T.C.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
SAYGUN MÜZİK FESTİVALİ
İZMİR PİYANO YARIŞMASI
1. KONU: Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ġube
Müdürlüğü tarafından 02.02.2015 - 09.02.2014 tarihleri arasında “Saygun Müzik Festivali –
Ġzmir Piyano YarıĢması” yapılacaktır.
2. YARIŞMANIN AMACI: Sanata ve sanatçıya büyük önem veren, Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi tarafından, TOBAV Ġzmir ġubesi’nin de katkılarıyla gerçekleĢtirilecek Saygun
Müzik Festivali’nde; konserler, ustalık sınıflarının yanı sıra, genç piyanistlerin yetenek,
bilgi ve deneyimlerine katkıda bulunmak amacıyla Ġzmir’de bir ilk olacak İzmir Piyano
Yarışması düzenlenecektir.
Piyano yarıĢmasının amacı; genç müzisyenleri tanıtmak, kendilerini rahatça ifade
edebilecekleri bir müzikal alan sunmak, uluslararası üne sahip konser sanatçılarından oluĢan
jüriyle, sanatsal paylaĢımlarını sağlamak ve deneyimlerine katkıda bulunmaktır.
3. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YER: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi.
4. SON BAŞVURU TARİHİ: 20.01.2015 tarihinde gün sonuna kadar yapılan baĢvurular
kabul edilecektir. BaĢvurular elden veya posta ile yapılacaktır. Ġnternet üzerinden yapılan
baĢvurular kabul edilmemektedir..
5. BAŞVURU ADRESİ:
Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi
MithatpaĢa Cad. No: 1087 Güzelyalı/ ĠZMĠR
Tel: 0232 293 38 18
6. KATEGORİLER:
A Grubu (11-17 yaĢ aralığı - 2004-1998 yılları arasında doğmuĢ olanlar)
B Grubu (18-24 yaĢ aralığı - 1997-1991 yılları arasında doğmuĢ olanlar)
7. BAŞVURU KOŞULLARI
•Türk vatandaĢı olmak ya da Türkiye’de bir okulda öğrenci olmak.
•Kategorilerde yer alan yıllar arasında doğmuĢ olmak.
8. BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
•2 vesikalık fotoğraf
•Nüfus fotokopisi
•Öğrenim Belgesi
•Kısa ÖzgeçmiĢ
•Çalınacak Programın Tam künyesi
9. PİYANO YARIŞMASI JÜRİSİ:
Gülsin ONAY
Piyanist
Jean Bernard POMMĠER
Piyanist
Emre ġEN
Piyanist
Mauricio VALLINA
Piyanist
Ġbrahim YAZICI
Orkestra ġefi
10. USTALIK SINIFLARI
Ustalık sınıfları ile yarıĢmaya katılan adayların dıĢında, piyano eğitimi alan tüm öğrenciler
ve mezunlar için dünyaca tanınmıĢ piyanistlerle çalıĢma fırsatı yaratarak bilgi ve
deneyimlerini artırmak ve müzikal anlayıĢlarına katkıda bulunarak ilerideki çalıĢmaları için
motivasyon sağlamayı hedeflemektedir.
Emre ġEN
Gestalt YaklaĢımı
Edna GOLANDSKY
Taubman YaklaĢımı
11. YARIŞMA PROGRAMI
A Grubu (11-17 yaĢ aralığı - 2004-1998 yılları arasında doğmuĢ olanlar)
I. Aşama
Dvd kaydı ile yapılacaktır.
1 Etüd ( Czerny Op. 299-740' tan bir etüd, Chopin Op 10 no 3-6, Op. 25 no: 7 ve opussuz 3
etüd dıĢında bir etüd, Kessler, Moscheles, Moszkowski, Liszt etüdlerden seçilecek bir etüd)
1 Bach üç sesli Invention, Prelude & Fugue, Fransız Suiti (süitlerin Allemande, Courante,
Sarabande, Gigue dansları)
Klasik Dönem bestecilerin sonatlarından bir bölüm sonat (Sonat Allegrosu formunda bir
bölüm)
Final (En çok 40’)
Bir Klasik sonat ( Sonatın tüm bölümleri, I. aĢamada çalınan sonatın tümü kabul edilir)
Romantik veya Empresyonist veya Modern eser
Bir Saygun eseri
B Grubu (18-24 yaĢ aralığı - 1997-1991 arası doğmuĢ olanlar)
(En çok 10’)
I. Aşama
Bach
Etüd
II. Aşama (En çok 45')
Bir Klasik Dönem Sonatı
Romantik, Empresyonist ya da Modern eser
Saygun Prelude, Etüd , Sonatine, Anadolu'dan (Toplam süreyi aĢmayacak Ģekilde yarıĢmacı
kendi isteğine göre bir ya da daha fazla prelüd, etüd veya çok bölümlü eserlerin birkaç
bölümünü çalabilir.)
FİNAL
AġAĞIDAKĠ KONÇERTOLARDAN BĠRĠ TÜM BÖLÜMLERĠ ĠLE ÇALINACAKTIR.
• Mozart
K. 466-467-482-488-491-503-537-595
• Beethoven
1. Konçerto Op. 15
2. Konçerto Op. 19
3. Konçerto Op. 37
4. Konçerto Op. 58
5. Konçerto Op.73
• Chopin
1. Konçerto Op. 11
2. Konçerto Op. 21
• Grieg Konçerto Op. 16
• Rachmaninoff
1. Konçerto Op. 1
2. Konçerto Op.18
3. Konçerto Op. 30
• Tchaikovsky
1. Konçerto Op. 23
• Saint-Saens
2. Konçerto Op.22
• Mendelssohn
1. Konçerto Op. 25
2. Konçerto Op. 40
• Saygun
1.Konçerto Op.34
* YarıĢmacıların tüm eserleri ezber çalması zorunludur.
* Menuet-Trio Formu dıĢındaki tekrarlar yapılmayacaktır.
* Gerektiği durumda yarıĢmacının performansı, jüri tarafından kesilebilir.
12. ÖDÜLLER
A Kategorisi
•
Birinci
•
Ġkinci
•
Üçüncü
•
Mansiyon
•
En Ġyi Türk Eseri Yorumu Özel Ödülü
2.500,00
1.500,00
1.000,00
750,00
750,00
B Kategorisi
•
Birinci
•
Ġkinci
•
Üçüncü
•
Mansiyon
•
En Ġyi Türk Eseri Yorumu Özel Ödülü
2.500,00
1.500,00
1.000,00
750,00
750,00
Download

tc izmir büyükşehir belediyesi ahmed adnan saygun sanat merkezi