TARİH
:
KİMDEN :
18.04.2014
Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yatırımcı İlişkileri
Tel : +90 212 478 66 78
e-mail: [email protected]
KONU
:
Kayıtlı Sermaye Tavanının Artırılması ve Ana Sözleşme Tadili Amacıyla SPK'ya Başvuru Hk.
Şirketimiz, II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Usul ve
Esaslar başlıklı ikinci bölümü gereğince, halihazırda 1.000.000.000,00-TL olan kayıtlı sermaye
tavanının 4.750.000.000,00-TL'ye artırılması, Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen kayıtlı
sermaye tavanı izninin 5 yıl süre ile uzatılması ve bu kapsamda kayıtlı sermaye maddesinin tadili;
Şirketimiz ana sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) sair düzenlemelerine ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla, SPK ve Enerji Piyasası
Denetleme Kurulu'na (EPDK) başvurmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan
esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;
bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde
etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu
beyan ederiz.
1
Download

TARİH : 18.04.2014 KİMDEN : Aksa Enerji Üretim A.Ş. Yatırımcı