
Yuvarlak yassı bir ağırlığın fırlatılması
esasına dayanan, pist ve alan sporudur.
Disk atıcılığı atletik olaylar arasında
en eski spor dalıdır.Eski yunan
şairi Homeros,yapıtlarında disk atmaya sık sık yer
vermiş,MÖ. 5. Yüzyılda Yunanlı heykelci Myron'da
yaptığı ünlü "Diskobolos" heykelinde disk atmayı
canlandırmıştır.1896'da Atina'da yapılan Olimpiyat
oyunlarında atletizmin bir dalı olarak yerini
almıştır.1928'deki Olimpiyat oyunlarında bayanlar
da Disk atmada yer almışlardır.Amerikalı
Qerter,1962'de diski 61.10 metre uzaklığa
fırlatan ilk sporcudur.

Disk,ağaçtan veya benzeri bir
maddeden
yapılmıştır.Etrafında pürüzsüz
metalden bir çember ve her
iki yüzüne gömülmüş yuvarlak
plaklar vardır. Yuvarlak
plaklar diskin ağırlığını
denkleştirir. Erkekler için disk
ağırlığı 2 kg olup,22 cm
çapında ve 44.5 mm
kalınlığındadır.Bayanlar için
ise ağırlığı 1 kg,18 cm çapında
ve 37 mm kalınlığındadır.
Diskin yüzeyleri, kenardan
başlayarak merkezi 25 mm
uzaklığına kadar incelir.

Disk atma yeri, standart atletizm pistlerinin kısa
kenarının sağ ya da sol köşesinde yer alır.Futbol ve
atletizm amaçlı yapılan stadyumlarda bu yer futbol
kalelerinin sağ ya da sol arkasında bulunur.Disk,
2.50 m. Çapında bir çember içinden atılır.Disk atma
yerini oluşturan çember beton bir zemin ve
etrafında demir bir kasnaktan oluşur.

Beton çemberi çevreleyen demir kasnak beton
zeminden 2.5 cm. yüksekliktedir.Çemberin
merkezine denk gelen doğrultuda çemberin dışından
her iki yana doğru 5 cm. kalınlığında , 75cm.
uzunluğunda beyaz çizgiler uzanır.Atış alanı,
atıcının çember içinden diski attığı alandadır.Bu
alan, disk atma çemberinin merkezinden 34,92
derecelik bir açı ile başlayan ve uzantıları
çemberin dışından her iki yanda 5cm. kalınlığında
beyaz çizgiler şeklinde devam eden açı
uzantılarının arasındadır.

Disk, atış kolu elinin birinci parmak boğumları
üzerine oturtulur. Parmak araları ne çok açık ne
bitişik olmalıdır. El ayası diske temas etmeli
başparmak diskin duruşunu ve uçuş açısını
yönlendirecek şekilde hafif bastırmalıdır. Bazı
atıcılar diski işaret parmağı ile orta parmak
birbirine yanaşık konumda tutarlar. Böylece; atma
anında diske daha çok kuvvet uygulayabilirler.
Ayrıca elin dış yüzü dış tarafı göstermeli ve el
bileği rahat tutularak çok hafif diske değmelidir.
DİSK ATMADA TEKNİK AŞAMALARI
1.Başlama Duruşu
 2.Dönüşe Hazırlık(kurulma)
 3.Dönüş ve Atış Durumuna Geliş
 4.Atış ve atış Sonrası
(Şimdi bunları detaylıca görelim.)

Disk atıcı, atış çemberinin en arka
ucunda ve sırtı atış yönüne dönük olarak
durur.
 Ayaklar arsındaki mesafe,ortalama omuz
genişliğinde yakın olup,vücut ağırlığı her
iki bacağa eşit olarak dağıtılmalıdır.
 Gövde dik , baş ileriye bakar.
 Atış kolu ve serbest kol gövdenin
yanındadır.
 Duruşun rahat ve yumuşak olması şarttır.








Atış çemberine arkadan girilir.
Sırt atış yönüne dönülür.
Çember içinde, atış yönünün karşı
kenarında durulur.
Vücut ağırlığı her iki bacağa da eşit olarak
dağıtılır.
Ayak uçları atış yönünün ters istikametini
gösterir.
Gövde diktir.
Kollar gövdenin yanında doğal duruş
konumundadır.
Bu evrenin amacı disk atıcıya dönüş için
uygun bir konum hazırlamaktır.
 Kurulmayla birlikte kol ve bacaklar dönme
sırasındaki pozisyona hazır hale getirilir.
 Atıcı, atış kolunu sağa ve sola savururken,
vücut ağırlığı da bir bacaktan diğerine
aktarılır.
 Ağırlık aktarımı sırasında atış kolunun
savrulduğu taraftaki bacak gerilerek ağırlık
bu bacağa verilir ve ayak tabanına
basılır.Diğer bacağın ayak ucunda
yükselerek diz bükülür.




Serbest kol bükülü konumda bel hizasında
tutularak atış kolunun salınım hareketine aynı
yönde katılır.
Hareket sağa ve sola birkaç kez yinelenerek
dönüşe geçilir.(Bu kurulma tanımının dışında yapa
atıcılar da bulunmaktadır.)
Diski yandan öne ve geriye savurarak, yukarıya
atıp tutarak ve kurulma yapmadan atış kolunu
geriye alarak dönüş hareketine başlayan sporcular
da bulunmaktadır.










Dönüşe hazırlık salınımı yumuşak ve kontrollü
yapılır.
Kurulmaya ayaklar ağırlık merkezi aktarımını
sağlayarak uyum sağlar.
Kurulma sırasında; gövde öne arkaya ve
yanlara bükülmez.
Atış kolu vucüttan uzak tutularak diskin yolu
uzatılır.
Araçlı kolunun elinin üstü yukarıyı gösterir.
Disk parmaklar tarafından tutulmaz.
Serbest kol ile birlikte aynı yönde harekete
katılır.
Omuzlar paralel tutulmaya çalışılır.
Kurulma gereğinden fazla yapılma .(2 ya da 3
sallama).
Kurulma sırasında baş yukarıya bakar.
Kurulma sonunda dönüşe karar verildikten
sonra, atış kolu gövdeden uzakta gerili ve geride
kalça üzerindedir.
 Diski tutan elin üstü yukarıya bakar. Sağ
bacak gergin ve ayak tabanına basılı
konumdadır.
 Sol bacak dizden bükülü olarak ayak uçlarına
kalkarak ağırlığı sağ bacak üstüne aktarır.
 Gövde sağ tarafa doğru döner.
 Serbest kol ya bükülü olarak ya da gerdin bir
konumda omuz yüksekliğinde tutulur. Böylece
dönüş hareketine başlanmış olur.

Daha sonra her iki ayağın pençesinde atış yönüne dönülürken ,
sol bacak dizden bükülerek ağırlık merkezi bu bacak üzerine
kaydırılır.
 Sol ayağın pençesinde atış yönü görülünceye kadar
dönülürken , sağ bacak yerden kalkarak dönüş hareketine
katılır ve çemberin merkezine doğru geniş bir adım alır.
 Atış kolu bacakların ve gövdenin bu hareketini takip eder.
 Sağ bacağın çemberin merkezine yakın bir yerde yere
basmasıyla birlikte ;ağırlık merkezi bu bacak üzerine
aktarılarak sol bacak pasif konumda kalır.
 Aynı anda sağ bacağın pençesi üzerinde sağdan sola doğru
dönülürken, sol ayak sağ ayağa yakın olarak geriye çekilerek ,
atış yönünde çemberin bitiş yerine yakın bir yerde yere
basar.

Dönüşe başlarken ağırlık merkezi sol
bacak üzerine aktarılır.
 Sol ayak pençesinde sola dönülürken,
sağ ayak yerinden kaldırılarak harekete
katılır.
 Atış yönü görüldüğünde, sol ayak
üzerinde denge sağlanarak sağ ayağın
ileri adım hareketi başlar.
 Sağ bacağın ileri adımı, gövde atış
yönünü gördükten sonra başlar.










Dönüş anında , sol bacak gerilerek gövdeyi
ileri doğru iter.
Araçlı kol gergin ve gövdeden uzakta
tutulur.
Dönüş sırasında, gövdenin alt tarafı üst
tarafından daha hızlı hareket eder.
Dönüş sıçrayarak yapılmaz.
Dönüş sırasında gövde ne çok öne eğilir ne
de aşırı dik tutulur.
Baş öne ve ayaklara değil karşıya bakar.
Dönüş hareketi atış yönünde doğrusal bir
hat üzerinde yapılır.
Dönüş sonunda, sol ayağın alacağı yer sağ
ayak topuk hizası paraleldir.
Dönüş tamamlandığında her iki bacak yere
basar konumdadır.
Atış durumuna geliş konumundan;
ayaklar kalça ve gövde atış yönüne
döndürülerek atış evresi başlar.
 Gövde arkaya doğru yatırılırken,
kalça ileri sürülerek belin yay şeklini
alması sağlanır.
 Sağ bacak gerilerek ağırlığı sol
bacak üzerine aktarır.
 Gövdenin atış yönüne dönmeye
başlaması , atış kolunun da yana
doğru gerilmesini sağlar.
 Atış kolu gergin ve uzaktan getirilir.
 Elin üstü yukarıyı gösterir.
 Serbest kol yandan açmaya başlar.

 Ayakların,
kalçanın, gövdenin ve
omuzların atış yönüne dönüşü
tamamlandığında ; her iki bacak ayak
uçlarına kadar gerilerek yeri iterken , sağ
kol savrularak atışını yapar.
 Atıcı, atıştan sonra hareketin
durdurulmaması için bir çaba içine girer.
 Sol bacak geriye çekilerek sağ bacak
öne alınır ve gövde ağırlığı bu bacak
üzerine verilerek dengeleme yapılır.

Atış anında bacaklar ve kalça gövdeden önce hareket eder.
Gövde ağırlığı sağ bacaktan sol bacağa aktarılır.
 Atış anında her iki bacak da gerilir.
 Ayak uçları atış yönünü gösterir.
 Savurma sırasında ayak uçlarında yükselinir.
 Bel yay şeklini alarak gövde öne sürülür.
 Serbest kol yandan ileri doğru açılarak atış hareketini
dengeler.
 Atış kolu gövdeden uzakta ve gergin konumda iken disk
elden çıkarılır.
 Atış anında gövde tam olarak atış yönüne döner.
 Omuzlar yere paralel konumda olur.
 Gövde sağa, sola, öne ve
geriye bükülmez.

B.)
A.)
Ayaklar omuz genişliğinde  Alıştırma ‘a’ da olduğu gibi ,
önce ayak ucu ve dizini
açık ve kolları omuz
dönüş tarafına çevirdikten
yüksekliğinde yere paralel
sonra gövde dönüş
gelecek şekilde kaldırıp,
yapılacak tarafa bakılmalı ,
yalnız sağ veya sol tarafa 3küçük ve ileri bir sıçrama
5 defa küçük sıçrama
yapılarak sağ bacağı solun
yapacak şekilde dönmeler.
yakınından öne getirip adım
Dönüşler ayak uçlarından ve amalıdır.Ağırlık sağ bacağa
kolların savurma
aktarıldıktan sonra, sol bacak
hareketinden faydalanarak
yandan geriye getirilirken
başlama duruşuna
yapılmalıdır.Her dönüşten
geçilir.Ayakların yere
sonra, denge kontrolü
basmasını ve gövdenin duruş
yapılarak ikinci dönüşe
şeklini kontrol etmek için, her
geçilir.
iki alıştırmanın düz bir çizgi
üzerinde uygulanması tavsiye
edilir.

C.Duruş ve kolların şekli
alıştırma ‘a ve b’ de
olduğu gibidir.Kolları
aşağıya düşürmeden
vücut ağırlığını sağ
bacak üzerine
aktarırken, gövde de sağ
tarafa
döndürülür.Omuzlar sağ
diz üzerinde olmalı ve
omuz ekseni sağ ayağa
aşağı yukarı
paraleldir.Bu duruş
şeklinden sonra alıştırma
b deki dönüş tekrarlanır.

D.Yardımlı atış
pozisyonuna gelme.Sol
kol ön yukarıya, sağ
kolda alttan geriye
doğru gergin
kaldırılır.Öne adım
alarak bir dönüş
yaptıktan sonra, sol el
ile arkada duran eşin
sol elinden tutulur.Atış
kolunun dönüş sırasında
öne getirilmemsine
dikkat etmelidir.Aynı
alıştırma peş peşe de
tekrarlanabilir.
E.)

Değişik sallama şekillerinden sonra atış
kolunu geriye gergin götürülerek atış
pozisyonuna gelme.Kol sallaması
sırasında, sol kol ve baş rahat
bırakılmalıdır.Aynı alıştırma içinde atış
yönüne yan durarak, sol ayak ve sol diz
atış yönüne döndürülerek, bir defa
döndükten sonra tekrar atış pozisyonuna
gelinir. Vücut ağırlının sağ bacak
üstünde bırakılması ile atış kolunun
arkada kilitli kalmasına özellikle dikkat
edilmelidir.
F.)
 Sağlık topunu tek elle atarak dönüşler:
Sol elin desteği ile sağ elle tutulan sağlık
topu , normal atış pozisyonundan önce
adım alınarak karşı tarafa atılır.top , eli
terk ettikten sonra , ayak değiştirilirken
öne doğru adım alınarak , dönüş
hareketine devam edilir.




A.Diski normal tutarak gövdenin
yanından ileri geri , sonra sol eli
omuz yükselliğinde tutarak önden
ol tarafa sallama ile diske sekiz
çizmeler.
B.Öne adım duruşundan , diski öne
geri savurmadan öne yuvarlama.
C.Adım duruşundan diski yukarıya
doğru yuvarlama
D.Adım duruşundan diski öne doğru
yuvarlama ve koşarak tekrar
yakalama.





Yardımcı araçlarla atışlar.
(Örneğin; saplı top , lastik halkalar, çubuk ve atış
çemberleri)
Bununla disk atma tekniğinin oturtulmasında
olumlu katkı yapacaktır.
Disk veya yardımcı araçlarla ‘sallama ‘ ve ‘atış
pozisyonuna ‘ gelme alıştırmaları.
Değişik şekillerde diski sallama ve basit atışlar.
Normal duruştan atışlar.
#Atış yönünü görecek şekilde duruştan sonra , sol bacak
ile öne doğru bir adım alırken , atış kolu geriye götürülür.
#Öne adım alma sırasında , sol ayak ucu dışarıya
döndürülmeli ve vücut ağırlığı bu bacağa aktarılırken
ileriye uzun ve alçak bir sıçrama ile dönüş
yapılmalıdır.Kalça vuruşu ile çok çabuk atış pozisyonuna
gelindikten sonra da disk rahat olarak bırakılır.
#Bu alıştırma yürüyerek , ele araç alınmadan veya değişik
araçlardan faydalanarak da uygulanabilir.
ERKEKLER
JÜRGEN SCHULT 74,08 6 HAZİRAN 1986
(DOĞU ALMANYA)
BAYANLAR
GABRİELE REİNSCH 9 TEMMUZ 1988 (DOĞU
ALMANYA)








ERKEKLER
1. ROBERT HARTİNG: 68,27 (ALMANYA
2.İHSAN HADDADİ: 68,18 (İRAN)
3. GERD KANTER: 68,03 (ESTONYA)
BAYANLAR
1.SANDRA PERKOVIC : 67,62 (HIRVATİSTAN)
2.NADINE MÜLLER : 65.41 (ALMANYA)
3.NATALYA SEMENOVA : 62.91 (UKRAYNA)

ERCÜMENT OLGUNDENİZ
2008 OLİMPİYATLARINDA DİSK ATMA BRANŞINDA
ÜLKEMİZİ İLK DEFA OLİMPİYATLARDA TEMSİL EDEN
SPORCUMUZDUR.
20. OLARAK MÜSABAKAYI TAMAMLAMIŞTIR.
AYRICA KENDİSİ DİSK ATMA BRANŞINDA TÜRKİYE
REKORTMENİDİR. (64.34)
KAYNAKÇA
www.dersimiz.com.tr
www.bedeneğitimi.gen.tr
www.wikipedia.org/Disk_Atma
www.atletizmfederasyonu.com.tr
Download

Yuvarlak yassı bir ağırlığın fırlatılması esasına dayanan, pist ve alan