T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IIceMilliEgitimMiidurl噂u
24/12/2014
Sayl:31253714/604/6867389
Konu;EKAPToplantiSl
.….…………………………….MUDURLUGUNE
Af)′OnkarahisarII Milli Egitim Mud前回的nce uygulamaya konulani“Egitimde Kaliteyi
AmmaPrqjesi当Ieilgili25・12・2014FIerSembeguntisaatlO・00daIlCeKaymakamlmlZEKAPIlCe
YurutmeKuruluBa*anl Mustafa SAHINbaskanlClnda EKAPilceYurutmeKurulu uyeleri ve
EKAP OkulGrupLlderlOlan90kulMuduIilnunkatlllmllletoplanllyaPllacaktlr・
Bilgilerinizivebelirtilen tarihteyapllacak olan toplantlya katllmanlZ hususundagereglnirica
ederim
HasanTAHTAOGLU
llCeMilliEgitimMtIduru
DAGITIM
−EKAPILCEYtjRUTMEKURULU
ilCeMilllEgitimMuduruveSubeMudurleri
AdemTEZCAN−AnadoluLISeSiMd.
AllGUNESDOGAR−METEMMd・
GultekinKOCER−HalkEgltimlMerkeziMd・
M.NailUNER−FatihOOMd.
ErkanOzcAN−$akirUnverIOMd.
KaderBIROL−125.yllAnaokuluMd・
_EKAPGRUPLIDERIOKULMUDURLERI
MehmetOzTORK一gPUCSelCukGurdalOO
RamazanAKBAS−MenderesioMd.
MuratCEYLAN−AnadolulHLMd.
?evklKARADENIZ−Tatarl−CumhuriyetOO
OzgenCanerOz−Haydar旧lkokulu
EmlrVeliATAKAYA−Haydar正MKBYBO
BueYIakIl15070SayllIkanungeleBiltCe
OmerTARLACLUluk6yOO
t・ImiaiIelmzaandlgItaSdikollJnur
AliULKER−Karahaclll10
RamazanKOC−MeslekiveTeknlkAnadoluLisesi
31253714Sbatej−Ge−1坤「一IleSubeMd 79038795−idariBIrlmKimllkKodu
知力等年
SEF− E OZTURK
AdllyeMaI−Ad一一yeCadl一し一kOmetKonag−03400D,narKurumKodu‖5605
TclO272JS36020(1204)FaksO2723534577
叩OSta dinarOj@mebgovlr
Buevrakguvc面eiektronlk−mZaiic…Zaianm函r
i時′/eVraksorgumebgovtradreslnden376a−Od6e−36ef−aO40−ea97koduIie−eyiledllebl血
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü