ÖZET
Bu araştırmada; İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan
değerler öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın evrenini Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı, 2008 – 2009
eğitim öğretim yılı içerisinde il merkezinde bulunan ilköğretim okullarında görevli
sosyal bilgiler 6. sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise,
Kırşehir il merkezinde ki devlet okullarında katılımları gönüllülük esasına dayanan,
ilköğretim sosyal bilgiler 6. sınıf da görev yapan 34 öğretmen oluşturmuştur.
Araştırmada, ilköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler
öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından
geliştirilen ölçek ve kişisel bilgi formundan yararlanılmıştır. Ölçeğin geliştirmesi
sürecinde ilgili literatür taranmıştır.
Kişisel bilgi formunda; araştırmaya katılan ilköğretim sosyal bilgiler 6. sınıf dersini
okutan öğretmenlere yönelik cinsiyet, mesleki kıdem, mezuniyet durumu, branş gibi
kişisel bilgiler yer almaktadır. İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında
yer alan değerlerin öğretimine ilişkin sosyal bilgiler 6. sınıf dersini okutan
öğretmenlerin görüşlerini ölçmeye yönelik hazırlanan ölçek 5’li likert tipinde
yapılandırılmış ve 37 ifadeden oluşturulmuştur.
Ölçeğe araştırmaya katılan öğretmenlerin verdikleri cevaplar SPSS 15.0 paket
programına girilmiş ve araştırma verileri bu program ile çözümlenmiştir. Sosyal
bilgiler 6. sınıf öğretmenlerinin, değerlerin öğretimine ilişkin görüşlerinin
değerlendirilmesinde frekans (f), yüzde (%), aritmetik ortalama ( X ) ve standart
sapma
(ss)
değerleri
belirlenerek
bulgular
kısmı
oluşturulmuştur.
Ayrıca
öğretmenlerin değerler öğretimine ilişkin görüşlerinin farklı değişkenler açısından
incelenmesi amacıyla ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi) ve bağımsız gruplar t
testi analiz sonuçlarından yararlanılmıştır. Araştırmada anlamlılık düzeyi 0.05 olarak
ele alınmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin;
Madde6,Madde14,Madde17,Madde18,Madde22,Madde23 ve Madde37’ye verdikleri
cevaplar incelendiğinde bayan öğretmenlerin lehine anlamlı farklılığın oluştuğu,
Madde32 ve Madde36’ ya verdikleri cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin
mezuniyet durumlarına göre anlamlı bir şekilde farklılaştığı,
Madde6 ve Madde10’a verdikleri cevaplar incelendiğinde mesleki kıdemlerine göre
anlamlı bir şekilde farklılaştığı,
Madde33’e verdikleri cevaplar incelendiğinde branşları arasında anlamlı farklılığın
oluştuğu sonucu görülmüştür.
Anahtar kelimeler: İlköğretim, Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı,
Değer Öğretimi, Öğretmenler.
Download

İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretim programında yer alan