SEMPOZYUM PROGRAMI
II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
SALONLAR
SALON
1071
SALON
1299
SALON
1453
SALON
1923
SALON
1992
www.unikop.org
23-24 EKİM, NİĞDE
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
08:30-09:30
KAYIT, BİLGİLENDİRME
10:00-11:30
AÇILIŞ- PROTOKOL KONUŞMALARI
11:30-12:30
Dr. Martin RAISER / Dünya Bankası Türkiye Direktörü
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
08:30-12:30
SALON
1923
SEMPOZYUM PROGRAMI
14:00-18:00
ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR
14:45-15:30
15:30-16:00
Prof. Dr. Sadık KAKAÇ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
İbrahim PAMUK
“Yenilenebilir Enerji Kaynakları- Bugünü ve Yarını"
Vestel'in Katı Oksit Yakıt Pili Çalışmaları
Vestel Savunma Sanayi A.Ş.
Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu
IIA. Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Kad r YILDIZ
16:00 -16:15
Mehmet Şener
KOP Bölgesi Jeotermal Enerji Kaynak Potansiyeli
16:15 -16:30
Fuat Karakaya, Ayşe Seyhan,
Ömer Faruk Selamet, Fatih Ay
Niğde Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve
Uygulama Merkezinde Yapılan Güneş Pilleri
Ar-Ge Çalışmaları
16:30 -16:45
Yavuz Topçu
PV-Elektrolizör-Yakıt Pili Temelli Kesintisiz
Güç Sistemi
16:45 -17:00
Mustafa Işık, Levent Altaş
Küresel İklim Değişikliğinin KOP Bölgesi
Üzerinde Potansiyel Etkileri
17:00 -17:15
Abdil Karakan, Yüksel Oğuz,
Bahtiyar Uslu
Üç Farklı Malzemeden Üretilmiş Güneş
Panellerinin Elektrik Enerjisi Üretimlerinin
Karşılaştırılması
17:15 -17:30
Mehmet Şener
Bor-Niğde Yöresi Petrol Potansiyeli
17:30-18:00
Poster Sunumu
SALON 1071
14:00-14:45
Prof. Dr. Mehmet ŞENER
SALON
1071
I. Oturum Başkanı:
II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
23 EKİM 2014 PERŞEMBE
Prof. Dr. Mustafa BAYRAK
Konya İçin Enerji Kaynakları Potansiyeli, Enerjide
Pazar Payı ve Öneriler
16:00-16:15
Mustafa Acaroğlu
16:15-16:30
Çiğdem Timurkutluk,
Yüksel Kaplan, İbrahim Pamuk,
Katot Üretim Parametrelerinin Katı Oksit Yakıt
Mahmut D. Mat,
Pili Performansına Olan Etkisi
Almila Bahar Doğan,
Bora Timurkutluk
16:30-16:45
Yeliz Konuklu,
Halime Ö. Paksoy, Murat Ünal
Termal Enerji Depolama Amaçlı Heptadekan/ÜreFormaldehit Mikrokapsüllerinin Üretilmesi ve
Karakterizasyonu
16:45-17:00
Selahattin Çelik,
Mahmut Dursun Mat,
Yüksel Kaplan
Düşük İrtifalı İnsansız Hava Araçları için
Metanol ile Çalışan Yakıt Pili Geliştirilmesi
17:00-17:15
Beycan İbrahimoğlu,
Ali Dindar,
Çiğdem Kanbeş Dindar
Plazma Metan Su Buharı Reformu Yöntemiyle
Üretilen Sentez Gazından Isı Eldesinin
İncelenmesi
17:15-17:30
İsmet Faruk Yaka,
Engin Demirci, Afşin Güngör
Güneş Enerjisi ile Çalışan Organik Rankine Çevrimi
17:30-18:00
Poster Sunumu
SALON 1299
IIB. Oturum Başkanı:
ENERJİ VE DOĞAL KAYNAKLAR
www.unikop.org
SEMPOZYUM PROGRAMI
23-24 EKİM, NİĞDE
24 EKİM 2014 CUMA
09:30-12:30
SAĞLIK
09:45-10:30
10:30-11:00
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanı
Dr. M. Esat ARSLAN
KOP Bölgesi Sağlık Yatırımları ve Sağlık
Hizmetlerinin Geleceği
KOP Bölgesi Sağlık Hizmetinde Özel Hastanelerin
Yeri
Konya Akademi Hospital
Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu
24 EKİM 2014 CUMA
II. Oturum Başkanı:
SAĞLIK
Prof. Dr. Süleyman ÖZEN
11:00-11:15
Yağmur Şener,
Sait Karabekiroğlu,
Nimet Ünlü
Ülkemizde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin
Genel Durumu ve Koruyucu Uygulamaların Yeri
11:15-11:30
Emre Sodalı, Ali Sallı,
Hatice Uğurlu
Omurilik Yaralanmalı Hastaların Değerlendirilmesi:
Bölgesel Çıkarımlar
11:30-11:45
Şerafettin Demirci
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp
Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalının
KOP Genelinde Verdiği Hizmetler
11:45-12:00
Yavuz Üçkuyu,
Nurettin Onur Kutlu
Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile Necmettin Erbakan
Üniversitesi İşbirliği Çerçevesinde Ortak Benzetim
(Simülasyon) Merkezi Eğitim Projesi
12:00-12:15
Lütfi Saltuk Demir,
Kübra Genca
Bir Bölge Hastanesi: Necmettin Erbakan
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 2013 yıl
Değerlendirmesi
12:15-12:30
Orkun Ersoy, İbrahim Demir,
İlkan Tatar
Mikro-Tomografide Kemik ve Diş Yoğunluklarının
Hesaplanmasında Kullanılan Fantomların
Üretilmesi
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
SALON 1071
09:00-09:45
Prof. Dr. Tah r YÜKSEK
SALON
1071
I. Oturum Başkanı:
Dr. Zafer ÇUKUROVA
II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
24 EKİM 2014 CUMA
09:30-12:30
SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER
09:45-10:30
10:30-11:00
KOP Bölgesi'nde Yüksek Öğretime İlişkin Temel
Göstergelerin Analizi
Prof. Dr. Vehbi Çelik
Mevlana Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr. İbrahim KURT
Mevlana Üniversitesi
Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu
24 EKİM 2014 CUMA
II. Oturum Başkanı:
11:00-11:15
Toplum ve Eğitim Açısından Türkiye'deki Vakıf
Üniversitelerine Genel Bir Bakış
SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER
Prof. Dr. Nazım H kmet POLAT
Adnan Karaibrahimoğlu,
Mustafa Digilli
Yıldızın Parladığı Anları İstatistik ile Yakalamak
11:15-11:30
Bilal Özel, Mustafa Gerçeker,
Ahmet Ay
Türkiye'de Sürdürülebilir Kalkınma ve KOP Bölgesi
11:30-11:45
Hakkı Gökbel,
Hasan Kürşat Güleş,
Kazım Karaboğa,
Zeynep Ergen Işıklar
Yükseköğretim Kurumlarında Demokratik
Eğitim Açısından Yönetişim Anlayışının
Geliştirilmesi: Süreçlere Öğrenci Katılımı
11:45-12:00
Hasan Kürşat Güleş,
Hakkı Gökbel, Tuğba Şener
Yükseköğretim Kurumlarında Stratejik Yeterlilik
Boyutlarında Öğrenci Memnuniyeti
Değerlendirmesi
12:00-12:15
Tuncay Tunç,
Mehmet Ali Altınok
1926 İlkmektep Müfredat Programı ile 2013 Fen
Bilimleri Ders Programının Ekonomik Hedefler
Bağlamında Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
12:15-12:30
Cevdet İşbitirici,
Latif Erdoğan,
Mehmet Hayırlıoğlu
Afet Kültürü ve Gönüllü İtfaiyecilik
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
SALON 1992
09:00-09:45
Prof. Dr. H. Kürşat GÜLEŞ
SALON
1992
I. Oturum Başkanı:
www.unikop.org
SEMPOZYUM PROGRAMI
23-24 EKİM, NİĞDE
24 EKİM 2014 CUMA
09:30-12:30
HABERLEŞME VE BİLİŞİM
Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Alanlarında
Üniversite-Sanayi Etkileşimi için Öneriler Aksaray Bağlamı
Prof. Dr. Atilla ELÇİ
Aksaray Üniversitesi
09:45-10:30
10:30-11:00
Yusuf Ata ARIAK
Eser Telekom Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye'de Telekomünikasyon ve KOP'ta
Kalkınmayı Ateşlemek için Yapılacaklar
Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu
24 EKİM 2014 CUMA
II. Oturum Başkanı:
HABERLEŞME VE BİLİŞİM
Prof. Dr. Kuts Savaş ERDURAN
11:00-11:15
Bekir Sami Tezekici,
Cihan Ekebaş
Niğde İlinde Telekomünikasyon Uzak Ara İletişim
(Transmisyon) Sistemleri Durumu
11:15-11:30
Ahmet Şakir Dokuz,
Kutsi Savaş Erduran
Üniversiteler için Akademik Performans
Değerlendirme Sistemi: Niğde Üniversitesi
Örneği
Süleyman Konuklu,
Bekir Sami Tezekici
XML Teknolojisi Kullanılarak Kullanıcı
Hareketlerinin İzlenmesi
Arduino ile Sera Otomasyonu
11:45-12:00
Gökhan Turan, Abdil Karakan,
Bahtiyar Uslu
12:00-12:15
Ayşe Seyhan, Shunri Oda
MaralopSimanullang,
YoshihiroOgawa, ShinyaKosihar,
Silisyum (Si) ve Germanyum (Ge) Nanotellerin
Üretimi ve Optik Özellikleri
12:15-12:30
Abdil Karakan,
Bahtiyar Uslu, Gökhan Turan
WEBCAM ile Renkli Nesne Takibi
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
11:30-11:45
SALON 1453
09:00-09:45
Prof. Dr. Mehmet Em n AYDIN
SALON
1453
I. Oturum Başkanı:
II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
24 EKİM 2014 CUMA
14:00-18:00
GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA
14:00-14:45
14:45- 15:30
15:30-16:00
Prof. Dr. Mehmet KARATAŞ
Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı
İhsan DURU
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektöründe Değişim
ve Dönüşüm
Tarıma Dayalı Gıda Sanayinin Bölgesel Kalkınmaya
Etkileri
Duru Bulgur Yönetim Kurulu Üyesi
SALON
1071
I. Oturum Başkanı:
Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu
GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA
Prof. Dr. Met n YILDIRIM
16:00-16:15
Mehmet Şahin, Mehmet Zengin,
Nuh Boyraz, Süleyman Soylu,
Bayram Sade, İhsan Bostancı,
Mehmet Babaoğlu
KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin Tarımsal
Eğitim ve İyi Tarım Uygulamaları İçi
Akademik Teknik Destek Uygulama Çalışmaları
16:15-16:30
Zahide Neslihan Öztürk,
Ufuk Demirel,
Mehmet Emin Çalışkan
Kuraklık Stresi: Geldiğimiz Nokta,
Gideceğimiz Rota
16:30-16:45
Bayram Hopur
Yukarı Göksu Nehri Havzası Entegre
Rehabilitasyon Projesi
Allah Bakhsh
Current Status of GMOs, Economic Impact and
Biosafety Assessments
17:00-17:15
Arzu Kan, Cennet Oğuz
Kırsal Alanda Tarımda Yoksulluk: Konya İli
Hadim İlçesi Örneği
17:15-17:30
Kadir Akan, Zafer Mert
Türkiye'de Buğdayda Görülen Bazı Fungal
Hastalıklar Üzerine Bir Değerlendirme
17:30-17:45
Gülbeyaz Derin, Hatıra Taşkın
Niğde İli için Alternatif Bir Gelir Kapısı:
Ganoderma Mantarı Yetiştiriciliği
16:45-17:00
17:45-18:15
SALON 1071
IIA. Oturum Başkanı:
Poster Sunumu
www.unikop.org
23-24 EKİM, NİĞDE
24 EKİM 2014 CUMA
GIDA-TARIM-ORMAN-KIRSAL KALKINMA
IIB. Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Zafer ULUTAŞ
16:00-16:15
Turan Karadeniz
Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinde Çevirme
Aşısı ve Önemi
16:15-16:30
Faruk Aral,
Semra Sezen Aral
Bazı Ağır Metallerin Hayvanlarda Üreme
Üzerine Toksik Etkisi
16:30-16:45
Havva Eda Üstüntaş,
Ramazan İlhan Aytekin,
Sevgi Çalışkan
KOP Bölgesinde Fasulye Tarımının Mevcut
Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri
16:45-17:00
Faheem Shehzad Baloch
Use of Molecular Markers in Crop Improvement
17:00-17:15
Ali Fuat Gökçe,
Fadime Özen Tekeli,
Ömer Faruk Çatal,
Seda Nur Erdoğdu,
Nazife Kemikler, İlkay Odabaş
Türkiye'deki Yerli Soğanlarda (AlliumCepa L.)
Uzun Süreli Hibrit Çeşit Islah Çalışmaları
ve Kazanımları
17:15-17:30
Sevilay Konya,
Sadife Güngör,Refik Uyanöz
Yerel Ekonomik Kalkınmada Kiraz Yetiştirmenin
Önemi: Taşkent (Konya) İlçesi Örneği
17:30-18:00
Poster Sunumu
SALON 1299
SEMPOZYUM PROGRAMI
II. KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU
24 EKİM 2014 CUMA
14:00-18:00
KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM
14:00-14:45
14:45- 15:30
15:30-16:00
Prof. Dr. Murat ALP
Mehmet BAYKAN
Bölgesel Kalkınmada Gençlik ve Spor
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü
Recep ALTINOK
Dedeman Konya Hotel Genel Müdürü
Bölgesel Kalkınma ve Turizm
SALON
1453
I. Oturum Başkanı:
Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu
KÜLTÜR-SANAT-SPOR-TURİZM
Prof. Dr. N zamett n ÇİFTÇİ
16:00-16:15
Çağatay Ünüsan
Turizm Pazarlaması Açısından Turizm Alanında
Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Organizasyonlarının
Rolü ve Konya İli Örneği
16:15-16:30
Savaş Bağhan, Özgür Gül,
Evrim Çakmakçı
Sekiz Haſtalık Atletlerde Uygulanan Isınma
Programının Esneklik Üzerine Etkisi
Mehmet Altın
Spor Yapan ve Sedanter Üniversite Öğrencilerinin
Aerobik Kapasitelerinin Karşılaştırılması
16:45-17:00
Zümrüt Hatun Demirel
Türkiye'de Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında
Ekoturizmin Şereflikoçhisar'da Uygulanabilirliği
Üzerine Bir Araştırma
17:00-17:15
Kenan Arıbaş,
Tahsin Yıldırım, Ünal Şimşek
Aksaray İlinin Alternatif Turizm Potansiyeli
17:15-17:30
Yusuf Barsbuğa,
Tuncay Sarıipek
Sportif Egzersiz Aletlerinin Yer Aldığı Halka Açık
Spor Parklarının İşlevselliğine Dair Bir İnceleme
(Konya Örneği)
16:30-16:45
17:30-18:00
SALON 1453
II. Oturum Başkanı:
Poster Sunumu
www.unikop.org
SEMPOZYUM PROGRAMI
23-24 EKİM, NİĞDE
24 EKİM 2014 CUMA
14:00-18:00
SANAYİ–ULAŞTIRMA–LOJİSTİK
14:45-15:30
15:30-16:00
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü
Memiş KÜTÜKÇÜ
Bölgesel Kalkınma Açısından İnovasyon
Ekosisteminin Önemi
Üniversite - Sanayi İşbirliği Çerçevesinde
Sanayicilerin Beklentileri ve Öneriler
Konya Sanayi Odası Başkanı
Çay Kahve Arası ve Poster Sunumu
24 EKİM 2014 CUMA
II. Oturum Başkanı:
SANAYİ–ULAŞTIRMA–LOJİSTİK
Prof. Dr. Ab tter ÖZULUCAN
16:00-16:15
Bayram Sade, Yeliz Erenler,
H. Ufuk Korkmaz
KOP Bölgesi Teknokenti: Konya Teknokent
16:15-16:30
Osman Karkacıer,
Selma Karabaş
Ulaştırma ve Lojistik Sektöründe Ekonomik
Entegrasyon
16:30-16:45
Ayşen Edirneligil,
Bilal Özel, Ahmet Ay
Kümelenmeye Dayalı Politikalar ve
Organize Sanayi Bölgeleri: Konya Örneği
16:45-17:00
Mustafa Gerçeker,
Ayşen Edirneligil, Ahmet Ay
KOP Bölgesi İlleri Dış Ticaretinde Ürün ve
Ülke Bazında Yoğunlaşma Analizi (2002-2013)
17:00-17:15
Ercan Geçgin
Fırsatların Kıyısında Bir Kent: Aksaray'ın
Gelişiminde Sosyo-Kültürel Engeller
ve Dinamikler
17:15-17:30
Ö. Yusuf Toraman
KOP Bölgesinde Yer Alan İllerdeki 2014 Yılı
(Ocak-Temmuz) Teşvik Belgeli Sanayi Yatırımları
17:30-18:00
Poster Sunumu
18:00-19:00
Sempozyum Kapanış Oturumu
SALON
1923
SALON 1992
14:00-14:45
Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN
SALON
1992
I. Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Cevahir UZKURT
Download

Sempozyum Programına ulaşmak için tıklayın.