TRT REKLAM TANITIM TASARIM DAİRESİBAŞKANLIĞI’NIN SORUMLULUĞUNDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK MOBİL MEDYA UYGULAMALARI.KATMA DEĞERLİ SERVİS
ÇALIŞMALARINA YÖNELİK YARDIMCI HİZMET SAĞLANMASI İŞİNE AİT TEKNİK
ŞARTNAME
(Bu Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu “TRT” veya “İdare” olarak anılacaktır.)
Madde 1- İşin Konusu
İdarenin tüm televizyon kanallarına ait yeni medya reklam yayınlarının gerçekleştirilebilmesi
kapsamında; Kanalların yeni medya mecralarında yayınlanması ve reklam alanlarının belirlenmesi için medya
planlamalarının yapılması, bu mecraların İnternet, IP tv ve mobil medya üzerinden yayın ve reklamların
gerçekleştirilmesine yönelik alt yapılarının hazırlanması, bu alanlara yönelik firmalardan gelen, ticari
materyallerin reklam filmlerinin ve özel uygulama gerektiren reklam tekliflerinin video grafik programları ile
hazırlanması, alt bant haline getirilmesi veya yeni bir videografik oluşturulması, programların desteklenmesi
kaydıyla katma değerli servis uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve yayınlanan reklam kuşaklarının günlük
rayting ölçüm sistemlerinden istatistiki değerlendirmelerinin yapılarak tahsile esas nihai bedellerinin
hesaplanmasına yardımcı olmak üzere kalifiye yardımcı personel hizmet alınmasıdır.
Madde 2- Hizmet Grupları ve Hizmetin Tanımı:
2.1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü
Maddesinin (G) Bendi Ve 2003/9 Nolu Kamu İhale Tebliği Hükümleri Doğrultusunda İstisna Kapsamında
Kabul Edilen Ve Ana Faaliyetlere yönelik H 108 ve H 115 No’lu Hizmet Kalemleri çerçevesinde; sözleşme
kapsamında yararlanılacak yardımcı hizmetler aşağıdaki görevleri kapsayacaktır
a) 1. Tip Kalifiye Yardımcı Hizmet;
Bu kapsamdaki hizmet 15 kişi ile gerçekleştirilecek olup yapılacak iş;
-İdarenin tüm televizyon kanallarındaki, yeni medya uygulamalarını yapma, bu mecraların İnternet, IP tv ve
mobil medya üzerinden yayın ve reklamların gerçekleştirmesine yönelik alt yapılarının hazırlanması,bu
alanlara yönelik firmalardan gelen ,ticari materyallerin reklam filmlerinin ve özel uygulama gerektiren reklam
tekliflerinin video grafik programları ile hazırlanması, alt bant haline getirilmesi veya yeni bir videografik
oluşturulması, kanalların rayting analizlerinin yapılması hizmetidir.
b) 2. Tip Kalifiye Yardımcı Hizmet;
Bu kapsamdaki hizmet 4 kişi ile gerçekleştirilecek olup yapılacak iş;
-İdarenin tüm televizyon kanallarındaki, hazırlanmış olan yeni medya uygulamalarının, bu mecraların
İnternet, IP tv ve mobil medya üzerinden yayınlara yönelik hazırlanmış olan alt yapıların, bu alanlara yönelik
firmalardan gelen ticari materyallerin, reklam filmlerinin, özel uygulama gerektiren video grafik programları
ile hazırlanmış altbantların ve videografiklerin yayına sokulması hizmetidir.
2.2. Çalıştırılacak Eleman Sayısı ve Niteliği:
Yardımcı Hizmet Kapsamında (19) kişi çalıştırılacak olup, çalıştırılacak kişiler üniversite ve lise mezunu
olacaktır.
a) 1. Tip Kalifiye Yardımcı Hizmet Kapsamında 15 (onbeş) kişi çalıştırılacak olup, çalıştırılacak kişiler
Fakülte veya en az Yüksek Okul mezunu olup, hizmet tanımında yer alan konularda en az 1 yıllık iş tecrübesi
belgesine sahip olacaklardır.
b) 2. Tip Kalifiye Yardımcı Hizmet Kapsamında 4 (dört) kişi çalıştırılacak olup, çalıştırılacak kişiler en az lise
mezunu olup, hizmet tanımında yer alan konularda an az 1 yıllık iş tecrübesi belgesine sahip olacaklardır.
Teknik Şartname
1/2
2.3. Çalıştırılacak işçilere aşağıda belirtildiği şekilde ödeme yapılacak olup, sözleşme bedeline dahildir.
- 1.Tip Kalifiye personele brüt asgari ücretin %300’ü ödenecektir.
- 2.Tip Kalifiye personele brüt asgari ücretin % 250’i ödenecektir.
2.4.Çalıştırılacak kişilere işin mahiyetine uygun olmak üzere yüklenici firma tarafından 25 saatten az
olmamak ve ilk üç ay içerisinde olmak kaydı ile eğitim verdirilecektir.
Madde 3- İşin Yapılmasına İlişkin Hususlar
Çalıştırılacak tüm elemanlar 18 yaşını bitirmiş olacaktır.
Yüklenici işe başlatacağı elemanların Öğrenim Belgesi Fotokopisi, Nüfus Cüzdanı Sureti, İkametgâh İl
mühaberi, SGK İşe Giriş Bildirgesi ve Adli Sicil Sabıkasızlık Belgesini/Beyanını sözleşme aşamasında
idareye verilecektir.
Yüklenici elemanlarının çalışma saatleri, İdare çalışma saatlerine uygun olacaktır.
Haftalık çalışma saati 45 saati aşmayacak ve çalışma saatleri ile ilgili puantaj çizelgesi tutulacaktır.
Yüklenici, elemanlarına aylık ve yıllık yasal izin haklarını kullandıracaktır.
Yüklenici elemanlarının kıyafetleri ve görünüşleri düzgün ve temiz olacaktır.
Ücretsiz izin, sıhhi izin (rapor) ve diğer nedenlerle eksik eleman çalıştırıldığında iş aksamayacaktır.
-Bu şartnamede belirtilmeyen hususlarda İş Kanunu ve Genel Hukuk hükümleri uygulanır.
Madde 4- Yüklenicinin Yükümlülükleri:
4.1. Yüklenici en son aya ait Katma Değer Vergisi Beyannamesini ve Muhtasar Beyannamesinin ödendiğine
ilişkin makbuzu idareye sunacaktır.
4.2. Yüklenici, elemanların sigorta primlerinin ve vergilerinin her ay yatırıldığına ilişkin belgeleri ve/veya
bordroları ödeme belgeleriyle birlikte idareye sunacaktır.
4.3. Yüklenici 3 üncü maddede belirtilen hususlara uygun olmadığı bildirilen elemanı ikinci bir uyarıya gerek
kalmadan değiştirilecektir.
4.4. Çalıştırılacak elemanların yasalardan kaynaklanan bütün özlük haklarından Yüklenici sorumludur.
4.5. Yüklenici çalıştırdığı elemanların izin veya hastalık durumlarında gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
4.6. Hizmetin görülmesi sırasında İdareye ait malzemelerde Yüklenici elemanlarının hatasından kaynaklanan
arıza ve zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir.
4.7.Yüklenici, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü hükümlerini uygulamakla yükümlüdür.
4.8.İşçilerin işe alınması, işten çıkarılması neticesinde doğabilecek tüm yükümlülükler, iş kazaları sonucunda
meydana gelecek olan sorumluluklar, sigorta primleri ile ilgili sorunlar, Çalışma Bakanlığı mevzuatı ile ilgili
tüm sorumluluklar yükleniciye ait olacaktır.
4.9.İş Yasaları gereğince, işçi ve işverene yüklenmiş olan tüm yükümlülükler Yükleniciye ait olacak, bu
konularda İdare taraf ve muhatap olmayacaktır.
Teknik Şartname
2/2
Download

Kalifiye yardımcı hizmet Teknik Şartname