4 :£, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
% Ü İm a r v e b a y i n d i r l i k k o m İs y o n u r a p o r u
Tarih: 22.08.2014
BİRİM
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TALEP SAHİBİ
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
MECLİS TOPLANTISININ
TARİHİ VE GÜNDEM
MADDESİ
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.03.2014
tarihli
toplantısında gündemin 53. maddesinde görüşülerek İmar
ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmiştir.
TALEP KONUSU
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Çakırlar ve Bahtılı bölgesi
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun
19.11.2013 gün ve 2171 sayılı kararı ile tescil edilen
yapıların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına İşlenmesi.
Büyükşehir
Belediye
Meclisinin
11.03.2014
tarihli
toplantısında
görüşülerek
imar
ve
Bayındırlık
Komisyonuna havale edilen; Antalya ili, Konyaaltı İlçesi,
Çakırlar ve Bahtılı bölgesi Antalya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu’nun 19.11.2013 gün ve 2171 sayılı
kararı ile tescil edilen yapıların işlenmesinin 1/1000 ölçekli
Uygulama
İmar
Planı
konusu
olması
nedeniyle
Komisyonumuzca 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına
İşlenmesine gerek olmadığı kararına varılmış olup,
Komisyon Raporu imza altına alınarak, Meclisin takdirine
sunulmuştur._________________________________________
Can KASAPOĞLU,
İmar Kom. Başk
Kerim BAŞKAPTAN
İmar Kom. Üyesi
Haşan Ali IRBAN
İmar Kom. Üyesi
Mustafa Reçat O
ima
T.C.
KÜ LT Ü R VE T U R İZ M BAKANLIĞI
ANTALYA K Ü L T Ü R V A R L IK L A R IN I K O R U M A BÖLGE KURULU
KARAR
Toplantı T arihi ve No. : 19.11.2013/69
K a r a r Tarihi ve No.
; 19.11.2013/2171
Topl an tı Yeri
ANTALYA
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Bahtılı-Çakırlar-Karatepe ve Gökçam bölgeleri ile Aşağıkaraman
köyünde yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Revizyonu ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar
Planı çalışmalarına yönelik bu kapsamda yapılan tespit vs tescil çalışmalarına ilişkin Antalya Kültür
yazıları okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Bahtılı-Çakırlar-Karatepe ve Gökçam bölgeleri ile Aşağıkaraman
köyünde yapılacak olan 1/5000 ölçekli Nazmı imar Planı Revizyonu ve 1/L000 ölçekli Uygulama İmar
Planı çalışmalarına yönelik bu kapsamda yapılan tespit ve tescil çalışmalarına ilişkin Antalya Kültür
Varlıklarım Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 18.11.2013 tarihli rapor ve
ekleri değerlendirildiğinde, kararımız eki listede yer alan taşınmazların, kitlesi, gabarisi, plan şemaları,
cephe düzenlemeleri, kullanılan malzemeleri, yapım yöntemleri, mimari detay ve süslemeleri ile
bulunduğu bölgenin en iyi korunan, yapıldığı dönemin mimari ve teknik özelliklerini en iyi yansıtan
örnek yapıları olduğu ve 2863 sayılı Yasanın 3. ve 6. Maddelerinde tanımlanan kriterleri taşıdıkları
anlaşıldığından, aynı Yasanın 7. Maddesi doğrultusunda '"Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür
V arlığı” olarak tescil edilmelerine;
Koruma Yüksek Kurulunun 5.11.1999 tarih ve 660 sayılı kararı doğrultusunda koruma
gruplarının kararımız eki listede belirtildiği şekilde ‘Tl. Grup” olarak belirlenmesine, tescil, fişlerinin
uygun bııjunduğuna (olumlu);
/
Kararımız eki listede Taşınmaz Kültür V arlığı olarak tescil edilen yapıların koruma alanı
şuurlarını, gösterir .1/1500 ölçekli kadastral paftanın uygun bulunduğuna (olumlu); Koruma alanı
sınırları içinde 2863 sayılı Yasanın 8. maddesi doğrultusunda Kurulumuzdan izin alınmadan inşai ve
fiziki uygulamada bulunulmamasına; koruma alanı sınırlarının hazırlanacak olan imar planına
işlenerek meclis karan ile birlikte Kurulumuza getirilmesine;
2863 sayılı yasanın 57. maddesindeki hükümler doğrultusunda tadilat ve tamirat kapsamındaki
uygulamaların Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları İle Eğitim Birimlerinin
Kuruluş, İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanlığı İm ar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı KUDEB bünvesinde yürütülmesine karar verildi.
BAŞKAN
BAŞKAN YARDIM CISI
Yrd.Doç.Dr.İbrahim BAKIR
İMZA
E l.B ülent B A Y K A L
İMZA
Üye
—
Prof.Dr. Ziya GENCEL
İMZA
Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI
(BULUNMADI)
Üye
Prof.Dr.Bilal SÖĞÜT
(BULUNMADI)
Üye
Emel BOYACIOĞLU
İMZA
Ü ye
Konyaaltı Bld.Tem
(BULUNMADI)
Üve
-Üye
Yrd.Doç.Dr.Zekeriya ŞİMŞİR
İMZA
Ü ye
Yaşar PARLA YÜKSEL
Ant.Büyükşehir Bld.Tem
İMZA
Ü ve
T.C.
K Ü L T Ü R VE T U R İZ M BAKANLIĞI
ANTALYA K Ü LTÜ R V A R L IK L A R IN I KORUMA BÖLGE KURULU
KARA R
Toplantı T arihi ve No. : 19 . 11.2013/69
K a r a r T arih i ve No.
: 19. 1 1.2013/2 17 1
Toplantı Yeri
ANTALYA
-LİSTEÇAKIRLAR MAHALLESİ KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI
OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
N'TERNO
l
2
J
ADI
PARSEL NO
YAPI GRUBU
17
KONUT
ADA NO
20463
KONUT
20467
18
n
II
KONUT
20466
53-54
n
20484
27
n
20466
32
n
4
KONUT
5
KONUT
•
BAHTILI M AHALLESİ KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIĞI
OLARAK TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
ENVANTER NO
ADI
ADA NO
PARSEL NO
1
2
KONUT
KONUT
20448
20445
16-17
250
3
KONUT
20449
5
YAPI GRUBU
,
II
H
E
\
ÇAKIRLAR ve BAHTILl BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ RAPORU
Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2013 tarihinde
yapılan toplantısında alınan 2171 sayılı karar uyarınca;
Çakırlar:
1-20468 ada 17 parsel
2-20467 ada 18 parsel
3-
20466 ada 53-54 parsel
4- 20484 ada 27 parsel
5- 20466 ada 32 parsel
Bahtılı:
1-20448 ada 16-17 parsel
2-20445 ada 250 parsel
320449 ada 5 parsellerde yer alan taşınmazların kitlesi, gabarisi, plan şemaları, cephe
düzenlemeleri, kullanılan malzemeleri, yapım yöntemleri, mimari detay ve süslemeleri ile
bulunduğu bölgenin en iyi korunan, yapıldığı dönemin mimari ve teknik özelliklerini en iyi
yansıtan örnek yapıları olduğu ve 2863 sayılı Yasanın 3. Ve 6. Maddelerinde tanımlanan
kriterleri taşıdıkları anlaşıldığından aynı yasanın 7.maddesi doğrultusunda "Korunması
Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescili yapılmıştır.
Söz konusu karar gereği kültür varlığı korunma sınırları 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planına işlenmiştir.
H.Burak ÖZTÜRK
Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
Download

Gündemin 24.Maddesi - Antalya Belediyesi