KORE HEYETİ İÇİN
OLUŞTURULAN
ÇANAKKALE TİCARET
BORSASI BRİFİNGİ
TİCARET BORSALARININ EKONOMİYE
FAYDALARI
 Çanakkale Ticaret Borsası tarımsal ürün ile ilgili taraflara




ekonomik faydalar sağlamaktadır.
Üreticiye: Şeffaf piyasada gerçekçi fiyat oluşumu,
Tüketiciye : Kaliteli ürün rekabeti,
Tüccara : Kalitesi ve fiyatı standart ürün, ihracat ve ticareti
teşvik,
Ürünlerde serbest rekabet ortamında, gerçek fiyat oluşumu
ve fiyatların geniş çevrelere ulaşmasını sağlar.
VİZYONUMUZ
Çanakkale Ticaret Borsası olarak yöneticilerimizin,
çalışanlarımızın gayretleri ve üyelerimizin destekleri ile;
Borsamızı Ülkemizde ve Bölgemizde yapılan proje ve
faaliyetlere öncülük eden, ulusal ve uluslararası camia ile ilişki
ve işbirliğini üst noktalara taşımış örnek saygın ve etkin
kurum haline getirmek.
KALİTE POLİTİKAMIZ
Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB
Oda/Borsa Akreditasyon Sisteminin şartlarına uyarak etkinliğini
sürekli iyileştirip, çağdaş borsacılık anlayışı içinde üyelerimizin
beklenti ve ihtiyaçlarını eğitimli personelimiz ve modern alt yapımız
vasıtasıyla beklentilerinin ötesine çıkarmaktır.

MİSYONUMUZ
Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vererek;
Üyelerimizin sektörlerinde gelişmelerini sağlamak için uygun ortamlar
hazırlamak ve bölgemizin ekonomisini geliştirmek amacıyla ülkemizde ve
dünyada üyelerimizin en iyi şekilde tanıtımını yapmaktır.
Konferans Salonumuz
Satış Salonumuz
Ezine İrtibat Büromuz
Gelibolu İrtibat Büromuz
Çan-Yenice İrtibat Büromuz
Numune Alımı ve Laboratuarımız
BORSAMIZ SWOT
ANALİZİ
FIRSATLAR
GÜÇLÜ
YÖNLER
TEHDİTLER
ZAYIF
YÖNLER
GÜÇLÜ YÖNLER













Borsamızın ISO 9001:2008 Kalite Belgesinin olması ve
Akredite bir borsa olması
Üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve paydaş
kurumlarla katılımcı bir yönetim anlayışı ve güçlü bir
iletişimin varlığı
Sosyal projelerde yer alması
Bütçesini iyi kullanma kabiliyeti
Profesyonel yönetim anlayışı
İlimizde ürün çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı yılın
her döneminde tescil yapılabilir olması
İl borsası olması
İklimin elverişli olması
Ürünlerinin fiyatlarını yayınlayabilmesi
Personelin mesleki bilgi ve becerisinin yüksek olması
Fuar ve organizasyonlara aktif katılım
Hizmet binamızın yeterliliği
Üye ziyaretlerinin yapılması
GÜÇLÜ YÖNLER
•Toplumda sahip olduğu saygınlık
•Basında her an yer alınması
•Yaptırım gücümüzün olması
•Üyelerin menfaatlerini her zaman gözetmesi
•Eğitime verdiğimiz destek
•Borsamıza ait araçların bulunması
•TOBB’da etkin rol oynamamız
•Ürün çeşitliliğinin fazla olmasından dolayı
•UMAT A.Ş., EGEV, Ulusal Hububat Konseyi, Ulusal Pamuk
Konseyi, Ulusal Zeytin-Zeytinyağı Konseyi’nde etkin rol alınması
•Üç önemli ilçemizde irtibat bürolarımızın oluşu
ZAYIF YÖNLER

Satış salonumuzun faal olmaması

Düzenlenen Organizasyonlarda katılımın yetersiz olması

Tarıma dayalı sanayinin gelişmemesi

Ürün işleme tesislerimizin sayısının yetersizliği

Bölgemizde yetiştirilen pek çok ürün marka olma özelliğinde
olmasına rağmen çoğu ürünün markalaşmamış oluşu

Mandıracılarımızın çevre sorunlarını çözümleyememiş olması

İlimizde sözleşmeli tarımın yaygın olmayışı.

Girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle Tarım sektörüyle
iştigal eden başta üreticilerin, sanayicilerin ve dağıtıcıların
ekonomik olarak zayıf olması

Üyelerimizin internet kullanımlarında yetersiz olması

Meslek Komitesi Toplantılarının yeterince yapılamıyor olması
 Sektörler arası kümelenmelerin zayıf olması
FIRSATLAR

Devlet destek ve teşvikleri, Kalkınma ajanslarının mali destek programları

Türkiye’de ve dünyada hizmet sektörünün öneminin artması

Paydaşlar ile ortak projeler yürütmek, seminerler vermek

Ürün çeşitliliğinin fazla olması ve büyük şehirlerin ham madde ihtiyacının
karşılanması

Günümüzde giderek ilginin arttığı Organik Tarım ürünlerinin yetiştirilmesine uygun
tarım Alanlarının mevcut bulunması

Coğrafi yapının kentsel gelişime uygun bir ortam sağlaması

Kullanılmayan ancak yapılacak planlama ve çalışmalar çerçevesinde bütünleşik bir
ulaşım ağının parçası olabilecek havaalanının varlığı

Çanakkale’nin zengin tarihsel ve kültürel mirasına dayalı olarak ulusal ve uluslararası
alanda tanınmışlığı

Zengin tarihsel-kültürel mirasın ve turistik alanların varlığına bağlı olarak anlamlı
değerlerin bulunması
FIRSATLAR
 Hızla gelişen ve işbirliğine açık Çanakkale Onsekiz Mart







Üniversitesi’ne ait üç önemli yerleşkenin ve yanı sıra ilçelerde
Meslek Yüksek Okullarının bulunması
ÇOMÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinin oluşu
Çanakkale Boğazı’nın getirdiği deniz yolu ulaşım avantajı
Çanakkale Boğazı’nın Geçiş Bölgesi olması
Oda ve Borsalarla sürekli işbirliği halinde bulunmak
Fuarlara katılımcı veya ziyaretçi olarak katılarak üyelerimizin
ürünlerini tanıtma fırsatı yakalamalarını veya sektörlerindeki
gelişmelerini yakından takip etmelerini sağlamak
Yöneticilerimizin saygın kişilerden oluşuyor olması
Büyük firmaların Borsamıza üye olması
TEHDİTLER













Çevre İllerde ve ilçelerde işlem hacmi yüksek borsaların
oluşması
Küresel ekonomide ve bölge ekonomisinde meydana gelen
olumsuz gelişmelerin üye işyerleri ve toplum üzerindeki finansal
etkileri ve moral düşüklüğü.
Tescil ücretİ oranımızın düşürülmesi
Borsalar arasındaki tescil oranlarının farklı olması ve bu yüzden
tacirlerin diğer borsalarda tescillerini yaptırmaları
Hızla gelişen sanayi sebebiyle tarım arazilerinin yok olacak
olması
Kentin birinci derece deprem kuşağı içerisinde yer alması ve
hayatı önemli derecede etkileyebilecek don, sel, kar vb.
olayların görülmesi
Miras yolu ile Bölünmüş arazilerin çok oluşu
Doğal afetlerden dolayı tarımda yaşanan sıkıntıların ürün
kalitesini etkiliyor olması
Sanayileşme Kültürünün zayıflığı
Demiryolu eksikliği
Borsalar arası laboratuar sonuçlarının farklı çıkması, bunun
standardının olmamasından dolayı sıkıntılar yaşanması
İhracatın az olması
Turizm altyapısının gelişmemiş olması
BORSAMIZ
SEKTÖRLERİ
 Tahılların Tohumların Toptan Ticareti
 Yağlı Tohumların Toptan Ticareti
 Bakliyatların Toptan Ticareti
 Zeytin ve Zeytinyağının Toptan Ticareti
 Süt ve Süt Ürünleri Toptan Ticareti
 Canlı Hayvanların Toptan Ticareti
 Diğer Toptan Gıda Maddeleri Ticareti
TAHILLARIN VE TOHUMLARIN
TOPTAN TİCARETİ
 Bu sektördeki üye sayımız 53’dür.
 Hububat sektörüyle iştigal eden
üyelerimiz bölgenin tamamında yer
almaktadır.
YAĞLI TOHUMLARIN TOPTAN
TİCARETİ
 Yağlı Tohumlar ile iştigal eden üye sayısı 38’dir.
 Bu sektör kurulunda yer alan üyelerimiz çoğunlukla
Gelibolu ilçemizde bulunmaktadır.
BAKLİYATLARIN
TOPTAN TİCARETİ
 Bu sektördeki üye sayımız 30’dur.
 Bakliyat sektörüyle iştigal eden üyelerimiz
bölgenin tamamında yer almaktadır.
ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞININ
TOPTAN TİCARETİ
 Zeytin ve Zeytinyağı sektörüyle iştigal eden üye sayımız
62’dir. Çanakkale bölgemizin Ayvacık, Ezine ve Bayramiç
ilçelerinde zeytinlikler ve Zeytinyağı Fabrikaları yoğun bir
şekilde bulunmaktadır.
SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
TOPTAN TİCARETİ
 Bu sektördeki üye sayımız 179’dur. Genel olarak mandıracı
üyelerimiz Ezine ve çevresinde yer almaktadır.
 Dünyaca da bilinen ve coğrafi işaret tescili alan Ezine Peyniri
yöremizde üretilmektedir.
CANLI HAYVANLARIN
TOPTAN TİCARETİ
 Bu sektördeki üye sayımız 57’dir.
 Sektör üyelerine bakıldığında Çanakkale İlinin
tamamında yer almaktadırlar.
DİĞER TOPTAN GIDA
MADDELERİ TİCARETİ
 Bu sektördeki üye sayımız 43’tür.
 Sektörde toptan gıda, meyve-sebze, su ürünleri, bağcılık-
şarapçılık, orman ürünleri, pamuk tarım satış kooperatifleri,
konserve ve dondurulmuş gıda işiyle iştigal eden sektör
oyuncularından oluşmaktadır.
ÇANAKKALE’DE TARIM
VE HAYVANCILIK
 Çanakkale yüzyıllardan beri jeopolitik konumu
nedeniyle tarih ve medeniyetin beşiği olmuştur.
Truva’yı,
Assos’u,
Kazdağları’nı,
Gelibolu
Yarımadasını,
Gökçeada
ve
Bozcaada’yı
bünyesinde barındıran Çanakkale aynı zamanda
da ülkemizin en önemli tarım ve tarıma dayalı
sanayinin merkezlerinden biri olmuştur. 2013 yılı
sonu itibarıyla toplam 502.328 nüfusa ulaşan
Çanakkale Kalkınma Bakanlığımızın geliştirdiği
Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi Endeksi
araştırmasına göre Türkiye’nin 14. Sırada gelişmiş
ilidir. Nüfus büyüklüğü açısından ise Türkiye’nin
41. ilidir.
 Çanakkale’de yaşayan nüfusun % 57’si kırsal
alanda yaşarken, % 43’ü de şehir ve ilçe
merkezlerinde yaşamaktadır.
ÇANAKKALE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACI

Çanakkale’nin tarımsal gelişiminin ve yatırımlarının temelinde çok farklı
faktörler vardır. Bunlardan en önemlileri Avrupa ülkelerine yakınlık, geniş
tarım üretim alanlarının varlığı, tarımsal işletme sayısının ülkemiz
ortalamasının çok üzerinde olması, hem Türkiye hem de dünya çapında
bilinen bir çok tarımsal ürüne sahip olması Çanakkale’yi ülkemizin
tarımsal üretiminin merkezlerinden biri haline getirmiştir.

Özellikle son yıllarda Çanakkale 18 Mart Üniversitesine bağlı olarak Ziraat
Fakültesinin kurulması, tarımsal desteklerin önemli ölçüde gelişmesi,
tarıma sağlanan yatırım teşviklerinin son yıllarda büyük gelişme
kaydetmesi ilimizde tarım yatırımlarına çok büyük ivme kazandırmıştır.
Bugün ilimizde Ziraat Odasına, Meslek Odalarına veya Esnaf Odalarına
kayıtlı yaklaşık 51.000 tarımsal işletme mevcuttur.

Yine özellikle son yıllarda Biga, Çan ve Yenice ilçelerimizde süt ve süt
ürünleri, sebze meyve paketleme ve ihracı alanından çok önemli gelişmeler
gözlenmiş, bu sektörde çok büyük yatırımlara başlanmıştır. Süt toplama
merkezlerinin hijyen standardlarının gelişimi, süt üretimindeki artış, süt
analiz ve kalitesindeki iyileştirmeler de Biga ve Çan ilçelerimizin Türkiye
ölçeğinde süt üretim merkezi haline gelmesine ve süt ürünleri
piyasalarında belirleyici olmalarına yol açmıştır.
ÇANAKKALE’NİN ÖNEMLİ TARIMSAL ÜRÜNLERİ VE TÜRKİYE
SIRALAMASI
2013
ÜRÜN
ÇELTİK
KURU BAKLA
TÜRKİYE SIRALAMASI
TÜRKİYE ÜRETİM
YÜZDESİ
4
10,1
1
25,5
YAĞLIK KURU AYÇİÇEĞİ
6
4,1
SOFRALIK DOMATES
5
4,5
SALÇALIK BİBER
1
19
SOFRALIK ÜZÜM
6
6,3
ŞEFTALİ NEKTARİN
1
31,3
BADEM
5
5,1
KİRAZ
8
3,9
 Çanakkale’nin tarımsal üretiminin Türkiye’de önde gelen
özelliklerinden bir diğeri ise organik tarımda ve sağlıklı
üretimde çok önlerde yer almasıdır. Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüklerimiz Organik Tarım Kayıtlarını
düzenli olarak tutması nedeniyle ilimiz bu alanda da çok
önemli bir yer tutmaktadır. Buna göre;
 2002 yılında 729 hektar olan organik tarım alanı, 2011 yılı
sonunda yaklaşık 5,5 kat artarak 4122 hektara ulaşmıştır.
Başta zeytin ve üzüm olmak üzere toplam 79 farklı ürün
(doğal toplama alanları dahil) organik olarak
yetiştirilmektedir.
 Çanakkale ili, ülkemizde organik yetiştiricilik yapılan
alanların % 4,9’unu oluşturmaktadır.
 Türkiye’de yetiştiricilik yapılan organik alan bakımından 6.
ve toplam sertifikalı organik alan (doğadan toplama, nadas
vb. dahil) bakımından ise 11. sırada yer almaktadır









Çanakkale ülkemizde orman varlığı, orman zenginlikleri açısından da
önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye genelinin % 27’si ormanlık alanlarla
kaplı iken bu alan Çanakkale’de % 37’ler seviyesindedir.
Çanakkale’nin tarımından gelişme sağlayan önemli unsurlardan biri de
sulama alanlarının, sulu tarımın her geçen gün artmasıdır. Bu konuda
kapalı sulama alanlarının gelişmesi, sulama yatırımlarının hızlandırılması
sulu ilimizde sulu tarımın gelişmesine önemli bir katkı sunmaktadır.
Özellikle son yıllarda gölet sayısındaki artış, kanaletlere yapılan
yatırımlar, kapalı sulama yatırımlarının artması ilimizde sulu tarımda
önemli ölçüde gelişmesine vesile olmuştur. Bu yatırımlarımız:
7 adet baraj ( Atikhisar, Bayramiç, Gökçeada, Bakacak, Tayfur, Umurbey,
Ayvacık)
5 adet net 21.249 ha sulama alanına sahip tesis, 12 adet gölet
bulunmaktadır.
Ayrıca inşa halinde 2 baraj, 9 gölet ve 6 sulama tesisi vardır.
Sulayacakları toplam alan 24,529 hektardır.
Sonuç olarak, ilimiz Çanakkale tarımsal üretim ve varlıkta ülkemizin en
önemli potansiyeli olan illerinden birisidir ve her geçen gün de tarımsal
yatırımlar açısından cazibe merkezi haline gelmektedir.
REKABET
EDEBILIRLIK
 İller arası rekabet düzeyinde ilimiz
33.sıradadır.
 Rekabet edebilirlik 4 bileşenden oluşan bir endekstir:
Rekabet edebilirlik bileşenleri
Sıra
Beşeri sermaye ve yaşam kalitesi
27
Markalaşma becerisi ve yenilikçilik
35
Ticaret becerisi ve üretim potansiyeli
25
Erişilebilirlik
39
(URAK, 2010)
32
Çanakkale’nin Türkiye’de
Yaşanabilir İller
Sıralamasındaki Yeri
24
(CNBC E – BUSINESS ARAŞTIRMASI)
Çanakkale’de ihracat 2013 yılında bir önceki yıla göre %17,3 artarak toplam
199 milyon dolar, ithalat %33 artarak toplam 95 milyon dolar oldu.
(TÜİK)
34
Çanakkale’de Dış Ticaretin Gelişimi (000 Dolar)
YIL
2010
2011
2012
2013
İHRACAT
İTHALAT
136.565
64.242
143.675
160.079
169.713
71.809
199.083
95.291
EKONOMİ BAKANLIĞI
35
ÇANAKKALE’DE
YATıRıM VE
FıRSATLAR
 Çanakkale İllerin Teşvik Sıralamasında 2. Grup İller arasındadır.
 Gökçeada ve Bozcaada İlçelerimiz En Yüksek Kapsamda Teşvik
Alan İller arasına alınmıştır.
 İlimizde 2013 yılı sonu itibarıyla Kalkınma Ajansımızın izlediği
yaklaşık 80 adet teşvikli yatırım vardır.
 Bu teşviklerin başlıcaları Turizm, Madencilik, Enerji ve Gıda
Sektörlerindedir.
 Son yıllarda deniz limanları, havaalanları, Avrupa’ya yakınlığı,
İstanbul, Bursa, İzmir ve Çerkezköy Organize Sanayi Bölgelerine
yakınlığı nedeniyle Çanakkale ulaşımda bir lojistik merkezi olma
yolunda ilerlemektedir.
(
37
 Ayvacık-Bayramiç-Ezine Bölgemizde Zeytin ve Peynir Kümelenmesi
Mevcuttur. Coğrafi işaret mevcuttur. Büyük bir tarım
kümelenmesidir.
 Çan – Yenice Bölgemizde Seramik, Hammadde Sanayii, Seramik
Makina Sanayii Kümelenmeleri Mevcuttur.
 Biga İlçemizde Demir – Çelik Kümelenmesi Mevcuttur. Türkiye’nin
en büyük kapasiteli üretim tesislerindendir.
 Ezine – Ayvacık – Bozcaada Bölgemizde Turizm, Arkeoloji Alanları,
Konaklama Tesisleri Gezi Güzergahları Kümelenmesi Mevcuttur.
(
38
 Çanakkale 2015 yılı etkinlikleri, doğası, mutfağı, tarihi ve beşeri sermayesi ile
Turizmin her türünde çok önemli fırsatlar sunmaktadır. Son yıllarda 5 yıldızlı
otel yatırımında önemli gelişmeler vardır.
 Gıdada önemli bir potansiyel olup, çok büyük ihracat ve yatırım kapasitesi
vardır.
 Rüzgar enerjisinde potansiyel olarak Türkiye’nin 2. bölgesidir.
 Çok büyük madencilik, jeotermal ve hammadde potansiyeline sahiptir.
 Üniversite ve meslek
okullarıyla Türkiye’nin
önde gelen beşeri
sermayesine sahiptir.
(
39
Bizler Çanakkale Ticaret Borsası olarak,
Kaliteye, Kapasiteye, Altyapıya,
İnsanımıza, Üreticilerimize,
Üyelerimize, İlimize katma değer
sağlayan her adıma, her yatırıma, her
projeye destek olmaya devam ettik,
bundan sonrada etmeye devam
edeceğiz…
TOPRAĞıN BEREKETİ, EMEĞİN
DEĞERİ İÇİN…
ÇANAKKALE TİCARET BORSASI
Download

kore heyeti için oluşturulan çtb brifingi