2014/2.DÖNEM
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI
MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEK HUKUKU
28 Haziran 2014-Cumartesi 11:30-13:00
SORU VE CEVAPLARI
SORU 1:
V.U.K. 175 ve Mükerrer 257 maddelerinin Maliye Bakanlığı’na vermiş bulunduğu yetki gereğince çıkartılmış bulunan 1
No.lu Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğince düzenlenmiş bulunan; muhasebenin usul ve esasları, kaç bölüm
halinde açıklanmıştır. Bu bölümler nelerdir. Kısaca başlıklarını belirtiniz.
CEVAP 1:
V.U.K. 175 ve Mükerrer 257 maddelerinin Maliye Bakanlığı’na vermiş bulunduğu yetki gereğince çıkartılmış bulunan 1
No.lu Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğince düzenlenmiş bulunan; muhasebenin usul ve esasları, 5 bölüm halinde
açıklanmıştır;
1. Muhasebenin Temel Kavramları
2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması
3. Mali Tablolar İlkeleri
4. Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
5. Tekdüzen Hesap Çerçevesi Hesap Planı Ve İşleyişi
SORU 2:
3568 Sayılı Meslek yasamız Çalışma Usul ve Esasları ve Odalar Yönetmeliklerinde düzenlenmiş bulunan ‘’Tabela
Asılması Zorunluluğu’’ hakkında kısaca bilgi veriniz.
CEVAP 2:
Tabela Asılması Zorunluluğu Hakkında;
Birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirdikleri takdirde; tabelaya
ayrıca ortaklık bürosu veya şirket unvanı yazılır. Ayrıca ortaklar ad ve soyadları ile unvanlarını da tabelaya yazabilirler.
Her meslek mensubu; işyerinin bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde bir yerine, sadece adı
ve soyadı ile meslek unvanını taşıyan bir tabela asmak zorundadır.
SORU 3:
3568 Sayılı meslek yasamız Meslek Odaları Yönetmeliklerince düzenlenmiş bulunan;
a) Odaların Bütçelerinin hazırlanışı ve yürürlüğü,
b) Odaların zorunlu sebeplerle bütçelerinin hazırlanamaması halinde ne gibi bir uygulama yapılacağı,
hakkında kısaca bilgi veriniz.
CEVAP 3:
a) Odaların Bütçelerinin hazırlanışı ve yürürlüğü;
Bir yıl için hazırlanan bütçenin dipnotuna, üç yılı kapsamak üzere izleyen yıl bütçesinin yüzde ondan aşağı
olmamak üzere enflasyon oranı kadar artırılacağı yazılır. Bütçede, bütçelerin yüzde onu tutarında yedek ödenek ayrılır. İlk
yılın bütçesinde kullanılmayan ödenekler izleyen ikinci yılın bütçesine, ikinci yıl bütçesinde kullanılmayan ödenekler
izleyen üçüncü yıl bütçesine başlangıç ödeneği olarak aktarılır. İkinci ve üçüncü yıl bütçelerinde yeni bir fasıl açılma
ihtiyacı doğduğunda, TÜRMOB Başkanlığına bilgi verilerek Oda Yönetim Kurulu tarafından yeni fasıl açılır ve gerekli
aktarmalar o yıla ait yedek ödenekten yapılır. Açılan fasıllar bütçenin diğer hükümlerine tabidir.
Genel Kurulca kabul edilen bütçe izleyen yılın Ocak ayının birinci gününden itibaren yürürlüğe konulur ve
uygulanır.
b)
Odaların zorunlu sebeplerle bütçelerinin hazırlanamaması halinde uygulama şekli;
Bütçe zorunlu nedenlerle yapılamaz ve Ocak ayının birinci günü yürürlüğe konulamaz ise bir evvelki yıl
bütçesinin 1/12'si esas alınarak 1–2 ve 3 aylık geçici bütçeler yoluyla Odanın mali işleri buna göre yürütülür.
DEHA’nızla kazanacaksınız
1
www.dehaonline.com
SORU 4:
3568 sayılı meslek yasamız, YMM’lerin Tasdik Edecekleri Belgeler ve Tasdik Konuları Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkındaki Yönetmeliğe göre; YMM’ler tasdik çalışmalarında; tasdik konusu ve kapsamı ile ilgili yeterli miktarda ve
güvenilir kanıt toplamak zorundadırlar.
Bu zorunluluğun amacı nedir. Kısaca bilgi veriniz.
CEVAP 4:
Yeminli mali müşavirler tasdik çalışmasının yürütülmesi sırasında tasdik konusu ve kapsamı ile ilgili yeterli
miktarda güvenilir kanıtları toplamak zorundadırlar. Kanıt miktarının yeterli olup olmadığının belirlenmesinde, kanıtın
nitelik ve nicelik açısından önemi; hatalı veya hileli olma riski, güvenirliği gibi hususlar göz önünde bulundurulur.
Kanıt toplamada amaç; tasdik konu ve kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla;
a) Tüm varlık, kaynak, gelir ve giderlerin gerçek olup olmadığı ve bunlara ilişkin bütün işlemlerin doğru kaydedilip,
kaydedilmediği,
b) Mali tablolara yansıtılması gereken bütün işlem ve hesapların bu tablolarda gerçek şekliyle yer alıp almadığı,
c) Varlıklara ilişkin hakların ve borçlara ilişkin yükümlülüklerin işletmeye ait olup olmadığı, yönünden fiili durum ve
belgelerin esas alınarak araştırılmasıdır.
SORU 5:
3568 Sayılı meslek yasamız Disiplin Yönetmeliğine göre; Disiplin soruşturması ve koğuşturmasına yer olmadığı
hakkındaki kararlara karşı, yapılacak itirazların, nereye ve hangi sürede yapılacağı ve sonuçları hakkında kısaca
bilgi veriniz.
CEVAP 5:
Disiplin Soruşturmasına Ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Kararlara İtiraz
İlgili oda yönetim kurulu veya disiplin kurullarının, kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlarına karşı; bu kararların
bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde şikayetçi tarafından Birlik Disiplin Kuruluna itiraz edilebilir.
Oda Yönetim Kurulunca kovuşturma açılması gerekli görülen hallerde Oda Disiplin Kurulunca soruşturmaya yer
olmadığına karar verildiği takdirde, Yönetim Kurulu tarafından bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde Birlik Disiplin
Kuruluna itiraz edilebilir.
Birlik Disiplin Kurulu tarafından dosya üzerinde yapılacak inceleme sonunda şikayet, ihbar veya istem konusu
incelemeye değer görülürse, ilgili oda yönetim veya disiplin kurulu kararı kaldırılarak, disiplin kovuşturması açılması için
dosya tekrar ilgili odaya gönderilir. Birlik Disiplin Kurulunun bu kararı kesindir.
Birlik Disiplin Kurulu tarafından şikayetçinin itirazı red edilirse şikayetçi red kararına karşı idari yargı merciine başvurabilir.
DEHA’nızla kazanacaksınız
2
www.dehaonline.com
Download

2. meslek hukuku