ERKEK CİNSEL SAĞLIĞI
Güncel Makale Özeti
Hipogonadizmde testosteron destek tedavisi ile
klomifen sitratın kıyaslanması
Ramasamy R, Scovell JM, Kovac JR and Lipshultz LI.
J Urol 2014; 192, 875-879
Yaşa bağlı idiopatik hipogonadizm, 45 yaş ve üzeri
yulan hasta memnuniyeti değerlendirildi. ADAM anketi li-
erkeklerin yaklaşık olarak %40‘ında görülmektedir. Genel-
bido kaybı, erektil disfonksiyon başta olmak üzere hipogo-
likle libido kaybı, isteksizlik, halsizlik, erektil disfonksiyon,
nadal semptomları sorgulayan 10 sorudan oluşmaktadır.
konsantrasyon eksikliği ve depresif duygu durumu gibi
Testosteron enjeksiyonu kullanan 31, jel olarak kul-
nonspesifik belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bunlar da dü-
lanan 31 ve KS alan 31 hasta olmak üzere toplamda 93
şük testosteron düzeyi ile ilgilidir. Testosteron düşüklüğü
hasta retrospektif olarak incelendi. Ortalama serum tes-
de multipl negatif sistemik etkiler, artmış kardiyovasküler
tosteron değerleri KS alanlarda 247’den 504’e; enjek-
hastalık oranları, dislipidemi, diyabet, metabolik sendrom,
siyon kullananlarda 224’ten 1104’e; jel kullananlarda
osteoporoz gibi mortal sorunlara yol açabilmektedir.
230’dan 412’ye yükseldi. Her ne kadar testosteron değeri
Kan akımındaki testosteron seks-hormon bağlayıcı
her üç tedavi kolunda da farklı oranlarda artmış olsa da
globuline bağlanırken, %1-2 oranında serbest halde bu-
hastaların ADAM anketindeki memnuniyet oranları ben-
lunmaktadır ve biyolojik olarak aktif kalan kısmı budur.
zer bulundu. Ancak enjeksiyon alanlarda diğer iki gruba
Seks – hormon bağlayıcı globulin yaşla beraber artar ve
göre daha fazla libido artışı gözlendi. Ancak testosteron
testosteron fonksiyonlarını inhibe eder. Çeşitli çalışmalar,
yüklemesine bağlı potansiyel yan etkiler KS kullanımında
hormon destek tedavisinin ilişkili klinik durumu düzeltme-
daha az olduğu ve daha ucuz olarak temin edilebildiğin-
de, hayat kalitesini artırmada etkili olduğunu göstermiştir.
den semptomatik hipogonadizm tedavisinde daha geniş
Semptomatik hipogonadizmi olan erkeklerde klomifen
sitrat (KS) ve testosteron destek tedavisi alanlar tedavi etkinliği ve memnuniyet açısından karşılaştırıldı. Kıyaslama
bir rolü bulunmaktadır.
Çeviri
yapılırken her iki grup için nicel ADAM (erkeklerde yaşa
Uzm. Dr. Fatih Hızlı, Dr. İsmail Selvi
bağlı androjen eksikliği) anketi kullanıldı ve tedaviden du-
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği
253
Download

Hipogonadizmde testosteron destek tedavisi ile