2015 YILI MAHALLi HizMETi<;i EGiTiM FAALiYETLERi UYGULAMA
YONERGESi
,
12-
34-
5-
6-
7-
89-
I
Miidiirliigiirniiz 2015 Ylh Mahalli Hizrnetiyi Egitirn Plam; egitirn ihtiyaylan dikkaie ahnarak
hazlrlanml~tlr. Zorunlu haIler dl~mda planda degi~iklik yapIlrnayacaktlr.
ilye Milli Egitirn Miidiirliikleri 2015 YIIl Mahalli Hizrnetiyi Egitirn Planmm
Miidiirliigiirniize bagh biitiin okul ve kururnlar gerekli duyuruyu yapacak ve
Miidiirliigiirniiziin internet sayfasmdan alrnalanm saglayacaklardlr.
2015 Ylh Mahalli Hizrnetiyi Egitirn Plam, kurum arnirlerince personele irnza kar~lhgmda
duyurulacaktlr.
2015 yIlmda tUrn Hizrnetiyi Egitirn Faaliyetlerine ba~vurular internet iizerinden yapIlacaktlr.
Dururnuna uygun herhangi bir hizrnetiyine katllrnak isteyen personel katIlacagl faaliyete
Merkezi (Bakanhk Tarafmdan Planlanan Faaliyetler) olanlara 75 (YETMi~BE~)
giin,
rnahalli hizrnetiyi egitirn faaliyetlerine
ise en az 30 (OTUZ)
giin onceden
http://rnebbis.rneb.gov.tr
adresindeki "KuIlamcl adl ve Sifresi" ile Hizrnetiyi Egitirn
Ba~vuru Modiiliinden usuliine uygun bir ~ekilde ba~vurabileceklerdir. Ba~vuru i~lerninden
soma; belirlenen siireyte onaylarna i~lernleri geryekle~tirilecektir. Onaylama siirecini
ba~vuru yapan ki~i dikkatle takip edecek ve onaylama siireci geldiginde ilgili birime
haber verecektir. Aksi durumda ba~vuru yapan ki~i kendi sorumludur.
Oziirleri sebebiyle; yagmldlklan hizrnetiyi egitirn faaliyetlerine katIlarnayacak olanlar
oziirlerine ili~kin dilekye ve belgelerini en klsa sure iyerisinde ilgili birirn arnirlerinden
ba~layarak ki~inin katIlacagl faaliyet nurnarasl,faaliyetin tarihi,faaliyetin yapIlacagl yer ve
ki~inin TC Kirnlik nosu' da belirtilerek hiyerar~ik bir duzen iyerisinde Valiligirnize
(Miidtirliigiirniize) gondereceklerdir.
Hizrnetiyi Egitirn Yonetrneligi geregi derslere katllrnak zorunludur. Bu nedenle faaliyetin
\
ba~lama saatinden soma gelenler ile kapam~ programmdan once aynlanlann faaliyetle ili~igi
kesilecektir. Bu dururnda olanlara yolluk-yevrniye odenmeyecektir.
Hizrnetiyi Egitirn Faaliyetlerinde; Kurslarda Degerlendirme Smavlan egitirn prograrnmda
yer alan konulara uygun olarak yapIlacaktlr. Smavlann geyerli ve guvenilir olrnasl iyin
gerekli tedbirler almacaktlr. Smavlann usuliine uygun olarak yapIlrnasmdan egitirn
yoneticileri sorurnlu olacaktlr. Smav sonuylan egitirn gorevlileri tarafmdan Kurs Merkezi
Miidiiriine smav bitirninde rnutlaka teslirn edilecektir.
2015 YIII Mahalli Hizmetiyi Egitirn Plam Mudiirliigiirniiziin internet sayfasmda rnevcut
bulunmaktadlr.Aynca Miidiirliiklere gonderilrneyecektir.
iIye Milli Egitirn Miidiirliikleri biinyesinde Hizrnetiyi Egitirn Boliirniine bakan ki~iler
tarafmdan; yapllan tUrn serniner ve kurslara ait katlhrncIlann Mebbis Modiiliine 1 hafta
iyinde kayltlanmn yapIlrnasl saglanacaktlr.
Vilayet Konagl 3. Kat 17100 <;::ANAKKALE
Tel: 2171135 (139)
Faks: 2172972
E-Posta
: [email protected]
int. Adres : http://canakkale.meb.gov.tr
Download

2015 yılı Mahalli Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri Uygulama Yönergesi