Öğretim Stratejileri
Yrd.Doç.Dr. Bülent DÖŞ
Öğretimin mantığı...
Öğrencilere bir şey anlatırken temel
mantık şudur:
Konuyu öğretilecek küçük modüllere böl,
Konuyu örneklerle birlikte anlat
Konu bitiminde başka bir örnek daha ver
Öğrenciye konuyu öğrenmesi için ödev
veya alıştırma ver
Konu öğrenilmesi zor bir konuysa proje
ödevi veya araştırma ödevi ver
Sınavda sor!!!
Anlatım stratejileri
Sınıfta uygulanacak iki temel öğretim
stratejisi vardır
Sunuş yoluyla öğretim
Buluş yoluyla öğretim
Sunuş yoluyla öğretim
stratejisi
Ausubel’e göre öğrenci, her zaman hangi
bilginin önemli, hangi ipuçlarının problem
çözümü için uygun olduğunu bilmeyebilir.
Bu nedenle birey,özellikle herhangi bir
konu alanıyla ilgili öğrenmesi gereken
kavramları,ilkeleri, fikirleri buluş yoluyla
değil, kendine sunulanı alma yoluyla
kazanabilir
Sunuş yoluyla öğretim
stratejisi
Genelden özele hiyerarşik yapı izleyin
Küçük parçalara bölün
Adım adım ilerleyin
Bol örnek verin
Aşamaları
-
Ön organize edicilerin sunulması
(başlangıç)
Öğrenilecek yeni konunun, materyalin
sunulması (gelişme)
Bilişsel yapının güçlendirilmesi.
Ön organize edicilerin
sunulması (başlangıç)
Ön organize edici, yeni bilgiler için bir yapı
oluşturan, yeni bilginin çerçevesini çizen
ve yeni bilginin öğrencinin daha önce
kazanmış olduğu bilgi ile ilişkilendirilmesini
sağlayan başlangıç ifadeleridir.
Bu başlangıç ifadeleri sözel açıklamalar
olabileceği gibi, şemalar, somut modeller,
grafikler, benzetimler
de olabilir.
Ön organize edicilerin
sunulması (başlangıç)
- Dersin amacının açıklanması
- Organize edicinin sunumu
- Organize ediciyi tanımlanması
- Uygun olan yerlerde örnekler verilmesi
veya şekillerle anlatılması
- Öğrencilere tekrar ettirilmesi
Öğrenilecek yeni konunun,
materyalin sunulması
- Bilgi biriminin sunumu
- Bilgi biriminin özelliklerinin sıralanması
- Bilgi biriminin organize edicilerle
ilişkilendirilmesi
Bilişsel yapının güçlendirilmesi
- Konu içeriğine eleştirel bir bakış açısı
-
-
getirilmesi
Farklı
tanımlama
ve
düşüncelerin
açıklanması
Öğrencilerden örnek durumlar istenmesi
Öğrencilerden örnek olmayan durumlar
istenmesi
Örneklenen ve tanımlanan bilgi birimini
cümle, parça gibi bütün bir yapıda
kullandırarak tekrar ettirilmesi
BULUŞ
YOLUYLA
ÖĞRETME
Buluş Yoluyla Öğretme
Jerome Bruner tarafından 1960’lı yıllarda
geliştirilmiştir.
Bruner, öğrenmede konu alanı yapısını
anlamanın önemini vurgulamıştır. Bu
yapıyı doğru anlayabilmenin yolunun ise,
bireyin öğrenmede aktif olması ve buluş
yapması olduğunu savunmuştur
Özellikle üst düzeyli hedef-davranışların
öğrencilere
kazandırılmasında
kullanılmalı,
Öğretmen stratejiyi önceden çok iyi
planlamalı,
Öğrencilere verilecek örnek durumlar
önceden hazırlanmalı,
Yönlendirici sorularla öğrenciler cevabı
tahmin etme konusunda cesaretlenmeli
Stratejinin
uygulanması
esnasında
değişik yöntem, araç-gereçler ve oyunlar
kullanılmalı,
Dersle doğrudan ilgili olmayan konularda
da
olsa
öğrencilerin
merakını
uyandırmaya önem verilmeli,
Ders konusuyla ilgili alanlarda çok sayıda
zıt örnekler kullanılmalı,
Örneklere, alıştırmalara ve öğrenci
etkinliklerine
yeterince
zaman
ayrılmalıdır.
Aşamaları…
- Öğretmenin örnekleri sunması
- Öğrencilerin örnekleri betimlemeleri
- Öğretmenin ek örnekler vermesi
- Öğrencilerin ek örnekleri betimlemesi ve öncekilerle
-
karşılaştırmaları
Öğretmenin ek örnekleri ve örnek olmayan durumları
sunması
Öğrencilerin zıt örnekleri karşılaştırmaları
Öğretmenin, öğrencilerin teşhis ettiği özellikleri,
ilişkileri ya da ilkeleri vurgulaması
Öğrencilerin tanımlamaları, ilişkileri ve özellikleri
ifade etmeleri
Öğretmenin öğrencilerden ek örnekler istemesi.
SIRA
ÖRNEKLERİN
KULLANILMASI
“KUŞLAR FAMİLYASI”
1
Öğretmenin örneği sunması
Sınıfta kuşların fotoğrafları veya belgesel
filmleri getirilerek öğrencilere sunulur.
2
Öğrencilerin örneği tanımlaması
Öğrenciler gözlemleri sonucunda örneği
açıklarlar.
3
Öğretmenin ek örnekler sunması
Öğretmen kuşlar familyasından başka
örnekler öğrencilere sunar.
4
Öğrencilerin ek örneği tanımlaması ve
önceki örnekle karşılaştırması
Öğrenciler ikinci verilen örnekleri tanımlar
ve birinci örnekle karşılaştırma yaparlar.
5
Öğretmenin örnek olmayan durumlar
sunması
Öğretmen kuşa benzer ancak kuş olmayan
bir örneği sınıfa sunar.
6
Öğrencilerin örnek olan ile olmayan
durumları karşılaştırması ve örnek
olmayanı belirlemesi
Öğrenci zıt olan örnekleri karşılaştırarak,
örnek olmayanı belirler.
7
Öğrencilerin tanımı yapması, ilke ve
genellemelere ulaşması.
Öğrenciler verilen bütün bu örneklerden yola
çıkarak kuşun tanımına ulaşırlar.
8
Öğrencilerin yeni örnekler vermesi
Öğrenciler kuşlar familyasına örnekler
verirler.
Download

öğretim stratejileri