TÜRBİN ÇARKLARI REHABİLİTASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) TİCARET DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ TİCARET
MÜDÜRLÜĞÜ
TÜRBİN ÇARK LA RI REH ABİLİTASY ONU hizm et alım ı 4734 sayılı Kamu İhale K anununun 19 uncu m addesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almakladır:
İhale Kayıt N u m a ra sı: 2014/129217
1-İdarenin
a) A d re si: Nasıllı Akar M ahallesi Türk Ocağı Caddesi ABCD Blok N o:2/l 3-020 06520 ÇANKAY A/ANK ARA
b) Telefon ve faks n u m a ra sı: 312 2126900 - 312 2121748
c) Elektronik Posta A d re si: w vw .euas.gov.tr
ç) İhale doküm anının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EK A P/
2-İhale konusu hizm etin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
6 Ünite Hidro Elektrik Santralı Türbin Çarkı Rehabilitasyonu
Ayrıntılı bilgiye E K A P’ta yer alan ihale doküm anı içinde bulunan idari şartnam eden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı y e r : Karakaya HES İşletm e M üdürlüğü Çüngüş/DİY ARBAK IR (Bahse konu İhalede kullanılacak tüm
m alzem eler D DP Karakaya HES İşletme M üdürlüğü Çüngüş/DİY ARBAK IR veya Karakaya HES İşletme M üdürlüğü
Çüngüş/DİY ARBAK IR şeklinde teslim edilecektir.)
c) Süresi : İşe başlam a tarihinden itibaren 2180(ikibinyüzseksen takvim) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL M ÜDÜRLÜĞ Ü (EÜAŞ) Ticaret Daire Başkanlığı Zemin Kat İhale
Kom isyonu Toplantı Salonu Nasuh Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/A NKA RA
b) Tarihi ve s a a ti: 16.12.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilm e şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirm esinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılm a şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. M evzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya M eslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması lıaliııdc, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili m eslek odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınm ış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. T ek lif verm eye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İm za Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kum cuları ile tüzel kişiliğin
yönetim deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tam am ının bir Ticaret Sicil
G azetesinde bulunm am ası halinde, bu bilgilerin tümünü gösterm ek üzere İlgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen teklif m ektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnam ede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil
edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyim ini gösterm ek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip
ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil mem urlukları veya yeminli
m ali m üşavir ya da serbest m uhasebeci mali m üşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten
geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonom ik ve mali yeterliğe İlişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
T eklif edilen bedelin % 10 dan az olmam ak üzere İstekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılm am ış
nakdi veya gayrmakdİ kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan m evduatım gösterir banka referans m ektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanm ak ya da birden fazla banka referans m ektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili m evzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayım latm a zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölüm lerini ya da bu kriterlerin sağlandığım göstermek üzere yeminli mali m üşavir
veya serbest m uhasebeci mali m üşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi su nar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte
aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki
yılın parasal tutarlarının ortalam ası üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanm adığına bakılır.
Serbest m eslek erbabının vereceği, ilgili m evzuatına göre düzenlenm iş ve onaylanm ış serbest m eslek kazanç defteri özetinde
gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal
tutarlarının ortalam ası üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest m eslek kazanç defteri özetinin
yeminli mali m üşavir veya serbest muhasebeci mali m üşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacm ini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizm et işlerinin gerçekleştirilen kısm ının veya bitirilen hizm et işlerinin parasal tutarını
gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenm iş faturalar.
Bu belgelerden birinin sunulm ası yeteri idir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin % 10’undan, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısm ının veya bitirilen
işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 6 ’sm dan az olmam ası gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve
sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayam ayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal
tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim ini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tam am lanan ve tek lif edilen bedelin % 20 oranından
az olmam ak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim ini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim
belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler;
4.4.1.
B ir Hidroelektrik Santralde:
1. Türbin çarkları tasarımı
2.Türbin çarkları imalatı
3.Türbin çarkları montajı
4.Türbin çarkları testleri
Yukarıda belirtilen işlerin her biri ayrı ayrı benzer iş olarak değerlendirilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale doküm anının görülm esi ve satın alınması:
7.1. İhale doküm anı, idarenin adresinde görülebilir ve 236 TRY {Tiirk Lirası) karşılığı ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL
M ÜDÜRLÜĞ Ü (EÜAŞ) Ticaret Daire Başkanlığı Kat: 13 Oda No: 19 Nasulı Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2
Ç ankaya/A NKA RA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale doküm anını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL M Ü DÜRLÜĞ Ü (EÜAŞ) Ticaret Daire
Başkanlığı Zem in Kat C Blok Oda N o:C l Nasulı Akar Mah. Türkocağı Cad. No:2 Çankaya/A NKA RA adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kalem inin miktarı ile bu kalem ler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için tek lif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ’ünden az olmam ak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye tek lif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci m addesinde öngörülen açıklama istenm eksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde
bırakılacaktır.
Download

türbin çarkları rehabilitasyon hizmeti alınacaktır elektrik üretim a.ş