durulması
gerekmektedir. Kapalı alanlarda isek depremin tamamen geçtiğinden emin olana kadar
olduğumuz yerde kalmamız büyük önem taşımaktadır.
Yangın anında soğukkanlı olmak büyük önem taşımaktadır. Öncelikle yangının başladığı
itfaiyeye haber verilmelidir. İşyerlerinde yangını haber vermek için yangın ihbar düğmesine
basılmalıdır. Yangın esnasında çıkış yolunda duman varsa hemen başka bir
çıkış yoluna yönelmek gerekmektedir. Eğer mutlaka kaplı bir alandan dışarı çıkmak gerekiyorsa
eğilmek ve sürünerek ortamı terk etmek gerekmektedir.
Yıldırım anında bina içerisinde isek, bahçe ve balkon gibi açık alandaki hafif eşyaları ve
taşınabilir metal araçları içeriye almak, pencere ve kapıları kapatmak, metal su tesisatından uzak
durmak, elektronik ev aletlerinin fişini çekmek gerekmektedir. Yıldırıma açıklık alanda
yakalanılması durumunda ise; arazinin en alçak noktasına gidilmeli, bulunabilecek en yakın
ağacın altında az yer kaplayacak şekilde ayakta durmak ya da ayaklar birleştirilerek yere
oturmak gerekmektedir. Eğer yüksek ve düz bir yerde ise başınızı mümkün olduğu kadar alçakta
tutmak gerekmektedir. Voltaj farkı yaratmamak için ayaklar birleştirmeli ve yerle temas
mümkün olduğunca azaltılmalıdır. Yapılmaması gereken tek şey yere boylu boyunca
uzanmaktadır zira yıldırımın taşıdığı elektrik yere temas ettiği andan itibaren bulunduğu bölgede
yayılmaktadır.
III.2.b Deprem Durumu ( Faaliyet alanını içine alan büyük ölçekli diri fay haritasının
eklenmesi, raporda fayların proje alanına uzaklıkları ve etkileri, Türkiye Deprem Bölgesi
Haritasının eklenmesi)
Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası
ve Bursa Deprem Haritası’na göre proje alanı 1. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. Proje
alanının kuzeyinde yaklaşık 3,3 km mesafede Orhangazi Fayı ile yaklaşık 6,8 km mesafede
Yalova Fayı, güney kesiminde yaklaşık 2,5 km mesafede Gemlik Fayı ile 2,8 km mesafede
Gençali Fayı bulunmaktadır. Proje alanı ve etrafında yer alan diri fayları gösterir harita Şekil
3.2’de,depremsellik haritası ise EK-15’de verilmiştir.
48
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Şekil 3.2: Diri Fay Haritası
III.3 Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı,
faaliyet alanına mesafeleri ve debileri (sahanın genel karakteri, yeraltı su seviyesi, yeraltı
suyundan faydalanma durumu, mevcut her türlü keson, derin ve artezyen v.b. kuyu)
Genel
Bursa Ovası genelde serbest yeraltı suyu ve artezyen akiferler içerdiği için ovada yeraltı
suyu temini sığ kuyulardan sağlanmaktadır. Kimyasal olarak sular içilebilir durumda olup,
endüstriyel kullanıma da uygundur. Bursa Ovası’ndan sonra yeraltı suyu rezervi sırasıyla
Mustafakemalpaşa ve Karacabey Havzalarından sağlanır. Bursa İli sınırları içerisinde
kullanılabilecek yıllık ortalama yeraltı suyu miktarı 317,1 hm3’dür. Yıllık çekilen miktar ise
276,6 hm3 civarındadır.
Bursa’nın göç alan illerden bir tanesi olması dolayısıyla hızla artan şehir nüfusuna bağlı
olarak gelişen plansız yerleşim ve sanayileşmenin önüne geçilememektedir. Bursa, verimli tarım
toprağına sahip bir il olduğundan plansız sanayileşme, ovada açılan izinsiz, ruhsatsız yeraltı suyu
kuyularını beraberinde getirmekte ve sanayide kullanılan su, atıksu olarak yüzeysel sulara veya
toprağa deşarj edilmektedir. Arıtılmadan toprağa deşarj edilen endüstriyel nitelikli atıksular veya
katı atıkların düzensiz depolanması sonucu oluşan çöp sızıntı suları, yeraltı suyuna kadar
ulaşabilmektedir. Bursa Ovası’nın bir kısmı için havza planlaması yapılmış olup, bu kısımda
yeni yeraltı suyu kuyularının açılması yasaklanmış olduğu halde kaçak yapılaşma ve
49
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
sanayileşmenin hızla çoğalması nedeniyle kirliliğin boyutları her geçen gün daha da hissedilir
duruma gelmektedir.
Proje kapsamında yapılacak faaliyetler sırasında 167 sayılı “Yeraltı Suları Hakkında
Kanun”, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)”, 07.04.2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında Yönetmelik”, 09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren "Dere Yatakları ve Taşkınlar" adı ile yayınlanan 2006/27 no.lu Başbakanlık
Genelgesi ile ilgili diğer mevzuatların ilgili hükümlerine uyulacaktır.
Buna ilaveten işletme aşamasında çalışacak personel ve kullanılacak araç, makine ve
ekipmandan dolayı katı ve sıvı atıklardan kaynaklanabilecek yeraltı sularını kirletici etkenlere
karşı gerekli önlemler alınacaktır. Faaliyet kapsamında yüzey ve yeraltı sularına olumsuz etkide
bulunabilecek tüm kirletici unsurlar ile ilgili gerekli tüm önlemler, faaliyet sahibince alınacak
olup, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Orhangazi İlçesi’nin Yeraltı Su Kaynakları
Orhangazi İlçesi’nde Nadır, Kaynarca, Ilıpınar ve Gedelek karstik su kaynakları
bulunmaktadır.
Faaliyet Alanındaki Yeraltı Su Seviyesi
Faaliyet alanında mevcut kuyulara ait Yeraltısuyu Kullanım Belgeleri EK-16’da
verilmiştir
III.4 Proje yeri ve yakın çevresine ilişkin hidrolojik özelliklerin verilmesi, yüzeysel su
kaynaklarının mevcut ve planlanan kullanımı, faaliyet alanına mesafeleri ve debileri
a) Nilüfer Çayı:
Bursa İli’nin en önemli akarsuyu ve Bursa kentinin karakteristiklerinden biridir. Su
toplama havzasının büyüklüğü 680 km2’dir. Uludağ’ın güney yamaçlarında, Keles civarında
50
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
doğan Nilüfer Çayı, kuzeybatı yönünde akarken topladığı yan dereler ile taşıdığı su potansiyelini
arttırarak geldiği Doğancı Köyü mevkiinde soldan katılan Sultaniye kolunu da alarak
faydalanılabilir bir potansiyele ulaşmaktadır. Akarsuyun Doğancı Köyü mevkiinde sahip olduğu
450 km2 su toplama havza büyüklüğü kendisine yıllık 233.000.000 m3’lük bir su verimi
kazandırmaktadır. Bu noktada DSİ’nin Bursa Kenti’ne içme kullanma suyu temini için 1983
yılında hizmete açtığı Doğancı Barajı ile Nilüfer Çayı’ndan yıllık 105.000.000 m3 su
alınabilmektedir. 2007 yılında yapımı tamamlanan ve aynı Çay üzerinde kurulu bulunan Nilüfer
Barajından ise yılda 60.000.000 m3 içme suyu elde edilmektedir. Nilüfer Çayı, Uluabat Gölü’nü
drene eden derenin de katıldığı Susurluk Çayı ile birleşerek Karacabey Boğazı civarında
Marmara Denizi’ne dökülür.
b) Deliçay:
Uludağ’ın kuzey yamaçlarından doğar ve eğimin çok dik olması nedeniyle bahar
aylarında karların erimesi sonucu çok rusubat getirir. Ancak, taşınan rusubat, Dokuzgözler
Tersip Bendi’nin rezervuarında çökelmekte ve bu noktadan sonra su kirliliği düzeyi düşmektedir.
c) Aksu Deresi:
Uludağ’ın kuzey yamaçlarından inen bir deredir. Gölbaşı Göleti’ne dökülmektedir.
d) Kaplıkaya Deresi:
Uludağ’ın kuzey yamaçlarından doğar, Bursa Ovası’na girdikten sonra Deliçay ile
birleşerek Nilüfer Çayı’na katılır.
e) Ayvalı Deresi:
Çayırköy Ovası’ndan geçerek Nilüfer Çayı’na katılır.
f) Hasanağa Deresi:
Ayvalı deresinden yaklaşık 7 km batıda Nilüfer Çayı ile birleşmektedir.
g) Orhaneli Çayı:
Mustafakemalpaşa Çayı’nın doğudan gelen kolu olan Orhaneli Çayı, Kütahya İli’nin
Gediz İlçesi’nde doğar ve 276 km’lik akıştan sonra Mustafakemalpaşa İlçesi’ne 20 km kala
Çamandar Köyü’nde Mustafakemalpaşa Çayı’nın batıdan gelen kolu olan Emet Çayı ile
51
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
birleşerek Mustafakemalpaşa Çayı adını alır ve Uluabat Gölü’ne dökülür. Orhaneli Çayı
üzerinde yapımı 2008 yılında tamamlanan ve su tutulan Enerji+Sulama+Taşkın Koruma+İçme
Suyu temini amaçlı Çınarcık Barajı bulunmaktadır. Söz konusu barajdan yılda 145.000.000 m3
içme suyu elde edilmesi planlanmaktadır.
h) Emet Çayı:
Gediz yöresinde Şaphane dağında 1.100 m’de doğar, kuzeye 180 km akıp Orhaneli Çayı
ile birleşerek Mustafakemalpaşa Çayı’nı oluşturur.
ı) Mustafakemalpaşa Çayı:
Orhaneli ve Emet çaylarının Çamandar Köyü’nde birleşmeleri ile meydana gelen
Mustafakemalpaşa Çayı, buradan 40 km sonra Uluabat Gölü’ne dökülmektedir.
j) Susurluk Çayı:
Simav yakınlarındaki Şaphane Dağından doğan Simav Çayı birçok küçük kolla birleşerek
Susurluk İlçesi’ne gelir. Buradaki ismi “Susurluk Çayı (Kocadere)” olur. Susurluk Çayı,
Mustafakemalpaşa Çayı ve Karadere ile ayrıca Manyas yöresinden gelen Hanife Dere ve Nilüfer
Çayı ile birleşerek Karacabey Boğazı’ndan Marmara Denizi’ne dökülür.
a) Uluabat Gölü:
Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan sığ (maksimum 6 m derinlik), bulanık, ötrofik
bir tatlısu gölüdür. Doğu-batı doğrultusunda uzanan tektonik kökenli Yenişehir-Bursa-Gönen
çöküntü alanında oluşmuştur. Aynı çöküntü alanındaki Kuş Gölü’nden alçak bir eşikle
ayrılmaktadır.
Kabaca üçgen biçimli olan gölün doğu-batı yönünde uzunluğu 23-24 km, genişliği
ise 12 km kadardır. Göl alanı yıllara ve mevsimlere göre değişiklik göstermektedir. Göl
alanı için bugüne kadar verilmiş en yüksek değer 24.000 ha, en düşük değer ise 13.500
ha’dır. Gölün güney-batı kıyıları 1993 yılında yapılan seddelerle çevrelenmiş ve gölün bu
kesimi tarıma açılarak geçmişte olduğu gibi geniş alanlara yayılması engellenmiştir. Gölün
ortalama derinliği 2,5 m’dir. Büyük bir bölümü oldukça sığ olup, bu kesimlerdeki derinlik 1-2 m
arasında değişmektedir.En derin yeri Halilbey Adası’ndaki 10 m’yi bulan çukurluktur. Gölün
52
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
kuzey kıyıları diğer kesimlere göre nispeten girintili çıkıntılıdır. Kuzeyde kalker yapılı iki
yarımada (Eskikaraağaç ve Gölyazı) bulunmaktadır. Yine göl içerisinde yapılarında kalkerlerin
egemen olduğu 7 adet ada bulunmaktadır. Adalardan en büyüğü Halilbey Adası’dır. Göl suyu
kolloidal kil ihtiva ettiği için devamlı bulanıktır. Göldeki fitoplanktonların baskın durumuna göre
göl suyuna bazen yeşilimsi-sarı bazen de grimsi-sarı renkler hâkim olmaktadır. Göl suyunun
bulanık olmasından dolayı ışık geçirgenliği çok azdır. İlkbaharda göle giren süspanse maddelerin
artışına bağlı olarak ışık geçirgenliği 22 cm’ye kadar düşebilmektedir. Gölü besleyen en önemli
su kaynağı Mustafakemalpaşa Çayı’dır. Göl dibindeki ve çevresindeki karst kaynakları ile
yağışlı dönemlerde göle ulaşan küçük dereler gölün beslenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca
gölün güneybatısındaki tarım alanlarının drenaj suları da göle verilmektedir. Göle giren su
miktarı mevsimlere ve yıllara göre büyük değişiklikler göstermektedir. Gölün fazla suları, gölün
batısındaki Uluabat Deresi ile Susurluk Çayına ve bu çay vasıtasıyla da Marmara Denizi’ne
boşalmaktadır. Ancak göl su seviyesi Uluabat Deresi’nin altına düştüğünde, dere göle doğru
akışa geçerek gölü beslemektedir. Gölden pompalarla su çekilmekte ve göl çevresindeki 6.350
ha arazi sulanmaktadır. Uluabat Gölü, küçük karabatak (300 çift), alaca balıkçıl (30 çift) ve
kaşıkçı (75 çift) için önemli bir üreme alanıdır. Kışın gölde aralarında küçük karabatak (max.
1.078), tepeli pelikan (max. 136), elmabaş patka (max. 321.500) gözlenebilir. Bu nedenle,
Uluabat Gölü 15.04.1998 tarih ve 23314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Ramsar
(Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar)
sözleşmesi kapsamında, uluslararası düzeyde kaynak değerine sahip bir sulak alan olarak ilan
edilmiştir.
b) İznik Gölü:
Marmara Bölgesi’nin en büyük, Türkiye’nin ise beşinci büyük doğal gölü olan İznik
Gölü, derinliği en fazla 80 m olan tektonik bir tatlısu gölüdür. Göl, güney ve kuzeyde alçak dağ
sıralarıyla sınırlanmıştır. En büyükleri kuzeydoğudaki Karasu ve güneybatıdaki Sölöz olmak
üzere, derelerin göle girdiği noktalarda küçük deltalar ve geniş sazlıklar oluşmuştur. Göl
bütünüyle tarım alanları ve zeytinliklerle çevrilidir. Batıdaki seddenin ardındaki eski göl
alanında kavaklıklar vardır. Alan, sık sazlıkların arasında karışık koloniler kuran küçük
karabatak (30 çift) ve gece balıkçılı (250 çift) ile özel Çevre Koruma Alanı ölçütlerine uyar.
İznik Gölü, 1990 yılında Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.
53
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Denizler:
Marmara Denizi’nin güney doğusunda yer alan ve iki tabakalı su kütlesine sahip olan
Gemlik Körfezi, hidrografik özellikleri bakımından genelde Marmara Denizi’ne benzer. Üst
tabakadaki Karadeniz kaynaklı su kütlesinin kalınlığı genellikle 10-15 m arasında değişmektedir.
25-30 m derinlikten başlayan alt tabakayı Akdeniz kaynaklı, tuzluluğu yaklaşık ‰38,5 olan daha
yoğun su kütlesi oluşturur. Bu iki tabaka arasında ise haloklin olarak adlandırılan ve iki farklı su
kütlesinin karışımının meydana getirdiği bir geçiş tabakası mevcuttur. Bu üç tabakanın kalınlığı
körfezde meteorolojik koşullara bağlı olarak mevsimsel değişim göstermektedir. Üst tabaka
kalınlığının arttığı yaz döneminde yüzey suyu tuzluluğu genellikle
22-24 iken, sıcaklığın
düşmesi ve rüzgârın etkisinin neden olduğu sonbahar-kış karışım sonucu yüzey suyu tuzluluğu
Marmara da olduğu gibi Gemlik Körfezi’nde de artış göstermektedir. Körfez üst sularına besin
elementleri girdisi kaynaklarından birisi olan alt-üst su karışım sonucu oluşan ara tabaka
kalınlığı yaz döneminde azalmakta, kış döneminde rüzgârın neden olduğu karışımlar nedeniyle
oldukça büyüdüğü gözlenmiştir. Körfezin alt sularında su sıcaklığı yıl boyunca 14,50C- 150C
arasında iken yüzey suyunda 70C ila 240C arasında değişmektedir.
III.4.a Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre mesafesi
Tesis Alanı ve Yakın Çevresindeki Yüzeysel Su Kaynakları
Tesis alanının hemen kuzeyinden ve batısından Dereköy Deresi’nin kolları geçmektedir.
Buna ilaveten proje kapsamında meydana gelecek
atıksuların arıtılarak deşarj edileceği
Gölayağı Deresi (Karsak) ile tesis alanına yaklaşık 1000 m mesafede İznik gölü
bulunmaktadır.(Bkz:Ek-13)
Faaliyet kapsamında, tesis alanı çevresindeki akarsuların ve mevsimsel akış gösteren kuru
dere yataklarının faaliyet sırasında zarar görmemesi, dere yataklarına ve dere yataklarına
ulaşması söz konusu olabilecek yerlere pasa malzemesi, hafriyat malzemesi, katı ve sıvı atıklar
atılmayacaktır. Benzer şekilde faaliyet kapsamında dere yataklarının akış şekli değiştirilmeyecek
ve çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken tedbirler faaliyet sahibince alınacaktır.
54
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
III.4.b İçme, kullanma ve sulama amaçlı kullanım durumları
Bursa İli’nin su ihtiyacı, Selahattin Saygı (Doğancı) Barajı ile Nilüfer Barajı’ndan
karşılanmaktadır. Nilüfer Barajı ile Selahattin Saygı (Doğancı) Barajları müşterek işletildiğinde
yılda yaklaşık 175 hm3 içme suyu sağlanmaktadır. Doğancı Barajı’ndan çekilebilecek su miktarı
115 hm3 olup, Nilüfer Barajı’nın payı da yılda 60 hm3’tür. Bununla birlikte, bir diğer proje içme
ve enerji amaçlı olarak düşünülen Çınarcık Barajı’dır. Orhaneli Çayı üzerinde Bursa’ya 55 km
mesafede olan barajdan yılda 145 hm3 içme suyu elde edilecektir. (Bursa İl Çevre Durum Raporu,
2011)
Proje ve etki alanında DSİ’ye ait herhangi bir proje bulunmamaktadır.
III.5 Flora ve Fauna (Proje alanı ve etki alanında bulunan)
Ekolojik analiz çalışmalarında, proje alanı ve etki alanı içerisinin flora ve fauna analizi
yapılırken, flora türlerinin üreme, çiçeklenme, fauna türlerinin üreme, kışlama vb. dönemleri gibi
farklı periyotlarında arazi çalışması yapılması gerekmektedir. Bunun için gerekli süre ise
minimum bir vejetasyon dönemi olmalıdır.
Flora ve fauna analizi için sadece arazi gözlemi yetersiz kalabilmektedir. Gözlemlerin en
verimli seviyede temsil edildiği bir dönemde, yani vejetasyon döneminde bile alandaki türlerin
tamamına ulaşabilmek çeşitli nedenlerle mümkün olmayabilir. Bundan dolayı arazi gözleminin
yanı sıra, aynı bölgede daha önce yapılmış arazi gözlem ve örneklemeler, detaylı literatür
taraması, fiziksel, kimyasal ve jeolojik, iklimsel, topoğrafik bulgular da değerlendirilmiştir. Bu
faktörler ekosistem üzerindeki sınırlayıcı faktörlerden sadece birkaçıdır. Flora ve fauna
çalışmasında tüm bu faktörler değerlendirilerek rapor hazırlanmıştır.
Yapılan flora ve fauna analiz çalışmasında, proje alanı içerisinde bulunması muhtemel
flora ve fauna türleri çalışması yanı sıra proje etki alanı içerisinde bulunması muhtemel flora ve
fauna türleri de dikkate alınmıştır.
Karasal flora analizi için araziye gitmeden önce TÜBİTAK Türkiye Bitkileri Veri Sistemi
http://turkherb.ibu.edu.tr (tubives) ve Flora Of Turkey and the East Aegean Islands, P.H Davis
A2 karesi incelenerek ön veriler toplanmıştır. Karasal fauna analiz için
DEMİRSOY, A. ait
Türkiye Omurgalı Faunasının Sistematik ve Biyolojik Özelliklerinin
Araştırılması
ve
55
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Koruma Önlemlerinin Saptanması (Amifibiler, Sürüngenler, Memeliler) kitapları incelenerek
bölgede bulunan fauna elemanları hakkında ön çalışma yapılmıştır. Söz konusu proje alanında
bulunması
muhtemel
kuş
türleri
(Aves)
kısmı
hazırlanırken KİZİROĞLU,İ (2008):
Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi kitabından yararlanılmıştır.
Floristik türlerin korunma durumları için kullanılan sözleşmeler, korunma statüleri ve
açıklamaları;
IUCN Risk Sınıfları 1994
Avrupa ülkelerinde IUCN risk sınıflarına göre flora ve fauna türlerinin sınıflandırılması
1970’li yıllardan itibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı içerisinde kullanılan IUCN Red Data Book Kategorileri
ve açıklamaları aşağıdaki şekildedir.
EX- Extinct (Tükenmiş): Şayet son ferdinin öldüğü konusunda hiçbir şüphe yoksa bu takson EX
kategorisindedir.
EW- ExtinctInThe Wild (Doğada Tükenmiş): Takson bulunabileceği ortamlarda ve yılın farklı
zamanlarında yapılan ayrıntılı
araştırmalarda bulunamamış
yani
doğada kaybolmuş ve
yalnız kültüre alınmış bir şekilde yaşamaya devam ediyorsa bu gruba girer.
56
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
CR- Critically Endangered (Çok Tehlikede): Bir takson çok yakın bir gelecekte yok olma riski
altında ise bu gruba girer.
EN- Endangered (Tehlikede): Bir takson oldukça yüksek bir risk altında ve yakın gelecekte yok
olma tehlikesi altında ancak henüz CR grubunda değilse EN grubuna girer.
VU- Vulnerable (Zarar Görebilir): CR ve EN gruplarına konamamakla birlikte, doğada orta
vadeli gelecekte yüksek tehdit altında olan taksonlar bu gruba girer.
LR-
Lower Risk (Az Tehdit Altında): Yukarıdaki gruplardan herhangi birine konamayan,
onlara göre populasyonları daha iyi bitkiler bu kategoriye girer.
Populasyonları oldukça iyi ve en az 5 lokaliteden bilinenler bu kategoriye konmuştur.
Gelecekteki durumlarına göre tehdit açısından sıralanabilecek 3 alt kategorisi vardır:
a-
(cd) Conservation Dependent (Koruma Önlemi Gerektiren): 5 yıl içinde yukarıdaki
kategorilerden birine girebilecek taksonlar. Hem tür, hemde habitat açısından özel bir koruma
statüsü gerektirenler.
b- (nt) Near Threatened (Tehdit Altına Girebilir): Bir evvelki gruba konamayan ancak VU
kategorisine konmaya yakın adaylar.
c- (lc) LeastConcern (En Az EndiĢe Verici): Herhangi bir korunma gerektirmeyen ve tehdit
altında olmayanlar.
DD- Data Deficient (Veri Yetersiz): Bir taksonun dağılım ve bolluğu hakkındaki bilgi yetersiz
ise, takson bu gruba konur.
NE-
Not
Evalueted
(Değerlendirilemeyen):
Yukarıdaki
herhangi
bir
kriter
ile
değerlendirilemeyenler.
Bazı Kriterler Hakkında Açıklayıcı Bilgiler
CR, EN ve VU kategorilerine konmak için kabul edilen ek kriterler şunlardır:
CR Kategorisi İçin- Doğada çok kısa bir sürede kaybolma tehlikesi altında olan bitkiler hakkında
aşağıdaki kriterlere göre karar verilebilir.
A) Populasyon aşağıdaki tehditler sonucu azalıyor ise;
10 yıl içinde aşağıdaki nedenlerle populasyonda %80 kaybolma olasılığı bulunması.
57
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
a-Habitat özelliğinin değişimi ve türün kapalılık derecesinin azalması;
b-Aktüel ve potansiyel bir toplama tehdidi altında olması;
c-Başka bir taksonun istila tehdidi, melezleme, hastalık, tohum bağlamama, kirlenme,
rekabetçiler ve parazitlerin etkisi altında olması;
B) Bitkinin toplam yayılış alanı 100 km2 den ve tek yayılım alanı 10 km2 den az, çok parçalanmış
veya tek bir lokasyondan biliniyor ise.
EN Kategorisi İçin- Yukarıdaki belirtilen tehlikelerin yüksek riski altında, son 10 yıl içinde veya
3 nesilde populasyonda %50 azalma olacağı düşünülüyor; yayılış alanı 5000 km 2 veya tek bir
alanda 500 km2 kadar, birey sayısı 2500 ün altında veya en çok 5 lokasyondan biliniyor ise.
VU Kategorisi İçin-Yukarıda belirtilen tehditler karşısında son 10 yıl veya 3 nesil içinde
populasyonda %20 azalma olacağı düşünülen; yayılış alanı 10 lokasyondan fazla olmayan,
yayılış alanı toplam 20.000 km2, olgun birey sayısı 10.000 den az veya arazi çalışmaları sırasında
100 yıl içinde populasyonunda %10 azalma olabileceği düşünülen türler.
FLORA
Raporun flora kısmı oluşturulurken bitki türlerinin tespitinde Türkiye Bitkileri Veri
Servisi (Tübives)Flora Of Turkey and the East Aegean Ġslands, P.H Davis ve ek olarak
Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı (Eğrelti ve Tohumlu Bitkiler) RED DATA BOOK OF
TURKISH PLANTS (Pteridophyta And Spermatophyta) EKIM, T., KOYUNCU, M., VURAL,
M.,
DUMAN,
H.,
AYTAÇ, Z.,
ADIGÜZEL,
N.,
ANKARA 2000 kitabından
yararlanılmıştır. Bitki türlerinin Türkçe isim karşılığında ise Türkçe Bitki Adları Sözlüğü/
Turhan BAYTOP.- 3 Bsk.-Ankara: Türk Dil Kurumu, 2007 isimli kitaptan yararlanılmıştır.
Ülkemiz bitki coğrafyası bakımından Holoarktik Kingdom içerisinde yer almaktadır. Holoarktik
Kingdom’a ait 3 fitocoğrafik bölge de (Region) ülkemizde birleşmektedir. Bu bölgeler;
-
Avrupa- Sibirya (Euro- Siberian) Fitocoğrafik Bölgesi
-
Akdeniz (Mediterranean) Fitocoğrafik Bölgesi
-
İran- Turan (Irano- Turanien) Fitocoğrafik Bölgesi
58
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Şekil 3.5:Türkiye’de Fitocoğrafik Alanların Dağılımı
Proje alanı Avrupa- Sibirya (Euro- Siberian) fitocoğrafik bölgesine girmektedir.
Proje Alanı İçerisinde Saptanan Flora Türlerinin Uluslararası Sözleşmelere Göre
Değerlendirilmesi
Çalışma alanındaki bitki türlerinin hiçbiri BERN EK-I VE CİTES EK listelerinde
bulunmamaktadır.
Habitat Sınıfları:
1- Orman, orman açıklıkları ve orman kenarları
2- Maki
3- Frigana (çoğu dikenli, alçak boylu ve yumak yastık oluşturan bitkiler)
4- Kültür alanları (bağ, bahçe vb.), nadasa bırakılmış yerler
5- Kuru çayır ve açık alanlar
6- Nemli çayır, bataklık ve sulak alan, otsu yamaçlar, sahil yakını
7- Yol kenarı, terk edilmiş yerler
8- Kayalık ve taşlık alanlar, gölgeli yerler, kalkerli yamaçlar
Nispi Bolluk: Burada verilen rakamlar türlerin rastlanma sıklığını ve bolluğunu ifade etmektedir.
1- Nadir
2- Seyrek
59
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
3- Nispeten Bol
4- Bol
5-Saf popülasyon oluşturmakta
Flora türlerinin Fitocoğrafik Bölgelere Göre Dağılımı
Proje alanı ve etki alanı içerisinde tespit edilen türlerin fitocoğrafik bölgeleri, Tablo-3.51’de belirtilmiştir. Fitocoğrafik bölgesi tam olarak bilinmeyen veya geniş yayılışlı türler için (-)
işareti kullanılmıştır. Proje alanı ve etki alanında 44 familyaya ait 165 tür tespit edilmiştir. Bu
türlerin fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı; Akdeniz elementi 23 tür, D. Akdeniz elementi 16
tür, Avrupa-Sibirya elementi 18 tür şeklindedir. Geri kalan türler ise kozmopolit veya
fitocoğrafik bölgesi belirsizler kategorisindedir.
Tablo 3.5-1: Proje Alanında Bulunması Muhtemel Flora Türleri ve Korunma Durumları
Tür
No
Familya ve Tür adı
Türkçe
Adı
Fitocoğrafik
Bölge
Endemizm
AvrupaSibirya
-
-
Habitat
IUCN
Red
Data
Book
Bern
Nisbi
bolluk
Kaynak
(*)
1
-
-
3
L-A
-
6
-
-
3
L-A
-
-
4-7
-
-
3
G-L-A
Akdeniz
-
2-8
-
-
3
L
Akdeniz
-
-
4-6
6
-
-
3
3
G-L-A
L
Akdeniz
-
-
1-4-5
1-6-8
-
-
3
3
L
L
Baldıran
Boğa
dikeni
Çakşır otu
-
-
1-6
1-4-5
-
-
2
3
G-L
G-L-A
Akdeniz
-
4-6
-
-
3
G-L-A
Rezene
Tarhana
otu
D.Akdeniz
-
1-6
3-4
-
-
3
3
G-L-A
L-A
Akdeniz
-
-
5-7
4-8
-
-
3
3
L-A
L-A
ACERACEAE
1
Acer campestre subsp.
campestre
Akça ağaç
ALİSMATACEAE
2
Damasonium alisma
AMARANTHACEAE
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Amaranthus retroflexus
ANACARDIACEAE
Pistacia terebinthus subsp.
palaestina
APIACEAE
Ammi majus
Apium nodiflorum
Bunium ferulaceum
Cnidium silafolium subsp.
orientale
Conium maculatum
Eryngium campestre
subsp. campestre
Ferula communis subsp.
communis
Foeniculum vulgare
Hippomarathrum
cristatum
Lagoecia cuminoides
Oppanax hispidus
Tilki
kuyruğu
Diş otu
Yabani
kereviz
Incirop
Kaymak
otu
60
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
16
17
18
19
20
Pimpinella peregrina
Scandix pecten- veneris
Sison amomum
Torilis nodosa
ARACEAE
Dracunculus vulgaris
21
ASTERACEAE
Achillea setacea
22
23
24
25
26
Anthemis auriculata
Anthemis chia
Anthemis cotula
Anthemis palestina
Bellis perennis
27
28
29
Calendula arvensis
Carthamus lanatus
Centaurea cyanus
30
31
Centaurea depressa
Centaurea iberica
32
Cichorium endivia
33
Cichorium intybus
34
35
36
Conyza bonarşensis
Crepis foetida
Crepis setosa
37
38
39
40
Echinops microcephalus
Echinops ritro
Filago eriocephala
Inula germanica
41
42
Inula graveolens
Inula salicina
43
Lactuca serriola
44
45
Matricaria chamomilla
var. recutita
Onopordum illyricum
46
47
48
Pulicaria arabica
Scolymus maculatus
Senecio vulgaris
49
Sonchus oleraceus
50
51
52
Silybum marianum
Tolpis barbata
Xanthium strumarium
subsp. cavanillesii
BORAGINACEAE
Anchusa officinalis
53
54
55
56
57
Echium italicum
Heliotropium suaveolens
BRASSICACEAE
Alyssum murale var.
murale
Alyssum umbellatum
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Kişkiş
Yılan
bıçağı
Civan
perçemi,
Papatya
Koyun
gözü,
Nergis
Peygamber
çiçeği
Acımık
Deligöz
dikeni
Bostan
hindibası
Yabani
hindiba
Çakal otu
Topuz
Acı marul,
eşek
marulu
Papatya
Eşek
dikeni
Kanarya
otu
Eşek
marulu
Gengel
Büyük
pıtrak
Sığır dili
Siğil otu
D. Akdeniz
AvrupaSibirya
-
1-4-8
1-4-7-8
4
2-4-6
-
-
G-L-A
L-A
L-A
L-A
-
3
3
3
3
2
4
-
4-7
-
AvrupaSibirya
D. Akdeniz
D. Akdeniz
AvrupaSibirya
-
-
4-5-8
-
-
3
G-L-A
-
1-4-8
7-8
4-7
2-4-8
1-6
-
-
3
3
3
3
3
G-L-A
L
L
L
L
-
4-7-8
4-7-8
1-4-7-8
-
-
4
3
3
L-A
G-L-A
G-L-A
-
--
4-7
4-7
--
--
3
3
L-A
L-A
-
-
4
-
-
3
L
-
-
4-7
-
-
3
L
AvrupaSibirya
Akdeniz
D. Akdeniz
AvrupaSibirya
Akdeniz
AvrupaSibirya
AvrupaSibirya
-
7-8
1-4-5-8
7
-
-
3
3
3
L
L
L
--
3-4-8
3-4-5-6-8
1-4-7
4-6-7
--
--
3
3
3
3
G-L
G-L
L
L
-
4-6
6
-
-
3
3
L
L-A
-
4-8
-
-
3
L-A
-
-
4-7
-
-
4
G-L-A
Akdeniz
-
7
-
-
3
L-A
Akdeniz
-
-
4-7
4-7
2-4-7
-
-
3
3
3
L
L
L
-
-
4-7
-
-
3
L
Akdeniz
Akdeniz
-
-
4-6-7
1-4
4
-
-
2
2
3
L
L
G-L-A
-
1-4
-
-
3
L-A
-
4
4-7-8
-
-
3
3
G-L-A
L
-
-
Kozmopolit
-
-
3
G-L-A
-
-
4-8
-
-
3
L
AvrupaSibirya
D.Akdeniz
G-L-A
61
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
58
Capsella rubella
59
Cardemine bulbifera
60
61
62
Rapistrum rugosum
Sisymbrium officinale
Thlapsi perfoliatum
CARYOPHYLLACEAE
63
64
65
66
Agrostemma gracilis
Dianthus corymbosus
Legousia falcata
Minuartia hybrida subsp.
hybrida
Petrorhagia velutina
CONVOLVULACEAE
Convolvulus arvensis
67
68
69
70
Convolvulus betonicifolius
subsp. betonicifolius
CUCURBITACEAE
Ecballium elaterium
74
CUSCUTACEAE
Cuscuta palaestina subsp.
palaestina
DIPSACEAE
Dipsacus laciniatus
Scabiosa argentea
ELAEAGNACEAE
Elaeagnus angustifolia
75
EQUISETACEAE
Equisetum arvense
71
72
73
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
EUPHORBIACEAE
Euphorbia hirsuta
Euphorbia falcata subsp.
macrostegia
FABACEAE
Astragalus glycyphyllos
subsp. glycyphyllos
Astragalus hamosus
Cicer arietinum
Coronilla scorpioides
Glycyrrhiza glabra var.
glandulifera
Lotus macrotrichus
Medicago sativa subsp.
sativa
Ornithopus compressus
Spartium junceum
Trifolium campestre
Trifolium clypeatum
Trifolium pilulare
Trifolium stellatum var.
stellatum
Trigonella gladiata
Vicia grandiflora var.
grandiflora
Vicia pannonica var.
purpurascens
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Kuşkuş
otu
Akdeniz
-
4-7
-
-
3
L-A
AvrupaSibirya
-
-
1-6
-
-
3
L
-
4
4-7
4-7
-
-
3
3
3
2
L
L
L
D.Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
-
4-8
7
2-5-7
4-8
-
-
3
2
3
3
L-A
L-A
G-L-A
L
-
-
4-6-8
-
-
3
L
-
4-5-6
-
-
3
L
-
-
4-7
-
-
3
L
Akdeniz
-
4-6
-
-
3
G-L
Bostan
bozan
D.Akdeniz
-
4-7
-
-
3
G-A-L
Fesçitarağı
Uyuz otu
-
-
4-6-7
4-5-8
-
-
3
3
L-A
G-L
İğde,
çalıgaga,
kuş iğdesi
-
-
6
-
-
3
G-L-A
At
kuyruğu
-
-
6-7
-
-
3
G-L-A
D.Akdeniz
-
6
1-3-6-8
-
-
4
3
G-L-A
G-L-A
AvrupaSibirya
-
1-6-8
-
-
2
G-L-A
-
-
4-7
4
4-7
4
-
-
4
3
3
3
L-A
L
L
L
D. Akdeniz
-
-
6
4-5-6
-
-
2
3
L
L
Akdeniz
Akdeniz
-
7
2
-
-
3
3
L-A
G-L-A
D. Akdeniz
-
-
4-5
4-7
4-7-8
4-7
-
-
3
3
3
3
G-L-A
G-L-A
G-L-A
L
Akdeniz
Çoklu
element
-
-
3-4
1-4-7
-
-
3
3
L
L
-
4-7
-
-
3
L
Mahmude
otu
Eşek
hıyarı
Sütleğen
Meyan,
tatlı meyan
Sepik
Çevrince
Katır
tırnağı
Yonca
Burçak
62
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
94
95
Vicia sativa subsp. nigra
var. segetalis
FAGACEAE
Quercus coccifera
96
Quercus ilex
97
Quercus trojana
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Arpa fiği
-
-
4-6
-
-
3
L
Kermes
meşesi
Çalı
meşesi
Meşe
ağacı
Akdeniz
-
1-2-3
-
-
4
G-L
Akdeniz
-
2-8
-
-
4
G-L
D.Akdeniz
-
1
-
-
-
-
1-7
-
-
3
L
İğnelik
-
-
7-8
-
-
2
L
Kantaron
Çiğdem
D.Akdeniz
-
4
1-2-8
-
-
3
3
L-A
L-A
Süsen,
aksüsen
-
-
4
-
-
2
L-A
AvrupaSibirya
-
6
-
-
3
G-L-A
-
-
6
-
-
3
L
D. Akdeniz
-
5-7
1-2-4-5-6-7
-
-
3
3
L
L
-
-
6
-
-
2
L
-
-
Kozmopolit
1-4-5-7-8
-
-
3
3
L
L
AvrupaSibirya
D. Akdeniz
-
-
1-4-6-7
-
-
3
L
-
2-3-7-8
1-4-8
4-5
-
-
3
3
3
L-A
L
L
Su
mercimeği
-
-
6
-
-
2
L
Yabani
sarımsak
Akdeniz
-
1-2-5-8
-
-
Akdeniz
-
-
1-4-6
1-4-6-8
1-2-8
-
-
3
3
3
L-A
L-A
L
-
-
7-8
-
-
3
L
-
-
4-5-6-7
-
-
2
3
3
3
L-A
L
L
G-L-A
İncir
Kara dut
-
-
1-7-8
4
-
-
3
3
L-A
G-L-A
Zeytin
ağacı
-
-
4
-
-
4
G-L-A
G-L
GENTIANACEAE
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Blackstonia perfoliata
subsp. perfoliata
GERANIACEAE
Geranium columbinum
GUTTIFERAE
Hypericum triquetrifolium
Crocus cancellatus subsp.
mazziaricus
İris albicans
JUNCACEAE
Juncus articulatus
Juncus effusus
LAMIACEAE
Marrubium peregrinum
Melisa officinalis subsp.
altissima
Mentha spicata subsp.
spicata
Mentha piperita
Phlomis pungens subsp.
hispida
Prunella vulgaris
113
Salvia napifolia
Sideritis lanata
Teuricum polium
LEMNACEAE
Lemna gibba
114
LILIACEAE
Allium ampeloprasum
115
116
117
Allium atroviolaceum
Muscari comosum
Muscari neglectum
118
Ornithogalum nutans
MALVACEAE
Alcea pallida
Althaea hirsuta
Althaea officinalis
Malva sylvestris
119
120
121
122
123
124
125
MORACEAE
Ficus carica subsp. carica
Morus nigra
OLEACEAE
Olea europaea var.
europaea
PINACEAE
Oğul otu
Nane,
kıvırcık
nane
Çalba
Ada çayı
Dağ
sümbülü
Ak yıldız
Hatmi
Büyük ebe
gümeci
63
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
Pinus brutia
Pinus nigra subsp.
pallasiana
Pinus pinea
PLANTAGINACEAE
Plantago afra
Plantago cretica
Plantago major subsp.
major
Plantago major subsp.
intermedia
PLATANACEAE
Platanus orientalis
POACEAE
Alopercus myosuroides
var. tonsus
Arundo donax
Avena sterilis subsp.
sterilis
Cynodon dactylon var.
dactylon
Hordeum bulbosum
Oryza sativa
Phalaris canariensis
Phragmites australis
Poa trivialis
Saccharum ravennae
Zea mays. subsp. mays
PORTULACAEAE
Portulaca oleracea
RANUNCULACEAE
Adonis flammea
Ranunculus repens
153
RHAMNACEAE
Paliurus spina- christi
ROSACEAE
Rosa canina
Rubus canescens var.
canescens
Rubus canescens var.
glabratus
RUBIACEAE
Sherardia arvensis
SALICACEAE
Populus tremula
154
Salix alba
155
Salix triandra subsp.
triandra
SCROPHULARIACEAE
Verbascum lasianthum
Verbascum orientale
Verbascum phlomoides
148
149
150
151
152
156
157
158
159
160
161
Verbasscum sinuatum var.
sinuatum
Veronica arvensis
Veronica serpyllifolia
SOLANACEAE
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Kızılçam
Kara çam
D. Akdeniz
-
-
1
1
-
-
4
4
G-L-A
G-L-A
Fıstık çamı
-
-
6
-
-
4
G-L-A
Bağa
-
-
4-6
7-8
4-6-7
-
-
3
3
3
L-A
L
L
-
-
1-4-8
-
-
3
Çınar
-
-
1-6
-
-
3
G-L-A
Tilki
kuyruğu
Kargı
Akdeniz
-
1-4-6-7
-
-
3
L
-
-
6
4-8
-
-
2
3
L
L
Domuz
ayrığı
-
-
6-8
-
-
3
L
Akdeniz
AvrupaSibirya
-
1-4-5-6-8
4
4-7
6
-
-
3
3
3
G-L-A
L-A
L-A
L-A
-
-
1-4-5-6
6
4
-
-
3
3
3
G-L-A
L
L
-
-
4
-
-
3
L-A
-
-
4-5-8
6
-
-
3
3
L
G-L-A
-
-
2-5-6
-
-
4
G-L-A
AvrupaSibirya
AvrupaSibirya
-
1-6-8
1-6-8
-
-
2
3
L
L
-
1-6-8
-
-
3
L
-
-
1-4-7
-
-
3
L
-
-
1
-
-
2
G-L-A
AvrupaSibirya
-
-
6
-
-
3
G-L-A
-
6
-
-
3
G-L-A
-
-
1-8
4-8
1-4-7
-
-
3
3
3
L
L
L
-
-
4-5-7
-
-
3
L
AvrupaSibirya
-
-
1-6-7-8
-
-
3
G-L-A
-
1-6
-
-
4
G-L-A
Kamış
Semiz otu
Düğün
çiçeği
Kara çalı
Böğürtlen
Titrek
kavak, dağ
kavağı
Söğüt, ak
söğüt
Sığır
kuyruğu
64
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
162
Datura stramonium
163
URTICACEAE
Urtica urens
164
165
VITACEAE
Vitis vinifera
ZYGOPHYLLACEAE
Peganum harmala
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Boru
çiçeği
-
-
4-7-8
-
-
4
L
Isırgan,
küçük
ısırgan otu
-
-
7
-
-
3
G-L-A
-
-
4
-
-
2
L-A
-
-
5
-
-
3
L-A
Üzerlik
Proje alanı içerisinde yapılan arazi çalışmaları ve literatür taraması sonucu fauna kısmı
hazırlanmıştır. Yapılan arazi ve literatür çalışmaları kapsamında proje alanında bulunan veya
bulunması muhtemel fauna türlerinden; Tablo-3.5-2 Amfibia (İkiyaşamlılar) türleri, Tablo-3.5-3
Reptilia (Sürüngen) türleri, Tablo-3.5-4 Aves (Kuş) türleri ve Tablo-3.5-5 Mammalia (Memeli)
türleri verilmiştir. İlgili tablolarda her türün Familyası, Türkçe adı, Popülasyon yoğunluğu,
IUCN 2010.3 kategorisi, Red Data Book kategorisi ve Bern Sözleşmesi Ek-2 (Kesin Olarak
Koruma Altına Alınan Fauna türleri) ve Ek-3 (Koruma Altına Alınan Fauna Türleri) listelerinin
hangisinde yer aldığı belirtilmiştir. Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3 listesinde yer almayan türler
için (-) işareti konulmuştur. Ayrıca fauna çalışmaları 28.05.2013 tarih ve 28658 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2013-2014 Merkez Av Komisyonu Kararları ek
listelerine göre değerlendirilmiştir.
Faunal türlerin korunma durumları için kullanılan sözleşmeler ve açıklamaları;
IUCN Risk Sınıflar 2001
EX: ‘’TÜKENMİŞ’’ Son bireyinde öldüğüne hiçbir makul şüphe kalmadığında o takson
Tükenmiş (Extinct) olur.
EW: “DOĞADA TÜKENMİŞ” Sadece tarımda, tutsak olarak (örn. kafeste) veya geçmiş
dağılımının çok dışına yerleştirilmiş populasyon(lar) halinde yaşadığı bilinen bir takson
Doğada Tükenmiştir (Extinct in the Wild).
CR: “KRİTİK’’ Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun A’dan Eye kadar ölçütlerden herhangi birini
kritik sınıfı için karşıladığını gösteriyorsa, takson Kritik (Critically Endangered) olarak
sınıflanır, ve bu nedenle neslinin doğada tükenme riskinin aşırı derecede yüksek olduğu kabul
edilir.
65
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
EN: “TEHLIKEDE” Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun A’dan E’ye kadar ölçütlerden herhangi
birini tehlikede sınıfı için karşıladığını gösteriyorsa, takson Tehlikede (Endangered) olarak
sınıflanır, ve bu nedenle neslinin doğada tükenme riskinin çok yüksek olduğu kabul edilir.
VU: “DUYARLI” Eldeki en iyi kanıtlar, taksonun A’dan E’ye kadar ölçütlerden herhangi
birini duyarlı sınıfı için karşıladığını gösteriyorsa, takson Duyarlı (Vulnerable) olarak sınıflanır,
ve bu nedenle neslinin doğada tükenme riskinin yüksek olduğu kabul edilir.
NT:’’TEHDITE YAKIN’’ Ölçütlere göre değerlendirildiğinde Kritik, Tehlikede veya Duyarlı
sınıflarına girmeyen, fakat bu ölçütleri karşılamaya yakın olan veya yakın gelecekte tehdit
altında olarak tanımlama olasılığı olan bir takson Tehdite Yakın (Near Threatened) olarak
sınıflandırılır.
LC: ‘’DÜŞÜK RİSKLİ’’ Ölçütlere göre değerlendirildiğinde Kritik, Tehlikede veya Duyarlı
sınıflarına girmeyen bir takson Düşük Riskli (LeastConcern) olarak sınıflandırılır. Geniş yayılışlı
ve nüfusu yüksek olan taksonlar bu sınıfa girerler.
DD: ‘’YETERSİZ VERİLİ’’
Yeterli bilgi bulunamadığı için yayılışına ve/veya nüfus
durumuna bakarak tükenme riskine ilişkin bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı
taksonlar Yetersiz Verili (Data Deficient) sınıfına girerler.
NE: ‘’DEĞERLENDİRİLMEMİŞ’’ Henüz bu ölçütlere göre değerlendirilmemiş bir takson
Değerlendirilmemiş (Not Evaluated) sınıfına girer.
Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası
Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)
Ek-I
Ticaretten etkilenen veya etkilenebilecek ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan
bütün türleri kapsar. Nesillerinin devamını daha fazla tehlikeye maruz bırakmamak için bu
türlerin örneklerinin ticaretinin özellikle sıkı mevzuatlara tabi tutulması ve bu ticarete sadece
istisnai durumlarda izin verilmesi zorunludur.
(a) Halen nesilleri mutlak olarak tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olmamakla
birlikte,
nesillerinin devamıyla bağdaşmayan kullanımları önlemek amacıyla örneklerinin ticareti sıkı
mevzuatlara tabi tutulmadığı takdirde soyu tükenebilecek olan türleri; ve
Ek-II
(b) (a) bendinde bahis edilen belirli türlerin örneklerinin ticaretinin etkili şekilde denetim altına
alınabilmesi için mevzuata tabi tutulması gereken diğer türleri kapsar.
Ek-III
Taraflardan herhangi birinin, kullanımını önlemek veya kısıtlamak amacıyla kendi yetki alanı
içinde düzenlemeye tabi tutulduğunu ve ticaretinin denetime alınmasında diğer taraflarla
işbirliğine ihtiyaç duyduğunu belirttiği bütün türleri kapsar.
Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruması Sözleşmesi (BERN)
66
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
Ek-I
Ek-II
Ek-III
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Kesin olarak koruma altına alınan flora türleri
Kesin koruma altına alınan fauna türleri (SPFS- Strictly Protected Fauna (Species)
Korunan fauna türleri (PFS- Protected Fauna Species)
Demirsoy, A. (1996)’a göre Red Data Book Kategorileri
E
Tehlikede (endangered): İlgili taksonun (tür ya da alttür) soyu tükenme tehlikesi ile karşı
karşıya; soyun tükenmesine neden olan etkenler sürmektedir.
Ex
Soyu tükenmiş (extinct): Ġlgilitakson artık adı geçen bölgede yaşamamaktadır ya da
yenilenebilecek sayının altına düşmüştür.
Bilinmiyor (in determinate): Taksonun durumu bilinmiyor
Yetersiz bilinenler (insufficientknown): İlgili taksonun durumu, bilgi yetersizliğinden dolayı
hangi kategoriye gireceği bilinmemektedir.
(not threatened): Yaygın, bol olan ve tehlikede olmayan
Tehlike dışı (out of danger): Önceden tehlikede iken, alınan önlemlerle kurtarılan
Nadir (rare): Küçük populasyonlar halinde bulunanlar; Şu an tehlikede değil;tehlikeye
kaydıklarına ilişkin (yani vulnerable kategorisine kaydıklarına) belirli bir gözlem yok; fakat risk
altındadırlar.
Tehdit altında; zarar görebilir (vulnerable): Ġlgilitaksonun soyu hızla tehlikeye düşmektedir.
Eğer neden olan etkenler sürerse, yakın bir gelecekte soyu tükenebilir.
I
K
nt
O
R
V
2013- 2014 Merkez Av Komisyonu Kararı (M.A.K)
Ek-1
Ek-2
Ek-3
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları
Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları
Merkez Av Komisyonu’nca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av
Ek-3
Hayvanları
A) İkiyaşamlılar (Amfibia)
Proje alanı içerisinde bulunan ya da bulunması muhtemel 7 amfibi türü saptanmış olup, 3
tür Bern Ek-II listesinde, 4 tür ise Bern Ek-III listesinde bulunmaktadır. IUCN 2010.3
kriterlerine göre türlerin tamamı LC kategorisinde bulunmaktadır. Demirsoy, A.
(1996) Red
Data Book kategorilerine göre türlerin tamamı NT kategorisinde bulunmaktadır. Ayrıca türlerin
tamamı kozmopolit türlerdir ve hiçbiri endemik değildir. Proje alanında saptanan İkiyaşamlılar
(Amfibia) türleri Tablo 3.5-2’de verilmiştir.
B) Sürüngenler (Reptilia)
Proje alanı içerisinde bulunan ya da bulunması muhtemel 7 sürüngen türü saptanmış olup,
6 tür Bern Sözleşmesi Ek-II listesinde, 1 tür ise Bern Sözleşmesi Ek-III listesinde bulunmaktadır.
IUCN 2010.3 kriterlerine göre 3 tür LC kategorisinde, 1 tür VU 1 tür ise NT kategorisinde
bulunmakta olup, 2 tür ise herhangi bir kategoriye dahil edilmemiştir. Demirsoy, A. (1996) Red
Data Book kategorilerine göre türlerin tamamı nt kategorisinde bulunmaktadır. Ayrıca türlerin
67
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
tamamı kozmopolit türlerdir ve hiçbiri endemik değildir. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av Yönetimi Dairesi Başkanlığı 28.05.2013
tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2013-2014 Merkez Av
Komisyonu
Kararı”
ek listelerine göre saptanan
türlerin
tamamı
Ek-1
listesinde
bulunmaktadır.
Proje alanında saptanan sürüngenler (Reptilia) türleri Tablo-3.5-3’de verilmiştir.
C) Kuşlar (Aves)
Proje alanı ve etki alanı içerisinde bulunması muhtemel kuş türlerinin tespitinde
Ornitoloji Kuş Bilimi Ders Notları, YİĞİT, N. Ve Ark. Ankara- 2008 kitabı, literatür taraması ve
buna ek olarak kuş gözlemcileri tarafından günlük kuş gözlem kaydı yapılan TRAKUS adlı web
sayfasından (http://www.trakus.org) yararlanılmıştır. Kuşların statülerini ve Red Data Book
kategorileri belirlemek
amacıyla
KİZİROĞLU, İ (2008): Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi
kitabından yararlanılmıştır. Proje alanı içerisinde bulunan ya da bulunması muhtemel 32 kuş türü
saptanmış olup, 13 tür Bern Ek-II listesinde, 13 tür Bern Ek-III listesinde bulunmakta olup,
6 tür ise Bern sözleşmesinin herhangi bir ekine dahil edilmemiştir. IUCN kriterlerine göre 32 tür
LC kategorisine dahil edilmiştir.
Tür listesi hazırlanırken öncelikli olarak yerel ve bölgeyi üreme alanı olarak kullanan
kuş türleri dikkate alınmıştır. Ayrıca T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü, Av Yönetimi Dairesi Başkanlığı 28.05.2013 tarih ve 28658 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2013-2014 Merkez Av Komisyonu Kararı
ek listelerine göre 15 kuş türü Ek-1 6 tür de Ek-2 kategorisinde bulunmaktadır. Ek-3’de yani
“Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları” listesinde
bulunan kuş türlerinin sayısı ise 11’dir.
Proje alanında saptanan kuş türleri ile ilgili olarak Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu
tarafından belirlenen Red Data Book kategorileri aşağıda verilmiştir. Tablodaki kuş türlerinin
korunma durumu ve statüleri ile ilgili olarak kullanılan sembollerin açıklaması şu şekildedir.
68
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
A.1.0= Şüpheye yer bırakmayacak şekilde yok olan ve artık doğal yaşamında görülmeyen
türlerdir.
A.1.1= Doğal populasyonları şu anda tükenmiş veya en az son on beş- yirmi beş yıllık süreçte
doğal yaşamında artık görülmeyen, ancak volier, kafes diğer yapay koşullarda yaşamını
sürdüren evcilleşmiş, domestik, türlerdir.
A.1.2= Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmıştır. İzlendikleri bölgelerde 1 birey10 çift (=1- 20 birey) ile temsil edilirler.
A.2= Bu türlerin sayıları gözlendikleri bölgelerde 11-25 çift (22-50 birey) arasında değişir.
Bunlar önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır.
A.3= Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları, gözlendikleri bölgelerde genel olarak (52- 500)
birey arasında değişir. Bunlar da tükenebilecek duyarlılıkta olup, vahşi yaşamda soyu tükenme
riski yüksek olan türlerdir.
A.3.1= Bu türlerin populasyonlarında, gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bu türlerin
nüfusu da 251- 500 çift (502- 1000 birey) arasında değişir.
A.4= Bu türlerin IUCN ve ATS ölçütlerine yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz
tükenme tehdidi altına girmemiş olmakla birlikte, populasyonlarında lokal bir azalma olup,
zamanla tükenme tehdidi altına girmeye adaydırlar. Bu türlerin populasyonları gözlendikleri
bölgelerde 501- 5000 çift (=1002-10 000 birey) arasında değişir.
A.5= Bu türlerin gözlenen populasyonlarında henüz azalma ve tükenme tehdidi gibi bir durum
söz konusu değildir.
A.6= Yeterince araştırılmamış ve haklarında sağlıklı veri olmayan türleri içerir. Sadece
rastlantısal türler= RT olarak bir veya en fazla iki gözleme dayandıkları için, güvenilir bir
değerlendirme şansı şu anda yoktur ve araştırılması gerekir
A.7= Bu türlerle ilgili Ģu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir; çünkü bu türlerin
Türkiye de elde edilen kayıtları tam sağlıklı ve güvenilir değildir. IUCN kriterlerine göre NE:
(not evaluated) kategorisine giren türler bu gruba dahil edilmiştir. Bunlar şimdiye kadar
yukarıdaki, kriterlere uygunluğu tam olarak değerlendirilememiş türleri içerir. İlgili tablolarda *
la işaretlenmiştir.
69
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
B-
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
grubundaki türler ya kış ziyaretçisi, ya da transit göçerdir. Bu türlerde önemli ölçüde
tükenme tehdidi altında bulunmakta olup, aynen A grubundaki değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Bu nedenle B grubundaki türler için de B.1.0 – B.7 basamaklarında ölçütler kullanılacaktır:
B1.0= Bu statüye giren, daha önce Türkiye’ de kışladıklarına özgü kaydı bulunduğu halde,
bugün tükenen türlere verebileceğimiz bir örnek bulunmamaktadır.
B.1.1= Bu türler Türkiye’yi kışlak veya geçit bölgesi olarak kullanır; ancak populasyonları
önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır. Bu guruba giren kuşların kışlak bölgelerindeki doğal
populasyonlarının soyu şu anda tükenmiş: ancak volier, kafes ve diğer yapay koşullarda
yaşamını sürdüren evcilleşmiş, domestic, türlerdir. Bu türlerin vahşi yaşamda tutunma şansları
kalmamıştır. Yabani yaşama salıverilmeleri halinde, doğal yaşam koşullarına uymaları artık
olanaklı değildir.
B.1.2= Bu türlerin nüfusları Türkiye genelinde çok azalmış olup, izlendikleri bölgelerde 1 birey10 çift (1- 20 birey) ile temsil edilirler. Bu türlerin soyu büyük tükenme tehdidi altında olduğu
için, mutlaka Türkiye genelinde korunmaları gerekir.
B.2= Bu türlerin sayıları, gözlendikleri bölgelerde 11-25 çift (22-50 birey) arasında değişir. Bu
türler önemli ölçüde tükenme tehdidi altındadır.
B.3= Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları gözlendikleri bölgelerde genel olarak 26-50 çift
(52-500 birey) arasında değişir. Vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük türler. Bu türler
de tükenebilecek duyarlıkta olup vahşi yaşamda soyu tükenme tehlikesi büyük olan türlerdir.
B.3.1= Bu türlerin populasyonlarında gözlendikleri bölgelerde azalma vardır. Bunların nüfusu da
251-500 çift (502-1000 birey) arasında değişir. Gözlendikleri bölgelerde, eski kayıtlara göre
azalma eğiliminde olan türleri içerir.
B.4= Bu türlerin populasyon yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz tükenme tehdidi altına
girmemiş olmakla birlikte, populasyonlarında mevzii bir azalma vardır. Bunlar zamanla tükenme
tehdidi altına girmeye
aday
türlerdir.
Bu türlerin populasyonları gözlendikleri bölgelerde
501- 5000 çift (1002- 10 000 birey) arasında değişir.
B.5= Bu türlerin gözlenen populasyonlarında henüz bir azalma ve tükenme tehdidi gibi durum
söz konusu değildir.
70
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
B.6= Az araştırılmış ve yeterince kaydı olmayan türleri içermektedir. Sadece rastlantısal
tür= RT olarak ikiden daha az gözleme dayandıkları için güvenilir bir değerlendirme şansı
şu anda yoktur ve araştırılması gerekir.
B.7= Bu türlerle ilgili, şu anda bir değerlendirme yapmak olanaklı değildir; çünkü kayıtları çok
az, emin ve sağlıklı değildir.
K:Kış ziyaretçileri Bu türler, daha çok ve batı kökenli olup kışı, sıcak olan Türkiye’nin,
başta Göller Bölgesi ve daha güneydeki sulak alanlar olmak üzere, sıcak bölgelerinde
geçirmek üzere gelen türlerdir.
T: Transit göçerler Bu türler ilkbahar ve sonbahar göçlerinde, göç yolu üzerindeki Anadolu’yu
kullanır.
R: Rastlantısal türler Bunlara özgü düzensiz kayıtlar olup, birey sayıları da oldukça düşüktür.
N: Nadir türler Yukarıdaki statülere girmeyen, hakkında emin, yeterli ve sağlıklı veri olmayan
türlerdir.
Çalışma alanında saptanan Kuş (Aves) türleri Tablo 3.5-4’de verilmiştir.
D) Memeliler (Mammalia)
Proje alanı içerisinde bulunan ya da bulunması muhtemel 10 memeli türü saptanmış olup,
4 tür Ek-III listesinde olup, 8 tür ise Bern sözleşmesinin eklerine dahil edilmiştir. IUCN 2010.3
kategorilerine göre saptanan memeli 9 tür LC kategorisinde, bulunmaktadır. Demirsoy, A.
(1996) Red Data Book kategorilerine göre 9 tür nt kategorisinde, 1 tür V kategorisinde
bulunmaktadır.
Ayrıca türlerin tamamı kozmopolit türlerdir ve hiçbiri endemik değildir. Ayrıca T.C.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Av Yönetimi
Dairesi Başkanlığı 28.05.2013 tarih ve 28658 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren “2013-2014 Merkez Av Komisyonu Kararı ek listelerine göre 1 memeli türü Ek-11 tür
Ek-3”listesinde bulunmaktadır. 8 tür ise “Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av
Hayvanları” listesinin herhangi bir ek listesine dahil edilmemiştir.
Proje alanında saptanan memeli türleri Tablo 3.5-5’de verilmiştir.
71
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.5-2: Proje Alanında Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı (Amfibia) Türleri ve Korunma Durumları
Tür
no
Familya ve Tür adı
Türkçe Adı
Habitat
Populasyon
yoğunlukları
Red
Data
Book
Bern
IUCN
2010.3
Kaynak
(*)
Üreme zamanında derin
olmayan, durgun veya yavaş
akan sularda, diğer
zamanlarda sularda 2000 m‟
ye kadar. Trakya, Bolu,
İstanbul, Bursa ve İzmir
Üreme zamanında bol bitkili
sığ ve durgun veya ağır akan
sularda, diğer zamanlarda
suların yakınlarında ki
ormanlık ve açık taşlık
alanlarda, 2750 m‟ye kadar.
Hatay, Gaziantep, Adana,
Mersin, Anadolu‟nun
kuzeyi, Adapazarı ve Bursa
Üreme zamanında bol
bitkili, nispeten derin
durgun sularda, diğer
zamanlarda nemli ve bu
sulara yakın orman ve taşlık
alanlarda 2100m‟ye kadar.
Türkiye‟nin kuzey ve
batısında
Orta
nt
EkIII
LC
L, A
Orta
nt
EkIII
LC
L, A
Orta
nt
Ek-II
LC
L
Göl ve havuzcuklardan uzak
olmayan ovalık gevşek ve
yumuşak topraklı alanlarda,
1500 m‟ye kadar, üreme
zamanlarında bu suların
içinde. Hemen hemen tüm
Türkiye‟de
Orta
nt
Ek-II
LC
L, A
Az bitkili veya ormanlık
kısımlarda nemli taşlık
bölgelerde, 3000m‟ye
kadar. Orta Anadolu‟da,
Trakya‟nın güneyi ve Batı
Anadolu‟da ve Kuzeydoğu
Anadolu‟da
Orta
nt
EkIII
LC
L, A
Yalnız üreme zamanında
suda, ağaçlarda, ağaçsı
bitkilerde, bazen de küçük
bitkilerin üzerinde, 1500m.
Batı ve Kuzey Anadolu‟da
Orta
nt
Ek-II
LC
L, A
SALAMANDRIDAE
1
Triturus vulgaris
Küçük taraklı
semender
2
Triturus vittatus
Bantlı taraklı
semender
3
Triturus karelini
Pürtüklü semender
4
PELOBATIDAE
Pelobates syriacus
Toprak kurbağası
BUFONIDAE
5
Bufo bufo
HYLIDAE
6
Hyla arborea
RANIDAE
7
KARA
KURBAĞALARI
Siğilli kurbağa
AĞAÇ
KURBAĞALARI
Ağaç kurbağası
SU
KURBAĞALARI
Yeşil kurbağa, esas
su kurbağası, ova
kurbağası
Bol bitkili havuz, göl ve ağır Yüksek
nt
EkLC
G, L, A
akan sularda daha çok alçak
III
ovalardaki sularda 2500 m‟
ye kadar. Tüm Türkiye‟de
(*) Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Araştırma
Kaynak; YİĞİT, N., ÇOLAK, E. Ankara 2002 „‟Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)‟‟, Demirsoy, A. „‟TÜRKiYE
OMURGALILARI AMFİBiLER, 2006‟‟, http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/TR_tur_listesi/liste_amfibi.htm
Rana ridibunda
72
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.5-3: Proje Alanında Bulunması Muhtemel Sürüngen (Reptilia) Türleri ve Korunma Durumları
Tür
No
1
2
3
4
5
Familya ve Tür
adı
Türkçe Adı
TESTUDINIDAE
Testudo graeca
TOSBAĞAGİLLER
Tosbağa
GEKKONIDAE
Cyrtopodion
kotschyi
EV KELERLERİ
İnce parmaklı keler
SCİNIDAE
PARLAK
KERTENKELELER
İnce kertenkele
Ablepharus
kitaibelii
LACERTIDAE
Ophisops elegans
KERTENKELELER
Tarla kertenkelesi
TYPHLOPIDAE
Typhlops
vermicularis
Kör yılan
COLUBRIDAE
Elaphe
quatuorlineata
Habitat
Populasyon
Yoğunlukları
Red
Data
Book
Bern
IUCN
2010.3
M.A.K.
Kaynak
(*)
Kuru, taşlı ve
kumlu arazilerde,
bağ- bahçe
arasında. Hemen
hemen tüm
Türkiye‟de
Orta
nt
Ek-II
VU
Ek-1
G, L, A
Az bitkili taşlık ve
kayalıklarda yaşar.
Ayrıca evlerde de
görülür. Türkiye‟
nin hemen her
yerinde görülür.
Orta
nt
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
Kısa boylu
bitkileri bulunan
açık yerlerde,
makilik ve seyrek
ağaçlı kısımlarda
yaşar. Taş altı ve
yapraklar altında
gizlenir. Trakya,
Batı, Güney ve
Orta Anadolu
bölgelerinde
yayılmıştır.
Orta
nt
Ek-II
LC
Ek-1
G, L
Az bitkili açık
alanlarda, taşlı ve
topraklı zeminde
yaşar. Tüm
Türkiye‟de
Orta
nt
Ek-II
-
Ek-1
G, L, A
Nemli toprak içi
ve taş altlarında
yaşarlar. Türkiye‟
nin büyük bir
kısmına
yayılmıştır.
Yüksek
nt
EkIII
-
Ek-1
L, A
YILANLAR
Sarı yılan
Seyrek ormanlık
Orta
nt
Ek-II NT
Ek-1
L
çalılık ve taşlık
kısımlarda yaşar.
Tüm Türkiye‟de
7
Elaphe situla
Ev yılanı
Taşlık ve çalılık
Orta
nt
Ek-II LC
Ek-1
L, A
bölgelerde yaşar.
Kuzey ve Batı
Anadolu bölgeleri
(*) Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Araştırma
Kaynak; YİĞİT, N., ÇOLAK, E. Ankara 2002 „‟Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)‟‟, Demirsoy, A. „‟TÜRKİYE OMURGALILARI
SÜRÜNGENLER, 2006‟‟ http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bilgipaket/canlilar/TR_tur_listesi/liste_surungen.htm
6
73
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.5-4: Proje Alanında Bulunması Muhtemel Kuş (Aves) Türleri ve Korunma Durumları
Tür
no
Familya ve Tür adı
Türkçe Adı
Statü
Red
Data
Book
BERN
IUCN
M.A.K.
Kaynak
(*)
LOPLUDALGIÇGİLLER
Bahri, küçük batağan
Y
A.3.1
Ek-III
LC
Ek-1
L, A
Tepeli batağan
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-1
L, A
KARABATAKGİLLER
3
Karabatak
Y
A.3
Ek-III
LC
Ek-2
L, A
4
Cüce karabatak
Y
A.3.1
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
BALIKÇIGiLLER
5
Gece balıkçılı
Y
A.3.1
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
6
Alaca balıkçıl
Y
A.3
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
LEYLEKGİLLER
7
Akleylek
G, Y
A.3.1
Ek-II
LC
Ek-1
G, L, A
ÖRDEKGiLLER
8
Çamurcun
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-3
L, A
9
Yeşilbaş ördek
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-3
L, A
10
Bağırtlak (Çıkrıkçın)
Y
A.4
Ek-III
LC
Ek-3
L, A
ATMACAGiLLER
11
Aldoğan, saz delicesi
Y
A.3
Ek-II
LC
Ek-1
L
12
Atmaca
Y
A.3
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
13
Şahin
Y
A.3
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
14
Kızıl şahin
Y
A.3
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
DOĞANGiLLER
15
Kerkenez
Y
A.2
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
YELVEGİLLER
16
Yeşilayak su tavuğu
Y
A.3.1
Ek-III
LC
Ek-2
L
17
Sakarmeke
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-3
G, L, A
GÜVERCiNGİLLER
18
Kaya güvercini
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-3
G, L, A
19
Kumru
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-2
G, L, A
20
Tahtalı güvercin
Y
A.4
LC
Ek-3
L, A
BAYKUŞGİLLER
21
Kukumav
Y
A.2
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
YALIÇAPKINIGİLLER
22
Yalıçapkını
Y
A.2
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
ÇAVUŞKUŞUGİLLER
23
Hüthüt, çavuşkuşu
G
A.2
Ek-II
LC
Ek-1
G, L, A
TARLAKUŞUGİLLER
24
Tepeli toygar
Y
A.3
Ek-III
LC
Ek-2
G, L, A
25
Tarlakuşu
Y
A.4
Ek-III
LC
Ek-2
L
KARGAGILLER
26
Saksağan
Y
A.5
LC
Ek-3
G, L, A
27
Cüce karga
Y
A.5
LC
Ek-3
G, L, A
28
Ekin kargası
Y
A.5
LC
Ek-3
L, A
29
Leş kargası
Y
A.5
LC
Ek-3
G, L, A
30
Kara karga
Y
A.5
Ek-III
LC
Ek-2
G, L, A
SERÇEGILLER
31
Ev serçesi
Y
A.5
LC
Ek-3
G, L, A
ISPİNOZGİLLER
32
Saka
Y
A.3.1
Ek-II
LC
Ek-1
L, A
(*) Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Araştırma
Kaynak: KİZİROĞLU, İ. (2008): Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi, Desen Matb., Ankara., YİĞİT, N., ÇOLAK, E. Ankara 2002 „‟
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)‟‟ http://www.trakus.org/kods_bird/uye/?fsx=@
1
2
PODICIPEDIDAE
Tachybaptus ruficollis
Podiceps cristatus
PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax pygmeus
ARDEIDAE
Nycticorax nycticorax
Ardeola ralloides
CICONIIDAE
Ciconia ciconia
ANATIDAE
Anas crecca
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
ACCIPITRIDAE
Circus aeruginosus
Accipitter nisus
Buteo buteo
Buteo rufinus
FALCONIDAE
Falco tinnunculus
RALLIDAE
Gallinula chloropus
Fulica atra
COLUMBIDAE
Columba livia
Streptopelia decaocta
Columba palambus
STRIGIDAE
Athene noctua
ALCENIDAE
Alcedo atthis
UPUPIDAE
Upupa epops
ALAUDIDAE
Galerida cristata
Alauda arvensis
CORVIDAE
Pica pica
Corvus monedula
Corvus frugilegus
Corvus corone
Corvus corax
PASSERIDAE
Passer domesticus
FRINGILLIDAE
Carduelis carduelis
74
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.5-5: Proje Alanında Bulunması Muhtemel Memeli Kuş (Mamalia) Türleri ve Korunma Durumları
Tür
No
1
Familya ve Tür
adı
Türkçe Adı
ERINACEIDAE
KİRPİLER
Erinaceus concolor
Kirpi
SORICIDAE
2
Crocidura
leucodon
SİVRİFAREL
ER
Sivri burunlu
tarla faresi
3
Crocidura
suaveolens
Bahçe sivri
faresi
TALPIDAE
KÖSTEBEKL
ER
Kör köstebek,
Akdeniz
köstebeği
4
Talpa levantis
VESPERTILIONI
DAE
5
6
7
Pipistrellus
pipistrellus
DÜZ
BURUNLU
YARASALAR
Cüce yarasa
LEPORIDAE
Lepus europaeus
TAVŞANLAR
Yabani tavşan
MURIDAE
FARELER,
SIÇANLAR
Cüce avurtlak
Cricetulus
Habitat
Populasyon
Yoğunlukları
Red
Data
Book
Bern
IUCN
2010.3
M.A.K.
Kaynak
(*)
Bağ, bahçe,
kültür
arazisi ve
orman,
Trakya
hariç
Marmara
ve
Karadeniz
Orta
nt
-
LC
Ek-1
L, A
Açık arazi,
orman
sınırları,
çalılık
alanlar. D.
Karadeniz
hariç tüm
Türkiye
Nemli
ormanlar,
çalılık ve
çayırlık
alanlar
Orta
nt
Ek-III
LC
-
L
Düşük
nt
Ek-III
LC
-
L
Su kenarı,
orman içi
çayır,
yayla,
kumluhumuslu
toprak.
Istranca
dağları,
Güney
Marmara,
Karadeniz
bölgesi
Orta
nt
-
LC
-
L, A
Bina
çatıları ve
duvar
çatlakları.
Trakya,
Anadolu‟
nun hemen
her yeri
Yüksek
V
Ek-III
LC
-
L
Her türlü
habitat.
Trakya,
Anadolu
Yüksek
nt
Ek-III
LC
Ek-3
G, L, A
Yaylalar,
Düşük
nt
-
LC
-
L
75
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
migratorius
8
Rattus rattus
Ev sıçanı
9
Mus domesticus
Ev faresi
10
CANIDAE
Canis familiaris
KÖPEKLER
Evcil köpek
orman içi
çayırlar ve
kültür
arazisi.
Trakya ,
Anadolu
Meskun
yerler ve
otlu, çalılık
dere kenarı.
Marmara,
Karadeniz,
Akdeniz,
Ege, İç ve
Batı
Anadolu
Meskun yer
ve çevresi,
açık arazi
Orta
nt
-
LC
-
L, A
Yüksek
nt
-
LC
-
L, A
Yüksek
nt
G, L, A
Türkiye‟
nin her
yerinde
(*) Kaynak: G: Gözlem L: Literatür A: Araştırma
Kaynak; YIĞIT, N., ÇOLAK, E. Ankara 2002 „‟Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)‟‟, Demirsoy, A. „‟TÜRKIYE
OMURGALILARI MEMELILER, 2006‟‟ http://www.tramem.org/memeliler/
III.6 Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel iklim koşulları, sıcaklık, yağış,
nem dağılımı, buharlaşma durumu, sayılı günler dağılımı, rüzgar dağılımı, standart
zamanlarda gözlenen en büyük yağış değerleri, meteorolojik verilerin güncelleştirilmiş ve
uzun yıllar değerleri kapsaması)
Bursa İli’nin iklimi Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasındaki geçiş bölgesinde
bulunmaktadır. Bu nedenle her iki iklimin özelliklerini yer yer görmek mümkündür. Kışları
Akdeniz iklimi kadar ılık yazları Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Karasal iklim kadar kışı
soğuk yazı da kurak geçmemektedir. Kış aylarının çok sert geçmediği ilde yaz ayları da çok
kurak geçmemektedir. Buna bağlı olarak doğal bitki örtüsünü alçak kesimlerde Akdeniz kökenli
bitkiler yüksek kesimlerde kuzeye bakan yamaçlarda Karadeniz bitki topluluğu özelliğindeki
nemli ormanlar oluşturmaktadır. Denizden uzaklaştıkça iç kısımlarda yarı karasal iklim
görülmektedir. İklimsel özellikler incelenirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17-116/Bursa
Meteoroloji İstasyonu 1960–2013 gözlem kayıtları kullanılmıştır. İstasyon deniz seviyesinden
100 m yükseklikte 40 kuzey enlemi 29 doğu boylamında bulunmaktadır. Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nden alınan 1960-2013 bülteni EK-18’de verilmiştir.
Basınç Dağılımı
Bursa Meteoroloji İstasyonu 54 yıllık gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama basınç
1003.6 hPa’dır. Maksimum basınç 1031.9 hPa, minimum basınç 974.3 hPa olarak ölçülmüştür.
76
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Bursa Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre ortalama maksimum ve minimum basınç
değerleri Tablo 3.6.1’de basınç değerleri grafiği ise Şekil 3.6.1’de verilmiştir.
Tablo 3.6.1: Bursa Meteoroloji İstasyonu Basınç Dağılım Değerleri
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Ortalama Basınç
( hPa )
1007.4
1005.8
1004.8
1002.2
1002.4
1001.4
1000.1
1000.8
1003.9
1006.7
1007.3
1000.6
1003.6
Maksimum Basınç
( hPa )
1030.9
1025.4
1026.8
1019.4
1012.4
1012.9
1010.2
1010.4
1015.7
1017.9
1022.6
1031.9
1031.9
Minimum Basınç
( hPa )
974.3
980.2
981.1
979.7
989.3
986.6
989.3
989.7
989.4
990.7
979.9
979.5
974.3
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
BASINÇ DAĞILIM DEĞERLERİ
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
960
950
940
Ortalama Basınç ( hPa )
Maksimum Basınç ( hPa )
Minimum Basınç ( hPa )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Şekil 3.6.1: Bursa Meteoroloji İstasyonu Basınç Dağılım Değerleri Grafiği
Sıcaklık Dağılımı
Bursa Meteoroloji İstasyonu 54 yıllık gözlem kayıtlarına göre yıllık sıcaklık 14.5°C’dir.
Maksimum sıcaklık 43.8 °C ile Temmuz ayında, minimum sıcaklık -19,2 °C ile Ocak ayında
ölçülmüştür. Bursa Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre ortalama maksimum ve
minimum sıcaklık değerleri Tablo 3.6.2’de basınç değerleri grafiği ise Şekil 2.11.2’de
verilmiştir.
77
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.6.2: Bursa Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Dağılım Değerleri
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Ortalama Sıcaklık
(°C )
5.3
6.2
8.4
12.9
17.6
22.2
24.5
24.2
20.1
15.3
10.6
7.4
14.5
Maksimum Sıcaklık
(°C )
23.8
26.9
30.6
35.5
35.9
41.3
43.8
41.9
38.9
37.3
31.0
27.3
43.8
Minimum Sıcaklık
(°C )
-19.2
-16.8
-10.5
-3.1
1.6
4.0
9.0
8.6
5.0
-1.0
-4.6
-16.3
-19.2
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
SICAKLIK DAĞILIM DEĞERLERİ
50
40
Ortalama Sıcaklık (°C )
30
Maksimum Sıcaklık (°C )
20
Minimum Sıcaklık (°C )
10
0
-10
1
3
5
7
9
11
-20
Şekil 3.6.2: Bursa Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Dağılım Değerleri Grafiği
Yağış Dağılımı
Bursa Meteoroloji İstasyonu 54 yıllık gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama yağış
miktarı 58.2 mm. olarak ölçülmüştür. En çok yağış 114.4 mm. ile Aralık ayında ölçülmüştür.
Bursa Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre toplam yağış ortalaması ve maksimum
yağış değerleri Tablo 3.6.3’te yağış değerleri grafiği ise Şekil 3.6.3’te verilmiştir.
Tablo 3.6.3: Bursa Meteoroloji İstasyonu Yağış Dağılım Değerleri
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Toplam Yağış Ortalaması
(mm)
85.2
73.3
69.6
65.9
42.7
33.8
16.2
Maksimum Yağış
(mm)
56.7
72.3
41.4
55.0
49.2
47.2
55.0
78
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
16.3
38.4
71.0
78.0
107.6
58.2
68.9
79.4
114.4
79.7
89.2
114.4
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
YAĞIŞ DAĞILIM DEĞERLERİ
140
120
100
Toplam Yağış Ortalaması
(mm)
80
Maksimum Yağış (mm)
60
40
20
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Şekil 3.6.3: Bursa Meteoroloji İstasyonu Yağış Dağılım Değerleri Grafiği
Nem Dağılımı
Bursa Meteoroloji İstasyonu 54 yıllık gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama bağıl nem
oranı % 68.2’dir. Yıllık minimum nem miktarı % 4 ile Haziran ayında ölçülmüştür. Bursa
Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre nem değerleri Tablo 3.6.4’te nem değerleri grafiği
ise Şekil 3.6.4’te verilmiştir.
Tablo 3.6.4: Bursa Meteoroloji İstasyonu Nem Dağılım Değerleri
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Ortalama Nem %
73.2
71.5
71.2
69.6
67.1
60.5
58.7
60.7
66.1
72.7
73.8
73.4
68.2
Minimum Nem %
16
10
7
9
5
4
10
8
7
9
8
22
4
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
79
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
NEM DAĞILIM DEĞERLERİ
80
70
60
50
Ortalama Nem %
40
Minimum Nem %
30
20
10
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Şekil 3.6.4: Bursa Meteoroloji İstasyonu Nem Dağılım Grafiği
Bölgenin Sayılı Günler Dağılımı ( Kar, Yağışlı Kar, Örtülü, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı,
Günler Sayısı ve Maksimum Kar Kalınlığı )
Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960–2013 yılları arası gözlem kayıtlarına göre yılın en
fazla kar yağışı görülen ayı 4,8 gün ile Ocak ayıdır. Karla örtülü gün sayısı 9,2; sisli gün sayısı
ise 22,9 gündür. Kırağılı günlerin en fazla olduğu ay 6 gün ile Ocak ayıdır. Ortalama dolulu
günler sayısı 0,2; ortalama kırağılı günler sayısı 3,7; ortalama orajlı günler sayısı ise 1,6 gündür.
Bursa Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre sayılı gün değerleri Tablo 3.6.5’te sayılı
gün grafikleri ise Şekil 3.6-5/6’da verilmiştir.
Tablo 3.6.5: Bursa Meteoroloji İstasyonu Sayılı Günler Değerleri
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Kar Yağışlı
Günler
Sayısı
Kar Örtülü
Günler
Sayısı
4.8
4.3
2.1
0.2
3.5
3.4
0.9
0.7
2.4
2.4
0.1
1.3
9,2
Ortalama Sisli
Günler Sayısı
3.0
2.4
2.2
1.8
1.4
0.5
0.1
0.2
0.8
2.8
4.4
3.3
1.9
Ortalama
Dolulu Günler
Sayısı
Ortalama
Kırağılı
Günler Sayısı
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
6.0
4.9
4.9
1.1
0.1
0.4
3.4
5.3
3.7
0.2
0.2
Ortalama
Orajlı
Günler
Sayısı
0.4
0.6
0.9
2.2
3.0
3.3
2.0
1.5
1.7
1.6
1.1
0.7
1.6
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
80
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
KAR YAĞIŞLI,KAR ÖRTÜLÜ,SİSLİ GÜNLER
DAĞILIM DEĞERLERİ
5
Kar Yağışlı Günler Sayısı
4
Kar Örtülü Günler Sayısı
3
Ortalama Sisli Günler
Sayısı
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Şekil 3.6-5: Bursa Meteoroloji İstasyonu ortalama kar yağışlı, kar örtülü, sisli günler değerleri grafiği
DOLULU,KIRAĞILI,ORAJLI GÜNLER DAĞILIM
DEĞERLERİ
6
Ortalama Dolulu Günler
Sayısı
5
Ortalama Kırağılı Günler
Sayısı
4
3
Ortalama Orajlı Günler
Sayısı
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Şekil 3.6-6: Bursa Meteoroloji İstasyonu ortalama dolulu, kırağılı, orajlı günler değerleri grafiği
Maksimum Kar Kalınlığı
Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2013 yılları arası gözlem kayıtlarına göre maksimum
kar kalınlığı 66 cm. ile Şubat ayında kaydedilmiştir. Bursa Meteoroloji İstasyonu gözlem
kayıtlarına göre maksimum kar kalınlığı değeri Tablo 3.6.6’da dağılım grafiği ise Şekil 3.6.7’de
verilmiştir.
81
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.6.6: Bursa Meteoroloji İstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri
AYLAR
Maksimum Kar
Kalınlığı (cm)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
35
66
21
1
2
13
66
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
Maksimum Kar Kalınlığı (cm)
70
60
50
40
30
20
10
0
Şekil 3.6.7: Bursa Meteoroloji İstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri Grafiği
Buharlaşma Durumu
Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2013 gözlem kayıtlarına göre yıllık toplam açık
yüzey buharlaşması miktarı 1289,4 mm’dir. Kaydedilen günlük maksimum buharlaşma miktarı
32,5 mm. ile Ekim ayında ölçülmüştür. En çok buharlaşma olan ay 246,2 mm. ile Temmuz
ayındadır. Bursa Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre buharlaşma dağılımı değerleri
3.6.7’de dağılım grafiği ise Şekil 3.6.8’de verilmiştir.
82
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.6.7: Bursa Meteoroloji İstasyonu Buharlaşma Dağılım Değerleri
Ortalama Açık Yüzey
Buharlaşması (mm)
19.6
21.4
33.6
90.5
139.9
205.2
246.2
228.0
150.1
86.0
46.7
22.2
1289.4
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Maksimum Açık Yüzey
Buharlaşması (mm)
16.0
20.1
18.1
16.6
13.6
15.0
16.0
16.6
17.8
32.5
14.4
12.0
32.5
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
Buharlaşma Dağılım Değerleri
300
250
200
Ortalama Açık
Yüzey
Buharlaşması
(mm)
Buharlaşma
150
(mm)
100
50
Kasım
Eylül
Temmuz
Mayıs
Mart
Ocak
0
Şekil 3.6.8: Bursa Meteoroloji İstasyonu Buharlaşma Değerleri Grafiği
Rüzgâr Dağılımı
-
Ortalama ve Maksimum Rüzgar Hızı
Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2013 gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama rüzgar
2,19 m/sn. maksimum rüzgar hızı 36,3 m/sn’dir. Maksimum rüzgar yönü ise SSE’dir. Bursa
Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre rüzgar hız değerleri Tablo 3.6.88’de dağılım
grafiği ise Şekil 3.6.9.9’da verilmiştir.
83
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.6.8: Bursa Meteoroloji İstasyonu Rüzgar Hız Değerleri
AYLAR
Ortalama Rüzgar Hızı
(m/sn)
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
2.5
2.6
2.4
2.2
2.1
2.1
2.4
2.2
1.9
1.6
1.8
2.4
2.19
Maksimum Rüzgar Hızı
(m/sn)
35.9
Maksimum Rüzgar Yönü
36.3
35.2
26.7
24.1
24.1
19.7
17.7
25.6
28.0
31.2
31.9
36.3
SSE
S
SSW
SW
W
N
NE
W
SSE
SSW
SSW
SSE
S
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
Rüzgar Hızı Dağılım Değerleri
Rüzgar Hızı
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ortalama Rüzgar Hızı
(m/sn)
Maksimum Rüzgar
Hızı (m/sn)
Şekil 3.6.9: Bursa Meteoroloji İstasyonu Rüzgar Hız Değerleri Grafiği
-
Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Sayısı
Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960 – 2013 gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama fırtınalı
gün sayısı 9,6’dır. Yıllık ortalama kuvvetli rüzgarlı gün sayısı ise 56,6’dır. Bursa Meteoroloji
İstasyonu gözlem kayıtlarına göre fırtınalı ve kuvvetli rüzgarlı gün değerleri Tablo 3.6.99’da
dağılım grafiği ise Şekil 3.6.10’da verilmiştir.
84
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.6.9: Bursa Meteoroloji İstasyonu Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Değerleri
Fırtınalı Günler Sayısı
Ortalaması
1.5
1.9
1.1
0.6
0.3
0.1
0.1
0.1
0.2
0.4
1.3
2.0
9.6
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı
Ortalaması
5.7
5.5
5.3
4.4
2.9
4.1
6.2
6.2
4.1
3.1
3.2
5.9
56.6
Kaynak: Bursa Meteoroloji İstasyonu 1960-2013 Bülteni
Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgar Dağılım
Değerleri
7
6
5
Fırtınalı
Günler Sayısı
Ortalaması
Gün 4
Sayısı
3
Kuvvetli
Rüzgarlı
Günler Sayısı
Ortalaması
2
1
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
0
Şekil 3.6.10: Bursa Meteoroloji İstasyonu Fırtınalı ve Kuvvetli Rüzgarlı Gün Değerleri Grafiği
-
Yıllık, Mevsimlik, Aylık Rüzgar Esme Sayıları ve Rüzgar Yönü Dağılımı
Bursa Meteoroloji İstasyonunun 1960-2013 yılları arası kaydedilen verilerine göre hakim
rüzgar yönü ENE yönüdür. Hakim rüzgar yönünü sırası ile NE ve NNE yönleri takip etmektedir.
Yönlere göre rüzgarların yıllık esme sayıları dağılımı Tablo 3.6-10’da Yönlere Göre
Rüzgârın Mevsimlik Esme Sayılarının Dağılımları Tablo 3.6.11’de Yönlere Göre Rüzgârların
Aylık ve Yıllık Esme Hızları Dağılımları Tablo 3.6.12 ‘de Yıllık Esme Sayıları Dağılım Grafiği
Şekil 3.6.11’de Yönlere Göre Rüzgârın Mevsimlik Esme Sayılarının Dağılımları Grafikleri Şekil
85
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
3.6.12’de Yönlere Göre Rüzgârın Aylık Esme Sayılarının Dağılımları Grafikleri Şekil 3.6.13’de
Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı Diyagramı Şekil 3.6.14’de verilmiştir.
Tablo 3.6.10: Yönlere Göre Rüzgârın Aylık Esme Sayılarının Dağılımları
AYLAR
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
Ocak
1392
3063
4315
6166
5427
4835
840
674
1125
1887
2438
2735
1684
1156
916
873
Şubat
1498
3276
3951
4842
4108
3161
793
660
1149
1776
2481
3106
1735
1398
1147
1123
Mart
2077
4163
3519
4207
2893
1808
526
524
745
1837
3154
5030
2879
2296
1762
1941
Nisan
1984
2828
2587
3527
2174
1221
439
555
855
1896
3356
5378
3587
2796
2420
2506
Mayıs
2414
3171
2680
3380
2081
1216
432
498
530
1647
3216
5309
3434
3032
2794
3247
Haziran
3339
4186
3886
4262
2565
1280
522
484
575
1323
2600
3382
2146
2041
2131
3534
Temmuz
3922
6017
5749
5454
2688
1253
497
459
542
1052
2083
2486
1595
1310
1524
2959
Ağustos
3704
5643
5915
6000
3185
1125
537
462
522
1168
2346
2024
1380
1092
1450
2680
Eylül
2923
4340
5066
5473
3338
1552
754
639
664
1386
2277
2381
1693
1529
1744
2380
Ekim
2095
3698
4791
6087
3731
1894
787
830
921
1702
2585
2699
2031
1504
1647
1891
Kasım
1612
2805
3431
5346
4528
2966
878
882
1347
2177
2535
2906
1978
1335
1112
1232
Aralık
1457
2749
3729
6032
5737
5102
866
762
1283
2083
2166
2442
1546
1200
811
987
YILLIK
28417
45939
49619
60776
42455
27413
7871
7429
10258
19934
31237
39878
25688
20689
19458
25353
N
NW
WNW
W
NNW 65000
55000
45000
35000
25000
15000
5000
-5000
NNE
NE
ENE
E
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 3.6.11: Yıllık Esme Sayıları Dağılım Grafiği
86
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.6.10: Yönlere Göre Rüzgârın Mevsimlik Esme Sayılarının Dağılımları
MEVSİMLER
N
NNE
NE
ENE
E
ESE
SE
SSE
S
SSW
SW
WSW
W
WNW
NW
NNW
İLKBAHAR
6475
10162
8786
11114
7148
4245
1397
1577
2130
5380
9726
15717
9900
8124
6976
7694
YAZ
10965
15846
15550
15716
8438
3658
1556
1405
1639
3543
7029
7892
5121
4443
5105
9173
SONBAHAR
6630
10843
13288
16906
11597
6412
2419
2351
2932
5265
7397
7986
5702
4368
4503
5503
KIŞ
4347
9088
11995
17040
15272
13098
2499
2096
3557
5746
7085
8283
4965
3754
2874
2983
İLKBAHAR
N
NNW20000
NW
NNE
15000
NE
10000
WNW
ENE
5000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
YAZ
N
NNW20000
NW
NNE
15000
NE
10000
WNW
ENE
5000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
87
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
SONBAHAR
N
NNW20000
NW
NNE
15000
NE
10000
WNW
ENE
5000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
KIŞ
N
NNW20000
NW
NNE
15000
NE
10000
WNW
ENE
5000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 3.6.12: Yönlere Göre Rüzgârın Mevsimlik Esme Sayılarının Dağılımları Grafikleri
88
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Ocak
N
NNW8000
NNE
6000
NW
NE
4000
WNW
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şubat
N
NNW5000
4000
NW
3000
WNW
NNE
NE
ENE
2000
1000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Mart
N
NNW6000
NW
NNE
NE
4000
WNW
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
89
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Nisan
N
NNW6000
NW
NNE
NE
4000
WNW
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Mayıs
N
NNW6000
NW
NNE
NE
4000
WNW
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Haziran
N
NNW5000
4000
NW
3000
WNW
NNE
NE
ENE
2000
1000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
90
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Temmuz
N
NNW8000
NW
NNE
6000
NE
4000
WNW
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Ağustos
N
NNW6000
NW
WNW
NNE
NE
4000
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Eylül
N
NNW6000
NW
WNW
NNE
NE
4000
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
91
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Ekim
N
NNW8000
NNE
6000
NW
NE
4000
WNW
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Kasım
N
NNW6000
NW
WNW
NNE
NE
4000
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Aralık
N
NNW8000
NW
NNE
6000
NE
4000
WNW
ENE
2000
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 3.6.13: Yönlere Göre Rüzgârın Aylık Esme Sayılarının Dağılımları Grafikleri
92
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.6.12: Yönlere Göre Rüzgârların Aylık ve Yıllık Esme Hızları Dağılımları (m/sn)
AYLAR
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
YILLIK
N
1.3
1.6
1.7
1.6
1.8
2.3
3.1
3.0
2.2
1.4
1.1
1.3
1.9
NNE
1.7
1.9
1.9
1.5
1.6
1.9
2.7
2.7
2.1
1.6
1.3
1.6
1.9
NE
1.8
1.8
1.7
1.3
1.3
1.5
2.0
2.0
1.7
1.4
1.2
1.6
1.6
ENE
1.8
1.8
1.5
1.3
1.2
1.2
1.5
1.6
1.3
1.4
1.3
1.6
1.5
E
2.0
2.0
1.6
1.3
1.2
1.1
1.4
1.4
1.3
1.3
1.4
1.8
1.5
ESE
2.2
1.9
1.5
1.3
1.0
0.9
1.0
1.0
0.9
0.9
1.3
2.0
1.3
SE
1.6
1.6
1.2
1.0
0.9
0.7
0.7
0.6
0.7
0.7
0.8
1.5
1.0
SSE
2.1
2.1
1.5
1.1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.7
0.7
1.2
2.0
1.2
S
2.8
2.9
2.3
1.9
1.3
0.9
0.8
0.7
0.8
1.0
1.8
2.8
1.7
SSW
2.6
2.7
2.4
2.1
1.6
1.3
1.2
1.1
1.2
1.3
1.9
2.8
1.8
SW
2.3
2.5
2.4
2.2
1.9
1.6
1.5
1.4
1.4
1.5
1.8
2.5
1.9
WSW
2.3
2.4
2.5
2.4
2.1
1.8
1.6
1.5
1.6
1.7
1.9
2.3
2.0
W
2.0
2.3
2.4
2.3
2.0
1.9
1.6
1.4
1.7
1.6
1.7
2.1
1.9
WNW
1.9
2.0
2.0
2.0
2.0
1.9
1.8
1.7
1.6
1.4
1.5
1.8
1.8
NW
1.4
1.6
1.8
1.9
2.0
2.1
2.1
2.0
1.8
1.3
1.1
1.5
1.7
NNW
1.3
1.6
1.8
2.0
2.2
2.6
2.9
2.8
2.3
1.5
1.2
1.3
1.9
N
NNW
2,5
NNE
2
NW
NE
1,5
WNW
ENE
1
0,5
W
E
0
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 3.6.14: Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızı Diyagramı
-
Bursa İstasyonuna Ait Uzun Yıllar Fevk Hadiseleri
Bursa ili 1975-2010 yılları arası olağanüstü meteorolojik olaylar (FEVK) bilgileri Tablo
3.6.13’de verilmiştir.
93
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 3.6.13: Bursa ili 1975-2010 yılları arası olağanüstü meteorolojik olaylar (FEVK) bilgileri
Tarih
Yer
Olay
Zarar
10.08.1975
Bursa
Dolu
Yerleşim yerleri zarar gördü
07.04.1991
Bursa
Yağış ve sel
Yerleşim yerleri zarar gördü
05.04.2000
Bursa
Fırtına
Evlerde kiremitleri uçurmuş
21.04.2000
Bursa
Yağış ve sel
Seller meyve bahçelerini basmış
16.09.2005
Bursa
Yağış ve sel
Yerleşim yerleri zarar gördü
18.03.2008
Bursa
Dolu
Ağaçlarda çiçekler döküldü
17.09.2008
Bursa
Yağış ve sel
Yerleşim yerleri zarar gördü
21.11.2008
Bursa
Fırtına
Ağaçlar kırıldı
02.01.2010
Bursa
Fırtına
Yerleşim yerleri zarar gördü
13.10.2010
Bursa
Yağış ve sel
İnsan, hayvan, ulaşım ve yerleşim yerleri zarar gördü
III.7 Toprak Özellikleri (Toprak yapısı ve arazi kullanım kabiliyet sınıfı, yamaç stabilitesi,
sahanın erozyon açısından durumu, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır v.b.)
Genel Toprak Yapısı
Bursa İlindeki tarım topraklarının %41'i tınlı, %53,5'i killi-tınlı, %5'i killi ve %0,5'i
kumlu bünyeye sahiptir. Tarım topraklarının %5,5'i asit (pH 6,5'ten düşük), %42,1'i nötr (pH 6,67,5),%52,4'ü ise alkali (pH 7,5'den büyük) reaksiyona sahiptir. İşlemeli tarım uygulanan
toprakların %99,3'ü tuzsuz ve %0,7'si ise hafif tuzludur. İlde orta ve çok tuzlu topraklara
rastlanmamıştır. İl topraklarının %41,6'sı az kireçli, %22,4'ü orta kireçli, %24,2'si kireçli,%6,9'u
fazla kireçli ve %4,9'u çok fazla kireçlidir. Tarım topraklarının büyük bir kısmı organik madde
yönünden fakir durumdadır. Toprakların %7,7'sinde organik madde çok az,%46,1'inde az,
%32,6'sında orta, %10,7'sinde iyi ve %2,9'unda ise yeter düzeydedir.
Arazi Sınıfları
Toprakların kullanma kabiliyet sınıfları 8 adet olup, toprak verimlilik durumu ve
sınıflandırmaları I. sınıftan VIII. sınıfa doğru giderek azalmaktadır. İlk dört sınıf arazi, iyi bir
toprak idaresi altında bölgeye adapte olmuş kültür bitkileri ile orman, çayır-mera bitkilerini iyi
bir şekilde yetiştirtme yeteneğine sahiptir. V. VI. ve VII. sınıflar adapte olmuş yerli bitkilerin
yetişmesine elverişlidir. Bunlardan V. ve VI. sınıflarda, toprak ve su koruma önlemleri alındığı
takdirde bazı özel bitkiler de yetiştirilebilir. VII. sınıf arazilerde çok etkin ve pahalı ıslah
çalışmaları ile ürün alınabilirse de, mevcut piyasa şartlarında elde edilecek ürün yatırım
94
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
harcamalarını karşılayamaz. Arazi kabiliyet sınıflarına göre dağılımda I-IV. sınıf topraklar
tarımsal üretimde kullanılan işlemeli tarıma uygun arazileri, V ve VIII. sınıf işlemeli tarıma
uygun olmayan arazileri göstermektedir.
Bursa İl topraklarının %59'u şiddetli erozyona maruz kalmıştır. Şiddetli erozyon hafif
eğimlerden başlayarak orta, dik ve meyilli sahalarda kendini göstermektedir. Dik ve çok dik
eğimlerde doğal bitki örtüsünün nispeten iyi korunduğu kısımlarda eğimin de artması ile erozyon
şiddetlenmektedir. Orta derecede erozyona uğramış toprakların %44'ü kuru tarım,%4'ü sulu
tarım, %7'si bağ-bahçe, %5'i özel ürün, %3'ü çayır-mera, %33'ü orman ve kalan %4'lük kısmı
diğer kullanım alanı olarak değerlendirilmektedir.Bursa İli arazi kullanım haritası EK-18’de
verilmiştir.
Tesis Alanının Mevzuat Açısından Değerlendirilmesi
Proje konusu faaliyet, T.C. Orhangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik
Müdürlüğü’nün 09.01.2014 tarih ve 77 sayılı yazısına göre; 1/25.000 İznik Gölü Çevre Düzeni
planı kapsamında; 184 ada 7 parsel, 465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465
ada 5 parsel ve 465 ada 42 parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise
Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmaktadır. 1/5000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Nazım
İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında; 184 ada
7 parsel,465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465 ada 5 parsel ve 465 ada 42
parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise plan onama sınırı dışında
kalmaktadır. denilmektedir. (Bkz.EK-9) Bu nedenle, 5403 sayılı “Toprak Koruma Ve Arazi
Kullanımı Kanunu” kapsamında yapılması gerekli tüm işlemler yapılacaktır.
III.8 Tarım ve Hayvancılık (Tarımsal gelişim proje alanları, sulu ve kuru tarım
arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, hayvancılık
türleri, adetleri ve beslenme alanları)
Tarım
Bursa İli’nde polikültür tarım yapılmakta olup, özellikle büyük tüketim merkezlerine
yakınlığından dolayı pazarlama imkânlarının uygun olması dış ülke pazarlarına yönelik yoğun
bir ürün ihracının bulunması, çiftçilerin genel yapısının olumlu katkısının sonucu olarak meyve
sebze ve tarla bitkilerinde standart ve yüksek verimli tür ve çeşitlerle entansif bir tarım
95
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
uygulanmaktadır.Toplam 354.143 ha’lık bir alanda tarım yapılmaktadır. Kültür arazisinde iklim
şartlarına bağlı olarak hemen her türlü tarım ürünü yetiştirilmektedir.
Sulu ve Kuru Arazilerinin Büyüklüğü
Proje alanının da yer aldığı Orhangazi İlçesi’ndeki ekilebilir tarım arazileri 140.990 da,
kuru tarım arazileri 76.450 da, sulu tarım alanı 64.540 da’dır. Devletçe sulanabilir arazi miktarı
27.500 da ve çiftçilerin kendi imkânları ile sulanan arazi miktarı ise 37.040 da’dır.
Ürün Deseni ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri
Bursa
İli’nde
yetiştirilen tarım ürünleri arasında ilk sıralarda meyve üretimi, tahıl
üretimi, buğday, mısır ve şekerpancarı üretimi gelmektedir.Orhangazi İlçesi’nde ve köylerinde
yetiştirilen meyveler çeşitlilik arz etmekte olup, narenciye dışında neredeyse tüm meyveler
yetiştirilmektedir. İlçeye bağlı Yeniköy, Örnekköy, Çeltikçi, Üreğil, Çakırlı ve Keramet
Köylerinde son turfanda sebze yetiştiriciliği önemli bir tarımsal faaliyet koludur. Bu köylerde
üretilen sebzeler, turşu imalatında kullanıldığı gibi taze olarak da değerlendirilmektedir. Ayrıca
Orhangazi’de kırmızı lahana ve patlıcan, sebze ekim alanları içinde en önemli paya sahip
ürünlerdir. İlçe genelinde 140.990 da olan ekili dikili tarım arazisi varlığı içerisindeki 13.010
da’lık payı ile tarla bitkileri yetiştiriciliği önemli bir yer tutmaktadır. Hububat ve çeltik üretimi
ağırlıktadır. Kullanılan tohumluklar bölge şartlarına uyabilen yüksek verimli hastalıklara
dayanıklı çeşitlerden seçilerek çiftçilere intikal ettirilmektedir.(http://www.bursatarım.gov.tr)
Proje Sahasının Zeytincilik Açısından Değerlendirilmesi
Proje kapsamında Bölüm 4.7’de detayları sunulan Emisyon Ölçüm Raporundan da
görüleceği gibi, yapılan ölçümler sonucu elde edilen emisyon değerleri yönetmelik sınır
değerlerinin altındadır. Dolayısıyla faaliyetin, tarım ürünlerine ve zeytincilik faaliyetlerine
(zeytin ağaçlarının gelişimini) olumsuz yönde etki etmesi beklenmemektedir.
Hayvancılık
Bursa İli’nde 17 İlçede yaygın olarak sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır. Manda
yetiştiriciliği sadece Karacabey, Mustafakemalpaşa ve Nilüfer İlçelerinde ve az miktarda
yapılmaktadır. İl’de toplam 188.473 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Bunun 8.026 adedi
yerli, 24.795 adedi melez ve 154.840 adedi kültür ırkı sığırlardan oluşmaktadır. Yerli ırk sığırlar
içinde bölgeye özgü yerli ırk ve yerli kara ırkı sığırlar bulunmaktadır. Kültür ırkı sığırlar içinde
96
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Holstein ırkı sığırlar sütçü, Montofon ve Simental ırkı sığırlar etçi-sütçü kombine karakter
göstermektedirler. Yerli ırk sığır yetiştiriciliği fazla yem maliyeti olmadan sığırın etinden
faydalanmak için yapılmaktadır.
Orhangazi’de hayvancılık genelde aile işletmeciliği şeklinde yapılmakta olup, koyun ve
keçi yetiştiriciliği köylerde yapılmaktadır. Süt inekçiliği ağırlıkta olup, az miktarda sığır
besiciliği yapılmaktadır. Sığır ırkları olarak, siyah alaca, Montofon, Jersey ve melezleri yaygın
olan ırklardır. İlçede, ipekböcekçiliği, arıcılık ve balıkçılık faaliyetleri de yapılmaktadır.
Hayvan ıslah çalışmalarında suni tohumlama hemen hemen dünya ülkelerinin tümünde
çok geniş ölçüde kullanılan bir niteliğe sahiptir. Suni tohumlama köy ve köylüye
dönük bir hizmet koludur. Fakir ailelerin damızlık boğa ihtiyaçları en kolay ekonomik şekilde
suni tohumlama yoluyla karşılanır. Geçmiş yıllarda 15 köyde 600 çiftçi ailesi tarafından
yapılmakta olan ipekböceği yetiştiriciliği, son yıllarda bu sektördeki kriz nedeniyle artık
yapılmamaktadır. İlçedeki arıcılık faaliyetleri Kırsal Kalkınma III Projesi çerçevesinde 55
üreticiye toplam 1.155 arılı kovan dağıtılarak kovan sayısında ciddi bir artış sağlanmıştır. 2004
ile 2008 yılları arasında Bursa Tarım İl Müdürlüğü (Çiftçi Eğitim ve Yayım Şubesi) ile
Orhangazi Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kurslarda Orhangazi’ye bağlı
bazı köylerdeki üreticiler eğitilip belgelendirilmişlerdir. İlçede yapılan balıkçılık faaliyetleri
kapsamında ruhsatlı 50 adet balıkçı teknesi ve 96 adet ruhsatlı su ürünleri avcılığı yapan balıkçı
bulunmaktadır (http://www.bursatarim.gov.tr).
III.9 Koruma Alanları (Proje sahası ve etki alanında bulunan duyarlı yöreler ve özellikleri,
Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları,
Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Yetiştirme Alanları, Kültür Varlıkları,
Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer
Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve Kullanma Su
Kaynakları ile ilgili Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına
alınmış diğer alanlar), bunların proje alanına mesafeleri ve olası etkileri
Faaliyet alanı, T.C. Orhangazi Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün
09.01.2014 tarih ve 77 sayılı yazısına göre; 1/25.000 İznik Gölü Çevre Düzeni planı kapsamında;
184 ada 7 parsel, 465 ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465 ada 5 parsel ve 465
ada 42 parsel sanayi alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise Tarımsal Niteliği
Korunacak Alanda kalmaktadır. 1/5000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Nazım İmar Planı ve
97
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
1/1000 Ölçekli Orhangazi Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında; 184 ada 7 parsel,465
ada 57 parsel,184 ada 14 parsel,465 ada 3 parsel,465 ada 5 parsel ve 465 ada 42 parsel sanayi
alanında kalmakta olup,182 ada 235 parsel ise plan onama sınırı dışında kalmaktadır.
Proje alanı ve etki alanı, 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”, Ek-V’deki Duyarlı Yöreler
Listesi kapsamında bulunan alanlardan değildir. Ek-V’deki Duyarlı Yöreler Listesi ile ilgili
açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
1. Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gerekli Alanlar:
a) 9/8/1983 tarihli
ve
2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu
kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve
“Tabiat Koruma Alanları”,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
b) 01/07/2003 tarihli ve 49415 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca belirlenen “Yaban Hayatı
Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları”,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
c) 21/07/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 3.
Maddesinin 1. Fıkrasının “Tanımlar” başlıklı (a) bendinin 1,2,3. ve 5. alt bentlerinde “Kültür
Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak tanımlanan ve aynı kanun ile
17/06/1987 tarihli ve 3386 sayılı kanunun (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi
Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve
Üreme Sahaları,
98
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrol
Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin Korunması
Yönetmeliği’nin 49. maddesinde tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu
tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında
Kanunda belirtilen alanlar,
99
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
j) 17/5/2005 tarihli ve 2588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
2. Ülkemizin Taraf Olduğu Uluslararası Sözleşmeler Uyarınca Korunması Gerekli
Alanlar:
a) 20/2/1984 tarihli ve 18318 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Avrupa’nın
Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN Sözleşmesi) uyarınca
koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası Üreme Alanları”nda belirtilen I.
Ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve Üreme Alanları”,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
b) 12/6/1981 tarihli ve 17368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Akdeniz’in
Kirlenmeye Karşı korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca korumaya alınan
alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
1) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Akdeniz’de Özel Koruma
Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı” olarak
belirlenmiş alanlar,
100
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
2) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı
tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” listesinde
yer alan alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
3) Cenova Deklarasyonu’nun 17. maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan
Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
c) 14/2/1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Dünya
Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri gereğince Kültür
Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” statüsü verilen
kültürel, tarihi ve doğal alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
ç) 17/05/1994 tarihli ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özellikle
Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması
Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avrupa
Peyzaj Sözleşmesi,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
101
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
3. Korunması Gereken Alanlar:
a)Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit edilen ve
yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik rezerv alanları,
jeotermal alanlar v.b.),
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
b)Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma
kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile,
özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suların durgun veya akıntılı, tatlı, acı
veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen derinlikleri
kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı olarak önem taşıyan bütün sular,
bataklık sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar çizgisinden itibaren kara tarafına doğru
ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
ç) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları,
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler
ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi, biyotoplar,
biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların
bulunduğu alanlar,
102
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Proje alanı Sanayi Alanında yer aldığı için yukarıda belirtilen alanlar dışında yer
almaktadır.
Faaliyet ve etki alanı, ÇED Yönetmeliği Ek-V’deki Duyarlı Yöreler kapsamında bulunan
alanlardan değildir.
III.10 Orman Alanları ve Alınacak Tedbirler (Proje alanı ve etki alanında bulunan)
Proje alanının da yer aldığı Orhangazi İlçesi’ndeki toplam 34.757 ha’lık orman
arazisinin; 19.272 ha’sı açıklık alan, 15.485 ha’sı orman alanıdır.
(http://web.ogm.gov.tr/birimler/bolgemudurlukleri/bursa).
Tesis Alanının En Yakın Orman Alanına Mesafesi
Proje alanı, sanayi ve tarım arazilerinden mevcut olup, orman varlığı bulunmamaktadır.
Proje alanına en yakın ormanlık alan, yaklaşık 2 km kuzeybatı istikametindedir.
Orman Alanlarına Karşı Olabilecek Etkiler ve Etki Azaltıcı Önlemler
Proje kapsamında, inşaat faaliyetleri yapılmayacağından, orman alanlar olumsuz yönde
etkilenmeyecektir. Kapasite artışı kapsamında, tesisin işletme süresince kaynaklanacak NOx,
PM,SO2 ve CO emisyonlarının yönetmelik sınır değerlerinin altında olacağı kabulü ile orman
alanlarını olumsuz yönde etkilemesi beklenmemektedir.
Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler
Proje alanında, çıkabilecek herhangi bir yangına karşı yeterli sayıda yangın söndürme
ekipmanı (kazma, kürek, balta, su kovası vs.) bulundurulacak olup, yangın çıkması durumunda
olabilecek etkiler ve yapılacak görevler için tesis personeli eğitilecektir. Yangın olasılığı
durumunda diğer yakın kuruluşlara haber verilecektir. Yangının fark edilmesi ve alarm
verilmesini
takiben,
belirli
lokasyonlarda
hazır
bulundurulan
yangın
ile
mücadele
kaynaklarından yararlanarak sorunun derhal ortadan kaldırılmasına çalışılacaktır.
103
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
III.11.Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükünün belirlenmesi, etki alanı içerisinde
toprak, hava ve su v.b. kirlilik açısından analizlerinin yapılarak değerlendirilmesi
Orhangazi İlçesi’nin öncelikli çevre problemleri sırası ile hava kirliliği, su kirliliği,
atıklar, orman tahribatı ve gürültü kirliliğidir.
Hava Kirliliği
Orhangazi İlçesi’nin birinci öncelikli çevre problemi hava kirliliği olup, kömür v.b. yakıt
kullanımına bağlı ısınma kaynaklı kirlilik ve kalsit ocakları,kireç üretim tesisleri,mısır işleme ve
nişasta üretiminde kaynaklanan koku ile pik döküm üretimine bağlı sanayi kaynaklı kirlilik
problemi bulunmaktadır.Konu ile ilgili olarak yönetmelik kapsamında kirliliğin önlenmesi amacı
ile zabıta müdürlüğünce mevzuat çerçevesinde gerekli kontrol ve denetimler yapılmaktadır.
İlçede ayrıca hava kalitesi izleme ve ölçüm istasyonu bulunmaktadır.
Su ve Atıksu Kirliliği
Orhangazi ve civarındaki yakın yerleşimlerin kanalizasyonları ve arıtılmamış atıksuları,
İznik Gölü’nün su kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. İlçe’nin en önemli problemleri;
plansız sanayileşme ve yapılaşma,birinci sınıf tarım arazilerinin bozulması,fazla sayıda kurulan
taş ocakları ve bunlara bağlı olarak atıksuların doğrudan Karsak Deresi’ne ve Gemlik Körfezi’ne
deşarj edilmesidir. İlçede kanalizasyon şebekesi bulunmasına rağmen,atıksu arıtma tesisinin
bulunmaması önemli bir sorundur.
İlçenin kanalizasyon şebekesinin rehabilitasyonu ve özellikle atıksu arıtma tesisi
ihtiyacını gidermek üzere ön tahminlere göre yaklaşık 17 milyon Avro’yu bulan proje Avrupa
Birliği IPA kaynaklarından faydalanılarak yapılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından Ulusal Proje Önceliklendirme Listesine alınmış olup,projenin yatırım paketi hazırlık
çalışmaları başlamıştır.
Katı ve Tehlikeli Atıklar
İlçede atıklar ile ilgili en önemli problem düzenli depolama tesisinin bulunmaması ve
çöplerin vahşi olarak depolanmasıdır. Bununla birlikte,Orhangazi-İznik-Gemlik Havzası Atıksu
Arıtım ve Çöp Deponi Alanı Kurma ve İşletme Birliği kurulmuş ve Orhangazi,İznik İlçe
Belediyeleri ve 7 belde belediyesi dahil olmak üzere 75.000 kişiye hizmet vermesi öngörülen bir
düzenli depolama ve bertaraf tesisi planlanmaktadır. Sözkonusu tesis için ilk etapta 5.000.000
TL’lik bir tahmini yatırım maliyeti belirlenmiştir. Diğer taraftan Orhangazi’nin güneybatısında
104
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Çeltikli mevkiinde 20 hektarlık katı atık sahası tespit edilmiş ve yine Birliğin katkılarıyla bu alan
1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında katı atık düzenli depolama tesisi olarak işaretlenmiştir.
İlçede ambalaj atığı yönetim planı mevcut olup,kaynağında ayrı toplama işlemi
yapılmakta,ancak ilçe sınırları içerisinde ambalaj atıklarını işlemek üzere geri kazanım ve
dönüşüm tesisi bulunmamaktadır. Orhangazi Belediyesi ile özel bir kuruluş arasında 19.08.2008
tarihinde 10 yıl süreli ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması
konulu bir protokol imzalanmış olup,atıklar ilgili firma tarafından kaynağında toplanarak lisanslı
geri kazanım tesislerine gönderilmektedir.Diğer taraftan tıbbi atıklar konusunda il genelinde
uygulanan yöntem uygulanmakta ve tıbbi atıklar Bursa Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine
gönderilmektedir. Tehlikeli ve özel atıklar ile ilgili olarak ilçede bir adet 6 geri kazanım ve
bertaraf tesisi bulunmaktadır.
105
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BÖLÜM IV: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK
ÖNLEMLER:(Bu bölümde faaliyetin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu
etkileri önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler
ayrı ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır)
IV.1 Arazinin hazırlanması ve yapılacak işler kapsamında nerelerde, ne miktarda kadar
alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat artığı malzemelerin, nerelere taşınacakları,
depolanacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları
Tesis hazır kurulu olduğundan, herhangi bir ilave inşaat işlemi olmayacak ve hafriyat
oluşmayacaktır.
IV.2 Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemler
Proje sahasına en yakın yüzey suyu kaynakları Karsak Deresi’dir. Karsak Deresi yüzey
sularının taşkınlarına karşı yatak düzenlemesi yapılmış olup, oluşabilecek taşkınların proje
alanını etkilemesi söz konusu değildir. Faaliyet süresince söz konusu yüzey sularında herhangi
bir taşkın riski beklenmemektedir.
Tesis sahasına düşecek olan yağmur suları saha içi drenaj ile kontrol edilip, sahadan
uzaklaştırılacaktır. Proje alanı etrafında oluşturulacak olan kuşaklama kanalları vasıtasıyla
yağmur sularının toplanması sağlanacaktır.
Tesisin drenaj sistemi ilgili kriterler uyarınca tasarlanacak ve yüzeysel su baskınlarına
karşı gerekli tüm tedbirlerin alınmasından yatırımcı firma sorumlu olacaktır. Tesis yerinde
oluşacak olası taşkının zararlarından DSİ sorumlu tutulmayacaktır. Buna ek olarak, taşınmazdaki
yapılaşmadan dolayı görülebilecek yüzeysel su baskını sonucu tesisin ve 3.şahısların
görebileceği zararlardan DSİ sorumlu tutulmayacaktır. Ancak, bu taşkınlara tesisin yol açmadığı
bilirkişi tarafından tespit edildiği durumlarda taşkınların zararlarından yatırımcı firma sorumlu
tutulmayacaktır.
Buna ilaveten tesis kapsamında meydana gelecek tüm atıksular, arıtıldıktan ve gerekli
deşarj kriterlerini sağladıktan sonra söz konusu drenaj kanallarına değil, Orhangazi Belediyesi,
atıksu kollektörüne deşarj edilecektir.
106
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
IV.3 Yerleşimler (işletme sırasında yerleşimlere olabilecek etkiler ve alınacak önlemler)
Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. Orhangazi İlçesi’nin 1235 m kuzeybatısında olup,
Örnekköy’e 360 m mesafede ve Top Selvi Mahallesi’ne de yaklaşık 1000 m mesafededir. (Bkz:
EK- 13).
Tesis Alanı Civarındaki Yerleşimlerin İnşaat Faaliyetlerinden Etkilenme Durumu
Tesis hazır kurulu olduğundan, herhangi bir ilave inşaat işlemi olmayacak ve bu nedenle
tesis alanı civarındaki yerleşim yerlerinin inşai faaliyetlerden etkilenme durumu sözkonusu
olmayacaktır.
Tesis Alanı Civarındaki Yerleşimlerin İşletme Faaliyetlerinden Etkilenme Durumu ve
Alınacak Önlemler
İşletme aşamasında tesisin yakın çevresindeki yerleşim birimlerine olabilecek muhtemel
etkileri; gürültü, hava emisyonları ile sıvı ve katı atıkların bertarafı olacaktır. Tesis kapsamında
gürültüye neden olabilecek ekipmanlar kapalı alanlarda bulunacağından, tesisin işletme
aşamasında meydana gelecek olan gürültünün yerleşim yerlerinde yaşayanları olumsuz yönde
etkilemesi beklenmemektedir (Bkz. Ek 13).
Tesisin işletme aşamasında hava emisyonuna neden olabilecek kaynaklar buhar
kazanlarından kaynaklanacaktır. Tesiste, yakıt olarak doğal gaz ve kömür kullanılacak olup,
doğal gazın ve kömürün yanması sonucunda NOX, CO ve SO2 emisyonları meydana gelecektir
(organik madde ve partikül madde emisyonları ihmal edilebilecek düzeydedir). Bu emisyonlar
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY)”de belirtilen sınır değerleri
aşmayacağından (Bkz. Ek-21) insan sağlığı ve çevre açısından risk teşkil etmemektedir.
Tesisin işletme aşamasında meydana gelecek olan evsel nitelikli katı atıklar ise ilgili
mevzuat çerçevesinde bertaraf edileceğinden tesis alanına yakın yerleşimler üzerinde katı
atıklarından kaynaklanacak herhangi bir olumsuz etkinin meydana gelmesi öngörülmemektedir.
Tesisin işletme aşamasında kullanılacak olan endüstriyel atıksu arıtma tesisinden
kaynaklanacak arıtma çamurları ise, 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında
107
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
analiz edilecektir. Analiz sonuçlarına göre; arıtma çamurlarının tehlikeli çıkması durumunda
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine göre hareket edilecek ve çamurlar,
lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilecektir. Arıtma çamurlarının tehlikesiz atık çıkması
durumunda ise 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” uyarınca su içeriği %65’e getirilerek belediyenin göstereceği alana
nakledilmek suretiyle bertaraf edilecektir. Dolayısıyla, tesis alanına yakın yerleşimlerde arıtma
çamurlarından kaynaklı herhangi bir olumsuz etkinin yaşanması beklenmemektedir.
IV.4 Nüfus hareketleri (işletme döneminde sağlanacak istihdam, ekonomik değişiklikler,
göç hareketi)
Nüfus
Tesis alanı , Bursa İli, Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi, Harmansazı Mevkii, Gölyolu
Üzerinde yer almaktadır. Tesisin yer aldığı, Orhangazi İlçesi’nin TÜİK tarafından yapılan 2013
yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’ne göre bu yerleşimlere ilişkin nüfus bilgileri
Tablo 4.4’de verilmiştir.
Tablo4.4: Orhangazi Nüfus Bilgileri
Adı
Örnekköy
Orhangazi
Bursa
Nüfusu
1503
75.672
2.740.970
Kaynak: www.tuik.gov.tr
İstihdam
Yapılması planlanan kapasite artışı kapsamında ilave personel alımı sözkonusu olmayıp,
ihtiyaca yönelik alınması durumunda, personel niteliklerine göre öncelikle yöre halkından temin
edilecektir. Çalıştırılacak personel öncelikle belirli eğitimlerden geçilmek suretiyle kalifiye hale
getirilecek, sonrasında ise tesiste istihdam edilecektir.
Ekonomik Değişiklikler
Kapasite artışı projesi kapsamında gerekli malzeme ve hizmetlerin önemli bir kısmının
bölgeden karşılanması planlanmaktadır. Toplam proje masrafının bir kısmı, iş gücü, konaklama,
ekipman kiralama, yakıt ve yerel işyerlerinden sağlanacak hizmetler için ödenecek ücretler
şeklinde bölge ekonomisine katkıda bulunacaktır.
108
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
IV.5 Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı
Proje kapsamında 34,5 kV-1600 kVA bina tip, güç artışı trafo projesi EK-32’de
verilmiştir.
IV.6 Proje kapsamındaki su temini sistemi planı, suyun nereden temin edileceği, suyun
temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve bu suların kullanım amaçlarına göre
miktarları, oluşacak atıksuların cins ve miktarları, bertaraf yöntemleri ve deşarj edileceği
ortamlar, atıksu arıtma tesislerinin tipi ve özelliklerinin açıklanması (burada gerekli izinler
alınmalı ve izin belgeleri rapora eklenmelidir)
Tesiste inşaat aşaması olmayacaktır. Bu nedenle, inşaat dönemi için su kullanımı söz
konusu olmayacağından atıksu oluşması da söz konusu değildir. İşletme aşamasında ise tesiste
endüstriyel ve evsel amaçlı olmak üzere iki çeşit su kullanımı olacaktır. Evsel amaçlı su
tüketimi; çalışanların günlük ihtiyaçlarından; endüstriyel amaçlı su tüketimi ise; üretim
aşamasında ortaya çıkacak su ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
Tesiste 1107 kişinin çalıştığı göz önünde bulundurularak, evsel amaçlı günlük su
tüketiminin kişi başına 150 lt./kişi.gün olduğu kabul edildiğinde evsel amaçlı su kullanım
ihtiyacı aşağıdaki gibi hesaplanabilir:
Qevsel = 1107 kişi x 150 lt./kişi.gün = 166.050 lt/gün = 166 m3 /gün
( Su Temini ve Çevre Sağlığı, Doç. Dr. Hande Karpuzcu, İTÜ, 1985 )
Tesis kullanma suyu ihtiyacını yeraltı su kuyusundan karşılamakta olup, içme suyu olarak
izinli damacana sular, dışarıdan satın alınarak tedarik edilmektedir. YAS kullanma belgesi EK16’da verilmektedir.
109
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tablo 4.6-1: Tesiste Bulunan Mevcut Makine Listesine Göre Atıksu Hesabı
Adet
Şarj/Gün
Flote
Ort. Banyo Sayısı
Verim
Atıksu (m3/gün)
Bams Boya Kazanı 700 kg.
2
12
7
2
0,85
199,920
Bams Boya Kazanı 600 kg.
4
12
7
2
0,85
342,720
Bams Boya Kazanı 300 kg.
1
12
7
2
0,85
42,840
Bams Boya Kazanı 200 kg.
1
12
7
2
0,85
28,560
Bams Boya Kazanı 120 kg.
1
12
7
2
0,85
17,136
Bams Boya Kazanı 90 kg.
1
12
7
2
0,85
12,852
Bams Boya Kazanı 30 kg.
3
12
7
2
0,85
12,852
Bams Boya Kazanı 10 kg.
1
12
7
2
0,85
Çile Boya Kazanı 280 kg.
4
6
17
4
0,85
388,416
Çile Boya Kazanı 140 kg.
1
6
17
4
0,85
48,552
Çile Boya Kazanı 35 kg.
1
6
17
4
0,85
12,138
Çile Boya Kazanı 4 kg.
1
6
17
4
0,85
1,387
Space-Dye Boya Makinası 600 kg.
3
2
4
--
0,85
Print Baskı Boyama Makinası 600 kg.
8
2
4
---
0,85
Kapasite
1,428
12,240
32,640
TOPLAM
1153,681
Tablo 4.6-2: Tesiste planlanan Makine Listesine Göre Atıksu Hesabı
Kapasite
Adet
Şarj/Gün
Flote
Ort. Banyo Sayısı
Verim
Atıksu (m3/gün)
Tow Boyama Makinası 2200 kg.
1
2
2
2
0,85
14,960
TOPLAM
14,960
Qplanlanan endüstriyel toplam = 1153,681 + 14,960 = 1168,641 m3/gün
Qplanlanan evsel+endüstriyel toplam = 166 m3 /gün + 1168,641 m3/gün
= 1334,6 m3/gün ≈ 1335 m3/gün
Tesiste oluşan atıksular 06.05.2013 tarih ve 104 sayılı T.C. Orhangazi Belediye
Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden alınan Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
alınan (06.05.2013 tarih ve 104 sayılı) tesis bünyesindeki arıtma tesisinden geçirilerek Orhangazi
Belediyesi atıksu kollektörüne verilecektir. T.C. Orhangazi Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri
110
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Müdürlüğü’nden alınan 17.01.2011 tarih ve 002 ruhsat numaralı Atıksu Kalite Kontrol Ruhsatı
EK-19’da verilmiştir.
Tablo 4.6-3: Su Kullanım Parametreleri
Tesiste
Suyun
Kullanım
Amacı
Evsel
Nitelikli
Atıksu
Endüstriyel
Nitelikli
Atıksu
Suyun Temin
Yeri
Kullanım
Miktarı
Kullanıldığı
Ünite
Kullanım
Amacı
Bertaraf
Yöntemi
Yeraltı Su
Kuyusu
166 m3/gün
İdari Bina ve
Ofisler
Evsel
AAT+Orhangazi
Belediyesi Atıksu
Kollektörü
Yeraltı Su
Kuyusu
1168,641
m3/gün
Proses
Birimleri
Proses
AAT+Orhangazi
Belediyesi Atıksu
Kollektörü
Proje kapsamında endüstriyel ve evsel su ihtiyacı yeraltısuyundan karşılanacak olup
(kapasite artışı projesi kapsamında yeraltısuyu kullanım miktarı yeterli olup, ilave kuyu
açılmayacaktır), personelin içme suyu, ilgili kurum tarafından izinli damacana sular ile temin
edilecektir. Tesiste oluşan atıksular 06.05.2013 tarih ve 104 sayılı T.C. Orhangazi Belediye
Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nden alınan Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı
alınan (06.05.2013 tarih ve 104 sayılı)
tesis bünyesindeki arıtma tesisinden geçirilerek
Orhangazi Belediyesi atıksu kollektörüne verilecektir.(Bkz:EK-19)
Proje kapsamında oluşacak sıvı atıklarla ilgili her türlü işlem sırasında 31.12.2004 tarih ve
25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”
ve 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”ne, ve 17/02/2005 tarih ve
25730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsani Tüketim Amaçlı Sular
Hakkında Yönetmelik (24/07/2005 tarih ve 25885 sayılı, 15/09/2006 tarih ve 26290 sayılı,
31/07/2009 tarih ve 27305 sayılı değişiklik) hükümlerine uygun olarak çalışılacaktır.
IV.7 Proje ünitelerinde ve diğer ünitelerde kullanılacak yakıt ve yardımcı yakıt türleri,
miktarları, nereden nasıl sağlanacağı ve kimyasal analizleri, yakıtların hangi ünitelerde ne
miktarlarda yakılacağı ve kullanılacak yakma sistemleri, yakıt kaynaklı oluşacak
emisyonlar kül/cüruf ve alınacak önlemler
Tesiste üretim aşamasında yakıt olarak, doğalgaz ve kömür kullanılmaktadır. Bu yüzden
üretim sonucunda CO, NOx, SO2, organik buhar ve toz emisyonları açığa çıkması söz konusu
olacaktır. Söz konusu tesis 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken
111
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik’in EK-2 Listesi 4.16 “Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl,
sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren
iplik, kumaş veya halı fabrikaları.“*” ve EK-2 Listesi 1.2.1. Katı (Kömür, kok briketi, turba,
odun, plastik veya kimyasal maddelerle kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun
artıkları, petrol koku) ve 1.2.2. Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kok gazı, yüksek
fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan
küçük olan tesisler kapsamında kalmakta olup, tesisin 17.02.2013 tarih ve 25643 Belge no’lu
Çevre İzni mevcuttur ve EK-20’de verilmiştir. Ayrıca tesis emisyon ölçümlerini akredite olmuş
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik almış bir laboratuvara yaptırmaktadır.
Tesiste ortaya çıkacak gaz atıklar için, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine uyulacaktır. Ayrıca tesiste 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı “Isınmadan
Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine ve 12.11.2008 tarih ve
27052 sayılı “Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına Dair Yönetmelik” ve
19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında
Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste mevcut emisyon kaynakları için 15-17.11.2012 tarihinde Emisyon Ölçümleri
yapılmış olup EK-21’de
verilmiştir. Gerçekleştirilmesi planlanan
kapasite artışı faaliyeti
sonucu eklenecek makine ve ekipmanlardan dolayı oluşan gaz atık miktarında artış
beklenmektedir. Tesiste yapılacak kapasite artışı ve ilave proseslerden dolayı ilave edilecek olan
makinelerin miktarında artış olacağından dolayı Çevre İzin süreci tekrar değerlendirilecek olup
emisyon ölçümü yeniden yapılacak ve emisyon ölçüm raporu yenilenecektir.
Tesiste oluşan cüruf atıkları Orhangazi Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında izinli
hafriyat döküm sahasına gönderilmektedir. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler EK-22’de verilmiştir.
IV.8 Proje kapsamında inşaat ve işletme döneminde üretim nedeni ile meydana gelecek
vibrasyon, gürültünün kaynakları ve seviyesi, gürültüyü azaltmak için alınacak önlemler
Tesiste inşaat aşaması olmadığından inşaatta kullanılacak makine ve ekipmandan kaynaklı
gürültü ve titreşim oluşmayacaktır.
112
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Faaliyet kapsamında üretim sırasında kullanılacak makine ve ekipmandan kaynaklı iç
mekan gürültüsü oluşumu söz konusu olacaktır. Ayrıca üretim faaliyetinin tamamı kapalı alanda
gerçekleştirilmekte ve tesis sanayi bölgesi içerisinde yer almaktadır. Faaliyet kapsamında 4
Haziran 2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği’nin 22. Madde “İşletme, tesis ve iş
yerleri için çevresel gürültü kriterleri”ni sağlayarak çalışılacaktır.
Bahse konu faaliyet, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı “Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” ile 24.02.2010 tarih ve 27503 sayılı “Çevre
Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması
Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda Yönetmeliğin EK2 Listesi 4.16 “Terbiye işlemlerinden kasar (haşıl, sökme, ağartma, merserizasyon, kostikleme ve
benzeri) ve boyama birimlerini birlikte içeren iplik, kumaş veya halı fabrikaları.“*” ve EK-2
Listesi
1.2.1. Katı (Kömür, kok briketi, turba, odun, plastik veya kimyasal maddelerle
kaplanmamış ve muameleye tabi tutulmamış odun artıkları, petrol koku) ve 1.2.2. Gaz yakıt
(doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kok gazı, yüksek fırın gazı, fuel gaz) yakan ve toplam
yakma sistemi ısıl gücü 2 MW ve daha büyük 100 MW’tan küçük olan tesisler kapsamında
kalmakta olup, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği”ne göre Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2‘sinde “*” işareti ile muafiyet getirilmiş tesisler kapsamındadır.
Söz konusu faaliyetle ilgili olarak 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı “Çevresel Gürültünün
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda çalışılacak olup her türlü
tedbir ve önlem alınacaktır.
IV.9 Proje kapsamında, inşaat ve işletme döneminde meydana gelebilecek katı, tehlikeli
(atık yağ, vs.) ve tıbbi atık….v.s atıkların cinsi, miktarı ve özellikleri, ne şekilde bertaraf
edileceği
Faaliyet kapsamında oluşması muhtemel atıkların biriktirilmesi, depolanması, arıtılması
ve/veya bertaraf edilmesi için uygulanacak yöntemlerin belirlendiği bir Endüstriyel Atık
Yönetim Planı (EAYP) hazırlanacaktır. Hazırlanacak olan atık yönetim planının amacı; atıkların
oluşmasından bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermesinin önlenmesidir. Eğer bu
durum sağlanamıyorsa, atığın minimizasyonu, diğer bir deyişle atığın en aza indirilmesi
amaçlanacaktır. Bu aşamadan sonra, atığın yeniden kullanımı, eğer bu da mümkün olmuyorsa
113
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
öncelikle geri dönüşümü ve sonrasında da enerji geri kazanımı amaçlanacaktır. Atığa uygulanan
bu yöntemlerden sonra bakiye atığa ya da bu yöntemlerin uygulanamadığı atıklara yapılacak en
son işlem olan bertaraf etme yöntemi uygulanacaktır.
İnşaat Döneminde Meydana Gelecek Atıklar ve Bertaraf Yöntemleri
Tesis hazır kurulu olduğundan, herhangi bir
ilave inşaat işlemi olmayacak ve atık
oluşmayacaktır.
1-Katı Atık Üretimi :
A-Evsel Katı Atık Üretimi:
Tesiste oluşacak katı atıklar, personelin günlük ihtiyaçlarından kaynaklanan evsel nitelikli
ve üretimden kaynaklanan endüstriyel nitelikli katı atıklar olmak üzere iki ana başlık altında
incelenebilir.
Tesisten kaynaklanacak günlük evsel katı atık miktarı, işletmede çalışan kişi sayısının 1107
olduğu
ve
kişi
başına
oluşabilecek
günlük
evsel
katı
atık
miktarı
1,21 kg/kişi.gün (www.tuik.gov.tr ) olarak kabul edildiği göz önünde bulundurularak, aşağıdaki
gibi hesaplanabilir;
Evsel atık miktarı = 1107 kişi  1,21 kg/kişi.gün = 1339,47 kg /gün
Faaliyet sırasında oluşan evsel nitelikli katı atıklar kesinlikle çevreye atılmamakta olup,
14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğine uygun olarak, içine çöp poşeti geçirilmiş, sıhhi çöp bidonlarında biriktirilerek ve
Orhangazi Belediyesi’ne ait çöp toplama aracına verilmektedir.
B-Endüstriyel Katı Atık Üretimi:
Tesiste oluşan cüruf atıkları Orhangazi Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında izinli
hafriyat döküm sahasına gönderilmektedir. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler EK-22’de verilmiştir.
Endüstriyel nitelikli katı atıklar ise üretim sırasında ortaya çıkabilecek plastik bobinlerdir.
Bu atıklar lisanslı firmalara satılarak değerlendirilecektir.
114
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
2-Tehlikeli Atık Üretimi :
Tesiste üretimden kaynaklanan, 15 01 01*,15 02 02*,04 02 19*, ve 20 01 39
kodlu
kontamine atıklar kontamine ambalajları Ortaklar Geri Dönüşüm Hurda Plastik Metal Nakliye
San. ve Tic. Ltd. Şti. ve RDF Kontanine Atık Bertaraf ve Gei Kazanım San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne
vermektedir. Konu ile ilgili yapılan sözleşmeler EK-23’de verilmiştir.
Atık sahasının tabanı 25 cm kalınlığında beton zemin üzerine epoksi boya ile kaplanarak
sızdırmazlık sağlanmış olup, kenarlardan 10-15 cm yüksekliğinde havuzlama şeklinde etrafının
çevrilmesi, herhangi bir acil durum anında (dökülme, sızma) önlem olarak veya yıkama suyunun
bertarafı için ızgaralara doğru eğim verilerek ve daha güvenli olması açısından ızgaranın gideri
kör kuyuda toplanacak şekilde dizayn edilecektir. Geçici depolama izni için başvuru Bursa Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir.Tesiste oluşan
tehlikeli atıklar lisanslı firmalara verilmekte olup bu atıklar için yıllık olarak elektronik ortamda
tehlikeli atık beyanı yapılmaktadır.
Tesiste gerçekleştirilecek faaliyet süresince 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”,
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği”, 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı “Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal
Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” ve 26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı “Tehlikeli
Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine
uyulacaktır.
3- Ambalaj Atıkları Üretimi:
Tesiste çalışanların ofis kullanımları sonucu kağıt, karton, naylon şeklinde ambalaj atığı
oluşması söz konusudur. Tesiste oluşan ambalaj atıkları, diğer atıklardan ayrı olarak
biriktirilmekte ve 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından lisanslı firmaya verilerek ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Tesis ambalaj atıkları
için hizmetini ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’ndan almakta
olup konu ile ilgili sözleşme EK-24’de verilmiştir.
115
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Tesiste oluşacak her türlü ambalaj atıklarının toplanması ve bertarafı gibi işlemler için
24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
4-Tıbbi Atık Üretimi :
Tesisin tıbbi atıkları için ERA Medikal ile yapmış olduğu sözleşme EK-25’de verilmiştir.
Personelin sağlık hizmetleri için acil bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri ve bu
durumda ortaya çıkan tıbbi atıklar 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 13; Tıbbi atıkların
toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu
polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat
kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kg kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve
her iki yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini
taşıyan kırmızı renkli plastik torbalarda toplanacak veya toplanması sağlanacaktır. Akabinde söz
konusu atıkların sterilizasyon tesislerine iletilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Bu işlemler
sırasında 22.07.2005 Tarih 25883 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hususlar doğrultusuna bertaraf edilecek ve işleme
sürecinde “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
5-Atık Yağ Üretimi
Tesiste çeşitli kullanımlar sonucu ve makinelerin bakımları sırasında oluşan atık yağlar
için analiz yapılmış ve 1. Ve 2. Kategori olarak belirlenmiştir. Tesiste oluşan atık yağlar atık
sahasında biriktirilerek ilgili lisanslı firma olan Golteks Petrol ve Kimya San. ve Tic. A.Ş. ’ne
verilmektedir. Atık yağların biriktirilmesi, toplanması ve bertarafı gibi işlemler için 30.07.2008
Tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Tesiste bitkisel atık yağ oluşmakta ve tesis bitkisel atık yağlarını Kolza Biodizel Yakıt ve
Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye vermektedir. Atık madeni yağ ve bitkisel atık yağ
sözleşmeleri EK-26’da verilmiştir. Bitkisel atık yağlar ile ilgili olarak 19/04/2005 tarih ve 25791
116
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Hakkında
Yönetmelik hükümlerine uyulacak ve lisanslı firmalara verilerek değerlendirilecektir.
6-Atık Pil ve Akümülatörlerin Üretimi
Tesiste oluşan 16 02 13*,17 04 09*,17 04 10*, 20 01 21*,20 01 35* kodlu atıklar, Evciler
Kimya Madencilik ve Değerli Metaller San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verilmektedir. Evciler Kimya
Madencilik ve Değerli Metaller San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme EK-27’de verilmiştir.
Ayrıca, tesiste oluşacak atık piller ayrı toplanacak ve Taşınabilir Atık Pil Üreticileri
Derneği (TAP)’ne gönderilerek bertarafı sağlanacaktır. Atık akü oluşması halinde ise aküler
lisanslı firmalara verilecektir. Atık pil ve akümülatörlerle ilgili 31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü
Yönetmeliği”ne uyulacaktır.
7-Atık Lastik Üretimi
Tesiste herhangi atık lastik oluşumu beklenmemekte olup oluşması durumunda 25.11.2006
tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği’ nin ilgili hükümlerine uyularak bertaraf edilecektir.
8-Elektronik Atık Üretimi
Tesiste oluşan 16 02 13*,17 04 09*,17 04 10*, 20 01 21*,20 01 35* kodlu atıklar, Evciler
Kimya Madencilik ve Değerli Metaller San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verilmektedir. Evciler Kimya
Madencilik ve Değerli Metaller San. ve Tic. Ltd. Şti. ile yapılan sözleşme EK-27’de verilmiştir.
IV.10 Proje kapsamında işletme döneminde kullanılacak maddelerden parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve toksik olanların taşınmaları, depolanmaları ve kullanımları
Faaliyet kapsamında, tehlikeli ve zararlı maddelerin depolanması, taşınması ve
kullanımına ilişkin faaliyetlerde, 11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe giren (Değişiklik:18.01.2008 tarih ve 26760 sayılı ResmiGazete) “Tehlikeli
Kimyasallar Yönetmeliği” ile 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
117
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
yürürlüğe giren (Değişiklik:30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi) “Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen hususlara uyulacaktır.
Tesiste işletme aşamasında patlayıcı, parlayıcı maddeler sınıfında yer alan ve ana yakıt
olarak kullanılacak olan doğal gaz, gaz tedarikçilerinden (doğal gaz dağıtım şirketlerinden)
temin edilecek olup, faaliyet alanı içerisinde herhangi bir depolama yapılmayacaktır.
IV.11 Proje kapsamında kullanılacak hammadde ve tehlikeli kimyasalların listesi, risk
durumları, yıllık kullanım miktarları, güvenlik bilgi formları, depolama ve bertaraf
yöntemleri ve güvenlik önlemleri
Proje kapsamında, üretim sırasında kullanılacak olan tehlikeli kimyasal maddelerin
depolanması, taşınması ve tehlikelerine göre alınacak önlemler, 11 Mart 2002 tarih ve 24692
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve
Esasları Tebliği”ne uygun olarak hazırlanmış Güvenlik Bilgi Formları’na göre yapılacaktır.
Tesiste kullanılan kimyasallara ait Güvenlik Bilgi Formları EK-28’de verilmiştir.
Tesiste kimyasal maddeler, vb. maddelerin üretim ünitelerinden ayrı olarak, depolanacağı
ayrı bir kimyasal odası vardır. Bunun yanında numune boya makinelerinin bulunduğu ayrı bir
bölüm ve boyaların hazırlandığı laboratuvar olacaktır. Depolara gerekli ikaz levhaları
yerleştirilerek, içeride yeterli havalandırma sağlanacaktır. Ayrıca kimyasal madde dökülmesi
durumunda absorban madde kullanılacaktır. Tesiste üretim süresince kullanılan kimyasallarla
ilgili olarak 9.12.2003 tarih ve 23511 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili hükümlere uyulacağı beyan ve taahhüt edilmiştir. Tesiste üretim
süresi boyunca 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren ”Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği” ile 18.01.2008 tarih ve 26760
sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri usullerine
uygun olarak çalışılacaktır.
Tesiste üretim süresince kullanılacak kimyasallarla ilgili olarak;
118
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı
Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve
Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik”,

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli
Maddelerin
ve
Müstahzarların
Sınıflandırılması,
Ambalajlanması,
Etiketlenmesi, Hakkında Yönetmelik”,

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik”,

26.12.2008 tarih ve 27092 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren“
Tehlikeli Madde ve Müstahzarlarına İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve
Dağıtılması Hakkında Yönetmelik”, esaslarına, uygun çalışılacaktır.
V.12 Proje kapsamında işletme döneminde insan sağlığı ve çevre açısından riskli ve
tehlikeli olanlar, alınacak önlemler
Faaliyet süresince, insan sağlığı üzerine etkiler, tüm inşaat faaliyetlerinde olabilecek iş
kazaları ve potansiyel sağlık problemleridir. Bu etkilerin en aza indirilmesi amacıyla 4857 ve
6331 sayılı “İş Kanunu” çerçevesinde alınması gerekli tüm önlemler alınacaktır.
İş kazası riskini düşük düzeyde tutabilmek, iş kazalarını minimuma indirmek için
önlemler alınacak ve tüm dünyada kabul görmüş güvenlik kurallarından da yararlanılacaktır.
İnşaat malzemelerinin nakliyesi ile personel ve işçi ulaşımının ve iş makinelerinin neden olacağı
trafik artışı ve meydana gelebilecek trafik kazaları personelin eğitimi, trafik işaretlerinin
konulması, hız sınırlaması ve araçların periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması gibi
tedbirlerle önlenerek asgari düzeye indirilecektir.
Faaliyetler sırasında iş makinelerini kullananların eğitimli olmaları ve yeterlilik belgesine
sahip olmaları sağlanacaktır. Bunun yanı sıra, inşaat aşamasında çalışacak personele koruyucu
ekipman tedarik edilecektir (gözlük, eldiven, baret, emniyet kemeri vb.).Tesis ile ilgili risk
değerlendirme analizleri yapılmış olup, yapılmış İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekim
Sözleşmeleri EK-29’da verilmiştir.
119
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
IV.13 Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, şekli, güzergah
yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar için kullanıldığı, mevcut trafik
yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre konumu, inşaat ve işletme aşamalarında araç yükünün
araç cinsi ve sayısı şeklinde detaylandırılarak % artış olarak hesaplanması ve güncel trafik
hacim haritasının eklenmesi, faaliyet için kullanılacak araçları kaldırıp kaldıramayacağı
yapılması düşünülen tamir, bakım ve iyileştirme çalışmaları vb.)
Proje kapsamında inşai faaliyet sözkonusu değildir. Faaliyetler sırasında Karayolları
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün görüşünde de belirtmiş olduğu üzere 2918 sayılı “Trafik
Kanunu” ve karayolları ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.
Tehlikeli maddelerin karayolu ile taşınmaları sırasında “Tehlikeli Maddelerin Karayolu
İle Taşınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.Tüm faaliyetler sırasında
malzemelerin taşınmasında karayollarına zarar verilmeyecek, zarar verilmesi durumunda
oluşacak hasarlar, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokol çerçevesinde
yatırımcı firma tarafından karşılanacaktır.İşletme aşamalarında yola giriş ve çıkışlarda trafik
güvenliği açısından her türlü önlem, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü görüşleri doğrultusunda
yatırımcı firma tarafından alınacaktır.Proje kapsamında herhangi bir bağlantı yolu yapılmayacak
olup, tesis ünitelerine ulaşım için mevcut servis yolları yapılacaktır.
Tesis Alanına Ulaşım
Tesis alanına ulaşım, mevcut karayollarından (D575 ya da Örnekköy yolu) sağlanacak
olup, bağlantı yolu yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Tesis alanı, D575 karayoluna yaklaşık
1200 m, Örnekköy yoluna ise yaklaşık 300 m mesafededir.
İşletme Aşamasında Meydana Gelecek Trafik Yükü ve Etki Azaltıcı Önlemler
Tesisin işletme aşamasında, tesis alanına günlük olarak toplam 50 tır ve/veya kamyon
giriş çıkışı olacağı öngörülmektedir. Bu tır ve/veya kamyonlar, tesise hammadde getirmek ve
nihai ürünü depo alanına nakletmek için hizmet verecektir. Hammaddenin ve nihai ürünün
depolandığı alan, tesis alanında yer almakta olup, işletme aşamasında meydana gelecek 50
araçlık ilave yük (7.609 taşıt/gün+50 taşıt/gün=7.659 taşıt/gün) ile mevcut yoldaki taşıt hacmi
%1 oranında artacaktır. Bu mertebedeki bir artışın da mevcut trafik yükünü olumsuz yönde
etkilemeyeceği öngörülmektedir.
120
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Ayrıca proje kapsamında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları
Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör Ortaklığı Bölge Müdürlüğü’nün 25.09.2013 tarih ve
154094 sayılı yazısında; “Adı geçen parsellerden 182 ada,235 nolu parselin 1115 m2 kısmı Yapİşlet-Devret Modeli ile ihalesi yapılan Gebze-Orhangazi-İzmir(İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı
Yolları Dahil) otoyolu güzergahı altında kaldığı için kamulaştırılmıştır. Diğer parseller ise
kamulaştırma sınırlarımız dışında kalmaktadır. Sonuç olarak, görüşü sorulan faaliyet otoyolun
tarfik güvenliğini tehlikeye düşürebilecek olası toz,pis koku,gürültü v.b. kirliliklere karşı tüm
tedbirlerin alınması şartıyla idaremizce uygun görülmekterdir.” İlgili görüş EK-30’da
verilmiştir.
IV.14 Proje için önerilen sağlık koruma bandı mesafesi, vaziyet planı üzerinde gösterilmesi
Proje konusu faaliyet, İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin kapsamında
değerlendirilecektir. Aynı yönetmelik hükümlerine göre; Sağlık koruma bandı mesafesi için;
“Sanayi bölgesi, organize sanayi bölgesi ve endüstri bölgesi içindeki tesisler ile ikinci ve üçüncü
sınıf gayrisıhhî müesseselerin etrafında da müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde, inceleme
kurulunun kararına istinaden yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği kişi tarafından
sağlık koruma bandı oluşturulmasına karar verilebilir” ve “Sağlık koruma bandı, inceleme
kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı etkiler ve kirletici
unsurlar dikkate alınarak belirlenir. Sağlık koruma bandı, sanayi bölgesi sınırı esasalınarak
tespit edilir. ÇED raporu düzenlenmesi gereken tesislerde bu rapordaki mesafeleresas alınır”
hükümleri yer almaktadır.
Tesisin çevresinde ortalama 10 m sağlık koruma bandı mesafesi mevcuttur. Kapasite
artışı sonrasında, faaliyet ile ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin
Yönetmelik gereğince Yer Seçim ve Tesis Kurma İzni ve İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı için müracaat edilerek
gerekli izinler alınacaktır.
IV.15 Acil eylem planı (ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, yangın, deprem ve
sabotaja karşı alınması gerekli önlemler)
Proje kapsamında tesiste meydana gelebilecek beklenmedik aksiliklerin önüne
geçilebilmesi ve bu gibi durumlarda yapılması gerekenleri içeren bir acil durum müdahale
121
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
planı mevcuttur. Bu planın amacı, yangın, su baskını, deprem, kimyasal tehlikeler ve sabotaj gibi
acil durumlarda yönetimin süratli ve doğru karar almasını sağlayacak verilerin toplanması,
çalışma planının oluşturulması, can ve malı koruyacak önlemlerin alınması, hasar tespit, acil
müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesidir
Acil müdahale planı, 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”da belirtilen risk faktörleri göz önüne alınarak
hazırlanmıştır. Bu planda, dikkate alınması ve belirlenmesi gerekli ana hususlar ile alınacak
önlemler belirlenecek,çalışanlara bu konularda gerekli eğitimler verilerek acil müdahale
planlarına uymaları ve bu plana göre hareket etmeleri sağlanacaktır. Bahsi geçen Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”da İşveren;
-Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanları ve çevre şartlarını da dikkate alarak
meydana gelebilecek acil durumları önceden değerlendirerek, çalışanları ve çalışma çevresini
etkilemesi mümkün ve muhtemel acil durumları belirler ve bunların olumsuz etkilerini önleyici
ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
-Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri
yapar, acil durum planlarını hazırlar.
-Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin
niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,
tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu
konularda eğitimli yeterli sayıda kişiyi görevlendirir, araç ve gereçleri sağlayarak eğitim ve
tatbikatları yaptırır ve ekiplerin her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
-Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” kapsamında İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini
sağlamakla yükümlü olup;
122
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
-Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması,
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin
değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
-İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler,
denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
-Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
-Çalışlara görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu
göz önüne alır.
-Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere
girmemesi için gerekli tedbirleri alır.
-İşveren, bu yükümlülüklerini yerine getirirken; risklerden kaçınmak, kaçınılması mümkün
olmayan riskleri analiz etmek, risklerle kaynağında mücadele etmek, teknik gelişmelere uyum
sağlamak, tehlikeli olanı, tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanla değiştirmek, toplu korunma
tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek, işin kişilere uygun hale
getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının
seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun
sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek ve teknoloji, iş
organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini
kapsayan tutarlı ve genel bir önleme politikası geliştirmek gibi ilkeleri göz önünde
bulundurmakla yükümlüdür.
 Tesiste meydana gelecek olan herhangi bir acil durum anında;
 Sakin olunmalı ve ne olduğunu anlamak için meydana gelen durum çok iyi bir şekilde
analiz edilmelidir.
 Varsa “Acil Durum Alarmı”nı çalıştırmalıdır.
 Acil durum tahliye planında belirtilen şekilde, acil durum toplanma bölgesine
gidilecektir.
 Bulunulan mahal terk edilirken; elektrik şalteri (yangın ve su baskınında) kapatılmalıdır.
 Asansörler kullanılmamalıdır.
 Kriz masası tarafından verilecek bilgilere göre hareket edilmelidir.
Buna ilaveten aşağıdaki konularda da gerekli tedbirler alınacaktır.
123
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Yıldırım Düşmesi: Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer yüzeyinin durumu
da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler
yıldırım oluşumu için uygun koşullar hazırlarlar. Yıldırım düşmesi sonucunda
santral tesisinin kontrol ve kumanda merkezinin doğrudan zarar görmesi tesisteki temel elektrik
ünitesinin servis dışı kalmasına yol açacaktır. Bu durumda işletme operatörü derhal uzman
elektrikçi ile temas kuracak, onarım çalışmalarının mümkün olduğunca çabuk oluşturulması için
gerekli birimlerle temasa geçecektir. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için aşağıda
belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır:
 Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılacak,
 Açık arazide yere çömelerek oturulacak, kesinlikle yere yatılmayacak,
 Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışılacak,
 Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyalar kullanılmayacak,
 Açık arazide gruplar halinde durulmamasına özen gösterilecek.
Heyelan: Heyelan tehlikesi olan yerlere setler yapılarak, yamaçlar ağaçlandırılacaktır.
Toprağa/yüzey sularına kimyasal madde dökülmesi-sızıntı: İnşaat alanlarına, nakliye yollarına
yağ, akaryakıt ve boya gibi kimyasal maddeler döküldüğünde uygulanacak işlemler aşağıda
sıralanmıştır.
Sızıntı kaynağı tespit edilmesi, sızıntı yayılmasının önlenmesi için sızıntı kaynağının
etrafı kum torbalarıyla çevrilecek, büyük sızıntılarda, zemin eğimi de dikkate alınarak sızıntının
akış aşağısına küçük bir kanal açılarak emme kabiliyeti yüksek maddeler ile doldurulmak
suretiyle, sızıntı sonucu çevreye yayılan maddenin toplanarak yeraltı suyuyla karışması
engellenecek,kirletici madde, kullanılmış absorban madde ve toprak uygun boyut ve
dayanıklılığa sahip torbalara koyularak etiketlenecek,büyük bir sızıntı ve/veya dökülme durumu
derhal şantiye şefine haber verilecektir.
Yüzey suyu kaynaklarına akaryakıt, yağ ve diğer kimyasalların sızması durumunda
kimyasal maddelerin su yüzeyine dağılmaması için sızıntının büyüklüğüne ve akarsu debisine
göre dubalar kullanılacaktır. Bu dubaların iç kısımları absorban özellikli lifli malzeme ile
124
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
doldurulacaktır. Kimyasal maddelerin toprak ya da yüzey suyu kaynaklarına dökülmesi
durumunda;
 Kuru kum ile yollara ve toprağa dökülen kirleticiler etkili şekilde absorbe edilebilir.
 Talaş kullanılarak yollara ve toprağa dökülen maddelerin yayılması önlenebilir.
 Sızıntı maddelerinin temizlenmesinde kullanılan dubalar,
 Absorban yastıklar,
 Plastik eldiven, özel kıyafetler ve kişisel koruma ekipmanı,
 Vakum pompası,
 Kimyasal maddeye dirençli variller,
 Sert plastik torbalar, gibi ekipmanlar kullanılacaktır.
Fırtına ve hortum: Fırtınalar kuvvetli rüzgârlar sonucunda meydana gelen doğal olaylardır.
Yağış ile birlikte esen şiddetli rüzgârlar tufan, kurak ve yağışsız esenler ise tayfun olarak
isimlendirilmektedir. Bu kuvvetli rüzgârlar esnasında hortum tabir edilen helezonik girdaplar ve
deniz veya göllerde yüksek dalgalar ve taşmalar meydana gelmektedir. Fırtına ve hortumdan
korunmak için; işyerinde acil ikaz sistemi bulunacaktır. Bloklar halinde ve sağlam monte edilmiş
parçalardan oluşan çatılar yapmak, kalın cam kullanmak, dış yüzeylerde fazla aksesuar
kullanmamak ve çevreyi ağaçlandırmak fırtına ve hortuma karşı alınacak önlemler arasındadır.
Kontrol sistemlerinin devre dışı kalması: Yapılması planlanan tesiste her bir üretim kalemi için
farklı kontrol/kumanda merkezleri bulunmaktadır. Dolayısıyla üretimin herhangi bir aşamasında
kontrol/kumanda sisteminin arızalanması ya da durması, tesisteki diğer birimlerdeki üretim
faaliyelerini etkilemeyecektir. Meydana gelen arıza/devre dışı kalma durumu ise, yetkili
servislerin müdahalesi ile ortadan kaldırılacaktır.
Acil bir durumla karşılaşıldığında uygulanacak acil eylem planı EK-31’de verilmiştir
Acil Durum İçin Yapılacak Hazırlık: Bir acil durumla karşılaşıldığında karışıklığa
meydan vermeden olaya müdahale edebilmek için bir Acil Durum Müdahale Ekibi
oluşturulacaktır.
Acil Durumlarda İletişim: Herhangi bir acil durumda olayın duyurulmasında iletişim
aracı olarak alarm sistemi ve telefonlar kullanılacaktır. Acil durumlarda ulaşılması gerekli olan
telefonlar ise personel sorumlusu tarafından hazırlanıp ilgili bölümlere ve sekreterliğe asılacaktır.
Acil durumlarda bu telefonlar aracılığıyla ilgili kişi ve kuruluşlara haber verilecektir.
125
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Acil Durumlarda Müdahale:
1-
Yangın: Herhangi bir yangın durumunda, başta yangın ekibi olmak üzere Ormo
Yün İplik San. Ve Tic. A.Ş. çalışanlarının tümü sorumludur.
Yangın ihbarı; yangını ilk gören personel en yakın YANGIN ALARM’ına basarak ihbarı
yapar. Yangın alarmını duyan yangın söndürme ekibi personeli bulunduğu yere en yakın yangın
söndürme cihazını olarak yangın mahalline giderek yangına müdahale eder.
Yangın ekibinde görevli olmayan diğer personel YANGIN ÇIKIŞI levha yönlerini takip
ederek derhal binayı terk eder ve belirlenen toplanma bölgesinde toplanarak gerektiğinde yardım
edebilecek şekilde bekler. İlk yardım ekibindeki personel yangından etkilenen personeli
emniyetli açık bir ortama ulaştırarak ilk yardım metotları uygulanır. Yangın büyüme eğilimi
gösterirse kurtarma ekibi işletme elektriğini kapatır. Güvenlik görevlisi yangını Belediye
itfaiyesine telefonla bildirir. Yangın söndürme ekibi yangın dolaplarındaki yangın hortumlarını
kullanarak müdahale eder. Şehir itfaiyesi gelene dek yangını kontrol altında tutmaya çalışır.
2- Doğal Afetler
a.
Deprem: Deprem olduğu sırada 15 sn içinde dışarı çıkabilecek durumda olanlar
hemen dışarı çıkar. 15 sn içinde dışarı çıkamayacak bir yerde ise bulundukları yerde kendilerini
korumaya alır. Sarsıntı geçer geçmez gerekli çalışmalar yapılır. sarsıntının şiddetine göre
durum değerlendirilir ve gerekiyorsa fabrikanın boşaltımı sağlar. Bölüm sorumluları tarafından
dışardaki personel sayılır, eksik olup olmadığı belirlenir. Sayım işleminden sonra güvenli bir
bölgede yardıma hazır olarak beklemeleri sağlanır. Bu sırada elektrik tesisatını kapatıp can ve
mal emniyetini sağlar.
Deprem yıkıma sebep olmuşsa, kurtarma çalışmalarından sonra oluşan hafriyatın belirli
bir yerde toplanmasını ve gerekli olanların kireçlenerek güvenli bir şekilde bertaraf edilmesini
sağlar.
b.
Ağır Hava Koşulları (Fırtına, Sel, Yıldırım Düşmesi): Fırtına/sel baskınında
işletme kapıları kapatılır. Gerekirse elektriğin kesilmesi talimatı verilir. Elektrik kesildiğinde,
ekipteki bakım elemanı tarafından acil aydınlatmaların yanıp yanmadığı kontrol edilir. Ağır hava
koşullarının can ve mal kaybına sebep olmasından endişe ediliyorsa ilgililere bildirilir ve
kontrollü şekilde firma tahliye edilir.
c.
Komşu Kuruluşlardan Gelebilecek Tehlikeler: Kuruluşlardan ve çevreden
gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durum bildiriminde; olayın fabrikayı etkileme olasılığına
karşı hazır olarak bekletilecektir. İlgili tesis yönündeki yanıcı veya parlayıcı maddeler alandan
uzaklaştırılır. Gerekli görülürse müdahale ve tahliye işlemleri gerçekleştirilir.
126
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
d.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Sabotajlardan Korunmak İçin Yapılacaklar: İhbar alındığında ve/veya şüpheli
bir durum olduğunda müdahale ve gerekirse tahliye işlemleri gerçekleştirilir. İhtiyaç halinde
çevredeki emniyet güçlerinden (polis, jandarma) destek istenir.
3- Kimyasal Madde Dökülmesi:
Tesiste olması muhtemel herhangi bir kimyasal madde dökülmesi durumunda öncelikli
olarak en yakın birim amirine haber verilir ve birim amirinin gözetiminde gerekli koruyucu
malzeme (maske, eldiven vs.) kullanarak olaya müdahale edilir. Kazaya uğramış kabı emniyete
alarak, daha fazla malzeme dökülmesi önlenir. Dökülmenin/sızıntının meydana geldiği bölgenin
etrafını yayılmasını önlemek amacıyla bariyerle veya absorban malzeme ile çevrilerek daha
sonra dökülen kimyasalın /yağın türüne göre belirtilen uygun absorban malzeme ile temizlik
yapılır.
Dökülmenin veya sızıntıdan dolayı yaralanmış personel var ise ilk müdahaleyi yapması
için birimdeki ilk yardım ekibine haber verilir ve ilk yardımı yapılan kişiyi gerektiğinde en yakın
sağlık birimine ulaştırılır. Acil Durum Eylem Planı ve görevlendirilen acil durum güvenlik ekibi
EK-31’de verilmiştir.
IV.16 İşletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı
alınacak önlemler (arazi ıslahı, rehabilitasyon ve rekreasyon çalışmaları)
ÇED Raporu’na konu faaliyetin ekonomik ömrü 30 yıl olarak planlanmış olup, bu süre
sonunda günün ekonomik koşulları dikkate alınarak, yatırımcı firma tarafından modernizasyon
çalışmaları yapılacaktır. Tesiste faaliyet sona erdikten sonra arazi terk edilmeden önce arazi ıslah
ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır.
Arazi Islahı
Tesis alanındaki arazi çalışmaları, faaliyetin sona erip, üst yapıların yıkılmasından
hemen sonra başlayacaktır. Arazi ıslah çalışmalarında, alan tesviyesi, şekillendirilmesi ve
teraslama gibi işlemler yapılacaktır. Ayrıca, arazi ıslahı çalışmaları sırasında yağışlar ile
oluşabilecek yüzey akışının tesis alanında birikmesini engellemek için gerekli yerlere drenaj
kanalları ve hendekleri açılarak yüzey drenajı kontrol edilecektir. Arazi ıslah çalışmaları
sonunda, yüzey sabit bir hale getirilerek, yeşillendirme çalışmalarına uygun bir zemin
hazırlanmış olacaktır.
127
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
Rehabilitasyon ve Reklamasyon Çalışmaları
Tesis alanındaki rehabilitasyon ve reklamasyon çalışmaları kapsamında bir peyzaj
programı oluşturulacaktır. Bu program dâhilinde tesisin üzerine kurulduğu alanın bitki ekimine
uygun hale getirilmesinden sonra, bölgeye özgü bitki ve ağaçlar dikilerek yeşillendirme
çalışmaları yapılacaktır.
128
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BÖLÜM V: HALKIN KATILIMI
Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkının Tanıtımı
Söz konusu proje kapsamında ÇED Yönetmeliği'nin 9. maddesi gereğince, ÇED sürecine
halkın katılımını sağlamak, yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini
almak amacıyla 29.09.2013 tarihinde saat 14:00'te Orhangazi İlçesi, Topselvi Mahallesi Köy
Konağı toplantı salonunda Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiştir
Halkın katılımı toplantısı ile ilgili bilgiler bir yerel bir de ulusal düzeyde yayın yapan
gazetede toplantı tarihinden önce ilan edilmiştir. Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilen
halkın
katılımı
toplantısı,
Bursa
Çevre
ve
Şehircilik
İl
Müdürlüğü
başkanlığında
gerçekleştirilmiştir.
Halkın Projeye İlişkin Endişe, Görüş / Önerileri ve Konu İle İlgili Değerlendirmeler
Faaliyet ile ilgili olarak gerek yatırımcı firma yetkilisi, gerekse Bursa Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü yetkilileri açıklayıcı bilgiler vermişlerdir.
Halkın Katılımı Toplantısı Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler
Halkın katılımı toplantısının tamamlanmasının ardından projenin teknik özelliklerinde ve
üretim teknolojisinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
129
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
BÖLÜM VI: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE
BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ
TEMİN EDİLEN
Tesiste gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan faaliyetler süresince;
 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”
 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”
 10.10.2011 tarih ve 28080 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”
 27.04.2011 Tarih ve 27917 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik”
 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği”
 24.04.2011 tarih ve 27914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”
 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
 5 Nisan 2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik”
 24.08.2011 tarih ve 28035 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
 31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık
Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”
 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil
ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
130
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
 03.12.2011 tarih ve 28131 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
 04.09.2009 tarih ve 27339 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”
 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik”
 26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği”
 30.03.2010 tarih ve 27537 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 09.12.2003
tarih
ve
25311
sayılı
Resmi
Gazete’de
yayımlanan
“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”
 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliği”
 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“ Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik”
 31.12.2011 tarih ve 28159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”
 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bazı
Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği”
131
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelik”
 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Koku
Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”
 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine
ve 4857 ve 6331 sayılı İş Kanunu’na, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na, 298
sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ile 5491 sayılı Çevre
Kanununda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ve buna bağlı olarak çıkarılan/ çıkarılacak olan
tüm Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulacaktır. Çevre Kanunu ve diğer mer’i mevzuat
çerçevesinde ilgili kurum kuruluşlardan gerekli izin ve ruhsatlar alınacaktır.
Bu raporda, Ormo Yün İplik San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek “El Örgü
İpliği İmalatı Kapasite Artışı” projesinin çevreye olan etkilerinin minimize edilmesi için
yapılacak çalışmalar belirtilmiş ve tespitler, arazi ve geniş literatür çalışmaları sonucunda ortaya
konulmuştur. Bu çalışmalar sonucu olarak önerilen kontrol ve koruma yöntemlerinin
uygulanması durumunda, tesisin çevre kirliliğine neden olacak olumsuz çevresel etkisinin ve
herhangi bir kalıcı zarar ya da etkisinin olmayacağı sonucuna varılmıştır.
132
ORMO YÜN İPLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.
EL ÖRGÜ İPLİĞİ İMALATI KAPASİTE ARTIŞI
ÇED RAPORU
NOTLAR VE KAYNAKLAR

www.dmi.gov.tr

www.dsi.gov.tr

Devlet Meteoroloji İstasyonu Genel Müdürlüğü Meteoroloji Verileri, 1996–2007,
ANKARA

MÜEZZİNOĞLU, A.,2005, “Hava Kirliliği ve Kontrolü Esasları”, Dokuz Eylül
Yayınları, İzmir.

http://rega.basbakanlik.gov.tr/

www.tuik.gov.tr

USLU,N., 2004, Kullanılmış Atıksuların Arıtımı Ders Notları , DEÜ. Müh. Fak., Çevre
Müh. Böl.,İzmir)


Google Earth Software, Digital Globe - Europe Technologies (http://earth.google.com)
MUSLU,Y., Kullanılmış Suların Tasfiyesi, Cilt I, Yeni İlavelerle Genişletilmiş 2. Baskı,
İTÜ. Yayınlarından, İstanbul 1988

http://tekstilportal.org/

http://tr.wikipedia.org/wiki/Nil%C3%BCfer,_Bursa#N.C3.BCfus
133
Download

boyap tekstil ve boya iplik boyama, kumaş boyama ve terbiye san