GÜMRÜK SİRKÜLERİ
Sayı: 2014/54
Tarih: 11/08/2014
Ref : 6/54
KONU: OZON TABAKASINI İNCELTEN MADDELERİN SERBEST
DOLAŞIMA GİRİŞ İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE
YETKİLİ GÜMRÜK MÜDÜRLÜKLERİ BELİRLENMİŞTİR
09/08/2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazete’de 114 Seri Numaralı
(Gümrük İşlemleri) Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır (Ek 1). Söz konusu tebliğ ozon
tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili
gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla çıkarılmıştır.
09/08/2014 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu tebliğe göre, ozon tabakasını
incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıdaki yetkili gümrük idarelerinden
yapılır:
Sıra No
1
2
3
4
5
6
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Dilovası Gümrük Müdürlüğü
Derince Gümrük Müdürlüğü
İzmir Gümrük Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Serbest dolaşıma girişi yukarıdaki tabloda belirtilen ihtisas gümrüklerinden
gerçekleştirilecek maddelerin listesi aşağıdaki gibidir:1
G.T.İ.P.
2903.71.00.00.00
2903.72.00.00.00
2903.75.00.00.00
2903.78.00.00.00
2903.79.11.00.11
2903.79.11.00.13
2903.79.11.00.14
2903.79.11.00.15
2903.79.11.00.17
2903.79.11.00.18
2903.79.11.00.21
2903.79.11.00.22
2903.79.11.00.25
2903.79.11.00.26
1
Eşyanın Tanımı
Klorodiflorometan
Diklorotrifloroetanlar
Dikloropentafloropropanlar
Diğer perhalojenlenmiş türevler
Flordiklormetan
Klorflormetan
Flortetrakloretan (tüm izomerleri)
Diflortrikloretan (tüm izomerleri)
Klortetrafloretan (tüm izomerleri)
Flortrikloretan (tüm izomerleri)
Diklordifloretan (tüm izomerleri)
Klortrifloretan (tüm izomerleri)
Klorfloretan (tüm izomerleri)
Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri)
Söz konusu eşya, 31/12/2013 tarihli ve 28868 2’nci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (İthalat:
2014/14) sayılı Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ’in 3 Numaralı Eki’nde yer alan
l,istede belirtilmiştir.
2903.79.11.00.27
2903.79.11.00.28
2903.79.11.00.31
2903.79.11.00.33
2903.79.11.00.34
2903.79.11.00.35
2903.79.11.00.36
2903.79.11.00.37
2903.79.11.00.38
2903.79.11.00.41
2903.79.11.00.42
2903.79.11.00.43
2903.79.11.00.44
2903.79.11.00.45
2903.79.11.00.46
2903.79.11.00.47
2903.79.11.00.48
2903.79.11.00.51
2903.79.11.00.52
2903.79.11.00.59
2903.79.19.00.19
2903.79.21.00.00
Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri)
Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri)
Florpentaklorpropan (tüm izomerleri)
Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri)
Triklortriflorpropan (tüm izomerleri)
Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri)
Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri)
Flortetraklorpropan (tüm izomerleri)
Diflortriklorpropan (tüm izomerleri)
Diklortriflorpropan (tüm izomerleri)
Klortetraflorpropan (tüm izomerleri)
Flortriklorpropan (tüm izomerleri)
Diflordiklorpropan (tüm izomerleri)
Klortriflorpropan (tüm izomerleri)
Flordiklorpropan (tüm izomerleri)
Klordiflorpropan (tüm izomerleri)
Klorflorpropan (tüm izomerleri)
Diğerleri
Diğerleri
Flordibrom metan
Bromdiflor metan
Florbrom metan
Flortetrabrom metan
Diflortribrom metan (tüm izomerleri)
Dibromtriflor etan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor etan (tüm izomerleri)
Flortribrom etan (tüm izomerleri)
Diflordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromtriflor etan (tüm izomerleri)
Flordibrom etan (tüm izomerleri)
Bromdiflor etan (tüm izomerleri)
Florbrom etan (tüm izomerleri)
Florhekzabrom propan (tüm izomerleri)
Diflorpentabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Tribromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Dibrompentaflor propan (tüm izomerleri)
Bromhekzaflor propan (tüm izomerleri)
Florpentabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Triflortribrom propan (tüm izomerleri)
Dibromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Brompentaflor propan (tüm izomerleri)
Flortetrabrom propan (tüm izomerleri)
Diflortribrom propan (tüm izomerleri)
2
2903.79.29.00.00
2903.79.90.00.00
3824.79.00.00.00
Dibromtriflor propan (tüm izomerleri)
Bromtetraflor propan (tüm izomerleri)
Flortribrom propan (tüm izomerleri)
Diflordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromtriflor propan (tüm izomerleri)
Flordibrom propan (tüm izomerleri)
Bromdiflor propan (tüm izomerleri)
Fl orbrom propan (tüm izomerleri)
Diğerleri
Diğerleri
Diğerleri
Saygılarımızla,
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Ek 1: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:114 )
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır.
Tereddüt edilen hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir
danışmandan görüş ve destek alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki
açıklamalar dayanak gösterilerek yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan
müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer
alan uzmanımıza yazabilirsiniz.
Cahit YERCİ
Yeminli Mali Müşavir
Kaliteden Sorumlu Ortak
[email protected]
3
Ek 1:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ
(GÜMRÜK İŞLEMLERİ)
(SERİ NO:114 )
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, ozon tabakasını incelten maddelerin serbest dolaşıma giriş işlemlerini
gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Ozon tabakasını incelten maddeler ihtisas gümrüğü uygulaması
MADDE 3 – (1) 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı 2 nci mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Ozon
Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14)’nin Ek-3 listesinde GTİP ve tanımı yer alan
eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.
Sıra No
1
2
3
4
5
6
Yetkili Gümrük Müdürlüğü
Trakya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü
Ambarlı Gümrük Müdürlüğü
Dilovası Gümrük Müdürlüğü
Derince Gümrük Müdürlüğü
İzmir Gümrük Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü
Özel ve zorunlu durumlar
MADDE 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması
sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
4
Download

Eki buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz