DERSİN ADI: EĞT 218 / Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
4 (BAHAR)
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
28
Dersin
Tanımı
Dersin İçeriği
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ANABİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
28
25
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
50
131
3
5
Yrd. Doç. Dr. Ömer Cem KARACAOĞLU
Türkçe
Zorunlu
Yok
Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar; çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim
sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji gereksinimlerinin belirlenmesi, uygun teknoloji
planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu araç-gereçlerin
geliştirilmesi, öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları,
slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli
nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim araçgereçlerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım
durumu.
Öğretmenlerin hizmet öncesi eğitim süreçlerinde edindikleri bilgi ve becerilerin, özellikle değişen ve gelişen
teknolojilere bağlı olarak edindikleri öğretim teknolojisi ve materyal tasarımı alanındaki bilgi ve becerilerin,
öğretmenlik mesleğinde geçirdikleri sürece bağlı olarak güncelliğini yitirmesini engellemek; öğretim yöntemleri ve
teknolojisi alanındaki yeni gelişmelerin, öğretme-öğrenme sürecine transferi için öğretmenlere, bu transferi başarı
ile yapabilecek bilgi ve becerilerin kazandırmak; öğretmenlerin belki de en fazla gereksinim duydukları teknoloji
ve buna bağlı olarak da öğretim materyali geliştirme konusunda mesleki gelişimlerini sağlamak
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;
ÖÇ-1 Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramları ve çeşitli öğretim teknolojilerinin özelliklerini bilir
ÖÇ-2 Öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımını, okulun ya da sınıfın teknoloji
gereksinimlerinin belirlenmesini, uygun teknoloji planlamasının yapılmasını ve yürütülmesini gerçekleştirir.
ÖÇ-3 Türkiye’de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumunu bilir
Hafta
KONULAR
01 Tanışma
02 Temel Kavramlar ve Tarihsel Süreç
Dersin Gidişatı
03 Öğrenme Kuramları ve Yeni MEB Programı
Öğretim Tasarım ve Teknolojisi Sistemi + Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirmede Öğretmen
04
Nitelikleri ve Öğretmen Yetiştirme
05 Öğretim Araçları
06 Materyal Çeşitleri
07 Materyal Tasarım ve Hazırlama İlkeleri + Etkinlik ve Materyal Örnekleri
08 ARASINAV
09 Eğitimde Bilgisayar
10 Internet ve Internet Temelli Eğitim
11 Türkiye'deki Uzaktan Eğitim Uygulamalarında Teknoloji ve Materyal Kullanımı
12 Öğretimde Teknoloji ve Materyal Kullanımının Yasal Boyutları
13 Materyal Değerlendirme ve Değerlendirme Çalışmaları
14 Mikro Öğretim Uygulaması
15 FINAL
Ara Sınavlar
Kısa Sınavlar
Ödevler
Değerlendirme
Uygulamalar
Ölçütleri
Laboratuar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
30
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Projeler/ Alan Çalışması
X
10
Seminerler/ Çalışma Grupları
X
10
Dönem Sonu Sınavı
X
40
X
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
10
Karacaoğlu, Ö. C. Online Eğitimde Program Geliştirme, İhtiyaç Yayıncılık, Ankara
Yanpar, T. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tassarımı (8.Baskı), Anı Yayıncılık, Ankara
Yardımcı Kitaplar
Kaya, Z., Öğretim Teknolojileri Materyal Geliştirme (2.Baskı), PegemA Yayıncılık, Ankara
Sarıçoban, A., Instructional Technologies and Material Design For Foreign Language Teaching, Anı
Yayıncılık, Ankara
Ayvacı, H. Ş. Teknoloji ve Tasarım, Pegem A Yayıncılık
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
PY1
1
1
1
PY2
1
1
1
PY3
1
1
1
PY4
1
1
1
PY5
2
3
2
PY6
1
1
1
PY7
1
1
1
PY8
1
1
1
PY9
2
2
1
PY10
4
5
4
PY11
1
1
1
PY12
4
4
2
PY13
1
1
2
PY14
1
1
1
PY15
1
1
1
PY16
1
1
1
PY17
1
1
1
PY18
2
3
4
PY19
1
2
1
PY20
1
1
1
PY21
3
2
2
PY22
2
1
1
PY23
4
3
5
PY24
1
1
1
PY25
2
2
2
PY26
3
3
3
PY27
3
3
3
PY28
4
4
2
Program ve
PY29 3
3
3
Öğrenme
Çıktıları
1= Çok az 2= Biraz 3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla
İlişkisi
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download

DERSİN ADI: EĞT 218 / Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı