Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü
21 Haziran 2014 CUMARTESİ
Resmî Gazete
Sayfa 1 / 1
Sayı : 29037
TEBLİĞ
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
YEM KATKILARI VE PREMİKSLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI,
SATIŞI VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ’İN (TEBLİĞ NO: 2002/66)
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/29)
MADDE 1 – 18/12/2002 tarihli ve 24967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Katkıları ve Premikslerin
Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/66) yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140621-7.htm
23.06.2014
Download

Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve