İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Faks No.
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
Konu
: Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.
: Turkcell Plaza, Meşrutiyet Cad. No:71,
Tepebaşı 34430 İstanbul
: Tel: (212) 313 1000
Fax: (212) 313 0099
: Tel: (212) 313 1888
Fax: (212) 292 9322
: 30.06.2014
: Turktell Uluslararası Yatırım Holding A.Ş. sermaye artışı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığına
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Sermayesinin %100’üne sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turktell Uluslararası Yatırım Holding
A.Ş.’nin 27 Haziran 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesinin 12.139.753 TL
artırılarak 1.434.765.734 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.
Bu karar kapsamında, artırılan sermayenin dörtte biri ödenmiş olup, kalan kısmı mevzuatta öngörülen süreler
içinde ödenecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu
konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan
ederiz.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Download

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.