2014
13-19 EYLÜL
Bursa - Bilecik - Balýkesir - Çanakkale Valilikleri Ýþbirliðiyle
2014
13-19 EYLÜL
Söðüt’ten Çanakkale’ye
Bisiklet Turu
KATKILARIYLA
BÝLECÝK, BURSA, BALIKESÝER, ÇANAKKALE
VALÝLÝKLERÝ
Münir KARALOÐLU
Bursa Valisi
Deðerli Dostlar;
Osmanlýnýn baþlangýç meridyeni olan Söðütten baþlayýp ayak izlerini
en saðlam þekilde býraktýðý Bilecik, Ýznik,Yeniþehir, Bursa ve Balýkesir'den
sonra Osmanlý ruhunun Türkiye Cumhuriyeti olarak dirildiði Çanakkale'ye
kadar olan bir tarih yolculuðuna, pedallarla þahit olmak, tarihi yeniden
yaþamak ve atalarýn yolunu takip etmek adýna büyük bir heyecana
yine hep birlikte þahit olacaðýz. Bu proje bizim için büyük bir mutluluk,
büyük bir organizasyon. Çünkü , 600 yýlý aþan ve yedi düvele hayat
veren bir medeniyetin izlerini takip etmek onurlarýn en büyüðü olsa
gerektir.
Tarihin yön levhalarý eþliðinde yapýlacak olan "Kuruluþtan Kurtuluþa
Bisiklet Turu", Osmanlýnýn ilk yurdu Söðütten baþlayarak yine farklý
inanç ve kültürlerin kavþak noktasý Ýznik, ve sonrasýnda Ýmparatorluðun
dibacesi, Bursa'dan yoluna devam edecektir. Bisikletçilerimiz, Balýkesir'in
tarihine pedallarýný çevirdikten sonra Osmanlýnýn, Türkiye Cumhuriyeti
olarak neþv ü nema bulduðu þehitler diyarý Çanakkale'de, bitiþ ipini
zafer duygularýyla göðüsleyeceklerdir. Artýk geleneksel hale gelen
bisiklet turumuz, sporun, tarihin, kültürün ve turizmin harmanlandýðý
bir tarih þenliði haline gelmektedir. Böylece bisiklet sporu, kuruluþ ile
kurtuluþun köprü vazifesini üstlenmiþ olacak, tarihi ve kültürel
serüvenimizi önce kendi gençliðimize sonra da tüm dünyaya tanýtmýþ
olacaktýr. Bursa Valiliði olarak bizler projeyi "vefa" açýsýndan da
önemsiyoruz. Çünkü kuruluþ ve kurtuluþun göz kamaþtýran seyrine
þahit olan bu topraklarda ki tarihi canlý tutmak, ve unutturmamak,
ceddimize karþý bir vefa borcudur. Bu duygularla yolumuzu aydýnlatan
tüm þehitlerimizi de rahmet ve minnetle yad etmek istiyorum.
Proje kapsamýnda , turnuva güzergahý beþ bölümden oluþacaktýr.
8 Eylül'de startýný vereceðimiz turumuzun birinci etabý Söðüt'ten
baþlayacak, pedallar Bilecik, Yeniþehir ve Ýznik arasýnda çevrilecektir.
2.Etabýmýz Ýznik, Gemlik ve Bursa-Tophane; 3.Etabýmýz Bursa'dan
Mudanya istikameti ile Zeytinbaðý ve Karacabey'de noktalanacaktýr. 4.
Etap Karacabey, Bandýrma, Biga ile birlikte, 14 Eylül'de 5. ve son
etabýmýz olan Çanakkale-Eceabat- Gelibolu'da 250 bin þehidimize
selam verilerek, turnuvamýz sona ermiþ olacaktýr.
Programa ülkemiz genelinden 150 bisiklet tutkunu davet edilecektir.
Tarihin seyir terasý bu organizasyonla, Bursa, Bilecik, Balýkesir ve
Çanakkale Valilikleri olarak hedefimiz, bu anlamlý projeyi her yýl daha
da artan bir heyecan ve tutku ile Uluslararasý bir organizasyona
dönüþtürmektir. Turnuvaya maddi ve manevi destek olan, tarihin
bilincinde elini taþýn altýna koyan herkese Bursa, Bilecik, Balýkesir ve
Çanakkale Valilikleri olarak teþekkür ediyor, pedallarýn umuda, kardeþliðe,
barýþa, birlik ve beraberliðe dönmesini temenni ediyoruz.
Münir KARALOÐLU
Bursa Valisi
13 Eylül 2014 Cumartesi
14 Eylül 2014 Pazar
Ýlçe Gezisi
(ÝZNÝK - GEMLÝK - MUDANYA - BURSA)
15 Eylül 2014 Pazartesi
- Öðlen Yemeði
Gemi ile Mudanya’ya Hareket
Mudanya Mütareke Binasý Ziyareti
Bursa’ya Varýþ - konaklama alanýna gidiþ
(BURSA-YÖRÜKYENÝCESÝ-KARACABEY)
16 Eylül 2014 Salý
Yörükyenicesi köyüne varýþ - Öðlen yemeði
4
5
17 Eylül 2014 Çarþamba
16:00
Kuþcennetine varýþ - Öðlen yemeði
Kuþcennetinden çýkýþ
Bandýrma’ya varýþ
18 Eylül 2014 Perþembe
Öðlen yemeði (Lapseki)
Akþam Yemeði - Konaklama
19 Eylül 2014 Cuma
Münir KARALOÐLU
Ahmet Hamdi NAYÝR
Ahmet TURHAN
Ahmet ÇINAR
ORGANÝZASYON KOMÝTESÝ
Bursa Vali Yardýmcýsý
F. Cemal ÖZDEMÝR
Bilecik Vali Yardýmcýsý
Süleyman DENÝZ
Balýkesir Vali Yardýmcýsý
Nusret ÞAHÝN
Çanakkale Vali Yardýmcýsý
Bekir Sýtký DAÐ
Bursa Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Dr. Süleyman ÞAHÝN
Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Lütfi DOYUK
Balýkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Ýlhan ASLAN
Çanakkale Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Nüammer USLU
ORGANÝZASYON YÜRÜTME KURULU
Bursa Spor Þube Müdürü
Zekeriya ALTUNTAÞ
Bilecik Spor Þube Müdürü
Hüseyin Mete GÜNDOÐDU
Balýkesir Spor Þube Müdürü
Adem ÖZALP
Çanakkale Spor Þube Müdürü
Sedat BEKTAÞ
Bursa Bisiklet Ýl Temsilcisi
Ali BEYTEKÝN
Bilecik Bisiklet Ýl Temsilcisi
Sevcan AKINCI
Balýkesir Bisiklet Ýl Temsilcisi
Turhan ERGÝN
Çanakkale Bisiklet Ýl Temsilcisi
Murat VAROL
KURALLAR
• Herhangi bir saðlýk sorunu olan katýlýmcý (tur sýrasýnda oluþacak sorunlar
dahil) bunu ilgililere bildirmek zorundadýr. Aksi taktirde meydana gelecek
olumsuz bir olaydan organizasyon sorumlu deðildir.
• Görevli arkadaþlara uyulmasý ve 001 nolu arkadaþýmýzýn katiyetle geçilmemesi
gerekmektedir.
• Herhangi bir sebepten dolayý geride kalan katýlýmcý en yakýnýndaki arkadaþý
ve ‘‘Acil Tel’’ numarasýný arayarak haber vermelidir.
• Güvenlik açýsýndan bisiklet sürerken mp3 player, radyo, vs. dinlenmemesini
rica ederiz.
• Sürüþ sýrasýnda öndeki bisikletlinin solundan ve ‘‘Soldayým!’’ diye seslenerek
uyarýp geçilecektir.
• Güzergah üzerindeki; taþ, çukur, cam kýrýðý, logar gibi tehlikelerde arka grubu
uyarmalýyýz.
• Sürüþ sýrasýnda arkaya bakmak, sakalaþmak, ani fren yapmak, gidonu sebepsiz
sað-sola çevirmek gii riskli hareketlerden kaçýnýnýz.
• Öndeki sürücü ile 1,5m fren boþluðu ve yolun saðý ile de 1m emniyet þeridi
býrakýlacaktýr. Durmak için saða yanaþýrken iþaret verilmesini rica ederiz.
• Tur bitiminde ferdi þehir gezilerinin sorumluluðu katýlýmcýya aittir.
• Saðlýk nedeniyle ve onarýlamayan bir arýza yüzünden bisiklet süremeyen
katýlýmcýlar destek aracýna alýnarak kamp yerine ulaþtýrýlacaktýr.
• Sabah kalkýþ, kahvaltý ve hareket saatlerine kesinlikle uyulmasý gerekmektedir.
• Kamp yerlerinde ateþ yakýlmasý yasaktýr.
TAVSÝYELER
• Aþýrý sýcaða ve güneþe önlem; güneþ kremi ve pudra. Turdan yarým saat önce
2 bardak su içilmeli ve ayrýca sürüþ sýasýnda her 20 dakikada bir bardak sývý
alýnmalýdýr.
• Egzersiz kökenli astým; maske takýlmasý, ventolin veya proventil gibi bronþ
açýcý ilaçlar alýnmasý ve turdan 15 dakika önce sývý alýnmasý tavsiye edilir.
• Alt kol kasý felci; eldiven takýlmasý, antienflamatuar ilaçlar ve B vitamini
alýnmasý ile gidon tutuþun deðiþtirilmesi tavsiye edilir.
• Mide problemerine karþý; yaðlý yiyeceklerden ve daha önce tatmadýðýnýz
besinlerden kaçýnýlmalýdýr. Yaðsýz yoðurt, kabak çekirdeði tavsiye edilir.
• Kas kramplarýna karþý; turdan yarým saat önce 1 muz + 1/2 limon suyu, 2
incir + 6-7 badem, 1-2 kuru kayýsý alýnabilir.
• Turdan önce viþne suyu, fýndýk, badem, ceviz; 1/2 lt. sývý, 1 bardak ýlýk ballýlimolu su alýnabilir. 5 dakika koþu, ip atlama ve dinamik germe yapýlabilir.
Tur sýrasýnda yarým saate bir 1 bardak su ve ballý çay, saatte bir katý yiyecek
alýnmalý. Turdan sonra ilk yarým saatte sodalý ayran veya muzlu süt içilmeli.
Enerji içecekleri izotonik olmalý. En iyi içecek yarý yarýya elma suyu+maden
suyu veya ananas suyu+portakal suyu olarak tavsiye edilir. Yatmadan önce
yeþil çay içilebilir.
• Masaj için susam yaðý tavsiye edilir.
Download

bisiklet turu katalog 2 - Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü