2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
2014 YETENEK SINAVI
UYGULAMA KILAVUZU
DİYARBAKIR
1
İÇİNDEKİLER
1. Adaylara Sesleniş
2. Okulumuzun Hakkında
3. Vizyonumuz
4. Misyonumuz
5. Sınav Komisyonu
6. Önemli Hatırlatmalar
7. 2014 Yetenek Sınavı Takvimi
8.
Başvuru İçin İstenen Belgeler
9. 2014 Yetenek Sınavı Uygulama Esasları
10. 2014 Yetenek Sınavı
2
1. ADAYLARA SESLENİŞ
Bu kılavuz; 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 8. Sınıfı bitiren Ortaokul ve İmam Hatip
Ortaokulu öğrencileri arasından Okulumuza Yetenek Sınavıyla, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında
9. Sınıf öğrenci alımına ilişkin iş ve işlemleri içermektedir.
2014 Yetenek Sınavı; Mili Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 20 ve
25. Maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjan sayısı kadar ve Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünün 27.05.2014 Tarih ve 2014/10 Sayılı Genelgesinde belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Yetenek Sınavına giren tüm adaylarımıza başarılar dilerim.
Komisyon Başkanı
Muzaffer YÜCEDEN
Okul Müdürü
2. OKULUMUZ HAKKINDA
Okulumuz ‘Diyarbakır Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’ bünyesinde Alan/Dal iken Milli Eğitim
Bakanlığınca Spor Liseleri bağımsız liselere dönüştürülmüş ve böylece okulumuzda 2013-2014
Eğitim-Öğretim yılı itibariyle eğitim-öğretime başlamıştır.
Okul ismi Milli Eğitim Bakanlığınca ‘Diyarbakır Spor Lisesi’ olarak belirlenmiş ve okulumuzda
tekli eğitim uygulamasıyla Gündüzlü Karma Eğitim vermektedir.
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi bünyesinde Alan/Dal olarak 2010 yılından bu yana öğrenci
alınmakta iken ilk kez ‘Diyarbakır Spor Lisesi’ unvanıyla öğrenci alımı yapacaktır.
3. VİZYONUMUZ
Kendisini geliştirmeyi temel ihtiyaç kabul eden, değerlerini yaşayan ve yaşatan, hoşgörü sahibi,
kendisiyle yarışan, katılımcı, etkili ve nitelikli, çağdaş, demokratik bireyler yetiştirmek.
4. MİSYONUMUZ
Atatürk ilke ve inkılâpları çerçevesinde; imkânları en üst seviyede kullanıp, öğrencilerimize en
iyi eğitim-öğretim imkânı sunarak öğrencilerimizi üst öğrenime hazırlamaktır.
5. SINAV KOMİSYONU
2014 Yetenek Sınavı Komisyonu oluşturulması ve Gözetmen görevlendirmeleri 18/06/2014
Tarih ve 6161 Sayılı Kaymakamlık Onayı ile yapılmıştır.
6. ÖNEMLİ HATIRLATMALAR
2014 Yetenek Sınavı ile ilgili her türlü uygulamalar hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla
hazırlanan bu kılavuzu dikkatle okumadan hareket etmeyiniz, kılavuzdaki hususlara gereken özeni
gösteriniz. Bu sizin menfaatiniz açısından gereklidir.
3
Başvuru yapan aday ve velisi bu kılavuzda belirtilen tüm şartları kabul etmiş sayılır.
2014 Yetenek Sınavına başvuru yapıp kazanan adaylardan; farklı bir Ortaöğretime
yerleştirilenler okulumuza kesin kayıt yaptırmak zorunda değillerdir. Kesin kayıt yapsalar
dahi başvurudan vazgeçip başka bir Ortaöğretim Kurumuna kayıt yaptırabilirler. Bu şekilde
boşalan kontenjana yedek listeden puan üstünlüğü sırasıyla öğrenci alınacaktır.
Ortaöğretime Yerleştirme Puanı Belgesi 10 Temmuz 2014 mesai bitimine kadar teslim
edilmelidir. Bu tarihe kadar teslim etmeyen adaylar bu kısımdan 0 (sıfır) puan alacaklardır.
2014 Yetenek sınavına ilişkin tüm duyurular ve güncellemeler resmi web adresimiz olan
www.diyarbakirsporlisesi.meb.k12.tr adresinden takip edilebilecektir.
Belgelerde sahtecilik yaptıkları sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınav sonrasında tespit
edilen aday/adaylar: Sınav öncesinde tespit edilen, sınava alınmayacak; Sınav sırasında tespit
edilen, sınava devam ettirilmeyecek; Sınav sonrasında tespit edilen aday/adaylar sınavı kazansa
dahi kaybetmiş sayılacak ve bu aday/adaylar kesin kayıtlarını yapsalar dahi kayıtları silinecektir.
Belgelerde sahtecilik yaptıkları anlaşılanlar hakkında yasal işlemler yapılacaktır.
Adayın ön kayıt esnasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt sırasında teslim
ettiği belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavda başarılı olsa bile, adayın kayıt hakkı
iptal edilecektir.
Sınav Komisyonu sınavlardan önce veya sınavlar sırasında, sınavlarla ilgili her türlü
değişiklik yapma ve Sınav Kılavuzu hazırlanırken sehven yapılan her türlü yanlışı düzeltme,
kılavuzda belirtilmemiş veya sonradan oluşabilecek her türlü konuda, karar alma ve
uygulama yetkisine sahiptir.
7. 2014 YETENEK SINAVI TAKVİMİ
Başvurular
Sınava Girecek Öğrenci Listelerinin Yayımlanması
Yetenek Sınavı
Kontenjan Kadar Asil ve Yedek Listenin Yayımlanması
Öğrenci Kesin Kayıtları
Açık Kontenjan Bulunması Durumunda; Yedek Listeden Açık Kontenjan
Kadar Kayıt Yaptırmaya Hak Kazananların Yayımlanması
Yedek Listeden Kesin Kayıt Hakkı Kazananların Kesin Kayıtları
Açık Kontenjan Kalması durumunda Yedek Listeden Öğrenci Kayıtları
Buna Rağmen Açık Kontenjan Bulunması Durumunda Valilikçe
belirlenecek Takim Çerçevesinde Sınav Yapılacak
16-27 Haziran 2014
30 Haziran-4 Temmuz 2014
07–11 Temmuz 2014
11 Temmuz 2014
(Mesai Bitimi Sonrası)
14–18 Temmuz 2014
18 Temmuz 2014
21–23 Temmuz 2014
24 – 25 Temmuz 2014
31Temmuz–6 Ağustos
8. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
İstenen belgeler; diyarbakirsporlisesi.meb.k12.tr resmi web adresimizde 13.06.2014
tarihinden bu yana yayımlanmaktadır.
1- Nüfus Cüzdanı (fotoğraf olması zorunludur)
2- Sınava Girmesine Engel Olmadığına Dair Sağlık Raporu
4
3- Öğrenim Belgesi(Mezun olduğu Ortaokul veya İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünden 8. sınıfı
bitirdiğine dair Onaylı Islak İmzalı olacak)
4- Bir adet Fotoğraf
5- Başvuru Dilekçesi(Okuldan alınacak)
6- Sporcu Geçmişi Belgesi (Sınav Değerlendirme Ölçeğinde 15 Puana kadar değerlendirmeye
alınan ´Sporcu Geçmişi´ puanı alabilmek için:
A) Okul Sporları bünyesinde derece yapmışsa ‘Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünden’ Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde getirecektir.
(Dilekçe örneği okuldan alınacaktır)
B) Kulüpler bazında derece yapmışsa: ‘İl içinde ise, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünden;
daha üst düzeyde ise (Gruplar ve Final) branşının bağlı
olduğu Federasyondan Onaylı
Müsabaka
Cetveli
ıslak
imzalı
resmi
üst
yazı şeklinde getirecektir.
Belgesini
başvuruda
getirmeyenler
ile ıslak
imzalı
resmi
üst
yazı şeklinde
getirmeyenlerin belgeleri dikkate alınmayacaktır.
7- Ortaöğretime Yerleştirme Puanı Belgesi (10 Temmuz 2014 tarihine kadar teslim edilmelidir.)
8- Banka Dekontu
Not: Diyarbakır Spor Lisesi Okul Aile Birliği’ nin 26.05.2014 tarih ve 04 Sayılı almış
olduğu karar gereği sınav giderlerinde kullanılmak üzere, ilişikte bilgileri yazılı Okul Aile Birliği
hesabına 100 (Yüz) TL yatırılacaktır.
İban No : TR52 0001 0011 5068 4669 6350 01 (Ziraat Bank.Ofis Şubesi)
Hesap No : 68466963-5001 (Ziraat Bank.Ofis Şubesi)
Not: ‘Sınava Girmesine Engel Olmadığına Dair Sağlık Raporu’ genel tedbir olarak
öğrenci sağlık tedbiri için istenmektedir. Getirilen belgenin yeterliliğinin değerlendirilmesi
hususunda komisyonda uzman bulunmamaktadır. Bu nedenle sınav esnasında öğrencinin
yaşayacağı sağlık sorunlarından komisyon sorumlu değildir. Tüm sorumluluk veliye aittir.
9. 2014 YETENEK SINAVI UYGULAMA ESASLARI
UYGULAMA ESASLARI
Belirtilen tarihlerde ve saatlerde sınavlar yapılacaktır. Sınav saatlerinde sarkmalar olsa dahi
bildirilen tarihlerde sınavlar bitirilecektir. Şartlara göre Sınav Komisyonu sınav tarihinde ve
türünde değişik yapabilir. Adayların bu durumu göz önünde bulundurarak hazırlıklı olmaları ve
sınava girmeden sınav yerini terk etmemeleri gerekmektedir. Aksi durumlarda her türlü
sorumluluk adayın kendisine ait olacaktır.
Koordinasyon, Çabukluk ve Hız Testi (30 metre Surat Koşusu) ve Ritim Sınavlarında
sadece elektronik fotosel değerleri esas alınacaktır. Herhangi bir adayın sınavı sırasında fotosel
aletinin arızalanması durumunda, durumdan etkilenen aday yeteri kadar dinlendirildikten sonra
tekrar sınava alınacaktır.
Elektrik kesintisi v.b sınav işleyişini aksatacak zorunlu durumlarda en az iki adet
kronometre kullanılacaktır. Kronometre kullanıldığında kronometre değerlerinin ortalaması esas
alınacaktır.
Sınavlar ön kayıt sırasına göre yapılacaktır. İlk olarak kız adaylar, ardından erkek adaylar sınava
alınacaklardır.
Adaylar için ön kayıt sırasında düzenlenen ‘SINAV GİRİŞ BELGESİ’ 3-4 Temmuz 2014
tarihleri arasında okulda verilecektir. Adayın Sınav Giriş Belgesini alması zorunludur. Aday
Yetenek Sınavına ‘SINAV GİRİŞ BELGESİ’ ve ‘FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI’ ile
birlikte gelecek ve sınavı bitene kadar Sınav Giriş Belgesini ve Fotoğraflı Nüfus Cüzdanını hazır
5
bulunduracaktır. ‘SINAV GİRİŞ BELGESİ’ sınav bitiminde adaylardan geri alınacaktır. Sınav Giriş
Belgesini iade etmeyen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
‘SINAV GİRİŞ BELGESİ’ ve ‘FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI’ getirmeyen adaylar
sınava alınmayacaktır. Sınavın her aşamasında kimlik kontrolü yapılacaktır.
Nüfus Cüzdanında; fotoğrafı, soğuk damgası bulunmayan, soğuk damgası bulunup da özelliğini
yitirmiş veya belli olmayan, cüzdandaki resmi kendisine benzemeyen adaylar SINAVA
ALINMAYACAKTIR.
Sınav alanına sadece adaylar gruplar halinde alınacaktır. Böylece yarışan adayı diğer
adaylarda görebilecektir. Sınav komisyonu aksine bir karar almadıkça her türlü hava şartında sınavlar devam
edecektir.
Sınavlar sırasında sınavların yapıldığı tesislere hangi nedenle olursa olsun zarar verenler
hakkında yasal işlem yapılacak ve verilen zarar tazmin ettirilecektir. Sınav sırasında sportmenliğe
ve öğrenciliğe uygun olmayan davranışlarda bulunan adaylar, sınav komisyonu tarafından
diskalifiye edilerek sınav alanından çıkarılacak ve değerlendirmeye alınmayacaklardır. Bu
kişilerin ödedikleri ücret iade edilmeyecektir.
Yerleştirme puanı eşit olan adaylarda öncelik sırası aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.
1- Yetenek Sınavı Puanı yüksek olan
2- Ortaöğretime Yerleştirme Puanı yüksek olan
3- Doğum tarihi küçük olan aday avantajlı olacaktır.
4- Eşitlik bozulmazsa kura çekilecektir.( Tutanak altına alınacaktır)
KONTENJAN
2014-2015 eğitim-öğretim yılında okulumuza 30 (otuz) öğrenci alınacaktır. Ortaöğretim
Genel Müdürlüğünün 2014/10 sayılı genelgeleri gereği Kız-erkek kontenjanı
uygulanmayacaktır..
YERLEŞTİRME PUANI
Kısaltmalar: Yetenek Sınav Puanı: YTP
Ortaöğretime Yerleştirme Puanı: OYP
Yerleştirme Puanı = YTP’ nin %70 + OYP’ nin % 30
A) Yetenek Sınav Puanı (100 Puanın % 70’' i alınacak)
YETENEK SINAV PUANI(100Puan) =1. Fiziksel Uygunluk Testi (75 Puan) + 2.Ritim (10 Puan)
+3.Sporcu Geçmişi (15 Puan)
Fiziksel Uygunluk Testi (75 Puan) Belirleyicileri: 1.a. Koordinasyon (45 Puan) + 1.b.
Çabukluk ve Hız (30 m Surat Koşusu 20 Puan) + 1.c. Kuvvet (Durarak Yatay Sıçrama 10 Puan)
B) Ortaöğretime Yerleştirme Puanının 1/5 i alınarak 100' lük sisteme dönüştürülür. Bölme
işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Ortaöğretime yerleştirme puanının 100 puana
dönüştürülmesinden elde edilen puanın % 30’' u
Not: Yetenek sınavında 100 Puan üzerinden 50 (elli) puan barajının
altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.)
6
YERLEŞTİRME PUANINDA SIRALAMA
Adayların Yerleştirme Puanı kızlar ve erkekler birlikte değerlendirilerek 30 (otuz) asil, 30 (otuz)
yedek öğrenci Yerleştirme Puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
SINAV ÖNCESİ EVRAKLAR VE HAZIR BULUNMA




Girecekleri sınavların içeriğine uygun spor malzemeleri,
Sınav Giriş Belgeleri (3-4 Temmuz 2014 te okuldan alınacak),
Nüfus Cüzdanı (fotoğraflı olmak zorundadır),
Kendilerine verilen numaralı sınav kıyafeti (Sınav öncesi sınav yerinde verilecektir)
SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATLERİ
Sınav; 7 - 11 Temmuz 2014 tarihlerinde tek aşamalı, önce kız öğrenciler daha sonra erkek
öğrenciler sıralamasıyla yapılacaktır.
SINAV TÜRÜ
(Fiziksel Uygunluk)
SINAV
TARİHİ
OTURUM TÜRÜ
SINAV
SAATLERİ
SPORCU GEÇMİŞİ
07.07.2014
Sabah
08:30-12:00
SPORCU GEÇMİŞİ
07.07.2014
Öğlen
13:00-16:30
ÇABUKLUK VE HIZ
(30 m. Surat Testi)
08.07.2014
Sabah
08:30-12:00
RİTİM
08.07.2014
Öğlen
13:00-16:30
KUVVET
(Durarak Yatay Sıçrama)
09.07.2014
Sabah
08:30-12:00
KOORDİNASYON
09.07.2014
Öğlen
13:00-16:30
KOORDİNASYON
10.07.2014
Sabah
08:30-12:00
KOORDİNASYON
10.07.2014
Öğlen
13:00-16:30
KOORDİNASYON
11.07.2014
Sabah
08:30-12:00
DEĞERLENDİRME
11.07.2014
Öğlen
13:00-16:30
10.
SINAV YERİ
Diyarbakır Spor Lisesi
Toplantı Salonu
Seyrantepe Spor Kompleksi
Seyrantepe Spor Salonu
Seyrantepe Spor Kompleksi
Seyrantepe Spor Salonu
Seyrantepe Spor Kompleksi
Seyrantepe Spor Salonu
Seyrantepe Spor Kompleksi
Seyrantepe Spor Salonu
Seyrantepe Spor Kompleksi
Seyrantepe Spor Salonu
Seyrantepe Spor Kompleksi
Seyrantepe Spor Salonu
Seyrantepe Spor Kompleksi
Seyrantepe Spor Salonu
Seyrantepe Spor Kompleksi
Seyrantepe Spor Salonu
Diyarbakır Spor Lisesi
Toplantı Salonu
2014 YETENEK SINAVI
Yetenek Sınavı Sınav Sıralaması: 10.3.Sporcu Geçmişinin Değerlendirilmesi, 1.b. Çabukluk
ve Hız (30 m Surat Koşusu), 10.2. Ritim, 10.1.c. Kuvvet (Durarak Yatay Sıçrama), 10.1.a.
Koordinasyon, Ortaöğretime Yerleştirme Puanı Değerlendirmesi
10.1.YETENEK SINAVI PUANI BELİRLEYİCİLERİ= 10.1.1. FİZİKSEL UYGUNLUK
TESTLERİ (75 Puan) + 10.1.2. RİTİM (10 Puan) +10.1.3.SPORCU GEÇMİŞİ (15 Puan)
10.1.1. FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİ (75 Puan)
10.1.1.a. KOORDİNASYON (45 PUAN)
10.1.1.b. ÇABUKLUK VE HIZ (30 m Surat Koşusu 20 PUAN)
10.1.1.c. KUVVET (Durarak Yatay Sıçrama 10 PUAN)
7
10.1.1.a. KOORDİNASYON (45 PUAN)
8
1.1.a.1. Düz Takla Etabı
Aday çıkış çizgisinden çıktıktan sonra 4 metre uzunluğundaki minder üzerinde düz takla
atarak minderden slalom parkuruna girer. Burada önemli olan eller mindere temas ederek öne
yuvarlanmaktır.
1.1.a.2. Çapraz Slalom Etabı
Aday kasanın içindeki ağırlık topunu elle alarak uzaklıkları işaretlenmiş slalom çubuklarının
arkasından geçerek parkuru kasanın içine ağırlık topunu koyarak denge aleti parkuruna geçer. Aday
slalom parkurunu yaparken engel atlamamalı, yanlış yerden geçmemeli, topu yere düşürmemeli ve
kasadan topun dışarıya çıkmaması gerekir. Aday slalom parkurundan topu elinden düşürürse, engel
atlarsa, yanlış engelden geçerse aday uyarıdan sonra slalom başlangıç noktasından harekete tekrar
başlamak zorundadır.
1.1.a.3. Denge Aleti Etabı
Denge aleti üzerinde boydan boya geçmek (denge aletinin başlangıç ve bitiş kısmında
bulunan işaretli bölgelere basmak zorunludur.) Aday denge aletinde düşerse veya başlangıç ve bitiş
kısmına basmadığında uyarılarak, harekete başladığı yerden tekrar başlamak zorundadır.
1.1.a.4. Engel Üstünden ve Altından Geçme Etabı
Aday birinci engelin üstünden ikinci engelin altından üçüncü engelin üstünden geçerek
parkuru tamamlar. Bir sonraki topları taşıma parkuruna geçer. Aday engelleri yanlış geçerse,
engelleri düşürürse hareketin başına dönerek hareketi tekrarlamak zorundadır.
1.1.a.5. Topları Engel Üzerinden Taşıma Etabı
Aday engelin sağında bulunan kasanın içindeki basketbol toplarını birer birer alıp engel
üzerinden geçerek boş kasaya topları taşır. Hareketi eksiksiz tamamlayarak engeller üzerinden
sıçrama etabını geçer. (Aday hareketi yaparken top taşıma esnasında topu elinden düşürürse tekrar
kasaya koyarak harekete başlamak zorundadır. Boş kasaya konulacak toplar dışarı çıkarsa aday topu
tekrar kasaya bırakmak zorundadır.)
1.1.a.6. Engelli Sıçrama Etabı
Aday engelli sıçrama etabında sıçrama sitilinde serbesttir.( çift ayak, tek ayak sıçrayarak
veya engelleri koşarak atlayabilir.)
1.1.a.7. Asimetrik Paralel Etabı
Aday asimetrik paralelin sağından geçerek (S) harfi çizer ve hareketi tamamlar ve fotoselden
çıkışı yaparak zamanı durdurur. (Aday harekete sol taraftan başlarsa, yanlış yerden geçerse hareketi
tekrarlamak zorundadır.)
PUANLAMA:
Her adaya iki hak verilecek ve bunlardan en iyi dereceleri esas alınacaktır.
En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.
Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı
hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.
9
Öğrenci Puanı =
En İyi Derece X En Yüksek Puan
Öğrencinin derecesi
10.1.1.b. ÇABUKLUK VE HIZ (20 PUAN)
30 m Surat Koşusu: Aday fotoselin başlangıç noktasından en fazla 1 (bir) metre geriden
koşmaya başlar. Hareketi fotoselden geçerek bitirir. Adayın 1 (bir) hakkı vardır. Aday koşu
esnasında düşerse bir hak daha verilmeyecektir. Aday çıkış esnasında fotoselin dışından çıkış
yaptığı takdirde uyarılarak fotoselin içinden geçip zamanı durdurmak zorundadır. Aksi takdirde
aday diskalifiye edilir. Adayın dışında gelişen fotosel arızalarından kaynaklı hatalarda adaya
hareketi tekrar etme hakkı verilir.
PUANLAMA:
Her adaya tek hak verilecektir.
En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.
Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı
hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Öğrenci Puanı =
En İyi Derece X En Yüksek Puan
Öğrencinin derecesi
10.1.1.c. KUVVET (10 PUAN)
Durarak Yatay Sıçrama: Aday harekete başlama esnasında minderin üzerinde belirtilen 40
cm’lik alanda yaylanarak adım almadan durarak öne doğru sıçrar. Sıçrama esnasında ilk düştüğü ya
da bastığı yer ile başlangıç noktasındaki mesafe ölçülür. Adaya 2 hak verilir. En iyi atlama
derecesi değerlendirmeye alınır. Aday atlama esnasında adım alırsa, başlangıç çizgisini ihlal ederse
atlayışı geçersiz sayılacaktır. Atlayış mesafeleri metre ile ölçülecektir.
PUANLAMA:
Her adaya iki hak verilecek ve bunlardan en iyi dereceleri esas alınacaktır.
Aşağıda çıkarılan tablodaki puanlama uygulanır.
KIZLAR
Derece
Aralığı cm.
Puan
196-200
191-195
186-190
181-185
176-180
171-175
166-170
161-165
156-160
151-155
150 ve altı
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ERKEKLER
Derece
Aralığı cm.
Puan
216-220
211-215
206-210
201-205
196-200
191-195
186-190
181-185
176-180
171-175
170 ve altı
10
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10.1.2. RİTİM (10 Puan)
10.1.2.a.1. Çember İstasyonu
Aday fotoselden giriş yaparak tek çember içine çift ayak kapalı basar, çift çember içine
ayaklar açık basar. Sonraki tek çember ile çift çemberde aynı hareketi devam ettirir. Hareketi tüm
çemberler bitinceye kadar devam eder sonraki istasyona geçer. Ayaklar kapalı basılan çember
içinde, kollar yanda kapalı; ayaklar açık basılan çember içlerinde, kollar yanda açık olacaktır.
Hareket esnasında sıralamayı yanlış yapması ve kolların açılıp kapanma hareketini yanlış yapması
11
durumunda aday uyarılarak hareketin başına döner ve hareket adaya tekrar ettirilir. Adayın 3 (üç)
hata yapma hakkı vardır. 3. tekrardan sonra yapılan hatada aday ritim sınavı etabını
tamamlayamamış sayılır ve 0 (sıfır) puan alır.
10.1.2.a.2. Algılama İstasyonu
Aday karışık olarak top sehpasına yerleştirilen renkli ağırlık toplarını kendi rengiyle aynı
olan kasaya taşımak zorundadır. Bütün topları renklerine göre doğru kasalara yerleştirilen aday bir
sonraki istasyona geçer. Yanlış yerleştirilen her top için aday uyarılır, doğru yapıncaya kadar bir
sonraki istasyona geçemez. Kasa dışına çıkan her top aday tarafından kasaya bırakılmak
zorundadır.
10.1.2.a.3. Merdiven İstasyonu
Aday harekete çift ayakla başlar; sonra sağ ayak, çift ayak, sol ayak, çift ayak, sağ ayak, çift
ayak, sol ayak olarak hareketi fotoselden çıkarak bitirir. Hareket esansında aday belirtilen
sıralamanın dışında hata yaparsa uyarılarak hareketin başına döner ve hareket tekrar ettirilir. Adayın
3 (üç) hata yapma hakkı vardır. 3. tekrardan sonra yapılan hatada aday ritim sınavı etabını
tamamlayamamış sayılır ve 0(sıfır) puan alır.
PUANLAMA:
10.1.2.a.1. Çember İstasyonu ve 10.1.2.a.3. Merdiven İstasyonunda her adaya 3 hak
verilecek aday herhangi bir istasyonda 3. Hakkında da başarılı olamazsa aday Ritim Sınavını
tamamlayamamış sayılır ve adaya 0 (sıfır) puan verilir.
10.1.2.a.2. Algılama İstasyonu’ nda aday doğru yapıncaya kadar son istasyona geçemez.
En iyi dereceyi yapan kız adaya ve erkek adaya en yüksek puan verilir.
Bu puanlamanın ardından aşağıdaki formül ile kız ve erkek adayların puanlamaları ayrı ayrı
hesaplanarak sıralanır. Virgülden sonra iki basamak yürütülür.
Öğrenci Puanı =
En İyi Derece X En Yüksek Puan
Öğrencinin derecesi
10.1.3.SPORCU GEÇMİŞİ (15 Puan)
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 2014/10 Sayılı Genelgesinde belirtilen kriterlere göre
aşağıdaki puan verilecektir.
Sporcu Geçmişi Belgesi (Sınav Değerlendirme Ölçeğinde 15 Puana kadar değerlendirmeye
alınan ´Sporcu Geçmişi´ puanı alabilmek için:
A) Okul Sporları bünyesinde derece yapmışsa ‘Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünden’ Onaylı Müsabaka Cetveli ıslak imzalı resmi üst yazı şeklinde getirecektir.
(Dilekçe örneği okuldan alınacaktır)
B) Kulüpler bazında derece yapmışsa: ‘İl içinde ise, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlüğünden;
daha üst düzeyde ise (Gruplar ve Final) branşının bağlı
olduğu Federasyondan Onaylı
Müsabaka
Cetveli
ıslak
imzalı
resmi
üst
yazı şeklinde getirecektir.
12
Belgesini başvuruda getirmeyenler ile ıslak
getirmeyenlerin belgeleri dikkate alınmayacaktır.
Sporcu Geçmişi’ nde
Dikkate Alınacak kriterler
imzalı
15
Türkiye Şampiyonası 1-4
13
a-Takım Sporları Türkiye Şampiyonası 5-8
11
Grup 1-4
9
İl 1-4
7
Milli Sporcu Türkiye Şampiyonası 1-4
15
Türkiye Şampiyonası 1-4
13
Türkiye Şampiyonası 5-10
11
Grup 5-10
9
İl 1-4
7
…./…./2014
Komisyon Başkanı
Üye
üst
yazı şeklinde
Puan
Milli Sporcu Türkiye Şampiyonası 1-4
b-Bireysel
Sporlar
resmi
Üye
13
Üye
Üye
Download

2014 Yılı Yetenek Sınavı Uygulama Kılavuzu