TÜRK SPOR KURUMU KANUNU TEKLİFİ GENEL GEREKÇESİ
16.7.1938 tarihli ve 3530 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü hakkındaki Kanun, bugüne kadar spor­
tif teşkilatlanmalarda yürürlüğe konmuş tüzük ve çok sayıda yönetmeliklerle teçhiz edilmiş olmasına rağ­
men başta Genel Müdürlük'te olmak üzere hizmetin yürütülmesinde birçok tıkanıklıklar meydana getirmiş­
tir. 28 maddelik bu Kanunun dört maddesi Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, altı maddesi ise
hiç uygulanmamıştır. Netice olarak, Türk Sporu, bugüne kadar 14 maddelik bir Kanunla yürütülmüştür.
Adı geçen Genel Müdürlük ve federasyonlar, bu yönetmelik kargaşası sebebiyle hizmet veremez hale ge­
tirilmiş ve bunun neticesinde Türk Sporu gerek millî ve gerekse milletlerarası seviyede gerçek değerini bula­
mamıştır.
Muhtelif hükümetler döneminde kanun teklifleri hazırlanmışsa da bunlar kanunlaşmamıştır. Bu kanun tek­
lifi hazırlıkları yaklaşık 1,5 yıllık bir araştırmanın ürünüdür. Bu teklif, değişik zamanlarda yapılan şûralar­
da alınan kararlar ile Avrupa ve doğu blokundaki sistemlerin incelenmesi sonucunda, kendi yapımız da dik­
kate alınarak hazırlanmıştır.
Bugün bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de spor, gerçekten büyük kitleleri peşinden sürükleyen ve
yakın ilgisini çeken faaliyetlerdir. Ülkemizde bugüne kadar sporun tarifi tam olarak yapılamamıştır. Spor ile
müsabaka sporları hep. karıştırılmıştır. Anayasamızın 59 uncu maddesinde ruhunu bulan ve Anayasanın temi­
natı altına alınan spor gerçek hüviyetini bulmuştur. Bugün her insan yürüyerek, koşarak, kültür fizik gibi çe­
şitli şekillerde spor yapmaktadır. Geniş bir kitle de bu spor olayının içindedir. Anayasamız, sporun geniş kit­
lelere yayılmasını öngörmektedir. Bunun en önemli örneği millî eğitimimizde vardır. Beden eğitimi dersine
çıkan öğrencilerimiz çeşitli şekillerde spor yapmaktadır. İşte en önemli unsur burada karşımıza çıkıyor. Okul­
larda görevli beden eğitimi öğretmenlerimiz bu spor yapan gençlerimizden bazılarını seçip futbol, basketbol,
voleybol vs. gibi dallarda müsabık olarak yarıştırıyor. Bir kısmı ise normal kültür fizik yapıyor. Ama her iki
grup da spor yapmış oluyor.
Spor olayını millî eğitimde ve diğer kesimlerde teşvik ederken müsabaka sporlarının Türkiye'de organi­
zasyonlarını yapan ve uluslararası müsabakalara iştirak eden gerek millî gerekse diğer kulüp ve federasyonla­
rımızı Türk Spor Kurumu şemsiyesi altına alarak teşkilat, federasyon ve kulüp üçgenini kurmak suretiyle mü­
sabaka sporlarını disipline edebilmek için bu kanun teklifi hazırlanmıştır. Devletin, müsabaka sporlarına hi­
mayecilik sistemi getirilmektedir. Bu suretle Türk Müsabaka Sporlarında gelişme sağlanacak, bürokratik en­
geller azaltılacak, federasyonlar gerçek fonksiyonlarını icra edebilecek hale getirilecek ve bu konudaki yatı­
rımlar hızlandırılacaktır.
Türk Spor Kurumu, Türk sporunu bulunduğu noktadan daha ileriye götürecek, bilimsel ve teknik çalış­
malarda faydalanılmasını sağlayacak, teşkilata aktivite getirecek, sporun hukukunu oluşturacak başarı ve ba­
şarısızlıkları taltif ve tecziye edecek bir sistemin teşkili sağlanacaktır.
Türk Spor Kurumu Kanunu teklifi ile öncelikle genel bütçeye tabi yatırımların gerçekleştirilmesi ve spor«
tif faaliyetlerin yürütülmesinde var olan dar boğazlar ortadan kaldırılmış olacaktır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Bu madde ile Başbakanlığa bağlı tüzelkişiliği haiz ve özel hukuk hükümlerine tabi «Türk
Spor Kurumu» kurulmaktadır.
Madde 2. — Türk sporunun kalkınması için gerekli tesisleri inşa etmek, işletmek, eğitici ve uzman perso­
nel yetiştirmek ve gerektiğinde her türlü spor malzemesini temin etmekle görevlendirilen Türk Spor Kuru­
munun görevleri sayılmaktadır.
Madde 3. — Türk Spor Kurumunun teşkilat ve organları belirtilmektedir.
Madde 4. — Bu madde ile Genel Kurulun teşekkül tarzı hüküm altına alınmaktadır.
Madde 5. — Genel Kurulun görev ve yetkileri bu maddeyle düzenlenmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
(S. Sayısı : 440)
Download

TÜRK SPOR KURUMU KANUNU TEKLİFİ GENEL GEREKÇESİ