r
§
İJ
Sayı
L'}\1
T.C
1,,4
ERGANİ KAYMAKAMLIĞI
İlçe Mitli Eğitim Müdürtüğü
: 7 4272931 l200l 6705193
22l1212014
Konu : Ka1,,ıp Çocı"ık Mustafa DEMİR
vüpünrüĞıxp
ERGANi
İlgi:
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın 28.1 1.2014 tarih ve 0410-42728 sayılı yazısı.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı'nın Mustafa DEMİR adlı kayıp çocuğa ilişkin ilgi
Yaz]'sl gereğİnce, adı geçenİn okulunuzda öğrenİm görüp görmediğinin araştırılarak
sonucundan 25.12.2014 tarihine kadar Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda;
Cereğini rica ederim.
İlçe
EKLER
Ahmet ATABEY
Milli Eğitim Müdüni
:
|-Yazı (l sayfa)
2-Resim (1 Ad.)
DAĞITIM
:
Ttlm İlkokul ve ortaokul Müdiirltiklerine
Ğüvenli Elektronik İmzaiı
Astı İle Avnıdır,
l*lr""..1-1"izolÇ""
,-ııın*,wlç
ğıit,ıit
Bu eırak gtlveılü elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgıı.ııeb gov.tr
adresinden327-07a0-3c84-af26-3dec kodu ile
tey,it
edilebilir
HİZMETE ÖZEL
T.A.
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI
lL JANDARMA KoMuTANLlGl
TRABzoN
ASYŞ
:
ga19-
Q!11.t -14ıAsyş §uç,Ks,
2§
E
Kasım 2014
KONU: Kayıp Çocuk Mustafa DEM|R
0ivne(Ft
lıe l
v4ıJci6ıiııÇ
' 1al Ankara KdİninaıPolis Laboratuarl M0dürlüğünün 30 Ekirn 2014 tarih ve 21815799-4519_
{5 1 3 1 6)0431 8/39654 sayılı yazısı.
Sürmene C.Savcılığının 14 Kasım 2014 tarihli .OtlAY"yazısı.
{b)
1.
ıe
Trabzon-Sürmene llÇe Jandarma Komulanlığınca, 03 Temmuz 2oo4 tarihinden itibaren kayıp
şahıs olarak aranmakla olan Mustafa DEM|R (03.01.2002 doğumtu, Tö No: 68392113654),in
b_ulunmasına yÖnelık Ankara Krimina| Polis Laboratuarı Müdüiluğünce fotoğraf l]zerinoe Adıl
YaŞlandırma iŞlerni yapıiarak ltgi (a} ile hazırlanan Uzmanlık napiru ile fotoğraf ilçe Jandarma
Komutanlığına gönderilmişür.
2.
Si]rmene C.Eavcılığının ilgi (b).sayılı -ONAY' yazısı ile adli yaşlandırma işlemi yapıiarak fotoğrafı
Çıkartılen kayıp şahıs Mustafa DEMlR'ln bu|unmasına yönelik araştİrmaların yİpı|ması istenmiştir.
3.
Kayıp Şahsın on son halıni gösterir fotoğraf EK-A'da sunuhuş olup,_Sosyal Hizm§]l!ıi,jocıı.K
Esirgemq Kurumu ve Milli Eg$D__t4_udürtılkleri bgnr*r'noe...aı,"aştırıimasın|:TuıTnma;ı durumunda
----'''
Trabzon ıl Jandarma ı<o_Tyt_alt§.g!..(!e!,p_{6a
/,,
EKl
:
EK-A (1 Adet Fotoğraf)
DAĞlTlM
Qereoi *._ .
:
.
81 ll Valiıı6ıne
t
|,,
z{O_ğ_33ğ DehiJ!;QO3p).niısj__v.91iımesini
iLŞl\Ü
§*q-
Abdurrahrnan KOÇOGLU
Vali a.
valı yardlmcüsl
İ \)
1b';iİ
'0{i.
]+üh,l,\^
§ş
;. l
,.iii
HlZMETE ÖZEL
Ea§ı8nt,
ı,oİtı". J.Kd.BçYş.8.Ylt.oıRlıı
arz ederim.
t0ıi62 2r|6t 62§rE085}
1
h_,^,
ffi
AilTLAB
Antropolojik lnceleme Laboratuvarı
Download

yazı için tıklayınız - Ergani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü