Unilever
Sorumlu Kaynak Kullanımı
Politikası
Tedarikçilerimizle işbirliği içinde çalışma
Nisan 2014
1
İçindekiler




Giriş
Temel İlkeler
Uygulama Esasları
I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar
II Sürekli Geliştirme Kıstasları
III İhlalleri Bildirme
Ek
3
4
5
6
10
20
21
2
Giriş
İşteki amacımız, şirketi iki kat büyütürken çevresel ayak izimizi küçültmek ve olumlu
sosyal etkilerimizi arttırmaktır. Bunu gerçekleştirmek için, tedarikçilerimiz sorumlu
kaynak kullanımında bize yardım ederek önemli bir rol oynamaktadır. Kendi şirketimiz
için geçerli ilke ve kıstasları tedarikçilerimize de uygularız. Bu Sorumlu Kaynak
Kullanımı Politikası, tedarikçilerimize bugün ve gelecekte ne beklediğimizi bildirme
yolumuzdur.
Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası, tüm faaliyetlerimizde işimizi dürüst, açık ve
evrensel insan hakları ile temel çalışma ilkelerine saygılı bir şekilde yürütme
taahhüdümüzü içerir. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı ile tutarlı bir şekilde çalışanlar
ile toplumlarının yaşamlarını ve çevreyi iyileştirmeyi amaçlıyoruz. Bu Politika, sorumlu
kaynak kullanımı hedeflerimizi ve yaklaşımımızı ortaya koyduğumuz çerçeveyi
sunmaktadır.
Sadece değerlerimizi paylaşan ve Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamıza uyan
tedarikçilerle çalışacağız. Tedarikçiler ayrıca şeffaflığı sağlamayı, eksiklikleri gidermeyi
ve bu Politikanın dayanağını oluşturan Temel İlkeler kapsamında sürekli geliştirme için
çaba göstermeyi de kabul etmelidir. Tedarikçilerimizden Zorunlu Şartlara uymalarını
beklerken, sunulan Sürekli Geliştirme Kıstaslarında yer alan en iyi sorumlu kaynak
kullanımı uygulamaları doğrultusunda ilerleme kaydeden tedarikçilerimizi de takdir
etmeyi amaçlıyoruz.
Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızda Temel İlkelerin her biri açısından gereksinimler
belirtilmekte, aşamalar belirlenmekte ve kıstaslar sunulmaktadır.
3
Temel İlkeler
Unilever bünyesinde, sürdürüleilir büyüme taahhüdümüzü gerçekleştirmek amacıyla
sorumlu kaynak kullanımı için endüstri lideri kıstaslar belirledik. Bu standartları
işimizin her unsuruna dahil ettik ve aynı ölçüde güçlü sürdürülebilirlik ilkelerine
ulaşmada tedarikçilerimizi de bizimle işbirliğine davet etmek istiyoruz.
Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın dayanağını oluşturan Temel İlkeler,
uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara dayanmaktadır. BM İş Dünyası ve İnsan
Hakları Kılavuz İlkelerini kabul eder ve faaliyetlerimizde bunları gözetiriz. Temel İlkeler
doğrultusunda, İnsan Hakları taahhüdümüzü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Medeni
ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesinden oluşan Uluslararası İnsan Hakları Yasasına ve Uluslararası
Çalışma Örgütü'nün İşteki Haklara ilişkin temel sözleşmelerine dayandırırız. OECD'nin
Çok Uluslu Şirketlere Yönelik İlkelerini destekleriz.
Temel İlkeler şunlardır:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür
Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre çalışılır
Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır
Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır
Tüm çalışanlar uygun yaştadır
Tüm çalışanlara adil ücret ödenir
Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür
Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da katılmama ve toplu
pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür
İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur
Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir
Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve desteklenecektir
İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür
4
Uygulama Esasları
Unilever, işini dürüst ve başkalarına saygılı bir şekilde yürütmeye çaba gösterir.
İtibarımız, çalışanlarımız ve markalarımız kadar değerli bir varlıktır.
Tüm
çalışanlarımızdan ve birlikte iş yaptığımız taraflardan en yüksek davranış standartlarını
bekleriz. Bir tedarikçi olarak, siz de Temel İlkelerimizi paylaştığınızı belirtmektesiniz.

I. Bölüm Zorunlu Şartlarımızı içerir.
Tüm Unilever tedarikçileri bu Zorunlu Şartlara dikkat etmeli ve uymalıdır.

II. Bölüm Sürekli Geliştirme Kıstaslarını içerir.
Tüm tedarikçilerimizden Zorunlu Şartlara uymalarını ve zaman içinde İyi Uygulamalar ve
En İyi Uygulamalar konusundaki Sürekli Geliştirme Kıstaslarını uygulamak için
çalışmalarını bekleriz. Bu en yüksek sorumlu kaynak kullanımı düzeylerine ulaşmak için
çaba gösteren tedarikçileri takdir etmeye ve ödüllendirmeye çalışacağız.

III. Bölüm Politikanın ihlali durumunda tedarikçilerimizden beklediğimiz bildirim
ve açıklama gereklerini içerir.
5
I Unilever ile İş Yapmak için Zorunlu Şartlar
Bu bölümde, tedarikçilerimize Unilever ile bir iş ilişkisi kurma ve sürdürme konusundaki
zorunlu şartları açıklıyoruz.
Unilever ile ya da Unilever için çalışan tüm tedarikçilerden bu Zorunlu Şartlara
uymalarını ve tüm faaliyetlerinin bunlara uygun olduğunu onaylamalarını isteriz.
1. İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür
Rüşvet
Her türlü rüşvet, yolsuzluk, baskı ile menfaat temini veya zimmete para geçirme
yasaktır ve tedarikçi tarafından yürütülen tüm ticari işlemlerde rüşveti önlemek için
yeterli prosedürler vardır.
Çıkar Çatışmaları
Unilever ile iş ilişkilerinde tedarikçinin haberdar olduğu her tür çıkar çatışması,
Unilever’in uygun önlemleri almasına fırsat tanımak için Unilever’e bildirilecektir.
Bir kamu görevlisi, siyasi parti temsilcisi veya Unilever çalışanının bir tedarikçinin
işinde herhangi bir mülkiyetinin veya hakkının olması halinde, bu durum Unilever ile
bir iş ilişkisine girilmeden önce Unilever’e bildirilir.
Hediye, Ağırlama ve Eğlenceler
Unilever'in dahil olduğu iş amaçlı eğlence veya ağırlamalar makul olmalıdır,
tamamen iyi iş ilişkileri kurmaya yönelik olmalıdır ve Unilever’in gelecekteki iş
kararlarını herhangi bir şekilde etkilemeyi amaçlamamalıdır. Tedarikçinin çalışanları
ile Unilever'in çalışanları arasında hediye vermekten kaçınılmalıdır. Şirketler
arasında resmi hediyelerin alınıp verilmesi kabul edilebilir ama bu şeffaf olmalı ve
uygun şekilde kaydedilmelidir.
Rekabet ve Rakip Bilgileri
Unilever'in rakipleri hakkındaki tüm bilgiler, meşru yollardan elde edilir ve ilgili tüm
antitröst yasaları ile diğer yasa ve düzenlemelere uygun şekilde sadece meşru
amaçlar için kullanılır. Hiçbir zaman Unilever’e rakipleri hakkında, gizli olan ve
kamuya açıklanmamış herhangi bir bilgi verme girişiminde bulunulamaz.
Mali Kayıtlar, Kara Para Aklama ve İçeriden Öğrenenlerin Ticareti
Tüm işler ve ticari işlemler, şeffaf bir şekilde yürütülür ve tedarikçinin defter ve
kayıtlarına doğru şekilde kaydedilir. Hiçbir kara para aklama eylem ya da
teşebbüsüne katılım olmaz. Unilever ile ilgili olarak tedarikçinin elinde bulunan
hiçbir gizli bilgi, içeriden öğrenenlerin ticareti kapsamında bir işlem yapmak veya
bunu desteklemek için kullanılamaz.
6
Bilgi ve Varlıkların Korunması
Unilever’in gizli bilgileri, yöntem bilgileri ve fikri mülkiyetine saygı gösterilir ve
bunlar korunur. Unilever tarafından verilen tüm bilgiler, sadece planlanan ve
belirtilen amaç için kullanılır. Unilever'in tüketicileri ya da çalışanları gibi bireyler
hakkındaki tüm kişisel bilgiler, gizlilikleri korunarak ve ilgili tüm gizlilik yasa ve
düzenlemelerine tamamen uyularak ele alınır.
Ürün Kalitesi ve Sorumlu Yenilikçilik
Ürün ve hizmetler, ilgili sözleşme belgelerinde belirtilen teknik özellikleri ve kalite
ile güvenlik kriterlerini karşılayacak bir şekilde teslim edilir ve amaçlanan
kullanımları açısından güvenlidirler. Araştırma ve geliştirme çalışmaları, sorumlu
bir şekilde ve iyi klinik uygulamalar ile genel kabul gören bilimsel, teknolojik ve etik
ilkelere göre yürütülür.
Yasalara Uygunluk
Tedarikçinin faaliyet gösterdiği ülkelerde tüm yasa ve düzenlemelere uyulur.
Uluslararası ticaret (örneğin yaptırımlar, ihracat kontrolleri ve bildirim
yükümlülükleri ile ilgili olanlar), veri koruma ve antitröst/ rekabet yasaları dahil
olmak üzere, yürürlükteki diğer tüm uluslararası yasa ve düzenlemelere uyulur.
Endişelerin Bildirilmesi ve Misilleme Olmaması
Çalışanlara bu şartlarla ilgili endişelerini bildirebilecekleri yollar sunulur ve bir
sorunu dile getiren tüm çalışanlar misillemeye karşı korunur.
2. Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre çalışılır
Daimi ve geçici çalışanlara saygı gösteren ve asgari olarak iş sözleşmeleri, yerel ve
ulusal iş ve sosyal güvenlik yasaları ve düzenlemeleri ile geçerli toplu sözleşmeler
çerçevesinde haklarını koruyan politikalar oluşturulur ve bunlara uyulur.
3.
Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır
Tüm çalışanlara saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır. Hiçbir çalışan herhangi bir
fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacize, istismara ya da başka bir yıldırma
biçimine maruz bırakılmaz. İşe alma, ücret, terfi, disiplin, işten çıkarma veya
emeklilik dahil olmak üzere, istihdamda ayrımcılık yapılmaz. Sosyal sınıf, ulusal
köken, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, medeni durum, cinsel yönelim,
sendika üyeliği, politik görüş, sağlık durumu ya da hamilelik esasında ayrımcılık
önlenir. Özellikle, ayrımcılığa en açık çalışanların haklarına dikkat edilir.
4.
Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır
Sözleşmeyle zorunlu çalışma, borç karşılığı çalışma ya da diğer biçimlerde zorunlu
çalışma kabul edilemez. Zihinsel ve fiziksel baskı, kölelik ve insan ticareti yasaktır.
7
5.
Tüm çalışanlar uygun yaştadır
Bir tedarikçi, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, 15 yaşın altında ya da yerel
yasalara göre asgari çalışma veya zorunlu eğitim yaşının altında olanları hiçbir
koşul altında çalıştıramaz. Gençler istihdam edildiğinde, zihinsel, fiziksel, sosyal ya
da manevi olarak tehlikeli veya zararlı olan ya da kendilerini okula devam
olanağından yoksun bırakarak eğitimlerini aksatan işler yapmamalıdır.
6.
Tüm çalışanlara adil ücret ödenir
Çalışanlara ücret, fazla mesai ücreti, yan ödemeler ve ücretli izin hakkını içeren,
daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, yasal asgari standartları ya da geçerli
endüstri standartlarını karşılayan veya aşan bir toplam ödeme paketi sunulur ve
toplu pazarlık sözleşmeleriyle belirlenen yasal olarak bağlayıcı ücret koşulları
uygulanır ve bunlara uyulur.
7.
Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür
Çalışanlar, istihdam edildikleri ülkedeki yasaların izin verdiği normal ve fazla mesai
saatleri dışında çalışmaya zorlanamaz. Çalışanların tüm fazla mesaileri gönüllülük
esasına bağlıdır.
8.
Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da katılmama ve
toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür
Çalışanların örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakları tanınır ve bunlara saygı
gösterilir. Çalışanlar herhangi bir örgüte katılma ya da katılmaktan kaçınma
haklarını kullandıkları için tehdit veya taciz edilmez.
9.
İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur
Çalışma sırasında veya işverenin faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ya da
bunlarla bağlantılı olan kaza ve yaralanmaları önlemek için sağlıklı ve güvenli bir
işyeri sunulur.
10. Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir
Çalışanlara, iş ilişkilerinin bir parçası olarak ortaya çıkabilecek sorunları hızlı,
tarafsız ve adil bir şekilde çözüme bağlayan şeffaf, adil ve gizliliği koruyan
prosedürler sunulur.
8
11. Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve
desteklenecektir
Bireylerin, yerlilerin ve yerel toplumların mülkiyet ve toprak haklarına saygı
gösterilir. Kullanım ve devir de dahil olmak üzere, mülkiyet veya toprakları ile ilgili
tüm görüşmelerde özgür, önceden ve bilgilendirilmiş olur, sözleşme şeffaflığı ve
açıklık ilkelerine uyulur.
12. İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür
İşlemler, kaynak kullanımı, imalat, ürünlerin dağıtımı ve hizmetlerin tedariği,
çevreyi koruma amacı gözetilerek yürütülür.
9
II
Sürekli Geliştirme Kıstasları
Bu bölüm, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası’nın kapsadığı tüm Temel İlkeler ile
ilgili kıstasları içerir. Bunlara aşağıdakiler dahildir:


Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası’nın Zorunlu Şartlarını yerine getirmek
için gerekli olan kıstaslar; ve
Tedarikçilerden makul bir süre içinde İyi Uygulamalara ve nihai olarak En İyi
Uygulamalara ulaşmak için yerine getirmelerini beklediğimiz kıstaslar.
En İyi Uygulamalara ulaşmanın zaman alacağının farkındayız. Tedarikçilerimizin bu
düzeye ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla bilgi ve rehberliğimizi paylaşmak için
çalışacağız.
Bu kıstaslar, genel olarak Zorunlu Şartlara ve İyi ve En iyi Uygulamalara ulaşmak için
gerekli olan unsurların tümünü olmasa da önemlilerini içermektedir.
1. İş, yasalara uygun ve dürüst bir şekilde yürütülür
Zorunlu Şartları Uygulama
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Rüşvetle mücadele, hediyeler ve ağırlama ile ilgili işte dürüstlük beklentilerini
açıklayan net ve etkili ilkeler ve politikalar vardır. Bunlar, rekabet ve çıkar
çatışmaları ile ilgili yasalara uygundur ve tedarikçinin çalışanları tarafından
bunlara kolayca erişilebilir.
Uyum konularına yönelik yıllık eğitim ve risk değerlendirme mekanizmaları
vardır. Uymama, yaptırımlara ve düzeltici prosedürlere tabidir.
Tüm mali işlemlerin uygun şekilde kaydedilmesini ve olası kara para aklama
işlemlerinin tespit edilmesini sağlamak için yeterli mali işlem politikaları ve
prosedürleri uygulanır. Hiçbir gizli veya kaydedilmeyen hesap, fon ya da varlık
oluşturulmaz veya sürdürülmez.
İş veya ürünlerle ilgili tüm gizli bilgilerin, sadece bilmesi gerekenlere yönelik
sınırlı erişim hakları ile güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için yeterli
prosedürler ve mekanizmalar vardır.
Tedarikçiden ya da tedarik zincirinden kaynaklanan tüm ürün kalitesi veya
güvenliğiyle ilgili hususların derhal Unilever'e bildirilmesini sağlayan yeterli
prosedürler vardır.
10
1.6
1.7
Tedarikçi ve çalışanları tarafından yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere
uyulmasını sağlayan yeterli prosedürler vardır. Buna Kongo Demokratik
Cumhuriyeti'ndeki veya belirtilen diğer ülkelerdeki ihtilaflı madenler ile ilgili
yürürlükteki yasa, kural ve düzenlemelere uyulması ve tedarikçinin ihtilaflı
madenleri kullanıp kullanmadığını ve kullanılan madenlerin ihtilafsız olup
olmadığını belirlemek ve açıklamak için gerekli durum tespiti ve açıklama
prosedürlerinin uygulanması dahildir.
Çalışanların misilleme korkusu olmadan endişelerini dile getirebilecekleri bir
kanal vardır.
İyi Uygulamalara Ulaşma
1.8
Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası’nın farklı unsurlarının her birini
kapsayan ilkeler ve politikalar vardır ve çalışanlar bunlara kolayca erişebilir. Bu
politikaları bildirmek, izlemek ve ölçmek için prosedürler vardır. Tedarikçinin
işlemleri, ürünleri ya da iş ilişkileri ile doğrudan bağlantılı olan olumsuz etkileri
ele almak için önleyici ve düzeltici tedbirler uygulanır.
1.9
Tedarikçinin kendi doğrudan tedarikçileri için bu Sorumlu Kaynak Kullanımı
Politikası gerekleri ile tutarlı davranış kuralları veya sorumlu kaynak kullanımı
politikası vardır. Buna ek olarak, tedarikçinin davranış kurallarının veya
politikasının gereklerini doğrudan tedarikçilerinin tümüne bildirmek ve bu
doğrudan tedarikçilerin bunlara uygunluğunu izlemek için bir süreci vardır.
1.10 Çalışanların ilgili ilkelere ve politikalara uyduğunu teyit etmek için düzenli
incelemeler yapılır.
1.11 Çalışanlara dürüstlük ve uyum ile ilgili düzenli eğitim verilir ve bildirimde
bulunulur.
1.12 Tedarikçilerin üst yönetimi uyum konularından sorumlu tutulur.
1.13 Çalışanların telefon veya web yoluyla olanlar dahil olmak üzere
kullanabilecekleri birden çok şikayet kanalı vardır.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
1.14 İlgili paydaşlar ile birlikte (i) yasalara uyumsuzlukla ilgili tüm risklerin ele
alınmasını sağlamak; (ii) yönetim kurulunun veya eşdeğer organın bu tür
politikaların uygulanması konusundaki kurumsal sorumluluğu üstlenmesini
sağlamak; (iii) uygun durumlarda, yüklenicilere ve tedarikçilere uyum sorunları
ile ilgili eğitim vermek; (iv) sürekli gelişmeyi destekleyecek geribildirim
mekanizmaları oluşturmak ve (v) bağımsız güvence sağlamak için ek politikalar
ve süreçler geliştirilir.
1.15 Bir endişeyi bildiren kişilerin gizliliği yasaların izin verdiği ölçüde korunur.
Tedarikçinin tedarikçileri endişelerini kimliklerini gizli tutarak bildirebilir.
11
2. Özgürce kabul edilmiş ve belgelenmiş istihdam şartlarına göre
çalışılır
Zorunlu Şartları Uygulama
2.1
2.2
2.3
Çalışma saatleri, fazla mesai, ücretler, yan ödemeler, izin, disiplin ve şikayet
sistemleri gibi işveren/çalışan ilişkisinin temel unsurları (ii) her iki tarafça
özgürce kabul edilir, (ii) yazılı olan belgelenir ve (iii) işveren ve çalışan tarafından
imzalanır.
Hüküm ve şartlar, çalışan tarafından net bir biçimde anlaşılır ve gerekirse
çalışanın anlayabileceği bir dilde sözlü olarak açıklanır.
Değişiklikler hem işveren hem de çalışan tarafından yazılı olarak kabul edilir.
İyi Uygulamalara Ulaşma
2.4
2.5
2.6
İşe alma, şikayet, disiplin, terfi ve işten çıkarma gibi temel yönetim işlevlerinin
uygulama açısından net politika çerçeveleri ve prosedürleri vardır ve eğitimli
personel bunları uygulamakla sorumludur. Uygun belgeler saklanır.
Bu politika ve prosedürler çalışanlara işe alındıklarında açıklanır, bir çalışan el
kitabında yer alır ve çalışanlara bunları anlayıp kullanabilmeleri için eğitim
verilir.
Tüm çalışan gruplarına işlerinde ilerleyebilmelerini sağlayacak becerileri
edinmeleri ve geliştirmeleri için sürekli eğitim verilir.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
2.7
2.8
2.9
2.10
Çalışanların yönetime danışmalarını ve yönetimle etkin bir diyaloğa girmelerini
sağlayan açık ve şeffaf bir çalışan ve yönetim iletişim sistemi vardır.
Kısa süreli, geçici ya da aracı tarafından sağlanan çalışanlar, söz konusu iş
düzenli nitelikte ve yıl boyu gerekliyse buna göre düzenlemeye tabi tutulur.
Bu istihdam ilişkisi politika ve prosedürleri, düzenli olarak gözden geçirilir ve
sözleşme durumuna bakılmaksızın tüm çalışan gruplarının işte aynı haklara
sahip olmaları için gerekli iyileştirmeler yapılır. Kısa süreli, geçici ya da aracı
tarafından sağlanan çalışanların ve kadınlar, göçmenler, engelliler, yasaya uygun
genç çalışanlar ve stajyerler gibi zarar görebilecek grupların diğer tam zamanlı
çalışanlarla aynı haklara sahip olmalarına özellikle dikkat edilir.
İnsan Kaynakları departmanı, istihdam ilişkisi boyunca yasalara uyulmasını
sağlar ve çalışanları geliştirir, motive eder, takdir eder, ödüllendirir ve sosyal
diyaloğa girer.
3. Tüm çalışanlara eşit, saygılı ve onurlu bir şekilde davranılır
Zorunlu Şartları Uygulama
3.1
Sosyal sınıf, ulusal köken, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsiyet, medeni
durum, cinsel yönelim, sendika üyeliği, politik görüş, sağlık durumu ya da
hamilelik esasında ayrımcılığı önleyen politikalar ve bunları uygulamak için
prosedürler vardır.
12
3.2
Ayrımcılığa neden olabilecek gebelik testine veya diğer sağlık taraması
biçimlerine müsamaha gösterilmez.
İyi Uygulamalara Ulaşma
3.3
3.4
3.5
3.6
Tüm insan kaynakları kararları için seçim kriterleri, nesnel ve şeffaftır ve keyfi
kararları önlemek için kontroller vardır.
Çalışanları işe alma, ödemelerini yapma, eğitme, terfi ettirme, disiplin uygulama
ve işten çıkarmadan sorumlu personele görevlerini yerine getirirken
ayrımcılıktan kaçınmaları için eğitim verilir.
Tüm çalışanlara ve yöneticilere taciz, istismar ve diğer yıldırma biçimlerini fark
etmeleri ve önlemeleri için gerekli eğitim verilir.
Yöneticilere, ilgili idarecilere, üretim personeline, kalite kontrol görevlilerine ve
güvenlik elemanlarına ayrımcılık yapmamaları için gerekli eğitim verilir.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
3.7
3.8
3.9
3.10
İnsan Kaynakları kayıtları saklanır ve uygulamada eşitliğin sağlandığından emin
olmak için veriler analiz edilir.
Düzenli değerlendirmeler yapılır ve belirlenen eksiklikler veya boşluklar
ölçülebilir sonuçları olan bir eylem planı ile ele alınır.
Kadınlar ve erkekler arasında eşitliği sağlamak için özel ve ölçülebilir hedefler
belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için pozitif ayrımcılık uygulanır.
Esnek çalışma seçenekleri, çocukların ve bakmakla yükümlü olunan kişilerin
bakımı ve danışmanlık programları gibi, en çok ihtiyacı olan çalışanların
ihtiyaçlarını ele alan programlar vardır.
4 Çalışma gönüllülük esasına bağlıdır
Zorunlu Şartları Uygulama
4.1
4.2
4.3
4.4
Çalışanların özgür ve eşit biçimde istihdam edilmelerini ve ayrılmak istedikleri
takdirde asla engellenmemelerini sağlamak için işe alma politikaları,
prosedürleri ve eğitimli personel vardır.
Çalışanların
hareket
özgürlüğü
vardır
ve
tedarikçinin
tesislerine
kapatılmamışlardır.
Çalışanlar kimlik belgelerini teslim etmek zorunda değildir. Kimlik belgelerinin
alınmasının yasal olarak zorunlu olduğu durumlarda, çalışanların kimlik
belgelerine ulaşabilmelerini, işyerinden ayrılmalarının engellenmemesini ve
istihdamları sona erdiğinde kimlik belgelerinin derhal iade edilmesini sağlamak
için düzenlemeler yapılır.
Tedarikçiler, sözleşmelerin çalışanın anlayacağı bir dilde olmasını sağlayacaktır.
İyi Uygulamalara Ulaşma
4.5
Mümkün olduğu ölçüde, çalışanlar doğrudan ve şeffaf bir biçimde veya sadece
insan kaçakçılığı ve zorunlu çalışmayı önlemek için politikalar ve stratejiler
geliştirmiş olan iş bulma kurumları aracılığıyla işe alınır.
13
4.6
4.7
Çalışanlar (göçmen işçiler veya bir kurum aracılığıyla işe alınan çalışanlar
dahildir) işe alınma ile ilgili herhangi bir ücret ödemek zorunda olmamalıdır. Tüm
ücret ve masrafların ödenmesinden tedarikçiler sorumlu olmalıdır. Çalışanlar,
istihdamları ile ilgili bir depozito ödemek zorunda değildir.
Mahkumlar rehabilite edilirken ya da salıverilme için hazırlık amacıyla eğitilirken
ve istihdam şartları açık işgücü piyasasındakilere benzer olduğunda, gönüllü
mahkum işgücü kullanılabilir.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
4.8
4.9
Göçmenlerin işe alınması, istihdam şartları ve işgücü maliyetleri hakkında tam
bir şeffaflık içerir ve göçmenlere yazılı olurları alınmadan önce işyerinde geçerli
olan çalışma yasaları hakkında bilgi verilir.
Politikalar, prosedürler ve eğitimler, zorunlu çalışmayı önlemede etkin
olmalarını sağlayacak şekilde, düzenli olarak gözden geçirilir.
5 Tüm çalışanlar uygun yaştadır
Zorunlu Şartları Uygulama
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
İstihdam için asgari yaşı belirten bir istihdam politikası ve bu politikayı
uygulamak için etkin prosedürler ve yaş doğrulama yöntemleri vardır.
Bu politikanın bir ihlali tespit edildiğinde, derhal sorumlu düzeltici tedbirler
uygulanır.
Genç çalışanların sağlık ve güvenliği her koşulda göz önüne alınır ve korunur.
Bu koruma, tehlikeli veya gece işleri gibi fazladan dikkat ve özen gerektiren
belirli işleri yapmalarını önlemelidir.
Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimleri Sözleşmesi’nde
belirtilen hedef ve şartlara uyulur.
Asgari çalışma yaşı, genç çalışanlar için uygun iş türleri, çalışma saatleri, sağlık
ve güvenlik konuları dahil olmak üzere, Uluslararası Çalışma Örgütü Asgari
Çalışma Yaşı Sözleşmesi’nde belirtilen hedef ve şartlara uyulur.
İyi Uygulamalara Ulaşma
5.6
5.7
İlgili tüm amirlere genç çalışanlar, çıraklar ve stajyerler açısından özellikle
çalışma saatleri, gece vardiyaları, hafta sonu çalışma ve ağır ya da tehlikeli işler
ile ilgili hükümlere uymaları için gerekli eğitim verilir.
Genç çalışanlar, çıraklar ve stajyerlere düzenli aralıklarla sağlık taraması yapılır.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
5.8
Tedarikçi, çocuk hakları (çocukların bakım, korunma, eğitim ve gelişim hakları
dahil ancak bunlarla sınırlı değildir) üzerinde yasalarla öngörülenler dışında
sebep olduğu ya da katkıda bulunduğu olumsuz etkiler için meşru süreçlerle
düzeltici tedbirler uygular ya da bu tür eylemlerle işbirliği yapar.
5.9
Tedarikçinin sisteminin etkinliği, reşit olmayanların işe alınmasını engellemek ve
çocuk haklarını koruma çabalarının yeterliliğini kontrol etmek için düzenli olarak
izlenir.
14
6
Tüm çalışanlara adil ücret ödenir
Zorunlu Şartları Uygulama
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Çalışanlar, her ödeme dönemi için ücretler, yan ödemeler, teşvikler/primler ve
kesintilerin tam tutarı dahil olmak üzere, ücretlendirmeyi net bir biçimde
gösteren bir bordro alır.
Ücretler zamanında ve eksiksiz olarak ödenir.
Çalışmaları için akademik not kredisi alan stajyerler/öğrenciler dahil olmak
üzere, tüm çalışanlara en azından, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla,
yasal asgari standartlara ya da geçerli endüstri standartlarına göre ücret ödenir.
Yasal olarak bağlayıcı toplu pazarlık sözleşmeleriyle belirlenen ücret koşulları
uygulanır ve bunlara uyulur.
Vergi ve sosyal sigorta gibi yasal olarak zorunlu tüm kesintiler, yasal olarak
öngörülen şekilde her ödeme döneminde ilgili hesaplara ya da kurumlara
yatırılır.
Yasal olarak zorunlu kesintiler dışında, ücretlerden yapılacak diğer tüm
kesintiler sadece çalışanların açık ve yazılı oluru ile yapılır.
İyi Uygulamalara Ulaşma
6.7
6.8
6.9
Göçmen işçilerin ödemelerine yazılı olarak izin verilir.
Eşit işe eşit ücret ödenmesini sağlamak için düzenli bir değerlendirme sistemi
vardır.
Ücretlerin çalışanın temel ihtiyaçlarını karşılama ve ihtiyari olarak
kullanılabilecek bir miktar gelir sağlama konusunda yeterliliğini düzenli
aralıklarla değerlendirmeye yönelik bir sistemi de içeren, güncel bir adil
ücretlendirme yaklaşımı vardır.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
6.10
Tüm çalışanlar için bir en iyi uygulama adil ücretlendirme sistemi vardır. Bu
sistem çalışanları vasıflarına, beceri ve deneyimlerine göre sınıflandırır;
performanslarını takdir ederek ücret ve ücret dışı avantajlar/teşvikler ile
ödüllendirir; ücretlerini düzenli olarak değerlendirir ve yaşam maliyeti, temel
ihtiyaçlar, ihtiyari olarak kullanılabilecek gelir, ilgili piyasa kıstasları ve işletme
performansına göre ayarlar ve ücretlendirme sorunlarında düzenli sosyal
diyaloğa girer.
7 Tüm çalışanlar için çalışma saatleri makuldür
Zorunlu Şartları Uygulama
7.1
Fazla mesaiye karar verme ve çalışan olurunu alma konusunda tanımlanmış
prosedürler ile birlikte, normal ve fazla mesai saatleri için net politikalar
uygulanır.
15
7.2
Çalışanlar, her yedi günlük dönemde en az 24 saat kesintisiz dinlenme hakkına
sahiptir. Çalışanların üretim ya da hizmetin sürdürülmesinin gerçekten
gerekmesi nedeniyle bir dinlenme gününde çalışması gerekirse, çalışanlar
bunun hemen ardından eşdeğer bir dinlenme süresine sahip olmalıdır.
İş sözleşmesi fazla mesaiye izin veriyorsa, çalışanlar bunu açıkça kabul eder.
Çalışanların tüm fazla mesaileri gönüllülük esasına bağlıdır.
Tüm fazla mesailer için en az yasalarla öngörülen ücret ödenir.
7.3
7.4
İyi Uygulamalara Ulaşma
7.5
Tüm fazla mesailer için, daha yüksek olan geçerli olmak kaydıyla, yasalara ya da
geçerli endüstri standartlarına göre uygun ücret ödenir ve çalışma saatlerini
izlemek için etkin bir mekanizma vardır.
Yoğun dönemler aşırı fazla mesaiyi önleyecek şekilde planlanır. İşgücü
eksikliklerini ya da artan sipariş hacimlerini karşılamanın bir yöntemi olarak
uzun sürelerle fazla mesai uygulanmaz.
Yeterli sayıda çalışan işe alınamıyorsa, fazla mesainin kural değil istisna olmasını
sağlamak için yeni çalışma süresi düzenlemeleri araştırılır.
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma saatleri ve fazla mesai hakkındaki
sözleşmelerinde belirtilen hedef ve şartlara uyulur ve düzenli çalışma haftası 48
saati ve fazla mesai 12 saati geçmez. Olağanüstü durumlar haricinde, bir haftada
normal ve fazla mesai saatlerinin toplamı 60 saati geçmez.
7.6
7.7
7.8
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
7.9
7.10
8
Üretimin olağanüstü durumlar haricinde, fazla mesaiden kaçınılacak şekilde
planlanması için iş inceleme, maliyetlendirme ve programlama sistemleri vardır.
Çalışma süresi düzenlemeleri iş-yaşam dengesine olanak tanır.
Tüm çalışanlar, sendika kurma ve/veya sendikalara katılma ya da
katılmama ve toplu pazarlık yapma haklarını kullanmakta özgürdür
Zorunlu Şartları Uygulama
8.1
8.2
8.3
Yöneticiler, amirler ve güvenlik personeline her çalışanın özgürce örgütlenme
hakkına saygı göstermeleri için eğitim verilir.
Yasal olarak tanınan temsilciler tarafından talep edildiğinde ve yapılan toplu
sözleşmeler uyarınca gerektiğinde toplu sözleşme görüşmeleri başlatılır.
Çalışanlar haklarını bilir ve anlarlar, bunları kullanma konusunda kendilerini
güvende hissederler ve başka hiçbir çalışan veya yönetici bu haklarını
kullanmalarını engellemez.
İyi Uygulamalara Ulaşma
8.4
Günlük faaliyetlerde örgütlenme özgürlüğünü sağlamak için net politikalar,
prosedürler, çalışan ve yönetici eğitimleri vardır.
16
8.5
İşe alma, disiplin, terfi, ücretler, saatler, şikayet ve işten çıkarma konularını
kapsayan politikalar, bir çalışanın sendika kurma ya da bir sendikaya üye olma
tercihinin işte eşit muamele görmesini etkilemeyeceğini açıkça belirtir.
İşyerinde kabul edilen sendikaların faaliyetlerini düzenleyen açık kurallar vardır.
8.6
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
8.7
9
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık
hakkındaki sözleşmelerinde belirtilen hedef ve şartlara uyulur.
İşte çalışanların sağlığı ve güvenliği korunur
Zorunlu Şartları Uygulama
9.1
9.2
9.3
9.4
İş sağlığı ve güvenliği konusunda net ve etkin politikalar ve prosedürler vardır ve
düzenli olarak güncellenir.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve prosedürler yaygın biçimde duyurulur.
Tüm çalışanlar ve tesislere giren diğer kişiler, işyerindeki tehlikeler hakkında
uygun şekilde bilgilendirilir ve bu tehlikeleri önlemek için yeterli bilgi ve kişisel
koruyucu donanım verilir.
Tesislere giren veya ürünlerle ilgilenen tüm personel, bir sağlık ve güvenlik
olayının olması durumunda alınacak uygun tedbirler hakkında gerektiği gibi
bilgilendirilir.
İyi Uygulamalara Ulaşma
9.5
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili politika ve prosedürlere çalışanların el kitabında
yer verilir.
9.6
Yöneticiler, amirler, çalışanlar ve güvenlik elemanları dahil olmak üzere, tüm
personele sürekli güvenlik eğitimi verilir.
9.7
İşyerlerinin yapısal bütünlüğü ve yangın güvenliği, özel olarak değerlendirilir ve
düzenli olarak güncellenir.
9.8
İş sağlığı ve güvenliği komiteleri oluşturulur ve görevleri tüm çalışanlar ve
yöneticiler tarafından açıkça anlaşılır.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
9.9
9.10
9.11
10
Sağlık ve güvenlik komitelerinin anlamlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için
düzenli değerlendirmeler yapılır.
Düzenli olarak risk değerlendirmeleri yapılır ve sistemler işyerinin değişen risk
profilini yansıtacak şekilde güncellenir.
Çevreleyen ekosistemin tehlikeli maddelere maruz kalma riski düzenli olarak
değerlendirilir ve belirlenen riskleri yönetmek için adımlar atılır.
Çalışanlar adil prosedürlere ve yasal yollara başvurabilir
17
Zorunlu Şartları Uygulama
10.1
10.2
Prosedürler (i) çalışanların şikayet etme, önerilerde bulunma ve anlaşmazlıkları
bildirmeleri için etkin, erişilebilir kanallar sunar ve (ii) konunun tam olarak
araştırılmasını ve hızlı, tarafsız ve adil bir şekilde sonuçlandırılmasını öngörür.
Şikayet mekanizması kanalları, yaygın biçimde duyurulur ve (eğer istenirse)
şikayet edenin gizliliğini garanti eder ve misillemeyi yasaklar.
İyi Uygulamalara Ulaşma
10.3
10.4
10.5
10.6
Şikayet mekanizmalarına çalışanların el kitabında yer verilir.
Tüm çalışanlara ve yöneticilere şikayet ve anlaşmazlıkların ele alınması ile ilgili
politika ve prosedürler konusunda eğitim verilir. Çalışanlar, her şikayetin tarafsız
ve adil bir biçimde ele alınacağından emindir.
Şikayet edenlerin mağdur duruma düşürülmemesini sağlayacak özel tedbirler
vardır. Tüm yöneticilere karşılıklı suçlamaları önleyecek şekilde eğitim verilir.
Yasal yollar, zamanında kullanılabilir ve itiraza açıktır.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
10.7
10.8
10.9
Şikayetlerin alınması ve işleme konulması ile ilgili veriler, şikayet
mekanizmalarının etkinliğini sağlamak için saklanır ve analiz edilir.
Kabul edilen sendikalar varsa, üyelerinin şikayetlerinin ele alınmasında çalışan
temsilcilerinin ve sendika görevlilerinin rolü açıkça belirlenir.
Cinsel taciz veya saldırı ile ilgili durumlar için eğitimli personel tarafından
yönetilen özel prosedürler vardır. Bu prosedürlerde ilgili olası travma ve riskler
dikkate alınır ve mağdurlara gereken şekilde danışmanlık hizmetinin ve diğer
desteklerin sunulması öngörülür.
11 Yerliler dahil olmak üzere, toplumların toprak hakları korunacak ve
desteklenecektir
Zorunlu Şartları Uygulama
11.1
11.2
11.3
11.4
Bireylerin veya yerlilerin kabul edilmiş mülkiyet ve toprak haklarını korumak için
durum tespiti yapılır.
İlgili tüm personele Özgür, Önceden ve Bilgilendirilmiş Olur hakkında düzenli
eğitim verilir.
Toprakları gasp etme konusunda sıfır tolerans söz konusudur.
Sıfır toprak gaspı politikası uygulanır.
İyi Uygulamalara Ulaşma
11.5
11.6
Arazi konuları ile ilgili riskleri ve toplumlar üzerindeki etkileri ortaya çıkarmak ve
açıklamak için bir durum tespiti sistemi vardır.
Kadınların arazi mülkiyet ve erişim hakları tanınır.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
18
11.7
11.8
Etkilenen toplumların tam katılımı ile etki değerlendirmeleri yapılır ve etkilenen
toplumların erişebileceği bir biçim ve dilde yayınlanır. Değerlendirme verileri
cinsiyet, ulusal köken, kabile veya sosyal sınıfa göre ayrılır.
Sorumlu tarımsal yatırımları, BM Toprağın Mülkiyetinin Sorumlu Yönetimi
Gönüllü Kılavuzunu ve tam izlenebilirliği aktif olarak desteklemek için kamusal
bir taahhütte bulunulur.
12 İş, sürdürülebilirliği kucaklayan ve çevresel etkileri azaltan bir şekilde yürütülür
Zorunlu Şartları Uygulama
12.1
12.2
Faaliyetler için gerekli tüm yasal izinler alınır.
Gerekli tüm yasal izinlerin bilinmesini ve bunlara uyulmasını sağlamak için tüm
personele eğitim verilir.
İyi Uygulamalara Ulaşma
12.3
12.4
12.5
12.6
Su, enerji, tehlikeli maddeler, hava kalitesi ve emisyonlar, ormanların kaybı, atık
ve diğer önemli riskler ile ilgili çevresel yönetim politikaları ve prosedürleri
vardır.
Etkin uygulama ve uyumu sağlamak için tüm personele çevre politikaları ve
prosedürleri hakkında eğitim verilir.
Tedarikçilerimiz ve ilgili durumlarda çiftçiler, Unilever Sürdürülebilir Tarım
Kurallarındaki esaslara ve Unilever endüstrisine ya da sektöre özgü diğer ilgili ve
kamuya açık davranış kurallarına uyar.
Çevresel performansta şeffaflık sağlanır.
En iyi Uygulamaları Gerçekleştirme ve Sürdürme
12.7
12.8
(i) Atık üretimini azaltmayı ve sıfır atık gömme sağlamayı; (ii) sera gazı
emisyonlarını azaltmayı ve karbon açısından nötr çözümler geliştirmeyi; (iii) su
tüketimini azaltmayı; (iv) doğayı ve biyo-çeşitliliği korumayı ve güçlendirmeyi ve
(v) ormanların yok olmasını engellemeyi amaçlayan sürdürülebilir uygulamalar,
tedarikçinin işlemlerine ve faaliyetlerine entegre edilir.
Uygun politika ve prosedürlerin olup olmadığını ve 12.7’de belirtilen amaçlara
ulaşılmasını sağlayıp sağlamadığını belirlemek amacıyla, tedarikçinin
sürdürülebilirlik uygulamaları ve çevresel yönetim sistemleri, deneyimli
çevrecilerin desteği ve yerel toplumların katılımı ile düzenli olarak gözden
geçirilir.
19
III
İhlalleri Bildirme
1. Tedarikçi, (Unilever’in bir çalışanının veya Unilever adına hareket eden herhangi bir
tarafın uymaması dahil olmak üzere) bu Politikaya uyulmadığından haberdar olduğu
takdirde, bunu derhal Unilever’e bildirmelidir. Bunun yapılmaması, bu Sorumlu
Kaynak Kullanımı Politikası’nın bir ihlalini oluşturur.
2. Hem tedarikçilerin hem de çalışanlarının gerçek ya da şüphelenilen ihlalleri
misilleme korkusu olmadan bildirebildiği bir açık konuşma kültürünü bütün
gücümüzle destekliyoruz.
3. Unilever, iyi niyetle bildirilen durumları araştıracak ve bulguları tedarikçi ile
görüşecektir. Tedarikçi, bu tür araştırmalara yardımcı olacak ve makul olarak talep
edilen bilgilere erişim sağlayacaktır.
4. Düzeltme gerekirse, tedarikçiden Unilever’e bilgi vermesi ve sorunu etkin ve hızlı bir
biçimde çözüme kavuşturmak için düzeltici bir eylem planı ve zaman çizelgesi
uygulaması beklenecektir.
5. Tedarikçiler, çalışanları veya yüklenicileri, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı
Politikası’nın gerçek ya da şüphelenilen ihlallerini telefonla ya da çevrimiçi olarak
Unilever’e bildirebilirler. Bildirimler (yasaların izin verdiği durumlarda) kimliğini
açıklamadan ve gizli bir şekilde sunulabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Bir Endişeyi
Bildirme
20
Ek
Aşağıdaki ilkeler, standartlar ve sözleşmeler, bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası
hazırlanırken kullanılmıştır ve ek bilgi kaynağı olarak yararlı olabilir:









Uluslararası Çalışma Örgütü’nün örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık
hakkındaki sözleşmeleri
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün çalışma saatleri hakkındaki sözleşmeleri
Uluslararası Çalışma Örgütü Asgari Çalışma Yaşı Sözleşmesi
Uluslararası Çalışma Örgütü Çocuk İşgücünün En Kötü Biçimleri Sözleşmesi
Uluslararası Çalışma Örgütü Zorunlu Çalışma Sözleşmesi
Uluslararası Çalışma Örgütü Zorunlu Çalışmanın Kaldırılması Sözleşmesi
Uluslararası Çalışma Örgütü Eşit Ücret Sözleşmesi
Uluslararası Çalışma Örgütü Ayrımcılık (İstihdam ve İş) Sözleşmesi
Transparency International tarafından hazırlanan Rüşvetle Mücadele için İş
İlkeleri
Sorularınız için lütfen şu adrese e-posta gönderin: [email protected]
NOT
Bu Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikası, şu anda geçerli olan Tedarikçi Kuralları’nın
yerine geçmekte ve bunları yürürlükten kaldırmaktadır. Tedarikçi ile herhangi bir belge
veya sözleşmede Tedarikçi Kuralları’na bulunulan atıfların bu Sorumlu Kaynak
Kullanımı Politikası’na bulunulan atıflar olduğu kabul edilecektir.
21
Download

Responsible Sourcing Policy Turkish