T.C
PERŞEMBE KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 81493646.954.02.06.01/ £ 2 . ^ O
Konu: Yangın ve Çevre Güvenliği
PERŞEMBE
îlgi
MÜDÜRLÜĞÜNE
: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 08.08.2014 tarih ve 3284073 sayılı yazısı.
Milli Eğitim Bakan Danışmanı Sayın Doç Dr. Mustafa Hilmi ÇOLAKOĞLU tarafından
gönderilen Okul ve kurumlarımızda Yangın ve Çevre Güvenliği konularında yöneticiler ve okul
müdürlüklerince alınması gereken önlemler ile ilgili e-posta ekte gönderilmiştir.
Okulunuzda/Kurumunuzda Binaların yangından korunması yönetmeliği ve MEB Yangın
önleme ve söndürme yönergesine uygunluk derecesinin gözden geçirilerek tespit edilen eksikliklerin
giderilmesi ve sonuçlarının 22 Ağustos 2014 tarihine kadar müdürlüğümüze gönderilmesini rica
ederim.
Z
İlçe Milli Eğitim Müdürü
EKLER :
1 e-posta (2 Sy)
Dağıtım:
Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine
Tel
Fax
E-Posta
Web Adres
Adres
:
;
:
:
:
0452 5170072-75
0452 5170076
[email protected]
http: / /ww w.persembe-meb.aov.tr
Hükümet Konağı Kat:3 Perşembe
T.C.
O RDU V A L İL İĞ İ
İl M illî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 74041546/954.02.06-01/3284073 ‘
Konu: Yangın ve Çevre Güvenliği
r>,
" '
>....x
.. vr
,r u .^
:'vsT.'.^
r.-SK. \*
1 T-cjr Cr . -;V.
.
^
.
i
T.^ıîr.-.U'-.'PA^L ur:
.. ,.t,x
? - & r i
-
.> .
^
> ' 08/08/2014 "
.
...
- >-v ^ ;:
.
. i. (İlçeM ili i Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : a) Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik, j *. o
.
b)
öjgtle^er, y e n ı e .yönergesi. ^
o}
?£î tD. G'' ^3'kirl
.: ., -v .■
—3
,
"
I* r
:
*
.\Vui-U
• uı ■
."1:. ■. . . \ .<
,■
Milli' !,^Eğitim^Bakan, Danışmanı r saym Doç.Dr.Mustafau, )4jlmi’;pÇOLA^OĞLl^vf-^
tarafindan^gönderilen;iOkul: v e :Kucumlanmızda Yangm^yefj Çevrey Güvenliği ^konularında,.^ -ul,
yöneticiler ve okul müdürlüklerince alınması gereken-,önlemler ile ilgili re-postashekle^v
gönderilmiştir.
‘
r-?vr :n.Uî::
İlçeniz okul ve kurumlannda ilgi (a) ve (b) yönetmelik, ve yönergeye uygunluk
derecesinin gözden geçirilerek tespit edilen eksikliklerin "giderilmesive nsonuçlarının 26 .: <\
Ağustos 20)4 tarihine kadar rapor halinde Müdürİüğümüze' gonderilmesini f ica.ederim: p .t hısı J :
Nevzat TÜRKKAN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
.
:
e-posta (2 Sayfa)
Güvenli Elektronik İmzalı
- ------
Mh HeAynıdır
r r
_J§
mı u
DAĞITIM:
Tüm İlçe Kaymakamlıkları.
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine)
'
'
•“ > * ' Savı,<
'
B u belge, 5070 sayılı E lekironİk İm za K anununun 5 inci m addesi g ereğince güvenli elek iro n ik im x a ile im zalanm ıştır
E vrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.ir adresinden e425-c8K )-35b9-8159-c2Ç f kodu ile yapılabilir.
Perşembe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kimden:
Gönderme Tarihi:
Kime:
Konu:
Ekler:
Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü <[email protected]>
08 Ağustos 2014 Cuma 11:10
’Akkuşİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'; ’Altınordu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’; 'Aybastı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'; 'Çamaşİlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’; 'Çatalpınar İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü'; 'Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'; 'Fatsa İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'; 'Gölköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'; 'Gülyalı İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’; ’Gürgentepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'; ikizceİlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’; 'Kabadüz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'; 'Kabataş ilçe Milli Eğitim
Müdürlüğü’; ’Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’; 'Kumru İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'; 'Mesudiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'; 'Perşembe İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü'; 'Ulubey ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'; 'Ünye ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’’
Yangın ve Çevre Güvenliğime u:
yangin.pdf ' *•- ?;>v.r
From: Ordu Milli Eğitim.Müdürlügü [mailto:[email protected]] ....
Sent: Monday, July 21, 2014 8:59 AM
;‘/ond;:y ■
T o :’ mudur52(S>meb.gov.tr\->
s
\ -. r
Subject: FW: Okul binaları
•. „
. . Subjoct: PW, Ci.-j :
--.i
,
From: mustafaco Iakoel u(5)me b.göv.t r [mailto:[email protected];gov.trl
K v •
Seıitr Saturday, July 19,20141:55 PM
.
...................
To: ilsis yönetici ozel%MEB(5)meb.gov.tr: İlsİs yönetici m g m % M E B @ m e b . e o v i t r > Cc: [email protected]}Lcom: bahattim goktsmeb.gov.tr
Cc:
■
Subject: Okul binaları
Subjtct: O ku c ru,c'i
-İL_¥û;-et rL
snv r-
Sayın İL MİLLİ EĞİTİM M Ü D Ü R Ü , \ Saym îI, ^15LLî İîCİ'î-ÎM-.MsC
"V, "r-^^vîr' ;!*?'*v■'V* M'r 1 V - .
"
Sayın Bakanımız, okullarımızdaki fiziksel ortamın sürekli'geliştirilerek.ço’cuklarımızm hak ettiği AB
ortalamasının üzerine çıkılması ve her türlü güvenliğiniazamiidüzeydeisağlarimast konularına!önem -: .;{! <vermektedir.
-r.
^ ■■
•'
.
i)Bu konuların başmda4.a;yangın güvenliği gelmektedir Jsor, u♦;•: n. ivçny*i
-
ı , c i ^$elwvkh-cw-
Yangın güvenlik i konusunda yayınlanmış iki mevzuatırmz.bulunmaktadır:. -
Binalar ın Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 've ekleri:
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26735 o.html
’: _ :
Yangın Önleme ve S öndürme Yönergesi ve ekleri '' - .r^ ■ •
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/o o.html
Yönetmeliğin ıı.a maddesinde eğitim kurumlanınız tanımlanmışt ır.
1
;iu'
1
' bJ
7
ı
Yönergede ise yöneticilerce ve Okul Müdürlüklerince yapılması gereken tüm hazırlık ve çalışmalar ile
teknik hususlar çok detaylı olarak anlatılmaktadır. Yönergenin 92. maddesinde belediyeler başta
olmak üzere diğer kuruluşlarla işbirliği protokolleri yapılması, 93. maddesinde ödenek tahsisi, 94.
maddesinde iç düzenlemeler yapılması, 62. maddesinde ise tedbirlerin periyodik olarak gözden
geçirilmesi ve eksiklerin giderilmesi istenilmektedir.
2) Bina ve bahçelerdeki acil tamir ve bakım işlerinin yapılmasıistenmektedir.
2.
3) Okul ve Bina Güvenlik Kameralarının Kesintisiz Çalışması, bina ve„< bahçe giriş
kapılarının estetik ve güvenliği sağlama aç£ sından düzenlenmesi de bu kapsamdadır. ,
3. 4) Okullarda ve Çevrelerinde Emniyet ve Güvenli Eğitim Ortamlar £ nın Sağlanması konusunda a iü'
Ankara Valiliği ekteki 2014/11 sayılı Genelge^yi yayınlamıştır*’Genelge’de gört leceği üzere.her ay
toplanmak ve kararlar almak üzere Vali Yardımcısı ve Kaymakam Başkanlığında İl Yürütme Kurulu * *
ve İlçe Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. Benzer kurulların giri şimlerinizle tüm il ve ilçelerde .
oluşturulabileceği düşünülmektedir.
Yukarıda belirtilen maddelerde, 2014-2015 dönemi» eğitimi başlarriadan-önce^tamamlanmak üzere, •:* r.Ju-t
ilinizdeki tüm okullarda yönetmelik ve yönergeye^üyğunluktderecfesinin1gözden*geçi'rilmesi>nteşpit'edilecek eksikliklerin giderilmesi, okullarımıza^ 1i^gerekenk sİ ödeneğin .sağlanması vejH okulca
müdürlüklerinin talimatlandırılması ve sonuçlarınım Eylül, 2014 tarihine kadarJmail ,ile raporlanmasır; 1
hususlarında gereğini, arz ederim.
r.
Doç. Dr. M u stafa Hilmi ÇOLAKOĞLU
Doç* Dr* M u stafa
Bakan Danışmanı ,
Bakan Damşmam
0.532.228 09 03
,
.
->:r
ÇOİ.AKOGLU
n;
0.532.228 03 G3
‘ e;- ■
, ., ..
Download

Tüm Okul ve Kurum Müdürlüklerine - Perşembe İlçe Milli Eğitim